Walitti Bu’inssi TPLF Babaldhisaa Jiru Univarsiitota Biyyittii Keessattillee Itti Fufaa Jira

Yunivarsiitii Wallaggaa Kaampaasii Shaambuutti barattoonni lama lubbuu dhaban

  • 12 Muddee 2017

Yunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaambuutti mormiin walqabatee barnootni dhaabbatee ture. Gara galgalaa ammoo barattoonni lama du’uu isaanii dhageenyeera.

Barattoonni BBC’n dubbise waan jedhan, ”Adigraatitti obbolaawwan keenya dhumaa jiru,” jechuun barattoonni mormii dhageessisuun, barattoota kaan irratti haalellaa taasisan. Kanaanis ijoolleen lama gara daggalaatti geeffamuun ajjeefamaniiru.

Kaampaasii kanatti, sa’aa sadiirraa eegalee dhalattoonni saba tokko tokko iddoo ciisichaa isaanii keessatti miidhaan irra gaheera jedhan barattoonni. Kaleessa galgalaa qabees, buufata poolisiitti dahatanii akka argamanis ibsaniiru.

Eenyummaan isaanii akka eeramu kan hin barbaanne barattoonni kunniin, barattoonni lubbuun darbe Hagoos Sayifa fi Adoonaay Alamsaggad akka jedhaman nutti himaniiru.

Barataan Hagoos damee Qonna Baadiyyaa waggaa lammaffaa kan barachaa ture wayita ta’u, Adoonaay ammoo Hortikaalchara barata ture.

Itti gaafatamtoonni Kominikeeshinii Naannolee Oromiyaa fi Tigraay dhimmichi uumamuu fuula feesbuuk isaanii irratti mirkaneessaniiru.

Kaleessa Mudde 2, 2010 halkan keessaa naannawa sa’aa 6tti, waldhabdee barattoota gidduutti uumameen, lubbuun barattoota lamaa akka dabres barreessaniiru.

Waldhabdee kana keessatti kan hirmaatanii fi namoonni lubbuu balleessuun shakkaman, to’annoo jala akka argamanis angawoonni kunniin himaniiru.

Kanarratti haasoofsiisuuf angawoota Yuniivarsiitii Wallaggaa argachuu hin dandeenye.

Jimaata dabre walitti bu’insa Yuniivarsiitii Addigraatitti uumameen, lubbuun barataa tokkoo kan dabre wayita ta’u, kanumaan walqabatees, kaleessa Yuniivarsiitiiwwan Amboo, Gondar, Wallaggaa fi Daseetti mormiin akka ture BBC’n gabaasee ture.

******************** Oduu Wal Fakkaatu *****************

Barattoonni Yunivarsiitiiwwan Amboo, Gondariifi Woldiyaa mormiirra jiru

  • 11 Muddee 2017
Yuunivarsiitii AddigraatImage copyright facebook/adigratuniversity

Walitti bu’insa Jimaata darbe Yuunvarsiitii Addigraatitti barattoota gidduutti uumameen, muddamni guyyootaaf itti fufee barattoonni Yuunvarsiitiiwwan Waldiyaa, Gondariifi Amboo mormii dhageessisaa akka jiran odeeffannoon yuunvarsiitota kanarraa arganne ni mullisu.

Walitti bu’insa Jimaata ALH Sadaasa 29, 2010 Yuunvarsiitii Addigiraatitti uumameen barataan tokko akka du’e, ooggantoonni yuunivarsiitichaafi itti gaafatamaan komunikeeshinii naannoo Amaaraa beeksisanillee barattoonni garuu lakkoofsa kanaa ol guddisanii himu.

Dabalataanis barattoonni lakkoofsi isaanii hinbeekamne miidhaan irra ga’ee mana yaalaa geeffamanii wallaansa argataa akka jiran himameera.

Walitti bu’insi kun kan ka’e, wayita barattoonni ayyaana sabaa, sab-lammootaafi uummattootaa osoo kabajaa jiran, barattoonni lama walitti bu’uu isaaniitiin. Walitti bu’insi sadarkaa olaanaatti ce’uun gareedhaan hiramanii dhagaa walitti darbachuun akka eegalame, daayirektarri kutaa sab-qunnamtii Yuunvarsiitii Addigiraat Yohaannis Kabbadaa ibsaniiru.

Sa’aatiiwwan muraasaan booda humni nageenyaa seenee tasgabeessuu Obbo Yohaannis dubbatanis, ammallee yuunivarsiiticha keessa dhiphina hedduutu jira.

Kanumarraan itti fufee Yuunvarsiitii Waldiyaatti, Dilbata galgala jeequmsiifi walitti bu’insi jalqabee gara alkanii xiqqoo tasgabbaa’ee Wixata ganama garuu irra deebiyee ka’uudhaan barattootarra miidhaan ga’uun barattoonni akka maqaan isaanii hin dha’amne barbaadan dubbisne nutti himaniiru.

Haaluma walfakkaatuun Yuunvarsiitii Gondarittis, barattoonni mootummaa abaaraa mormii akka dhageessisan barattoonni nutti himaniiru.

Akkasumas Yuunvarsiitii Ambootti miidhaa barattoota Yuunvarsiitii Addigiraatirra ga’e mormuudhaan, mooraa guddaa keessatti har’a (Wixata) mormii dhageessisaa kan jiran yommuu ta’u, barumsas akka dhaaban barattoonni dubbisne nutti himaniiru.

Mooraa biraa keessatti garuu wanti uumame akka hin jirreefi barumsis itti fufee ooluunsaa himameera.

Walitti bu’insa Yuunvarsiitii Addigiraatitti uumameen barataan lubbuun isaa darbe barataa Habtaamuu Yaaloo Sinnishaaw kan jedhamu, barataa Manaajimentii waggaa 2ffaa ta’uun isaa mirkanaa’eera.

Reeffi barataa kanaas, gara maatiisaatti akka geeffame, itti gaafatamaan Komunikeeeshinii Naannoo Amaaraa ibsaniiru.

Obbo Yohaannis Kabbadaa Daayirekterri Sab-qunnamtii Yuunvarsiitii Addigraat “Walitti bu’insa kanaan booda barattoonni mooraa gadi lakkisuuf gaafatanii turan. Dubbichi akka tasgabbaa’uu danda’uufi jaarsoliiniifi abbootiin amantaa akka gidduu seenan taasifneerra,” jedhan.

Waanti jiru akka tasgabbaa’e kan dubbatan Obbo Yohaannis, barumsi jalqabeera jedhanii nutti himanillee, barattoonni dubbisne sodaa keessa akka jiraniifi barumsa akka hin jalqabiin ibsaniiru.

Yuunvarsiitichis eegumsa poolisii federaalaa jala kan jiru yommuu ta’u, barattoonni hedduun gara maatii isaaniitti galuu akka barbaadan himaniiru.

Maatiiwwan yuunivarsiiticharraa fagoo jiranis yaaddoo cimaa keessa akka jiraniifi mootummaan “nageenya ijoollee isaanii eegsisuu hin danda’u yoo ta’e gara mana isaaniitti deebisuu qaba,” jechuun haati ilmi isaanii yuunvarsiitii barattu jiraataa Dassee ta’an tokko dubbataniiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s