Falmatoota Mirga Dhala Namaa: Sanyii Duguuggaa Oromoo Irratti Geggeeffamaa Jiru

Sanyii duguuggaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru   

Yakka waraanni EPRDF ilmaan Oromoo Gujii fi Oromiyaa Lixaa irratti raawwataa jiru keessaa haga tokko

Falmattoota Mirga Dhala Namaa

For detailed report, please click and open these documents (Warning! Graphic contents are very disturbing!): GENOCIDE ON THE OROMO PEOPLE IN PICTURES, GENOCIDE ON THE OROMO PEOPLE SUMMARY AND COVER LETTER_wt edts (2), Mirga dhala namaaf .

Baafata

 • Duguuggaan sanyii ilmaan Oromoo irratti waawwatamaa jira  3
 • Yakka loltuun mootummaa Itiphiyaan ilmaan Oromoo irratti raawwate  4
 • Godina Gujii 4
 • Ajjeechaa raawwatame  4
 • Haala kana keessatti kan du’anii awaala dhabani 5
 • Namoonni haala sukkaaneessaan mada’aan  13
 • Dubartoota gudeedaman  15
 • Qabeenya Loltuu EPRDFn Mancaafame  16
 • Suuraalee qabeenyaa uummataa loltuu mootummaan mancaafamee fi ibiiddaan barbaadaawe  22
 • Qabeenya saamame  24
 • Suuraa uummataa boqqafamee baqa irra jiru  25
 • Godina Wallagga 30
 • Ajjeechaa raawwatame  31
 • Saamicha raawwatame  33

Duguuggaan sanyii ilmaan Oromoo irratti waawwatamaa jira

Ji’oottan darban shaan keessatti Godina Gujii fi Godina Wallaggaa keessatti yakki waraanaa mootummaa Itiyophiyaan raawwatamee jira. Haala kanaan namooti hedduun hidhamanii jiru, dubartooti gudeedamaniiru, rasaasaan dha’amanii madaawaniiru, ajjeefamanii jiru, ibiddaan mana waliin gubamaniiru, summiin itti facaafamee dhukkubsataa ta’aniiru.

Waraanni EPRDF kan Koloneel Abiyyi Ahimadiin durfamu ummata Oromoo Gujii irratti gochaa suukkannessaa kan mirga dhal- namaa sarbu hedduu raawwatan. Kaabinooti OPDO godiinaa hanga gandaattis yakka kana sududaa fi harka lafa jalaan keessaa qooda fudhatanii jiru. Kanaafis jiraatooti Godiinaalee kana lameenii namootaa ajjeefamanii, hidhamanii, reebamanii fi manaa fi qabeenyi irraa gubate fi dubartoota loltuu EPRDFn gudeedaman maqaa, umuri, aanaa fi gandaa isaanii akka addunyaan hubatuu fi seenaa keessattis yaadatamuuf hagi ta’e galmeeffamee jira.

Dhugaa addunyaa irraa dhoksuun addunyaa jaamsuu dha. Gochaan hammeenyaa fi gara jabinaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru addunyaa irraa dhoksuunis yakka dha.  Oromoo furmaata waaraa dhorkuu waan ta’eef. Gochaa hammeenyaa uummata kana irratti dalagamaa jiru dhaabuuf ummati Oromoo bakka jiruu ka’ee, iyyee iyya nuu dabarsuu fi nuuf birmachuu qaba. Qaamni ani mootummaa Oromoo dha ofiin jedhu ilmaan Oromoo Gujii irratti miidhaa ol-aanaa gaggeessee sagaleen uummata ukkaamsee jira.

Dhugaan Oromoo akka mul’atuu fi gochaan hammeenyaa waraanni Koloneel Abiyyi naannoo Gujii Lixaa fi Bahaatti akkasumas Wallagga Lixaatti raawwataamaa jiru qaami bilisa ta’een akka qoratamuuf yaada ka’uumsaa akka ta’u barruu kun qophaawe. Gochaan hammeenyaa kunis mootummoota addunyaatti akka dhiyaatuu fi dhalli namaa marti dhaga’u, kabajaan namummaas akka ilamaan Oromoo Gujii fi Wallagga Lixaa akkasumaas Oromoota maraaf deebitu Oromoota biyya alaa fi biyya keessa jiranti iyyaa iyyaa nuu dabarsaa jedhu.

“Akeekni mootummaa Itoophiyaa nuyii, uummaata Oromoo, nu dhabaamsiisuu nuttii fakkaataa jiraa” jedhuu uummaanni gujii.

“Yoo dhiite bariitu raayyaa ittiisa biyyaa kan makkaalakayaadhuma biyyaatu hidhaatee sabaaba tokkoon maleetti nu ajjeesa, lafa itti baqaannus akka itti jiraannus wallaallee jirra.” Jedhu haati umurii 65 kan gujii lixaa Dugda Daawaa irraa ilmaan isaanii jalaa ajjeefamaan.

“Diina jennee ofirraa hin lolluu, waan hamtuutu nu qabaate, akka kaleetti ilaaluuf afaan keenya dubbaatu, nuti Oromoodha nuun jedhuu, nutiis ilmaan keenya jennee gammaadnee lafa dhiitnee waliin iyyiinee bacaa gammaadnee. Adoo diquumallee hin turiin nu boochiisaan.” jedhaanii jaarrooleen gujii, kanas boo’aa himaatu.

“Waraana bilisummaa Oromoo ABO barbaadna jedhaanii halkanii fi guyyaa nurraatti dhukaasu, kan nu ajjeesaa jiruu waraana mootummaati, qabeenyaa keenya kanneen akka bunaa bara kana funaannachuu hin dandeenye, namniis bahee galuuf yaada’aa jirra, mootummaan akka shiftatti nuun akka diinatti nu buqqiisaa jira, karaa daangaas seenee nu hiraarsaa jira. Sirumayyuu bara mootummaa darbee nuuf wayyaa jechaa jirra.” jechuun boo’aanii yaaddoo isaaniif, badii mootummaan isaanirraan gahee uummaanni Wallaaggaa himaataa jira.

