Taaju Usman: Dhugaa ta’uu saa maaliin hubatta?

Dhugaa ta’uu saa maaliin hubatta?

By: Taaju Usman

Oromiyaa

https://d30y9cdsu7xlg0.cloudfront.net/png/956855-200.pngArgii dhagahii Oromiyaa koo ijoollee kee gorsaa,  garuu dhagawu didde gorsaa beekaa beekumsaa. haara maaliin si barsiisaa dhiiga tokkummaa osoo qabdu Ofa keessa. Dacheen kee magariisa qaba albuudota ofa keessa.qalbeefadhu akka sii harka hin baane gudunfaadhu. Argii hubadhu yennaa ijoolleen kee dhiiga dhangalasa, ajjeefame yommuu yogu badii tokko malee maqaa balleessuun አሸባሪ  Ashabari jedhee maqaa ittii moogase kan mana hidhaatti darbaamani isaa kan ajjeechaan, Tumudhaan,kan qaama isaa dhabee inni kun immoo achii buuten isaa dhaabamasisun, kun iddoo jireenyaa  lafa isaa irraa arriihani, iddoo jireenyaa dhaabee kan rakkaatu,baqatu, meeqatamtu jira beela fi dheebuun osoo rakkaatu kan qoraan qumudame kana adunyaa taan bakkeewwan.kan hundaa ilaala,dhagahaa. Gaddaa fi gadadoon onnee koo dhiigsu.

Malii Maalii?

Waan hedduu Ofa keessa qaba. qabus waan muraasa asiitiin kaasa. Hariiroo uumaa fi uummama gidduu jiruu, hariiroo Hawaasa gidduu jiru, akkasumas hariiroo uummataa fi mootummaa gidduu jiru calaqisa.

Waantottani aduunya kana irratti jirtu.isaa kammiiyu taanan rakkina fi Qananii , iyyummaa fi sooruma, beekaa fi walalaa soba fi dhugaa haqaa utuu hin hambisiin himuun ni danda’ama. Haa ta’u malee isaa jalqabaa fi inni dura gaaffii jireenyaa keessatti Ofa gaafate fi  inni dura jalqabaa. waanti ilma namaa barbaaduu fi gara fedhii dubbisuu jijjiirama guddaa saffisaan akka inni guddaatu kana taasisaan keessa inni dura fi jalqabaa. Baratee,gafatee jijjiiramuun dura kan nu barbaachisu Bilisummaa dha.

Adunya  kana irratti jireenyaa isaa dura karoora isaa Ofa gaafate, baratee, gafatee jijjiirama kan argate baay’ee dha. Baree hubachuu isaa, dubbachuu isaa, fi wadaa galee raawwachuun isaa ergaa guddaa qaba. Jijjiiramani tokko essaa gara kammiiti?  Jedhaani gaafachuun  baayyeesaa dha. Namni baratee tokko”digirii”  qofa utuu hin ta’in, itti gaafatamaa maatii fi hawaasa ti. Beekumsii dhugaa dhaan  deemuu qaba. Karoora fi  haala yeroo isaa eegee keessatti hubanno fi xinxalaan uummata isaa gidduu galeefate deemun diriqama. Kun ta’u baanan gabbiin jecha keessa, gabbii gochaa Seenaa baalesa.

Isaa gochuun  hin mallee dhisuuti gaabbiine isaa gochuuti sheenawuni jireenyaa namaati waan adda ta’uu hin dandeenye dha.

Uutun ykn osoo akkas ta’een hanqinna dhala nama ti. Utuu dhisiine kana nuuf Bilisummaaf jecha wareegamaani haa dhaabbanu kan jiru haa  jajjabeessinu. Tokkummaa uumuu walii haa jajjabeessinu. Ana jechuu dhisiine, tokkummaan haa dhaabbanu  sharii TPLF jala bahuuf . Ani humna kan tulluu raasuu ani humna kana sibiila dabsuu, kana angoo irraa sii buqqisuuu ANI tokkummaa Oromooti . Haa ofiin jennu.

Tokkummaan haa Bilisommaanu, uummata keenyaaf haa dhaabbanu.  

 

Bilisummaan uummataa Oromootiif

 

Kan qopheesse:   Taaju  Usmaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s