Taaju Usmaan: Gaaffiwwaan Uummata keenyaa fi Hidhamuu isaanii

Gaaffiwwaan Uummata keenyaa fi Hidhamuu isaanii

Taaju Usmaan

Image result for OROMO DEMANDGaaffiwwaan ummanni keenya waggaa dhibbaan duraa egalee hanga harraatti gaafataa jiran mirga abbaa biyyummaa, mirga ofiin ofbuchuu, mirga lafa isaanirraa jiraachuu,  akkasuma Abummaa lafaa, qabeenya umamaa kan Oromiyaa keessatti argamu itti fayyadamuu fi k.k. dha. Taus  mootummaan Itoophiyaa dhufaa dabraan gaaffiwwaan ummata keeyaa osoo argan akka waan hin arginiitti osoo beekaan akka waan hin beeknetti osoo dhaga.an akka waan hin dhagainiitti gurra isaanii cufatanii gaaffiwwaan ummata keenyaa dhaga.anii arganii deebisuu mitii rakkoo biraa ummata keenyarraan gahuuf  shira garagaraa ummata keenyarratti xaxaa ummata oromoo maqaa isaanii xureessa gaarummaa ummata keenyaa balleessaa akka namaa gadiitti nu ilaalaa nu tufataa akka waan ummanni oromoo dandeettii nama bulchuu hin qabneetti nu ilaalaa hamma harraatti gahanii jiru.

Kanaaf shirri ykn sharriin isaan ummata keenyarratti yaadan babaldhachaa kan dhufe yammuu tau keessattuu yeroo ammaa haalli jireenya ummata keenya kan nama yaaddesuu fi miidhaaleen sukkanneesaan garagaraa Mootummaa tplf  ykn wayyaaneetiin ummata keenyarratti raawwatamaa kan jiruu fi lubbuun ummata keenyaa kan hammana jedhamtee hin beekamne kan galaafataman tauu ni beekkama.

Yeroo ummanni keenya karaa haqaa irratti hundaauun gaafii mirgaa gaafatan sababa isaan gaaffii mirgaa gaafataniif Deebiin isaan hamma harraatti ummata keenyaaf deebisaa jiran deebii rasaasan ajjeefamuu, hidhamuu, tumaamuu., dararamuu fi k.k.dha.

Kanaaf mootummaan TPLF sabuma ummani keenya gaafii mirgaa gaafataniif jecha lubbuu ummata keenyaa dararaa miidhaa irraan gahaa jira.

Kanaaf badii malee sababa oromummaa isaaniitiif hidhamuun ummata keenyarraa dhaabbachuu qaba.

Hidhaa yoo jennu maqaan hidhaa jedhu kun salphaa miti saniif mee hidhamuu ummata keenyaatii fi adabbii mootummaan TPLF ummata keenyarratti fudhatu haa ilaallu.

Akkuma beekkamu ummanni keenya yeroo ammaa kumaatamaan lakkaawamantu manneen hidhaa wayyaanee keessati argamu manneen hidhaa ilmaan oromoo oromumma isaanitiinii fi gaafii mirgaa gaafachuu isaanii irraa kan kae humnoota TPLF ykn wayyaaneetiin ukaamsamanii keessatti gidirfamaa jiran keessaa tokko mana hidhaa qilinxooti.

Mana hidhaa ilmaan oromoo fi saboottan cunqurfamoo biroo dabalatee hidhamtoonni kumaatamaan lakkaawaman itti ugguraman kana keessatti balaa abiddaa Fulbaana {September} 3 bara 2016 gaheen miidhaa akkaan gaddisaa tae dhaqqabee jira.

Gubachuu mana hidhaa Qilinxootin walqabatee hidhamtoonni gubatanii lafeen isaanii argame Namoota 23 ol yammuu ta.an kanneen lubbuu isaanii baraarfachuuf osoo yaalan loltoota wayyaaneetiin rasaasni itti banamee ajjeefaman Namoota 10 ol akka ta.an Akkasuma Namoonni balaa Abiddaa fi balaa rasaasa loltoota Wayyaaneetiin miidhamanii gara mana yaalatti geeffaman bayyee tau isaanii {BBC, HRW,Amneesinernational} fi k.k. gabaasanii jiru.

Eegaa yaa ummata oromoo wanni garaa keenya madeessee yoomuu nuti fayyuu hin dandeenye keessaa tokko gubatanii du.uu ummata keenyaa caalaa ummata keenya kan lubbuu isaanii baraaruuf ykn baafachuuf osoo tattaafatan waraana TPLF ykn wayyaaneetiin ajjeefamuu isaaniiti.