Yakka loltuun mootummaa Itiphiyaan ilmaan Oromoo irratti raawwate

Godina Gujii

Aanaa Oddoo Shaakkisoo ganda Qarcaa keessatti hidhaattoota mootummaa Itoophiyaaatiin lubbuu fi qabeenyi uumata Oromoo haala nama gaddisisuun mancaafamee jira, badiin lubbuu fi qabeenya irra gahe, namoota qabeenyi isaani jalaa gubate, mancaafame fi saamame akka armaan gadiiti:

Ajjeechaa raawwatame

Aanaa Qarcaa-gandaa Lamii Hirbaa guyyaa 16/01/2019 namootni ajjeefamaan

 1. Bariisoo quruuxaa
 2. Lamii Hoxxeessaa
 3. Dukkee Shaalamee: Mana waliin guubaan

Yakki ajjechaa yeroo adda addaatti raawwatame

 1. Idrisi Galgaloo
 2. Dulacha Uddesaa
 3. Mi’esa Sabuchuu
 4. Jamaalu Mandhisaa
 5. Tarikuu Gotaroo
 6. Galgaloo Carii
 7. Beqelee Gamadoo
 8. Naasiroo
 9. Guutaa
 10. Yuusuufaa
 11. Carii
 12. Taarikuu Gaalgaloo
 13. Gaalgaloo Areerii

Ilmaan Oromoo gaafa 27/01/2019  Aanaa Dugdaa Dawwaa gandaa Meddaanootti ajjeefamaan

 1. Dhaddaacha Waaqoo Jaldeessaa
 2. Galgaalo Guyyoo Uraagoo
 3. Araarsoo Gobaanaa Adoola

Haala kana keessatti kan du’anii awaala dhabani

Warri kunni lamani haala suukanesadhaan ajeefamanii, warri maatii isaani akka fudhatee hin awwaalle dhorkudhaan reeffa isaani saree nyaachiisaan

 1. Indirsi Galgalo
 2. Dulacha Uddeesa
 3. Dukkee Shalamee: Jaartiin maqaan ishii Dukkee Shalamee jedhaamtu godiina Gujii aanaa Qarcaa gaanda Lammii Irbaatti mana keessaatti ibiiddaan gubaan, waraanni kolooneeffataa Abiiyi Ahimad baatii Amaajjii 2019 ajjeechaa suukaneessaa irraatti raawwataan, reffis mana waliin gubaate.

Ilmaan Oromoo 13 gaafa 02/01/2019 aanaa Dugdaa Dawwaa magaala keessaatti ajjeesanii ibiddaan guban keessaa:

 1. Waajii Qilxaa Konsoo: Ajjeesanii mana waliin guban
 2. Badhaanee Hoxxeessaa: Ajjesanii mana waliin guban
 3. Dastaa Shunnee
 4. Danboobi Tuukee
 5. Gobbuu
 6. Girmaa Walaabuu

Aanaa Adoolaa Waayyuu ganda Abbaalootti ammoo mana fi qabeenya obbo Abbaa Xahaa ni guban, isaas ni ajjesaan.

Guyyaa 02/01/2019 aanaa Dugdaa Dawwaatti fi Magaalaa fincaawaatti Daamboobii Tukkee fi Daastaa Dhunnees ajjeefamaan

Godiina Gujii Lixaatti namoota waraannii mootummaa ajjeese, gubee bakka hin taanetti darbe keessaa haga tokko

Gandaa Galeessaa Nageessoo gaafa 21/04/2019 namaa loltuun mootummaa ajjeese:

 1. Nuguusee Baadaacha Monnoo

Ilmaan Oromoo ganda Qorcaa keessatti ajjeefaman

 1. Badir Abdullayi
 2. Adam Abdule
 3. Roobaa Jaggoo

Ilmaan Oromoo Aanaa Adoolaa, ganda Abaalootti keessatti ajjeefaman

 1. Mahamad Usman
 2. Mahamad Aliyyi

Ilmaan Oromoo Aanuma kana Ganda Biluu keessatti ajjeefaman

 1. Mohamad Ahmad

Maqaa namoota raayya ittisa biyyaatin  Godina gujii lixaati ajeefaman

Onaa Duugda Daawwa gaafa guyya 28/12/2018

 1. Badhaane Hoxeesa(abiddaan gubate)
 2. Waajii Qilxaa Mixoo
 3. Tushuu Shunee Saafayii
 4. Gobuu Sharduu
 5. Diidoo Mokkona
 6. Kuulii Turee (jaartii ummurii 80)
 7. Badhaatuu Halakee
 8. Guyyee Tukee
 9. Abdii Muhaamadi
 10. Naasiri Jamaal

Guyyuma kanatti ona Galaana ganda Shamoolee Shiidaati kan ajjeefaman

 1. Uddeesa Boruu Kooyyo
 2. Dullacha Barbaado
 3. Shuboo Duubee Jiloo
 4. Bariiso Godaanaa Danbii
 5. Xilahuu Waataa Sheddoo
 6. Balayi Alamaayyo Diidoo
 7. Diiduu Diida Soraa(haadha uluf an ajeefamuudhan awwaala malee bineesi nyaate)

Isaan keessa Shubuu Duubee Jilooti fi Uddeessa Boruu Kooyyoo Abbaa Manniati fi haadha Manniati.

Ji’oottan muraasa booda onuma kana keessatti

 1. Goobana Qorxitee
 2. Dukkalee Goobana Qorxitee (abbaa fi ilmma)
 3. Nagawoo Dhaqaboo Diimaa
 4. Iyaasuu Bonee Olyaadee

Ona Birbiirsa kojjo’aa ganda eeladiimaati kan ajeefaman

 1. Akkililuu Udeesa AreerrII (ajjeefamee konkolaatan Lafa irra kan harkifameedha.)

Ona Dugda Daawwa magaala Fincaawa gaafa guyyaa 03/08/2018ti kan ajjeefaman

 1. Abbatii Shabulaa Adoola (daa’ma ummurii ganna saddetii)
 2. Siidaa Danbii Iyaa

Ona Bulee Horaa ganda Heera Liiphitu  iddoo edderaa jedhamutti gaafa guyyaa 20/02/2019 kan ajjeefamaan.

 1. Haloo Taaduu Eleetuu
 2. Adisuu Abbayyii Dullachaa
 3. Dhaddacha Waaqoo Jaldeessa
 4. Galgaloo Uraagoo Lolee

Ona Duugda Daawwa ganda Jigeessa Naannesaa jedhamutti gaafa 24/04/2019 ajjeefaman.

 1. Girmaa Wolaabu Busaawwa (barsii dha)
 2. Jiloo Biittu (jaarsa ummurii ganna saddettamaa)
 3. Kuulii Dheeraa Dulloo (jaartii ummurii ganna 75)

Guyyaa 11/5/2019 halkan keessa naannoo sa’a 3:30 irratti humni raayyaa goolessituu biyyaa ona Bulee Horaa Ganda Maaxee Leemmaa jedhamutti Namoota 3 kan maqaan isaanii

 1. Haanquu Shibbiruu
 2. Xelloo Boneyyaa
 3. Kurnyii Uddeessaa

Jedhaman rasaasa itti roobsuu akka galaafatte maddeen gabaasan. Shirri kun kan xaxameef WBO fi uummatasaa waltti buusuuf WBOttu ajjeese ergaa jedhu dabarsuuf akka ta’e baramee jira.

Gujii lixaa aanaa Malkaa Soodaa ganda Daayaa Daawwaatti waraanni Raayyaa ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa gaafa 22/04/2019 ummaata nagaa ajjeesiisuu fi manaa fi qabeenya irraa guban.  Haala kanaan nama maqaan isaa Nugusee Badachaa jedhamu, jiraata ganda kanaa obruu (fichaa) isaa qotachaa jiruu, RIB rasaasa itti dhokaasee ajjeesee. Sana irra dabree mucaa maqaan isaa Duubee Eeddoo jedhamu umuriin isaa 15 rasaasan morma jala rukutanii ajjeesan.

