​Caalaa Haayiluu: Yaa gaaddisaa biyyaa…

Yaa gaaddisaa biyyaa, akkeekkata Leencaa,

mataa Saba guutuu, yaa qabsiisaa Gucaa

hayyuu alaaf manaa, arjaaf daamboobaa koo,

abbaa beekumsi ummaa, enyummaan boonaa koo

agartuu dhalootaa, qarayyoo irbuun ture, 

silaa isaan kanneentu dhaloota dhibeerraa furee.

guyyaa ofii hin beekanii, tasa nurraa godaantee,

dhaammatan dhaammannee, achiin nurraa haftee

Nutis akka dhaammannuu, waayyuu’n eyyamnee

wal argaan hin jiruu, nutis nagaattin jenne!

Ekeraan haa boqattuu, nadhiin jalaa haa yaatuu

hangafootan gahii, waan dhaloonni itti jirtuu

karaan keessan marga hin baafnee,

dhaloonnis abdii kutee hin teenyee

Ammoo manii sin gahuuf kaatan sana

ammayyuu hin geenyee,

irbuu keessan nyaannes,

deebinee hin teenye.

jedhiitii nuuf dhaamii, dhaammata dhalootaa, 

Tarree saaniis taa’ii, qaqqaaroof labata goototaa!

Obbo Ida’oo Boruu Odaa tif haa taatu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s