Taaju Usmaan: Miidhawwaan garajabinaan ummata keenyarratti deemaa jiruuf sababni enyu?

Miidhawwaan garajabinaan ummata keenyarratti deemaa jiruuf sababni enyu?

https://yadesabojia.files.wordpress.com/2016/08/time.jpg?w=529

 

 

 

 

 

 

Miidhalee gara jabeenyummaadhaan yeroo ammaa ummata keenyarra gahaa jiruuf sababni enyu kan jedhuuf shakkii tokko malee mootummaa TPLF jechuun ni dandama.Akkuma beekkamu yeroo amma ummata keenyarra rakkoowwan ciccimoon garagaraa gahaa jira.

Mootummaan biyyattii bulchaa jiru bara 1983 A.L. Itoophiyaatti irraa egalee hamma har’aatii waggoota 26 haf mootummaa Dimokraatawaa jechuudhaan kan ofmoggaase TPLF ummata keenyaa , Dararuudhaan, Tumudhaan, Toorichiidhaan, Hidhadhaan , Ajjeechaan ,beela fi dheebuun, mirgaa isaa dhabee akka biyya irraa baqatu taasise. Tplf du’a malee dimokrasii nuuf hin kennine. Kanaaf ummanni keenya Bilisummaadhaan jiraachuuf mootummaa Akka buneensatti nama nyaatu kana ofirraa kaasuuf cimnee hojjachuun dirqama keenya.

Kana malee filannoo buraa hin qabnu. Dimokraasin jiraachuuf carraan nuuti qabanu tokkoof tokko taane bilisummaa keenyaaf yoo hojjanneedha. Bilisummaadhaan jiraachuuf Mootummaa biiyyati angoo irraa jiruu kana angoo isaa irraa tokkummaa dhaan buusuu dha. Bilisummaa argachuuf wareegama hedduutu kafalamaa. Bilisummaan eenyummaa namoomaa kabajama fi kennaa ummama waan taheef .kaanaf Ilmii nama Bilisummaa dhaabuu irraa du’a filata. Mootummaan Wayyaanee, yeroo fi haala adda addaa irratti karoora fi istaarateejii gara garaa baasudhaan badii hammaana hin jedhamane fi garaa jabbiinaan umrii isaa dheerefachuudhaaf . Ajjeechaa fi qabeenyaa isaanii saamuu dhaan. ummata keenya rakkoowwaan garagaraatiif saaxilaa jira. Nageenya Humanaan bulchuu barbaada Lataa, “ peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding.” “Nageenyi humnaan buchuudhaan hin dhufu walii galteedhaan yoo taate malee” Albert Einstein

Rakkoowwan ummata keenyarra gahaa jiran yeroo irraa gara yerootti cimaa dhufee jira. Isaan keessaa inni tokko yeroo ammaa kanatti, Oromootaa naannoo Sumaalee jiraatan ummata nagaa fi jaalalaan baroota hedduuf waliin jiraatan jiddu seenuundhaan nageenya isaani boreesuun akkasumas waraanaa mootummaatiin akka ajjeefamanii fi qabeenyaa isaanii akka saamaman taasiise jira.Sababbiin Mootummaan Tplf rakkoo kana ummata keenyarraan gahaa jiruuf sababa biraa osoo hin tain sababuma isaan oromoo ta.aniif qofaafi.