Godina Gujii Lixaatti Aanaa galaanaa ganda tooree badiyyati gaafa 02/02/2019 raayyaan ittisa biyyaa ollaa ummataatti dhukaasuun mana gubuu fi barataa kutaa 11 nama Miiraa Ji’oo Hoxxee jedhamu sababa tokko male ajjeesan.

AKLIILUU Oddoo Areerii ona Birbiirsa Kojoowaa ganda Eeladiimaatti gaafa guyyaa 08/02/2019 humni RIB jedhaamu ajjeesee konkolaataa patrolitti hidhuun lafarra harkisuunmuka alaabaan ABO ittii hidhaamuutti fanniisaan.

Kun dargaaggoo Badhaanee Hoxxeessaa 19/04/2019 ona Dugda Daawaa magaalaa fincaawaatti gaafa ajjeechaa jumlaa uummaata Oromoo Gujiirraatti raawwatame RIB tiin ajjeefamee ergaa ajjeesanii gubaaman dha. Qilxaa Waajii Miixoos  19/04/2019 ona Dugda Daawaa magaalaa Fincaawaatti RIBtin abiiddaan gubameera.

Guyyuuma 19/04/2011 ALH Dugda Daawaa magaalaa Fincaawatti aaddee Kuulii Duuloo jaartii umurii 70 RIB ajjeefaamte.

Obbo Jiloo Biiftuu jaarsa umurii 75  ALH 19/04/2011 magaaluuma Fincaawatti  ajjeecha jumlaan RIB gaggeeffamen ajjeefame.

Badhaatuu Halaakee 19/04/2011 ona Duugda Daawaa magaala Fiincaawatti ajjeefaamte baraattu kutaa preparatory waggaa lammaffaati (10+2)

Godiina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Haroo Garriitti waraanni kolooneeffataa Abiyi Ahmad gaafa guyyaa 19/02/2019 uummaata nagaa irraatti dhukaasa banaanii nama 6 ajjeesanii, torbaa madeessuun qabeenya uummaatas barbadeessan. Ilmaan Oromoo ajjeefaman:

 1. Dukkaallee Odaa: Ajjesanii mana isaas gubaan
 2. Qooncoraa Huddeessaa: Ajjeesanii mana isaas gubaan
 3. Qamarii Adoolaa
 4. Baallii Uddeessaa: Ajjeesanii mana isaas gubaan
 5. Bariisoo Qaalliichaa: Mucaa ganna 10niti
 6. Kallaacha Birbiirsaa: Da’iima ganna 8iiti

 Suuraan olii kun haaadhaaf intaala ykn Buruudee Gadaa fi da’iima ishii kan gannaa 3ti. Raayyaan waraanaa kolooneel Abiiyi ahimaadiin rasasaan rukuutamanii hospitaala ciisuutti jiruu. Dabalataan immoo dubaartiin kun haadha daa’imaa garaatti baattu(dubaartii ulfaati).

Godiina Gujii Bahaa aanaa Aaga Waayyuu ganda Baddeessoo Ulaanullootti gaafa guyyaa 01/03/2019  Odaa Abbaa xuyyee RIB tiin ajjeefaame.

Godiin Gujii aanaa Sabboo Boruu ganda Buphoo jedhaamtuutti gaafa guyyaa 28/03/2019 nama Morkataa Makkiiyaa jedhaamu ajjeesanii mana isaas gubaan.

Namoonni haala sukkaaneessaan mada’aan

 1. Ukkuuraa Uttuullee
 2. Baddeessaa Abarraa
 3. Bulee Kurree
 4. Jiloo Bilisoo Surisaa: Guyyaa 24/03/2019 waraanni gabroofataa koloneel Abiyyi akkuma amala isaanii haaloo ummata qulqulluu fi qabeenya ummataa gube. Manguddoo biyyaa maqaan isaani xuqame, jiraataa ona Bulee Horaa ganda Baddaa magadaa kan ta’e,umuriin isaa ganna 65 duri bara 2008-2014 ti bulchaa ganda kanaa kan ture yeroo ammatti manguddoo biyyaa isii baqattuu fuula keessa kan dhufe qabdee reebicha hamaa irraan gattee midhaa guddaan irra dhaqabsiiftee jirti.

Namoota Godiina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Haroo Garriitti waraanni Abiyi Ahmad gaafa guyyaa 19/02/2019 Namoota madeessan hagi tokoo kan asii gadiiti:

 1. Biraanuu Goobanaa
 2. Ufkee Sabbaa
 3. Buruudee Gadaa (dubaartii ulfaa)
 4. Intaala xiqqoo kan Buruudee Gadaa kan ganna 3

Dubartoota gudeedaman

Dubartoota Ona Bulee Horaa Ganda Soorilee Waaccuutti keessa jiraatan 06/02/2019 kan RIB jedhamuun dirqisiifamanii gudeedaman:

 1. Taammiree Gammachaa
 2. Immaa Innuu
 3. Haannaa Dasta
 4. Ayyaantuu Gammachuu
 5. Miimmii Woshee
 6. Beezaa Immushi

Aanaa Dimtuu Hambaalla Gandaa wammaannatti Dubaartoota gudeedaman

 1. Gaannat Magaarsa: Hadhaa ijjoollee lamaa
 2. Burtee Kasaahee: Hadhaa ijjoollee afurii

Oonuma kana Ganda Qilleensoo Mokkonniisatti Gaafa guyyaa 26/03/2019 Dubartii hojjatuu mana nyaataa Mokkonin Goobana kan taate zaaraa Asafaa jedhamtu, Rib nama 8 ta’anii gudeeduun dhukkubsachaa jirti.

Guyyaa 5/2/2019 fi guyyaa 6/2/2019 godina Gujii lixaa aanaa Bule Horaa, gandaa Sorrilee Waccuu keessatti shammaarraanii fi hawwaan Oromoo dirqisiisanii gudeeduun kan irratti rawwaatamee:

 1. Beezaa Imuushi: Umurii waggaa 18
 2. Haanna Dastaa: Umurii waggaa17
 3. Tamiree Gammadee: Umurii waggaa 15
 4. Baachoo Warq-Hageenyaw: Umurii waggaa 13
 5. Ushee Shibiruu: Haadha warraa abbaamana qabanii fi ulfa garaa qaban

