Kemal Mamush: Haqaa ummata Oromootiif haa falmannu!

Haqaa ummata Oromootiif haa falmannu!

 

voice_of_user2Hama yommii obsiin, kahii yaa ilmaan Oromoo amma yeroon geesse. Ummanni Oromoo ummata baayyinaan saboota jiran keessaa guddaa ta’ee osoo jiruu. Mirgi isaa yeroo kammiiyu kan hin eeggamnee fi hidhamaa,dararamaa,ajjaeesamaa jiraata ture. Har’aas cimee itti fufuu jira, Mirgaa isaatif yeroo socho’uu akkam sochootan jedhamaa mirgi isaa sarbamaa jirataa. xiqqooma wa’ee mirgaa ykn eenyummaa isaa yeroo dubbate shororkeessummaa atii,ABO, fara nageenya,fara misooma jechuun addabii hamma fi Ajjeechaan irratti raawwatama badii tokko malee.

Haaluma kanaan walqabatee fedhii ummata Oromootiin alaatti mootummaan biiyyaa bulchu. Lammiiwwaan Oromoo dangaa naannoo Sumaalee jiratan irratti, ummatoota Sumaalee fi mootummaa Sumaaletiin waliigaluudhaan, Ummattaa naga fi jaalalaan kabajaan,waaggoota dheeradhaaf kana jirtaani jiddu seenuuni nageenya isaani boreesuni fi mootummaan Wayyaanee waraana galchuun jeequmsa uummudhaan. Waraana itti baanudhaan,ajjeesunii, namootaa kumaatamatti lakkaawwaman hidhuudhaan ,qabeenyaa isaanii samasisee ,mana isaanii irratti gubbuudhaani fi qabeenyaa lafaa isaanirraa akka baqatanii , gammoojjii keessatti dheebuu fi beelan akka rakkoowwan hedduuf saxiilaamani jiru. Haala suukanneessaa fi garaalafiin tokko malee irratti raawwatame harka duwwaa akka baqatanii taasise jira waayyaaneen.

Sababa kanuuman lammiiwwaan keenyaa danga naannoo Sumaalee jiratan guyyaa, sept. 25, 2017 ti. Baqattoota 400,000 tahanii akka baqatanii fi walumaagalatti lammiiwwaan Oromoo dangaa naannoo Sumaalee irraa baqatanii 700,000 olii dha. Jedhee gabafame jira. Ummanni Oromoo lammiiwwaan isaa baqatanii dhufanii kaanin qabaluuni, garagarsa fi deggersa lammiin lammiif jedhuuni gargaarsii Ummattaa Oromoo biyya fi biyya alaa jiraataniin godhamafi jira. Haa ta’u malee mootummaan hamma hammati garagarsa hin goone fi. Sirrii maayu Ummatuma achii baqatee dhufe irratti waarana baane.

Godiina Harargee bahaa keessatti kana argamu kaampii Hammaresaa kana jedhamu. Baqattoota naannoo Sumaalee irraa dhufan 4000 olii kanaa tahanii iddoo itti qubatanii dha. Iddoo kanaatti yeroo 3ffaa, ttiif , Guyyaa Febr. 11, 2018 ti, mootummaan Wayyaanee agaazii erguu dhaan ofii isaatii jeequmsi akka ka’uuf konkolaataa gubbuni ummata irratti waraana baanani namootni 4 battalumatti yommuu ajjeefaman namoonni 11 immoo akka madahaani gabaafameera haaluma walfakkaatu Febr. 12, 2018 Godina Baalee aanaa madda keessatti ummata Oromoo fii Sumaalee nagahaan jirtani jiddutti jeequmsa uummudhaan, mootummaa waraabessan kana deemuu agaaziin namoota 3 ajjeesunii fi namoota hedduu maddahanii hospitaala madda Walaabuu akka argamanii gabafame jira.

Nuuti abbaa hin qabnu mala nuu waayyaa jedha jiru. Ummata keenya Ummattaa rakkoowwan hedduu keessa darbee AhaaAhaa,asaa gahee jiruu, Ummattaa keenda ykn sharaa keessaa jirtu, Ummattaa beela fi dheebuun qoraan qumudame rakkachaa jiru, Ummattaa ofii isaa irraa ittisuu hin dandeenye, Uummata gada fi gadadoon jiru, Ummattaa ofii irraa ittisuu hin dandeenye kan irratti dhuksa itti baanudhaan ajjeesunii, maddesuuni sii gahaa jechuuni dirqama ummata keenyaati.

Oromoonni qabsa’uu malee mala biroo hin qabuu. Qabsoo karaa adda addaa irratti malee falii biraa hin jiru.haasa koo mammaaksa kanaan cuufu barbaada.

Guyyaa tokko sarooni walgayii wal yammani, nuuti yeroo hunda alaa qora keessa bula, haattuni qabeenyaa isaanii hin fudhanne eggaa bulaa, foon coomaa ofiif nyaachaa nuuf lafee keenu amman boodaa yommuu haattuni dhufe hin iyyiinu jechuun waligalaani. akkuma waadaa isaanii sareen caala jedhee cisaa jiru, haattuni immo Akkuma amala ishee waan haatamu barbaacha asiif achi dawoo nama keessa osoo ilaaluu, HHHHAAAA aboo ani hoolaa argee jedhee itti himee meetii jedheeni hiriyaanis kuno argii jedheeni aboo kuni saree jedheeni itti himee, hiriiyaanis deebise miti osoo saree tahee ni iyyaa jedheeni, suutuma suutani itti siiqani innis iyyuu deeddee jennani, kuni hoolaa dha jedhaani gara bosonaa deemaani booda osoo lafti hin barriihin dafanee haa qalu akka namni nuuhi hin arginne jedhee.qaluuf alaabee buqiise gadii itti jedhu,sariichii iyyaa iyyiinu jala bahee. Sariichiis walga’ii arriifachisa waamuu dhaan waan isaa muddaate hundaa itti himee booda. “Akkas jedheeni yaa saree iyyiitu ofii keeti jetu iyyii yoo didee immo hoolaa dha jedhanii siqaluu” Jedheen jedhama. Kanaaf yaa lammii koo jabbane haa falamanu Mirgaa haqaa keenyaf. Haa dhaabbanu sharii waayyaaneen ofii irraa ittisuuf dhiigaa ilmaan Oromoo bakka hundatti jigu dhabbasisuuf rakkoo jiru kana keessaa bahuuf. Abdii ummata Oromoo Bilisummaa goonfaachuuf haa kanu tokkummaa keenya cimsiine Haa falamanu.

Bilisummaan ummataa Oromootiif!

Kana qopheesse: Kemal Mamush

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s