Aman Tola (Gamteessaa Sabaa); Jechoota Gamnnaa

Jechoota Gamnnaa

Aman Tola (Gamteessaa Sabaa) irraa

Image result for ideas

Beekaa jechuun:-
1ffaa kan waan darbe yaadate
2ffaa isa ammaa ka beeke
3ffaa isa fuulduraa ka tilmaame!!
***
Kaleessa nan yaadadha;
hardha nan jiraadha;
boru ammoo nan abdadha

***
Kan darbe yaadannaa;
Kan ammaa beennee;
Of dura akeekna!!
***
Oduun bifa lama qabdi takka hojii; takka oduuti
1ffaa. ta hojjatanii hojiitti hiikkatan 2ffaa. ta oduu isii hojiitti hin hiikamne odeessanii dhiisaniidha!!
***
Hojiin dhiiraa/keenna lamaa kan beraa sadii:-
Hojii koo 1ffaa barsiisuu 2ffaa lafa qotachuu
Hojii beeraa 1ffaa odeessuu 2ffaa odeessuu 3ffaa odeessuu raawwate!!
Work of male/me are two work of women are three:-
Work of ours 1. Teaching 2. Farming
Work of women are three 1st talk 2nd talk 3rd talk finished!!
***
Bara beekuun waa shan beekuudha; kan tare ta’ee; kan ammaa tahee of dura tahee:- 1ffaa haala jiru beekuu 2ffaa yeroo jiru beekuu 3. bakka jiran beekuu 4. namoota wajjiin jiran beekuu 5. waa’ee qabeennaa beekuu dha!!
***
Waa sadii dhabuun fafa:-

1ffaa haasaa kolbaa
2ffaa hojii kolbaa
3ffaa meeshaa waraanaa
***
Nama jechuun kan waa lama fiixaan baase:-
1ffaa kan waan kolbaa haasaye
2ffaa kan waan haasaye san hujiitti hiikkate!!
***
Hojiin dhiiraa lamaa; kan dubartii sadii!!
Kan dhiiraa lamaan 1. Haasayuu 2. Hojiitti hiikuu
Kan beeraa sadan 1. Oduu 2. Oduu 3. Oduu raawwate!!
The work of male are two and the work of women are three!!
Work of male/us 1.Talk 2. Practice
Work of women 1. Talk 2. Talk 3. Talk finished!!!!!!
Haha!haha!haha!!!!!!!!!!!!
***
Oduun waa sadiin tolti:-
1ffaa gaarii haasayuun tolti!!
2ffaa qabatamaatti bakka hojiitti argamanii hojiitti hiikuun tolti!!

3ffaa dhiibbaa uumuun hojii waliigalaa hojjatamuun; irratti hojjatame taasisuun tolti!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s