Qabeenya Loltuu EPRDFn Mancaafame

 1. Abdala Ahimed: Manni jireenya lamaaf suqii tokko, baabura midhaani tokko, boqqoloo kuntaala 200, xeefi kuntaala 50 fi qarshii 200,000 jalaa mancaafame.
 2. Anjaabu Admee: Manni jireenya lama, suqii tokkoo fi baabura midhaani tokko jalaa mancaafame.
 3. Shamee Umaree: Matoora 150 tokkoo, mana afur fi qarshii 59,000 jalaa mancaafame.
 4. Abdi Mumee: Manni jireenya tokkoo fi suqii tokko jelaa mancaafame.
 5. Huseen Adani: Boqqoloo kuntaala 72, qamadii kuntaala kudhani, garbuu kuntaala 8, jiboota lama fi buna kuntaala 45 jalaa mancaafame.
 6. Musxafaa Muhammad: Suqii tokko, Manni jireenya lama, baabura midhaani tokko fi qarshii 75,000 jalaa mancaafame.
 7. Abdi Muhammad: Manni jireenya tokkoo fi suqiin tokko jalaa mancaafame.
 8. Qamari Haruni: Manni balbala shanii fi baabura midhaani tokko jalaa mancaafame.
 9. Muumiyee Yenus: Manni jireenya tokkoo fi suqii tokko jalaa mancaafame.
 10. Ahimed Abiibi: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 11. Hasani Ahimed: Manni jireenya lamaa fi suqiin tokko jalaa mancaafame.
 12. Kadiri Muhammad : Manni jireenya tokkoo fi magaazina tokko jalaa mancaafame.
 13. Ibrahimi Muhammad : Mannni jireenya lama jalaa mancaafame.
 14. Mahamad Sani: Daakuu midhaanii tokkoof mana sadi guban.
 15. Turree Abbasaabe: Manni jireenya sadii jalaa mancaafame.
 16. Abdi Aliyee: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 17. Yusuuf Sulemaan : Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 18. Abdala Yaaqmi: Manni jireenya lamaaf suqii tokko jalaa mancaafame.
 19. Muhammed Ahimed: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 20. Muhammed Hajii: Manni jireenya lamaa fi suuqii tokko jalaa mancaafame.
 21. Sheeki Anuwari: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 22. Mika’ili Ibrahim: Manni jireenya sadii jalaa mancaafame.
 23. Muhammed Abbaa: Manni jireenya lama fi suuqii tokko jalaa mancaafame.
 24. Usufee Usmaan: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 25. Nuradiin Abdulayi: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 26. Shamsadiin Saani: Manni jireenya sadii jalaa mancaafame.
 27. Shariif Ibrahim: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 28. Usoo Ahimed: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 29. Amayaa Abdala: Baabura midhaani tokkoo fi Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 30. Huseen Abdala: Manni jireenya tokko jalaa mancaafame.
 31. Hashim Usman: Mana sadii jalaa mancaafame.
 32. Ahmayya Abdallayi: Daakuu midhanii tokkoo fi mana tokko jalaa mancaafame.
 33. Anjabuu Adam: Daakuu midhaanii tokkoo fi mana sadii jalaa mancaafame.
 34. Mumiyye: Mana tokkoo fi suuqii tokko jalaa mancaafame.
 35. Mahamad Abdalla: Mana lama jalaa mancaafame.
 36. Abdalla Yaqin: Mana sadii jalaa mancaafame.
 37. Ahmad Habib: Mana lama jalaa mancaafame.
 38. Ibrahim Ahmad: Mana sadii jalaa mancaafame.
 39. Zakkariya Adam: Mana tokko jalaa mancaafame.
 40. Sufiyan Abduraman: Mana tokko jalaa mancaafame.
 41. Mahamad Yusuf: Mana lama jalaa mancaafame.
 42. Yusuf Usman: Mana lama jalaa mancaafame.
 43. Husen Ahmad: Mana lama jalaa mancaafame.
 44. Ibrahim Shafi: Mana tokko jalaa mancaafame.
 45. Ramadan Husen: Mana tokkoo fi suuqii tokko jalaa mancaafame.

Aanaa Aagaa Waayyuu keessatti mana qabeenya guutuu waliin gubaman

Ganda Obbittii jedhamtu keessatti,

 1. Maammad Iddoo: Mana sadii, maallaqa kuma dhibba sadiif afurtamaa wajjiin guban.
 2. Baqqalaa Sheenkoo: Mana tokko.
 3. Sabbaa Duubee: Mana tokko.

Ganda Hayidiimaa jedhamtu keessatti

 1. Adam Roobaa: Daakuu midhaanii tokko
 2. Dammaqaa Maammoo: Mana tokko

Aanaa shaakkisoo ganda Magaadoo warroota manni jalaa gubate,

 1. Seefuddiin Kalif: Mana tokko
 2. Suleyman Kadir: Mana tokkoo fi suuqii tokko
 3. Kadir Qaasim: Mana tokko
 4. Haasanoo Abdurqadir: Mana tokko
 5. Jamal Ahmad: Mana lama
 6. Abdii Jamal: Mana lama
 7. Bayaan Zeyin: Mana tokko

Aanaa Bulee Horaa gandaa Maaxee Boollitti gaafa 13/05/2019 namootaa mannii jala gubaate

 1. Obboo Abbaayyoo Booggaala Beejoo

Ganda Alloonaa ammaaf kan argannee muraasni

 1. Sheeki Aliyyii: Daakuu midhaan lamaa fi mana tokko
 2. Abdujalil: Mana tokko 

Kun osoo kanaan jiruu guyyaa gaafa 25/03/2019 Godiinuma Gujii lixaa aanaa Qarcaa ganda Gaalessa Burqaa ti jiraatoota ganda kanaa waraanni gabroomfataa koloneer Abiyyi Ahimad (RIB) manaa fi qabeenya isaanii gubaa oole. Maqaan namoota manni fi qabeenya isaanii irraa gubame:

 1. Malkaamuu Halakee
 2. Wandumuu Turee
 3. Aagaa Dhugoo
 4. Aanolee Magaadaa
 5. Dasataa Qoncooroo
 6. Arboo Boruu

Godina Gujii Lixaa, Aanaa Qarcaa ganda Baddessaa funnaan qaa’aa keessatti gaafa 22/03/2019, RIB ati deeggaraa WBO ti, ati WBO simatteettaa jechuun mana maallaqa miliiyoona tokko ol baasuu kan obboo Galgaluu Ciicuu gubaniiruu. Meeshaan mana keessaa illee waliin gubate.

Gochaa waraana faashistii kolenee Abiyyi Ahimad raawwaataa jiru hari’as akkuma kaleessaa mana qonnaan bultootaa Oromoota Gujii, qabeenyaa waliin gubaa jira. Godiina Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Qarsaa keessatti guyyaa hari’as 10/04/2019 gochaa suukaneessaa waraana faashistii kanaan;

 1. Manni Taaddasaa Duullachaa,
 2. Mannia fi qabeenya Kushuuruu Kondee
 3. Manni fi qabeenya, Kidaanee Wuddeessaa waraana faashistii RIB, ofiin jedhu, gubaatee jira.

Gaafa 10/04/2019 ona Galaanaa Ganda Qarsaattii manni qonnaan bultootaa Gubaate:

 1. Mana Saafayii Kaffee
 2. Mana Taaddasa Dullachaatu

Guyyaa gaafa 03/03/2019 waraanni goolosituu koloneel Abiyya Ahimad Godiina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Gaallee Dagaatti bakka Dibbee kaampii Alii Bunoo jedhamtutti mana  Bariisoo Haayyuu qabeenya wajjin mana shan, mana qorqoorroo tokkoo fi mana sarviisii afur tuullaa xaafii fi qabeenya guddaa gara jabaniinaa gubuun hojii faashistummaa raawwaataa oolan.

