SEENAA Y.G(2005): Filannoo, Filannoo Biraa Hin Qabnne!

FILANNOO,, FILANNOO BIRAA  HIN QABNEE !!!

SEENAA Y.G (2005)

Related imageAmnaa dheeraa deemneerra. Amna wareegama guddaa nu kafalchiisee keessa dabraa jirra. Wareegama guddaa nuuti baafnuu kana hin tikisinuu taanaan, wareegamnii kun dantaa diinaaf ooluu danda’aa. Adeemsa amma taajjabaa jirruun, wayyaaneen QABSOO OROMOO haalaan lafa qabatee jiru kana dura dhaabbachuu akka hin dandeenye waan hubattee fakkaatti. Guutummaatti gochiiisaan itti jiran, waan isaaniif fayyadu tokkollee hin qabu. Tarkaanfii fi sochiin isaanii, Biyyaaf osoo hin taanee, Angoo gadhiifnaan nu dhumatee warra jedahnii dhiphataniin badiin hunduu raawwatamaa akka jiru ifaadhaa. Komaandi Postiin wayyaanee gonkumaa Filannoo dhumaa jedhanii lafa hin keewwannee. Komaandi postiin yeroo bitachuuf ka uumameedhaa. Sagantaa deemaa jiru karaa irraa jal’isanii ykn gufachiisanii dantaa ofii akkaataa ittiin durfatan tolfachuudhaa.

Maaliif yeroo bitachuu barbaaddii?

Wayyaanee humna Oromoo akkas qindaa’ee jirutti hedduu rifatteettii. Humnaan illee dura dhaabbachuu akka hin dandeenye ifa. Kanaaf sagantaan haala nama ajaa’ibsiisuun gaggeeffamaa jiru sochii qeerroo kana lafarra harkisanii, akkaataa qeerroo itti diigan, qaawwaa gidduutti uuman irratti hojjachaa jiru.callisanii ilaalanii jennaan dhumaatii isaanii ta’uu ni beeku. Kanaaf Komaandi Poostii waan kana gufachiisuu uuman. Dubbiin osoo harkaa hin ba’iin dursuu barbaadaniitii. Kana ka uumee ammo hundee QEERROO dhabuudhaa.mataa fi miila isaa wallaaluudhaa. Yaada isaanii keessatti gaafa dadhaban ykn humna ficatan ofiin …jedhanii yaaduu. Kanaaf waan jiru maddasaa baruuf akka yeroo fudhatu taasiisuu barbaadu.

Toftaan sochii kana quucarsuuf yaadan maalii ? ykn  Qeerroo ittin dhaabuu yaadan maali ?

Gama hundan waan kana dhaabuun gonkumaa akka hin danda’amnee hubataniiru. Ajjeechaan jiraatuus, sochiin kun yeroo dheeraa fudhatee akkaataa isaaniif tolutti qabaasaa tolchuu barbaadu. Kana malees, sagantaa jiru gufachiisuu fi yeroo yaadameeti akka hin goolabamnee taasisuudhaa.Tartiiba fincilaa kana bacancarsuudhaa. Shira eenyullee itti hin dammaqinee. Fincillii wareegama nu baasisaa jiru galii isaa ga’uuf yeroo akka fudhatan godhanii Ummata abdii kutachiisuu ykn akka nuffan gochuudhaa. Akkaataa namoota ittiin qabaa jiran yoo ilaallee, warra waan kana gaggeessan ilaalanii adamsuudhaa. Intarneeta kukkutuun walitti dhufeenya jiru kutanii waan deemaa jiru akka yeroo fudhatuu taasisaa jiru.

Kaayyoon koomaandi postii fagooraa dhaga’amuu maali?

Wayyaaneen Sochii Oromoo ABOn durfamuu haalaan sodaatanii jiru. Qeerroon akkaataa itti qindeeffamee cabsuu akka hin daneenyee tattaaffii gama hundaa waggaa sadii booda hubataniiru. Gama tokkoon Poolisoonni Oromiyaa ijoolleerra goruu fi sochii OPDO keessaa isaanitti toluu dhiisuun walitti ida’amee, wayyaaneen Fonqolcha Mootummaa gaggeeffamaatu sodaa qabdii. Komaandi Poostiin kun caasaan isaa irra jireessii Finfinnee irratti gadi jabaatee jira.

Komaandi Postiin kun kaayyoon biraa qabu maalii?

Kaayyoon isaa ka biraa, Abbootii qabeenyaa fi anga’oota, akkasumas, hawaasa isaanii Oromiyaa fi bakkoota biraa jiran tikisuudhaa. kun ajandaa isaanii isa guddaadhaa.

Shakkii Komaandi Postii duubaan jiru maalii?