Kun kan hunda caalaa garaa keenya nu gubeedha. Mee ilaalaa mootummaan tplf hangamtakka akka inni ummata keenyarratti balaa yadu.

Akkuma seera addunyaatu yoo ilaalle balaan abiddaa tokko yammuu umame lubbuu nama hafee baraaru deemu moo lubbuu hanga haftee balleessuuf deemu? Kana isin hunduu deebisuu dandeettu.

Isaan mana hidhaa jiran hoo jirruu akkamii keessa jiru? Ummanni keenya kan sababuma isaan mirga isaanii gaafataniif jecha mana hidhaa wayyaanee keessati miidhaaleen akka

  • Tumaa garajabeenyummaa,
  • Jilbiibbiin cirracharra ofuu,
  • Bishaan Qorraa namatti naquun nama tumuu,
  • Aylaandii qaama  saalaatti  nama hidhuu dararuu
  • Adabbii jedhamee sa.aa dheeraa nama dhaabuu
  • Nyaataan fi dhugaatii nama dhoogachuun nama adabuu
  • Dhagaa dugdarra nama kaauu
  • Kophee waraanaatiin qaama namaarra deemu
  • Sigaaraa namarratti dhaamsuu k.k.f. Faadha

Kanaaf dararaan motummaa wayyaanee ummata keenyarraan gahaa jiru waan hammana jedhamee himamuu miti.

Seerri biyyaattii hoo maal jedha ilaalu Keewwata 16 ffaa Namni kamiiyyuu qaama isaarra miidhaan akka hin geenne eegamuudhaaf mirga qaba.garuu mootummaan wayyaanee ummata keenya akka seerri jedhetti osoo hin tain akka fedha isaa godhuudhaan miidhaa garagaraa ummata keenyarraan gahaa jira.

Akkasuma keewwata 17 ffaa lakkoofsa xiqqaa lama jalattii Namni kamiiyyuu sirna seeraan tumameen alatti qabamuu osoo himannaan itti hin dhiyaatin  ykn itti hin murtaayin qabamuu hin dandeenye ibsa. Mootummaan wayyaanee garuu ummata keenya badii malee qabee hidhaa jira. Akkasuma sobarratti hundaaun wantoota garagaraa sababeeffachuun fkn Shororkeessummaadhaan, ABO,farra misoomaa,farra nageenya, Hiriira nagaa baatan jechuun sababeeffachuun ilmaan oromoo kumaatamaan lakkawaman gara mana hidhaatti guura jiru.

wanni seerri biyyaattii Itoophiyaa jedhuuf akkaataan ummanni keenya itti jiru goonkumaa wal hin gitu. Kana malee kan hunda caalaa nama yaadessu mootummaan tplf yeroo badii tokko ummata keenyarratti raawwachuu ykn hojjachuu barbaadu Nitoorkii fi Intarneetii biyya keessaa balleesa.  sababnis akka odeeffannoon ykn Infomeeshiniin kun addunyaa hin geenneef ykn hin dhageenneef jecha tooftaa kanatti fayyadamuun ummata keenya dua lama isaan ajjeesaa jira. Duuti takka kan mootummaan wayyaane ummata keenya badii malee ajjeesaa jiru yoo tau inni lammataa immoo ummata keenya kan waraana isaatiin ajjeeffamanakka adduyaan hin dhageennef dhoksuu isaati kanaaf adunyaanis rakkoo kana nuuf beekuu qabu.

Nuti ilmaan oromoo gochoota waggoota dheeraaf nurratti geggeeffamaa ture kana falli tokkich  filmaata hin qabne kan nuti ittiin ofirraa deebisuu qabnu Tokkummaa qofa. Akkuma mammaaksi oromo  walgargaartee jirbiin Arba hiiti jedhe san nutis walgargaarre harka walabannee yoo kaanee dhiiga ilmaan oromoo waggoota dheeraaf dachiin dhugaa turte deeffachuu wanni dadhabnuuf hin jiru.  Bilisummaan ummata keenyaa dhiiga malee hin dhuftu waan taeef hundi keenyaa wareegama bilisummaaf nurraa eggamu haa baanu.hardhas taee boris Tokkummaan haa kanu isiniin jedha.

Bilisummaan kan ummata Oromooti!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s