Suuraalee qabeenyaa uummataa loltuu mootummaan mancaafamee fi ibiiddaan barbaadaawe

Kun mana obboo Hirbaayyee Elemaa ona Dugda Daawatti gaafa 19/04/2011 mana fi maatii waliin RIBtiin gubaaatee dha.

Godina Gujii Lixaa ona Galaanaa Ganda Qarsaatti gaafa 09/04/2019 mana Obboo Hadaa Duubee fi Roobaa Hadaa (Abbaa fi iIlma) bakka tokkotti gubuun qabeenyaa isaan qaban hundi manca’ee waliin barbadaa’eera. Maatiin nama 30 ol buqqaatota ta’anii jiru.

Aanaa Aagaa Waayyuu eessatti manneen gubaman:

 1. Ganda Booree Obbii: Mana 4
 2. Ganda Mallayaayaa Karroo: Mana 10
 3. Ganda Burii Ejeersoo: Mana 74

Aanaa Shaakkiisoo Keessatti manneen gubaman:

 1. Ganda Dambii Oddoo: Mana 48
 2. Ganda Gaalee Daambii: Mana 9
 3. Ganda Gaalee Daagataa: Mana 5
 4. Gaanda Roojjii: Mana 9
 5. Ganda Magaadoo Baadiyyaa: Baabura 3 fi mana 50
 6. Ganda Alloonaa: Mana 30
 7. Ganda Sawweenaa: Mana 35
 8. Ganda Qorcaa Daalattii: Mana 35
 9. Ganda Sabbaa Guduubaa: Mana 20

Akka waliigalaatti kanuuma aanaa Shakkisoo keessatti qofaa manni gubaate mana 241 dha. Abbaa warraa 241 maatii guutuu waliin yoo ilaalle immoo yoo xiqqaate aanaa shaakisoo tokkiicha keessaa qofa Oromoo 2500 oliitu Manaa fi qabeenya dhabe jechuu dha. Haala kanaan akka guutuu godiina Gujii fi Oromiyaatti yoo ilaalle akeekni mootummaa gabroomsaa badii Oromoo tahuu nu akeeka.

Qabeenya saamame

 1. Obbo Abaraa Rooba: Buna kuntaala 480 fi magaazina buna lama samamanii jiru.
 2. Obbo Ashabiri Baanata: Mana balbala sadiif suuqii tokko saamamanii jiru.
 3. Obbo Kattoo Jaatani: Mana jireenya tokko saamamanii jiru.
 4. Obbo Dasitaa Waaqo: Mana balbala shanii fi matoora tokko saamamani jiru.
 5. Obbo bulee Jaatanii: Mana jireenya tokko saamamani jiru.
 6. Aliyee Hasan: Baabura midhaanii, mana balbala torbaa fi  matoora tokko saamamani jiru.
 7. Obbo Hinseen Eexoo: Matoora tokkoo fi mana jireenya tokko saamamani jiru.
 8. Obbo Geetachoo Elemaa: Mana jireenya tokko saamamani jiru.
 9. Aliyee Muhaamed: Mana jireenya tokko saamamani jiru.
 10. Naasirhala Morkataa: Qarshii 200,000, buna kuntaala 13 fi mana balbala tokko saamamani jiru.
 11. Zegeyee Asfaa: Qarshii 180,000, suqii fi manni jireenya tokko saamamani jiru.
 12. Bulee Morkataa: Mana jireenya tokkoo fi dookmentii barnoota saamamani jiru.
 13. Kadiri Mumee: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 14. Ballii Duube: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 15. Danboobi Eelemaa: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 16. Ahimed Asaffaa: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 17. Turkii Muhammad: Midhaan kuntaala 10 saamamani jiru.
 18. Abdalaa Muhammad: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 19. Abbadaako: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 20. Abdallaa Muhammad: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 21. Muhammad Ahimed: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.
 22. Obsaa Xoono: Mana jireenyaa tokko saamamani jiru.

Godina lixaa aanaa Bule Horaa, ganda Ruuzaa Hanquu keessatti, RIB nama maqaan Goobanaa Dhugoo Qansi jedhamu, qarshii 22000, waarqii harkaa fi mormaa, isaa irraa yoo fudhan, haadha warraa isaa irraa waarqii quba, mormaa fi gurraa saamanii jiru.

Godina Gjii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Magaala Giwwee jedhamu keessattii, gaafa 13/05/2019 raayyaaaan ittiisa biyyaa halkan keessaa naannoo sa’aa 5:00 irratti naannoo kibbaa keessa (Geedaawo) irraaa dhufuun waajira gandaa irratti dhukaasa banuun, mana uummataa caccaabsun, rebanii saamicha gaggeessaniru. Addatti ammoo mana obbo Tasfaayee Soraa jedhamuu seenuun, qawwee tokko, qarshii 300,000, warqii mormaa fi harkaa, uffata mana keessaa hunda saamani bahani. Qabeenya ummataa hedduu caccabsuun kan saamamanii illee lakkoofsaan hedduu dha.

Suuraa uummataa boqqafamee baqa irra jiru

Gujii lixaa oona dugda daawaa magaalaa fincaawaatti motoora uummaata waraanni kolooneel Abiiyyi Ahimaad gubee

Guyyaa 17/2/2019 Godinaa Gujii Lixaa aanaa Diimtuu Hambaallaa hands waammanna keessatti ABO deggertu maqaa jedhun gochaale sukaannessa RIB maannen ummaata gubu fi saamuu, hadhooli fi shaamarran gudeedu jaabate itti fuufe jira. Namooti mannii fi qabeenyaan jala gubaate:

 1. Magaarsa Mogosee
 2. Phexiros Galgaloo
 3. Balaachoo phexiros
 4. Bobbaasa Jarsoo
 5. Jarsoo Dhugoo

Manni godina Gujii Lixaatti, ganda Qarsaatti gubate:

 1. Wuddeessa Kijiba
 2. Kushuruu Koondee
 3. Taaddasaa Dullachaa
 4. Hadaa Duubee
 5. Roobaa Hadaa
 6. Baatii Areeri (intala durbaa ganna kudhani ni gubate)
 7. Sakkee Mokkonnaa
 8. Kateeloo Danbii
 9. Kidaanee Wuddeessa
 10. Odaa Hoxxeessa
 11. Sharuukkaa Odaa
 12. Kateeloo Danbii
 13. Wuddeessa Gannaalee
 14. Hordoofaa Bokkuu
 15. Gabayyoo Ejeersa
 16. Uturaa Dullach

     Kan ganda shamoolee odaa:

 1. Eleemaa Bunduggee
 2. Guyyee Elemaa
 3. Airmiyaas Areeri

      Kan ganda shamoolee shiida:

 1. Saamminoo Areerii
 2. Gobanaa Edeemaa
 3. Boruu Diido
 4. Nagahoo diidoo

Mana Eleemaa Bunduuggee aanaa Galaanaa shaamolee odaatti kan gubaate

Waraanni mootummaa caasaalee gandaa dabalatee, Aanaa Galaanaa keessatti guyyaa sadii gidduutti hanga gaafa 13/04/2019ti mana ilmaan Oromoo manni irraa gubate:

 1. Wuddeessaa Kijibaa
 2. Kushuuruu Koonde
 3. Areerii Baatii (intala durbaa ganna kudhani, mana keessatti gubatte)
 4. Asamminoo Areeri (mana dhakaa)
 5. Hirmiyaas Areeri
 6. Kidaane Wuddeessa
 7. Hordoofaa Bokkuu
 8. Elemaa Bunduggeti

Godina Gujii Lixaatti Aanaa galaanaa ganda tooree badiyyati gaafa 02/02/2019 raayyaan ittisa biyyaa ollaa ummataatti dhukaasuun mana Baqqalaa Halaakee guban.