Sababuma kanaan kanaan wal qabatee lammiiwwaan Oromoo naannoo Sumaalee jiratan irratti , haala suukanneessaa dhaan mana isaanii irratti gubbuudhaani,kan kumaatamatti lakkaawwaman ajjeesuun fi qabeenyaa isaan umrii isaanii guutuu ittiin jiraachuuf hojjatataa turan saamamuun lafaa fi qabeenyaa isaanii irraa lammiiwwaan Oromoo naannoo Sumaalee jiratan 700,000 ol tahan akka baqatanii fi rakkoowwan rakkoowwaan garagaraatiif akka saxiilaaman taasisee jira.bara 2017 keessa Ummanni Oromoo Shira Mootummaa wayyaanetiin lafa isaanii irraa buqqifamuun akkasuma qabeenya isaanii saamamanii qullaa akka dhalatanitti waan qaban keessa bahanii gargaarsa tokko dhabuun beelaafi dheebbuun dararamuun rakkowwan hammana jedhamne keessatti kufanii jiru.akkasuma daaimmaan xixiqqoon rakkoo kanarraa kan ka.e dhukkubsatanii yaala dhabuun uffata dhabanii daarudhaan akkasuma Sababa beelaa irraa kanakaeen daaimni harma hootu harma haadha isiirraa aannan dhabuun tan gaggaban jiru kanamalees dubartoonni ulfa ta.an nama isaan gargaaru dhabuun kan rakkoo kessaati kufan akkasuma lubbuun isaani darban bayyeedha akkasuma maanguddoonni gargaarsa tokko dhabuudhaan gammoojjii ykn sahara keessatti hafanis akka jiran gabaasni karaa BBC,Aljazira, OMN,Ameesti-international HRW and etc darbarsanii jiru.sababni ummata keenya dararaan kun isaan irra gaheef maali yoo jenne Sababuma isaan oromoo ta.anii fi akkasuma waan ummanni keenya karaa nagaatin mirga isaanii gaafataniif qofaaf mootummaan TPLFmala jijjiiruudhaan akka ummanni keenya lammata mirga isaa hin gaafanneef jicha ummata keenyaa fi sumaalee walitti buusudhaan gama tokkoon immoo ofii itti duuluudhaan gocha gara jabinaan ummata keenyarratti raawwatameen akka isaan lafa isaanii irra buqqa.an taasisuudhaan rakkoo cimaaf akka saaxilaman godhee jira. Gara ummata keenya kan lafa isaanii irraa buqqa.aniitti yoo deebine seerri biyyaatti Itoophiyaa maal jedha walumaan haa ilaallu.

Keewwata 40ffaa lakk. xiqqaa 3 jalatti ,mirgi abbummaa lafaafi qabeenya umamaa baadiyyaas taee magaalaa kan mootummaafi ummataadha lafti kan hin gurguramne kan hin geeddaramne qabeenya gamtaa ummata naannichaati.

Garuu mootummaan TPLF lafa kan dhuunfaa isaa godhuun akka barbaadetti ummata keenya kaasa tokko osoo kafalleef lafa isanii irraa kaasuudhan gargaarsa tokko malee

harka qullaa akkasuma karaa irratti isaan hambisaa jira yoo ummanni keenya karaa nagaatin gaaffii maaliif lafa teenyarraa buqqaane jedhu gaafatan deebiin isaanii hidhaa maaliif waan kana gaafatte jechuudhaan tarkaanfin isaan irratti fudhatan hidhaa tumaa gara gara jabeessaa akkasuma akkasuma qaama isaani guutu dhaabuu akkasumas shororkessaa ykn ABO wajjiin hidhata yookiin hariiroo qabda jechuudhaan hamma duaatti adabuu gandau jechuudha.

Walummaa galatti mootummaan TPLF ummaata keenya lafarraa balleesuf karoorfachuun isaa rakkoowwaan sukanneessan ummata keenyarra gahaa jiru ragaa guddaadha.kanaaf ummanni keenya immoo rakkoon cimaan kun nurra gahe jennee harka kennuu hin abnu akkuma mammaaksi oromoo bara lolaa beelatu haammaata jedhe san bara bilisummaa rakkoon nutti cimus nutis cimnee jabaannee hojjachuu qabna. Kana yammuu jennu nuti ilmaan oromoo biyya keesa jirru ta.ee biyya alaa jirru Tokkummaan hojjannee mootummaa gabroomfataa kana ofirraa kaasu qabna. Akkasuma rakkoowwan ummata oromoo irra gahaa jiru kana ofirraa qolachuuf tokkummaa fi walii galteen kauun nurra jiraata.

Kanaafu nuti ummanni oromo dimokraasin jiraachuuf mootummaa TPLF hundeen ofiraa buqqisuu dirqama keenya.

Ilmaan oromoo kaaba kibba bahaa dhiha jirtan hundi keessan dirqama nurra jiru haa baanu yoo nuti dirqama oromummaa kan nurra jiru baane bilisummaa wanti nu dhoogu hin jiru kanaaf bilisummaa teenyaaf haa hojjannu.

Qabsaa,an ni kufaa qabsoon itti fufa.

Qopheessan Taaju Usmaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s