​Maaluma Eegu Maseena Irraa?

(Via Dr. Tsegaye Ararsa’s Facebook page)

Dhalee ilmoo horachuuf

Rabbitu Isa maseense duraa

Haa badu Sanyiin isaa

Baasaati warra qalutti gurguraa
Hin agarre bu’aa maseenaa

Yoo miidhaaf jiraate malee

Hin dabalu hin dabalsiisuu

Har’dhas tokkuma akkuma kalee
Foon dirraa qofa tuulee

Nu mul’ata fageenya irraa

Kuni. Nuuf hin qabaanne bu’aa

Lakki kaa gurgureeti jijjiirraa
Yoo gabaan bituu didde

Qaleetiin fira soorraa

Keenya sila ni maseenee

Kan ormaa barbaachaa joorraa
Baasanii darbuu maleekaa

Maseena tiksuun maaliifii

Wanti maseenni jibbameef

Bu’aa hin qabu kanaafii
Boruu durrobee dhala jennee

Abdiidhaan eegaa turree

Erga maseena ta’uu barree

Nutis abdii keenya irraa murree
Amma isaaf wanti furmaata ta’aa

Manumaa baasanii darbuudhaa

Alatti hidhanii bulchanii

Xunuraaf.bultii isaa arguudhaa
Qorichaas nyaachisa jennaan

Nyaachifne qoricha itti binnee

fudhachuu dide nalee

Nu waan።jedhame maraa finnee
Kan Rabbi jallisee uumee

Qorichi nyaate hin qajeelchuu

Koosii gubbaa xurii guuree

Tiisifni damma hin dammeessuu.
~UWH.