Wayyaaneen tarii geeddarumsa siyaasaa yaaluu barbaadduutuu jira. Qaawwaan wayyaanee heddummaateera. Anga’oonni isaanii heddeen hin jiran. Dhaloota isaaniifillee dabarsuu barbaadu.kana keessatti gaaga’ama sodaatantu jira. Caasaa haaraa fi kkf wal ga’ii itti jiraniin booda gaggeessuu yaaduun hin hafu. Kanaaf qophii gama hundaa taasiisuu isaanii argisiisa.

Kanaaf maal gochuu qabnaa?

  1. Sochiin seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka ol aanaa qabateera. Qabsoo qindaa’aa fi naamuusaan masakamaa akkasii Biyyatti keessattu ta’ee hin beeku. Inni duraa kana tikifachuudhaa. gonkumaa kun geeddaramuu hin qabu.
  2. Itti aansee sochii jiru xiqqoo hammeessuu barbaachisa. Waan hin dhaabbannee eegaluudhaa.waan boba;aa kun hedduu barbaachisaadhaa. Boba’aa sochii dhaabuu waliin kanneen wal fakkaatan, humnuma boba;aa uggurru kanaan waan raawwatamuu danda’an itti ida’uudhaa. Sochii Investimantii ugguruu. Albuuda karaatti osoo hin baanee bakkuma burqaa isaatti dhaabuudhaa. Kkf qoratanii itti ida’uu
  3. Finfinnee fi Maqalee irratti hojjachuu. Waan Ummati keenya ta’aa jiru akka argan taasisuu. Itti yaadamee waan gochuu barbaadan raawwachuudhaa. Raawwiituu haalaan nu barbaachisaa.
  4. Miidiyaaleen jiranii fi soshaal miidiyaa irratti iggitii hojii ofii taasiisuudhaa. Sochiileen itti aanan beeksiisaan waamurra, wayyaaneenis akka hubattu taasisuuurra, kun yeroof dhaabbatee, waan akka tasaa gaggeeffaman asi baasuutuu hedduu nama gargaara. Miidiyaaleen duunee gabaasuu qofa ykn amma yoomitti akkas taana jedhanii katabuu fi maxxansuurraa of qusatanii, waan wal jajjabeessuu hojjachuurratti fuullefachuu qabnaa.
  5. Hamilee Ummataa tikisuuf, WBOn, humni Ummataa, Qeerroon kkf Ummata kana gumaa baasutti tarkaanfatanii diina haalaan rifaasisuu barbaada. Gara jabiina keenya diinatti argisiisuun haalaan barbaachisaadhaa. Wayyaaneen kanarra nu ajjeefnaan rakkoon nu bira jira. Hiwaatoonni seenaa isaanii keessatti, yoo du’anii badan, dadhabnee ykn laafannee hin jedhan. Kanaaf amma manaatti dhaqanii qimmiduun hedduu fardiidhaa.
  6. Adeemsa keenyaa hegaree barree wal ijaaruu, sochii adda addaaf of qopheessuun barbaachisaadhaa. Deemnee deemnee qee’ee ofii qulqulleessutti fulleeffachuun keenya hin hafu. Kanaaf gama hundaan of qopheessuudhaa. Wayyaaneen ta’ee jettee ummata kana miidhaa keessa galchitee akka harka laatuuf, ykn qeerroo waliin akka hin tarkaanfanneef yaaluun hin hafu. Kanaaf toftaa kana caalaatti cabsuuf irratti hojjachu.
  7. Ammallee hawaasa keenya Bilisummaa afaaniin hawwamtuu keessaa baasanii, bahee akka falmatuu taasiisuu irratti hojjachuu barbaachisaa.
  8. Humnoota alaa ta’ee jedhanii mudduudhaa. Oromiyaa keessatti sochii taasisan hundaa nagaa dhabsiisuudhaa. Kanarra hojjannee sochii keenya akka fudhatanii fi wayyaanee irratti akka hojjatan taasiisuudhaa. Investarootaa fi kubbaaniyoota isaanii irraa bituu dhaabuu kaasee, waan barbaahisu hundaa irratti raawwatanii qalbii isaanii cabsuudhaa.
  9. Waajjiraalee Fedaraalaa Finfinnee irraa sochootee oromiyaa keessa joortuu guutuu guutuutti akka dhaaban taasisuudhaa. Wayyaaneen akkuma boba’aaf waraana ramaddee isaanifis haa ramadduu. Kasaaraa isaanii argatuuti. Fedaraallii ega nu moggeessee alaabaa Fedaraalaa Oromiyaa keessaa kaasuudhaa. Waan fedaraalaa hundaa lagachuudhaa.

Wayyaaneen haalaan laafteetti. Mummichi ministiraa jedhanii kan xeeban kana bishaanitti naquuf mormii ofi jabeessuudhaa.  Sochii amma jirru irra daran jabeessinee ykn toftaalee adda addaa uumnee wayyaaneen waan qabduu fi dhiistuu akka dhabduu haa taasifnuu. Irree keenyaa qabeenyaa Ugguruun eegallee Anga’oota irrattis itti haa fufnuu.

HORAA BULAA !!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s