38 thoughts on “News

 1. dhaableen siyaasaa kan maqaa oromootiin hundeefama baayyachuun isaa qabsoon ummta oromoo akka galma hin geenye godha malee faaydaa hinqabu. Kanaaf ummanni oromoo wanta isa baasu ilaaluu qaba

 2. dhugaa keeti obsawaqa baayyachuun dhaabilee bu’aa tokkollee nuuf hin qabu garuu tokkoomuun bu’aa qabaachuu bira darbee humna nuuf taha bilisummaa teenya dhiheessa jedheen yaadaa warri kana godhaa jiran akka irraa of qusataniin dhaamuufi barbaada
  jette oromoon

 3. maali malli isaa? gaaffi sammuu kiyya keessa kna yeroo hundaa? many parties for one country. maaf wal hirra maaf wal jibinaa? obbo leencoo ni maraatani moo akkam?

 4. kayyoo dagachuun of gowwomsuu dha. obb leencoo tasuma iyyu ummata oromoo gowwomsuu hin danda’an. nuti gantuu hin feenu.

 5. wal hin ceepha’inaatii ofuma ilaalaa yoo ani waan gaarii dalage kan arge na hordofuu danda’a. garuu kaniin dalagu kan biroon arguu fi hubachuus Qaba. Partileen Siyaasaa baay’achuun waan Oromoo miidhu hin Qabuu yoo yaadaan tokko tahini fi galmi isaanii tokko tahe. garuu kan nu miidhuu partileen saanyii OPDO kan garaaf bulu yoo baay’atedha. Partiin Bilisummaa Saba Oromootiif dhabbatu baay’achuun Oromoota hedduu dhimma bilisummarratti qabsoo akka qabaatan godha. tokko irra lama wayya mitiiree garuu kan nu barbaachisu tokkummadha. tokkummaa jechuun immoo yaadaaf Galma tokko qabaachuu jechuudha. kun asirra adda bahee uumame kun kana waliin yaadaan wal dhabee bahee jechuudha kan tokkummaa keenya human dhowwatuu fi garaagarummaa nu keessa facaasu. dadhabina tokko hin argiin inni tokko arguu danda’a. kuni addunyaa jirru keessatti kan jiruuf kan jiraatudha.

 6. boontuu teenya biiyti qabsooynuuf tun takkaa yoon aniis karaa kiyyaatu nabaasa je’e gar biraaniis akkasuma je’e tokkummaan akkamitti argama?akka kiyya taanaan dhaabuma oromoo bakka bu’u ABO jalatti hiriirre dadhabina keenya waliif ibsaa yoo waljala deemne irra gaariidha kanaaf tokkumaaniis akkasiini argamuu danda’a isinhoo maal jettan jara keenya?

 7. yeroo du’a fi ajjeechaa akka lubbuu bookee akkasi Tasfahun saboonaa keenya nuu jala ajjeese akkasiti kolfan garaan maal isinin jedha mee ufi deebiidhaatoo ufi ilaala warra oromummaati amanuu!!!!!! maloo yaa saba kiyya tokkoo taane qaayi kana keessa haa baanu:(:(:(:(:(:(

 8. keep it up! we will achieve more on great oromia agenda if we carry on to let our peoples together.

 9. oduun gatii hin qabuuti hojiin agarsiisuf dhamaha yaa lammii ko.sinaan jaaladha,yoon dogogore dhiifama,but to do this ,please think critically.

 10. Duraan dursee ummata oromoo hundaan baga gammaddan jechaa itti aansuudhaan hayyoota oromoo yaada kana burqisisanii gara hojiitti jijjiiraniin ulfaadhaa guddadhaa jechaa ummata keennaa ammo amaanaa akka kunuunsitan jedha

 11. Baga gammanne baga gammadan lammii kiyyaa tattaffii fi dhamaatii hayyoota Oromoo waggaa dheeraa kan nuuf dhalchan meeshaa sab-quunnamtii saba keenya kan biyya keeessaa fi alaa(oromia media network ) argachuu keenyaatti. Jabaadha barri kan bilisummaa nuuf haa ta’u

 12. mootummaan naannoo oromiyaa hojjaatootaa naannoo san keessa hojjatan hundaa irraa dirqidhaa mindaa isaanii irraa deegarsaa dhabba jechuudhaan dirqamaan nuura muraa jira jechuun kommi qabaan dhiyyesuun isaani beekame

 13. Sagantaa baay’ee bareedaadha, barsiisaa fi beksisaa gorsaa fi akeekkachiisaa hojjechuutti jirtu…sinitti boonnaam!

 14. Dhaabbata Oromoo wal qunnamsiistu kana qabaachuun keenya haalan akka Ilmaan Oromoo gammachiisu shakkii hin qabu jechaa Ilmaan Oromoo wal barbaadaa walii galaa diinagdee, siyaasa, hawaasummaa, afaaniif aadaa isaa guddifachuu keessattis gaheen dhaabbata walqunnamsiistuu kana haalan guddaa fi barbaachisaa waan ta’eef keesumaa Oromoon Oromiyaa jiran maddi oduu hunduu cufaa waan ta’eef baay’ee baay’ee isaaniif barbaachisa fi bu’uura waan ta’eef Oromiyaan maal irraa fi eessa, gara kamittis deema jirti kan jedhu sinumarra eegu!
  Fknf: Leencoo Lataa maal irra jira, eessa jira maal hojjechaa jira yeroo amma kana?

 15. Tun waan toltu’uuti. Teenne ilaaluu irra akkana tattaafatuun xumura yaanneen nu gaya. Haa itti jabbannu.

 16. Baay`ee isin jaalannaa ……………………….miidiyaa ija nuu baneedha……………………………………

 17. Any thing some one may comment can contribute the way to oromo’s freedom,so I have a great respect for those who write about history ,culture ,….. of OROMO’S.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s