Taajuu Usmaan: Sussumaan jijjiirameef Ittoon hin mi’ooftu

Sussumaan jijjiirameef Ittoon hin mi’ooftu

Bakka waljijjiiran malee jijjiiramni hin jiru.
Akkuma beekkamu yeroo ammaa haalli biyyaattii Itoophiyaa jijjiiramuu Muumucha ministeeraatin kan ka’e kun akka waan biyyattii keessatti jijjiiramni dimokraasii dhufetti ilaaluun dogongora guddaadha. Inni kun qabsoo ummata oromoo laamshessuu fi dadhabsiisuuf malee gaafiwwaan ummataa tokkolleen deebii hin arganne. Jijjiiramni isaan faarsan teessoo ykn kursii waljijjiiruu yoo tae malee ummataaf buaan bue tokkoolleen hin jiru.

Kana yammuu jennu ummaanni oromoo waaggootan dheeran duraa egalee ajjeefamaa asgahe.
Ammas taanan ummanni keenya ajjeefamaa, saamamaa ,lafa isaanii irraa buqqifamaatumaan jiru.
Ummata keenya kan naannoo sumaalee irraa buqqufaman yoo ilaalle qaamni mootummaa tokko kan isaan bira dhaabbatee isaaniif gargaarsa godhe hin jiru.

Hamma harraatti gargaarsa ummata keenya kan biyyaa keessatii fi kan biyya alaatiin gargaaramaa jiru.

  • Kan ummata kana yaalu
  • Kan ummata kana uffisu
  • Kan ummata kana hamma danda’ameen bakka qubsumaa mijeessaafi jiru ummatuma keenyatu gargaarsa Lammiin lammiif jedhu moggaafatanii ittiin walgargaaraa jiru jechuudha.

Kanaaf silaa jijjiiramni jiraate ummanni 1000,000 lakkaa’aman kan qaee fi qabeenya isaani irraa buqqifaman dursee mootummaan isaan gargaaruu fi lubbuu isaanii baraaruu ture.

Inni biraa immoo ummanni keenya ajjeefamaatumaan jira.
Ummata keenya kan naannoo Harar Aanaa Cinaaksan jiraatan yoo ilaalle hamma harraatti liyyuu poolisiin ajjaeefamaa saamamaa jiru kanumaan walqabatee manneen jireenyaa 200 olta’an kan gubatee fi lubbuun namoota baayyee kan darban tauu isaanii miidiyaaleen garagaraa gabaasanii jiru.
Kanaaf bakka rakkoon ummata keenyarrati cimetti akkasuma lubbuun isaanii badaa jirutti jijjiiramni argame /dhufe/ wanni nujechisiisu hin jiru.
Kanaaf jijjiiramni kan dhufu yoo heeraa fi seerri mootummaan wayyaane tumate kun diuggame qofa.

Akkasuma jijjiramni kan dhufu gaafa ummanni oromoo hiree ofii ofiin murteeffachuu danda’e qofa. akkasuma ummanni oromoo hamma harraati dhugaa barbaaduf qabsoo hadhoftuu tana geggeessaa ture gaafa dhugaa san argate jijjiiramni dhufe nu jechisiisa.

Kanaaf ummanni oromoo tiisisarra damma hin eginaa qabsoo harra finiintee as geette tana finiinsinee itti fufsiisuu qabna.
Waltaanee haa hojjanuu.
Qabsoon itti fufaa.
Bilisummaan kan ummata oromooti.

Kan Qopheesse Taajuu Usmaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s