Manni obboo Uddeessaa Kijibaa ona Galaanaa ganda Qarsaa keessaatti gaafa guyyaa 13/04/2019 tti waraanni gooleessituu Itoophiyaa RIB jedhamuun manaa fi  qabeenya waliin mancaasanii jiru.

Manni Roobaa Hadaa Gujii Lixaa ona Galaanaa ganda Qarsaatti gaafa guyyaa 13/04/2019tti RIBtiin qabeenya waliin guutumaatti barbadaa’ee.

Mana Hadaa Duubee kan guyyaa 13/04/2019 Gujii Lixaa ona Galaanaa ganda Qarsaatti waraana gooleessituu biyyaatiin manaa fi qabeenya waliin guututtii barbadeessanii.

Manni Saafayii Kaffee ona Galaanaa ganda Qarsaatti gaafa guyyaa 13/04/2019 tti manaa fi qabeenya waliin guutumaatti mancaafame.

Mana Kaateeloo Gabaayyoo ona Galaanaa ganda Qarsaatti gaafa 13/04/2019 RIB tiin guutumaatti qabeenya waliin barbadaa’ee.

Godiina kana keessaatti kolooneeffataan kun Oromoo diiguu fi hiyyoomsuuf hojii hojjateen loonii fi qabeenya Oromoo beeyladootaas gubaa ture. Suuraan asii gadii kun, loon uummaata Oromoo mootummaa gabroomsaan ibiiddaan gubdee dha.

Godiina Gujii Bahaa aanaa shaakkisoo ganda Sabbaa Gudubaatti gaafa 14/05/2019 kan mannii loltuu goolessituu Itiyophiyaatiin jalaa gubaate:

 1. Dullaacha Adoolaa: Suuqii, manaa, boqqoolloo fi qarshii
 2. Canquu Duubaa: Mana fi qabeenyaa
 3. Moroodee Siraaj: Mana fi qabeenya
 4. Raabatoo Eeguu: Manaa fi qabeenya
 5. Baqqalaa Shawaa: Manaa fi qabeenya
 6. Boochiyyee Guyyee: Manaa fi qabeenya

Godiina Gujii Bahaa aanaa aaga waayyuu ganda Maddaa Soodduuttii gaafa guyyaa 26/05/2019 mana uummataa kan waraanni mootummaa gubee kan namoota asii gadiiti:

 1. Suleemaan Mohammaad
 2. Mohaammaad Roobaa

Godina Wallagga

Tarree maqaa namoota waraana mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamuun Lixa Oromiyaa keessatti ajjeefamanii, qaabeenya saamamaniifi manni isaanii jalaa gubate. Maqaan namoota kanaas godinoota Qeellem Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa kan walitti qabame yoo ta’u, guutummaan guutuutti namoota miidhaman hunda akka hin taane hubatamuu qaba. Tarreen kun hanguma argamee walitti qabame malee lakkoofsi ilmaan Oromoo Lixa Oromiyaa keessatti humna waraana mootummaa Itoophaan ajjeefamanii fi saamamanii akkaan hedduu dha. Ummanni Oromoo maatii, firri, hiriyyaa fi namoonni isaan beekan jalaa ajjeefame, qabeenyi irraa saamamee fi manni irratti gubate isin beektan tarree kana keessa yoo hin jiraanne, waan beektan walitti qabuun qaamota mirga dhala namaaf falmaniif akka dhaamtan dhaammatna.

Ajjeechaa raawwatame

Godina wallaga Lixaa, Aanaa Qondaalaa

 1. Haaj Gudfinaa Tolasaa
 2. Xahaa Hiisaa
 3. Kamaal Qaasim
 4. Hasan Akliluu
 5. Yaa’iqoob Muusaa
 6. Raamadaan Waltajjii

Godina wallagga Lixaa, Aanaa Begii

 1. Madaksaa Iddoosaa
 2. Amaan Abdullah
 3. Abdulqaadir Galataa
 4. Yoonaas Mohammad
 5. Jamaal Tufaa
 6. Garomaa Ittaanaa
 7. Raamatallaa Abdulqaadir
 8. Mokonnin Shama’uun
 9. Yaasin Abdallaa
 10. Fiqaaduu Fayisaa
 11. Raamatallaa Damisee
 12. Tafarii Abrahaam
 13. Fiqaaduu Taasisaa
 14. Abdiisaa Firoomsaa
 15. Isiyaaq Abdiisaa
 16. Zaakir Nuuraddiin
 17. Admaasuu Ashabbir
 18. Rashid Jamaal
 19. Yaadasaa Tarfaa
 20. Sa’id Hasan
 21. Indaashawu Shaakii
 22. Andashuu Shaagii Maammad
 23. Caalaa lammeessaa
 24. Saddiiqaa Maammud Morodaa

Godina Qeellem Wallaggaa, Aanaa Gidaamii

 1. Galaanee Shaafee
 2. Gamulaa Jissaa
 3. Koorii Daaqaa
 4. Toomaas Dhabsuu
 5. Mazgabuu Geebaa
 6. Gammachuu Guutaa
 7. Tafarii Dinqaa
 8. Umar Hiisaa
 9. Kamaal Gabruu
 10. Nasrallaa Taaddasaa
 11. Fayisaa Ofga’aa
 12. Mokonnin Tolasaa
 13. Eebbisaa Raggaasaa
 14. Dastaa Horaa
 15. Burruusee Tarfaasaa
 16. Sa’id Adam
 17. Fayisaa Horaa
 18. Mirreessaa Waltajjii
 19. Fufaa Umar
 20. Malkaamuu Daggafaa

Godina Qellem Wallaggaa, Dambi Doolloo

 1. Taammiraat Abarraa
 2. Tsaggaa(Vaandaam)

Godina Qellem Wallagga, Aanaa Anfilloo, Magaalaa Muggii

 1. Yaasin Abdallaa
 2. Taakkalee Bulchaa
 3. Abdataa Waakkennee
 4. Hundeessaa Abdiisaa
 5. Dabalaa Bantii
 6. Ayichow

Godina wallaggaa Bahaa, Magaalaa Naqamtee

 1. Zalaalam Ogiinaa
 2. Abbabee Mokonnin
 3. Amantii

Godina wallaggaa lixaa, Magaalaa Najjoo

 1. Gammachiis Xilahuun
 2. Zargee Minaasee

Godina Wallaggaa lixaa, Aanaa Mana Sibuu

 1. Ballinaa Mootii
 2. Abaataa Coommii
 3. Xilahuun Ayyaanaa
 4. Naatnaael Kaasahuun
 5. Asee
 6. Barsiisaa Sanyii Saamu’eel
 7. Tarrafaa Baabboo
 8. Taklee Tolaa
 9. Saamu’eel Abarraa
 10. Lidataa Amanaa
 11. Badhaasaa Hundeessaa
 12. Barsiisaa Saamu’eel Taaddasaa

Godina Wallagga Lixaa, Innaangoo

 1. Obbo Eebbisaa Tarfaa
 2. Obbo Mulugeetaa Boodanaa
 3. Solomoon Dhiyaanaa
 4. Warraaqaa Addisuu
 5. Tsaggaayee Jaarraa
 6. Indaaluu Mtsiyoon

Toongoo

 1. Abdulqaadir Ayyaanaa Godee
 2. Ismaa’el Abdallaa Dhowwaa
 3. Kadir Ahmad Gindaabaa

Saamicha raawwatame

Magaalaa Dambi Dolloo keessatti namoota Humna Waraana Mootummaan Saamamanii.

