Kemal mamush: Waan nu barbaachisu

Waan nu barbaachisu

Kemal mamush

     Ilmii nama adunyaa kana irratti jirachuuf waantottani bu’uura barbaachisaa hedduu dha.isaan keessa inni dura fi jalqabaa beekumsaa jechu ni danda’ama. Beekumsii jecha Latin saayinsii jedhu irra dhufee, beekumsaa jechuun ilaalcha dhugaa tahee bakka bu’a, dhugaan immoo yaada keenya sammuu bakka bu’a. Yaadani dhugaa irratti kennamu caala ta’uusaa, dhugaan karaa kammiiyu tanan sakatta’ame mirkaneeffaachuun ni danda’ama. Dhugaan boqonnaa sammuu tti. kanaaf beekumsa dhugaa jechuu ni danda’ama garuu beektota adda addaa irratti wal hingalanii. Namnii beekumsaa qabuu, odeeffannoo, ragaa,dhugaawaan, hubanno ilaalcha gahaa akka qabuu taasisa, ogummaa , tooftaa, dhugaa dubbachuu haqa irraa akka deemu sii diriqisiisa, namoota biratti fudhatama fi kabajaa akka argatu nama taasisa. Nama akkan ta’u barbaada egasuu amma irraa jalaqabii. fedhii  dubbisuu qabadhu, baradhu dhugaaf dhaabbachuu nama barbaachisaa.

                  Beekumsa  jechuun, beekuu, hubanno, ykn hubachuuf  isaa tokko ykn waan tokko irraa gara isaa tokkotti ibsu,informtion, beeksisan,ykn dandeetti isaa kammiiyu madda  argachuuf muuxannoowwaan fi barumsaan xinaxaluun barbaadnuf barachuun argamu dha. Namoonni wa’ee beekumsaa qoratanii (epistemology ) jedhamu. Falasafaanni(philosophy) beekkamaan Plato defined knowledge as  “ justified true belief “ Akka innii jedhuu ti, fudhatama kana qabu amantaa dhugaati jedha. Yaadani isaa kunii yeroo ammaa falasafaanni adda addaa hin qebalanii,haa ta’u malee kan qebalaniis ni jiru, innii kuni beekumsii argachuuf adeemsa xaxamaa yommuu ta’u kuni immo yaada, wa’ee walitti dhufeenya fi humna tti;  beekumsii immoo ilma namaa jiddutti beekkamtii akka jiru kan nu beeksisuu dha.

                Ragaan kan beekuuf raga dha.jechuun karaa biroon Gaaffii isaa kamiyyuuf deebii dha. Beekumsii jechuun waantotta dhugaan ykn dandeetti yaada sammuu ittiin hubachuu, jechuun akkataa keesso keetiti beekumsaa  fi dhugaa ti. Argamanii harawani   waantotta hiika qaba. Akka saayinsii fi  barumsa waan saan ibsuuf beekumsa kaanan  dura jiru fi muuxannoowwaan walitti qabee yaadaa harawa ibsuuf yaada dhiyeessa. Argamanii tokko tokkoo beekumsaan  yokiin teknooloojiin jijjiirama Hundee ykn guddaa ta’ee fiduun ni danda’ama.

                 Beekumsii karaa adda addaa ttiin hiika gara garaa keenameefi jira. Akkuma mata duree irratti ibsuuf yaalati. Mee hamma ta’ee tokko haa sosochonu beekuuf, dhugaaf , Bilisummaan karaan bilisummaa ittin argamuu tokkummaa. Jechuun koo waanti hamma har’a hin bilisommaaneef  beekumsaa tokkummaa dhabuu keenyaa irraayi.bilisummaa irraa fagoo jirachuun keenyaa , beekumsaa tokkummaan bilisummaan nu gafaatu irraa irratti waan hin argamneef . kanaf tokkummaan haala tokko taheen qabsoo bilisummaa uummata keenyarratti haa dhaabbanu. yeroo tokko tanee dhabbati hin dhabbatin akkuma soogida ofii jetu mi’awii ykn dhagaa jedhanii siidarabatanii kaanaf . 

Haa jajjabanu yaa sabaa koo midhaan Sabaa keenya nutti haa dhagahamu harka wal qabanne haa kanu. Dhugaa keenyaan beekumsaan Bilisummaaf haa falamanu.

Qopheessan

Kemal mamush

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s