Amjaajjota (Gamteessaa Sabaatin)

Gamteessaa Sabaatin Amjaajjota Yeroo hundaa abbaan maasaa ganama ganama midhaan ilaaluu maasaa dhaqa. Hennaa ilaaluu midhaan kama nyaatame arga. “Maalumatu nyaata midhaan kiyya?” jedha kophaa ofiititti. Guyyaa lammataallee yoo deebi’ee ilaalu waan isa nyaatu hin argu garuu midhaanuma nyaatame arga. “Amjaajjii kamtu midhaan kiyya nyaata?” jedhee karaa itti baasuu jalqabe. Erga karaa itti baasee geessee … Continue reading Amjaajjota (Gamteessaa Sabaatin)

Jechoota Gamnaa (Amaan Tolaa Hamdaa)

                          A. SeensaBarreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala.                      B. Koottu-DhufeeKoottu-dhufeen aadaa haasawa Arsiiti; sirna mari'ii ka Arsiin bakka sirnaatti haasawu. Koottu dhufeen sirna haasawaa kan … Continue reading Jechoota Gamnaa (Amaan Tolaa Hamdaa)

Mammaaksa Oromoo (15.06.2013)

“Maali fardi ni maraatee?” jedhe waraabessi ari’ee dadhabnaan. *********** Mucaan du’aaf dhalate wareegaan hin guddatu *********** "Yaa anaa durii" jette cirrin fadrdarraa kuftee. *********** "Akka ganamaa seetee narra hin ejjetiin" jette sokoruun. *********** "Bagan si'arge" jennaan," bagan si hin dhokatiin "jedhe hattuun abbaamanaatiin. *********** Jooraa ooltus sareen waan hin jirre hin fuutu. *********** "Osoo wajjiin … Continue reading Mammaaksa Oromoo (15.06.2013)

Mammaaksa Oromoo (Obboo Tulluu Caalii irraa)

Hamma Namaa hin Geessuu Cabsa namaa hin teessu! Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa ! Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse! Waan Dabruuf maqaa hin dabarre hin fuudhan ! Hin barihu Seetee Gorduubatti hadde ! Anatu Caalaan Ciinciraa haaduu afaan buute ! Gubattee hin beektuu ibiddatti gamti ! Laftis bahii jette jaartiin faeda irraa … Continue reading Mammaaksa Oromoo (Obboo Tulluu Caalii irraa)

Mammaaksa Oromoo

"Hamma Ija kooti eenyutu naaf kajeela?" jette sareen *** "Dubbiin mammaaksa hin qabnee mannaa ittoo sogidda hin qabne wayya" *** "Jarjaranif Abbaa dura hin dhalatan" *** "Aartu qotadhu" jedhe namichi saree biddeen dhoowwatee. *** "Ajjeechaarra sukkuummaan sodaadha" jette tafkin. *** Of-jajjuun loon lamaa, tikseen kuma lama. *** "Nama fardaan barbaadan lafoo argatu" *** "Sangaan biyya … Continue reading Mammaaksa Oromoo

Mammaaksa Hardhaa

Maraattuu fi sooressi akka argetti haasawa. **** "Ajjeechaarra sukkuummaan sodaadha" jette tafkin. **** Namni dhama'iif uumame habjuun dhagaa guura. **** "Fardaa fi harree okaa itti haamu; ana qacceen dhoqqeetti gadi dhaanu" jedhe qottiyyoon. **** Photo: A young Oromo Folkdancer from Bale in the 80's

Mammaaksa Oromoo

Jaamtu jaamti malee saree ija hin dhiqani. Haati hattu intala hin amantu. Namni mana ijaaru daboo namaa hin oolu. Buddeena nama quubsu eelee irra ti beekani. Keessa marqaa boojjitootu beeka. "Kan dandeessu dhaani" jennaan gowwaan galee niitii dhaane. Kan magaalaan dhageesse gowwaan galee niitii dhokse. "Waan jaalatan nyaatanii waan jibban namaa kennani" jedhe waraabessi.