 1. Fissaa Gabiremadiin: Mi’a elektrooniksii suuqii guutuu
 2. Naggee: Suuqii cabsuun TV abbaa inchii 43 dabalatee mi’a gara gara caccabsan
 3. Dargaggoota magaalaa Dambi Dolloo irraa hedduun Moobyilii harkaa fi qarshii si sakattana jechuun kan saamamaa jiranii dha.
 4. Tashoomee kan jedhamu jiraataa ganda Taabor kan tahe waggaa darbee utuun Qar. 30,000 baankii baasee deemuu humna mootummaan saamame.

Godina wallaggaa Lixaa, Aana Begii, Qabeenya Bade

 1. Madaksaa Iddoosaa
 2. Mana lama duraa guban
 3. Qabeenya hunda saaman
 4. Beekumaa Habiiboo
 5. Mana lama duraa duban
 6. Qabeenya hunda saaman
 7. Tamasgeen Taaddasaa

Mana guban fi Qbeenya saaman

Godina wallaggaa Lixaa, Aanaa Qondaalaa

 1. Jaafar Taasisaa

Qabeenya Saaman, Godina Qellem wallaggaa, Aanaa Gidaamii

Qabeenya Guyyaa lama Gidduutti waraanni mootummaa barbadeessan

 1. Obbo Guutaa Gabree

Qe’ee isaanii guutummaa guutuutti barbadeessan. Walumaa galatti hedduu isaa gubanii kaan saaman. Qabeenya miliyoona tokko olitti tilmaamamu saaman. Midhaan kuntaala 300, buna kuntaala 200 saaman.

 1. Fedhasaa Guutaa

Manaa fi waan jiru hunda gubanii Qabeenya hafe saaman. Midhaan kuntaala 180, buna kuntaala 100, barbaree kuntaala 60 fi tilmaamamu xiqqoon Qabeenya 100,000 tti tilmaamamu saaman.

 1. Dabalaa Iddoosaa: Mana maashina saanqa guban
 2. Daawwit Hiikaa: Suuqii tokko saaman
 3. Abraham Taammiruu: Suuqii saaman
 4. Mustafaa Shiishii: Qabeenya Saaman
 5. Kadir Saalee: Mana guban
 6. Haayiluu Imaanaa: Mana guban

Gochaa shororkeessummaa kan duguuggaa sanyii of keessaa qabu kan mootummaa EPRDFn raawwatamaa jiru hunda walitti qabuu hin danda’amne. Haala mootummaan uummata irratti lola labsee jiru keessatti odeessa haguma argame qofaatu walitti qabame. Ammaaf kan arganne haganuma, garuu kanaa ol waan taheef yeruma argamu itti dabalaa deemuu dandeenya.

Gochaan badii diinaan qopheeffamee Oromoota nagaa (civilians) irraatti gaggeeffaame kun guutuu Oromiyaatti bifa qindaa’een gaggeeffamee Oromoo hiyyoomsuu, beelessuu fi balleessuuf xiyyeeffatee dha. Yakki nuyi, uummaata Oromoo, irraatti gaggeeffamaa jiru kuni immoo gochoota badii ykn farraa namoomaati, adduunyaan dhimma kana balaaleeffataa jiru dha. Haa tahuutii garuu nutii uummaanni Oromoo osoo hayyuu qabnuu hayyoonni keenya murna nu ajjeesuun wal tahaanii ilmaan keenya osoo argiinu diinaan of duraa dhabneellee awwaallachuu waanti dadhabneef sabaaba nama nuuf iyyee gurraa addunyaan nuuf gahuu dhabne. Bifuuma wal fakkaatuun ajjeechaa fi weeraarri Gujii irraatti raawwatamuu kun Wallaaggaattis gaggeeffamaa jira.

Walumaa galaatti baatii Amaajjii bara 2019 irraa eegalee hanga guyyaa har’aatti hiraarfamnii, saamichaa fi dararaan mootummaa Itoophiyaatiin nurraatti laabsamee cimee ittii fufee jira. Haala kana keessaattis maatiin Oromoo manniif qabeenyii irratti gubaatee fi saamame bittiina’anii  biyyaa abbaa isaanii irraatti akka baqataatti mirga baqataan qabuullee dhabaanii jiru. Kan du’ees awwaalcha dhabuun, reeffa ilmoo Oromoo sareef allaattin nyaattee, kaan immoo ergaa ajjeefamee reeffi isaa ibiddaan guban, qabeenyi akka loonii, midhaanii, manaa fi motoora illee osoo hin hafiin ibiiddaaan gubaatuun rakkoo hamtuu keessa nu galchan. Kanaaniis kumaatamni ajjeefamanii miliyoonaan kan lakka’aamu qe’ee irraa buqqiifamanii uummaata Oromoo irraatti caba qalbii, qaamaa fi sammuu nurraan gahaame, kanaaf adduunyaa nuuf dhageessisa.

Walumaa galaatti tarkaanfiin mootummaan itoophiyaa uummaata nagaa irraatti fudhaataa jiruu kun gochaa gochaa sammuu dhala namaaf hin fudhatamne fi gochaa farraa namuummaan kan guutamee, duguuggaa sanyii uummaata nagaa (genocide on innocent civilians) irraatti gaggeeffamaa jira waan taheef qaamoonni mirga dhalaa namaaf falmiitan, kan miidhaamni dhalaa namaa isiinitti dhagaahamu, mootummoonni kabaaja mirga dhala namaa fi lammiitti amaantaan, hayyoonni addunyaa kan mirga namoomaaf falmiitan, hundii miidhama kana arguun uummaata ukkaamsaan dhumaa jiruu kanaaf sagaalee akka taatan isiiniin jenna.

Kanaanis hanga ammaatti akka qoraannoo keenyaan irraa geenyeetti balaa waraanaa mootummaan biyyaa bulchu dhaqqaaabsiiseen Oromiyaa godinaaleen ja’aa ol hojii misoomaan alaa tahaanii beelaaf saaxilamaa jiru. Walumaa galaatti haala yaaddessaa fi sukkaneessaa uummaata nagaa irraatti tahaa jiru kanaaf sagaalee akka taatan waamicha dhiheessina.

Injfannoo Ummata Oromoof!

 

___________________

Concerned Oromo Group

(Horn of Africa Genocide Watch Group)

Arlington Texas, USA.

Email: info@africagenocidewatch.org

June 7, 2019

 

Recipient address

 

Re: Appeal to Stop the Ongoing Genocide on the Oromo People

 

Dear Mr./Ms./ Recipient:

We are the Oromo native Citizens of the United States and European Nations and we are deeply concerned about the endless and endless genocide strategies of the Ethiopian against innocent civilian Oromo people of Ethiopia. We are writing to you, and all peace-loving Citizens and nations of the world, because the conflict that is brewing in Ethiopia today will be destabilizing the entire horn and cause a catastrophe that will be considerably higher than the 1994 Rwanda genocide in magnitude.

The Oromo people have been under the tyranny of the Ethiopian colonial empire for the last 150 years. Although the Oromo people are the majority of the empire, they have been marginalized under successive Ethiopian dictatorial governments who were treating Oromos like a second-class-citizens. The Oromo people have been resisting all repressive Ethiopian governments for the last 150 years. Over the last 28 years, Oromos and other several minority Nationalities of the country have been under the repressive rule of the EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front).  In the last five years of the 28 years of the EPRDF tyranny, the Oromo struggle reached its climax that has remarkably pushed the country to at least speak to the rest of the world their paths were never different from terrorism; because the nation was almost close to the point of breaking apart. In 2018, the EPRDF was forced to partially listen to the popular demand and some of the dictatorial members presented themselves as supporters of pro-democracy and pro- change although the facts behind them were only a chameleon style of survival. Because some of leaders of these group were either grown up in Oromia or they are Oromos by blood. Thus, the Oromo youth who have been spearheading the struggle, and the Oromo public at large decided to give them a chance of repentances by minimizing protests. Despite losing more than 5,000 Oromo youth called “Kero or in Afan Oromo “Qeerroo”, women, and men of all ages in the struggle, the Oromo people chose the peace of the region and the Horn in general. The Oromos celebrated the glimpse of peace and gave a chance so that the “new” leaders transition the country into democracy. However, as of today the government of Abiy Ahmed, who was an EPRDF army colonel himself and currently the prime minister of EPRDF seen by many as a pro- change leader is drifted back to the wort terrorizing approaches against Oromos. In fact, the Prime minister himself told the world that his government was terrorizing the nation. As the result, originally, he presented himself that his government was determined to change the terrorizing strategies of the old leadership his own party. The fact of the matter is the opposite has been true, because he has been upgrading the terrorism strategies to the worst stage. The simplest justifications are his government has started using chemical attacks on civilian Oromos, on nature, burning human alive, burning homes, cattle and wild lives are a few which were never seen during the well know terrorism of the TPLF leadership which he publicly explained in one of his compelling speeches.

Unfortunately, the direction of the expected change took a wrong turn and thousands of Oromo citizens are, once again ended up being murdered, handicapped, evicted, raped, imprisoned, tortured, looted, impoverished, abducted or massacred for no fault of their own, except being Oromo and supporting their credible and honest political organization of their choice.

Under the leadership of Dr. Abiy Ahmed, several unthinkable atrocities have been taking place. Based on the information that we received from the inner circles of the prime minister, more frightening heinous genocidal military strategies are being planned to be carried out on the Oromo people under the pretext that they are supporting Oromo Liberation Front (OLF). To accomplish its ethnic cleansing plan, the government of Dr. Abiy has started using chemical weapon on innocent Oromo citizens. We are in the process of compiling detailed information on the use of prohibited chemical weapons on Oromo civilians and will make it available to the international community in the near future.

In the current report, we have compiled hundreds of killings, rapes, and property destructions committed by the EPRDF killing squads and elite police forces. Most of the killings and property destructions are supported by photos taken by our agents on the ground. More detailed information about each incident reported herein can be provided upon request. The following list summarizes the inhumane atrocities committed against the innocent Oromo civilians in different parts of the Oromia region after Abiy Ahmad came to power (for detailed information, additional documents are presented).

Herein, we presented a brief outline of the recent overviews of unbelievable shocking crimes and inhumanity against the Oromos; for detailed list of specific victims of the reckless military of the Ethiopian government, please refer to the attached spread sheet.

 • The number of civilian Oromos directly killed by the Ethiopian federal army were more than 194.
 • At least three of the Killed civilian victims were denied burial and eaten by wild beasts.
 • Several of the killed victims were burned by the EPRDF federal army in their homes.
 • The number of wounded civilian Oromos by the EPRDF army were countless but over 11 individuals were under critically conditions.
 • The identity of 14 individuals were identified by the community.
 • Numerous raped Oromo women, including a 13 years old teenage girl, about 12 cases were documented by our local representatives.
 • Hundreds of Oromo homes were burned down by the EPRDF federal army; the local residents have documented evidences for about 458 homes.
 • Over 65 Oromo stores were burned by the EPRDF federal army.
 • Thousands of animals were burned in barns; as of today, unknown number, but estimated to be several thousands.
 • Looted Coffee by the EPRDF federal army is estimated to be more than 100,300 kilograms.
 • Looted cash money from Oromo civilians by the EPRDF federal army is more than 1,030,000.00 birr.

The government of Abiy Ahmed is killing Oromo civilians under the common hidden agenda of searching for the Oromo liberation army (OLA). OLA is a military wing of OLF; OLF is the only honest political organization with clear policies to protects all people against discrimination and marginalization in Oromia in order to stabilize and transform the regional peace. OLF has been in exile for the last 28 years but returned home after rounds of negotiations held with the Ethiopian government.

The world must realize the important of OLF to transform the deteriorating political stability of the Horn, because over 50 million Oromos believed in the honest political party that represent them. This was proved on September 15, 2018 when OLF arrived in Finfinnee (Addis Ababa). At least six to 10 million Oromo people turned out to welcome them home. That number of peaceful people has never been seen in that nation’s history to celebrate and welcome a political party. That was the starting point where clear frustration of the Ethiopian government started to rethink about its reform because they realized that all Oromos believed in OLF. Thus, they immediately started harassing and imprisoning OLF members and supporters. The Ethiopian government reneged on the terms of their agreement, including the fate of OLA who were disarmed themselves to accelerate the peace process. However, Ethiopia immediately declared war on OLA and decided to force the disarmament of the remaining OLA members. Several clashes have been occurring between OLA and the murderous Ethiopian army that occasionally resulted in heavy losses of the Ethiopian military. This is apparently the bases of the expansion of inhumane atrocious actions of using chemical weapons against Oromo civilians.

Therefore, we are appealing to peace loving nations, human rights organizations, the great Oromo people, and the oppressed people of Ethiopia to put a pressure on the government of Abiy Ahmed to come back to an honest negotiating table towards peace of the region. The stability of the Horn depends on the 150 years old quest of the 50 million Oromo people for freedom and self-governance instead of attempting to forcefully quash their demand.

Sincerely,

Concerned Oromo Group

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s