Obbo Taammanaa Bitimaa: Jechoota Hojiif Barbaachisoo (Kutaa 3ffaa)

 18. 07. 17

 JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Sadaffaa

 

                                                                        Obbo Taammanaa Bitimaa irraa

 

DURADUBBII

 

Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee tokkoffaa fi lammaffaa akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa sadaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Dabaleesoo, as-irratti waanan jabeessee isin yaadachiisu tokkotu jira. Jechoota kana ennuma tokkicha dubbiftaniitoo bira dabruu otoo hin taane, akkuma wanneen biroo isaan ciccimoo yeroolee addaddaa irra deebitanii dubbisuu fi mataatti qabachuun daran barbaachisaa dha. Kan barchisaa tahu anaa fi eenyu faaf otoo hin taane, Afaan Oromoo keessan, afaan nadhii dammaa kanaaf sonaan barbaachisa! Eeyyee:

 

                                                        Afaan Oromoo-koo

                                                        Qaama aabboo-haayoo-too

                                                        Afaan nadhii dammaa
                                                        Kanan na dhibaaree

                                                        Ittan cimsa ammaa!

 

Jedhaatii akkuma akkaayyuuwwan keessan durii geerraraa, geerrarsiisaa itti-nuuf cimsaa! Hayyee, Waaqniguddichii fi tokkichi sun wanneen gaggaarii maraa mee itti isiniif haa simsu!

 

 

SEENSA

 

Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. Barreeffatoota amman tana afaan keenyaan bahaa jiran keessatti, dogoggora tokko tokko waanan qalbeeffaddheefan isaan akka sirraawaniif waa jedha. Uummata jenneetoo “uummatni” hin jennu; “uummanni” jenna malee! Seera afaan keenyaatu akka akkanatti dubbannuu fi barreessinu nu akeekkachiisa. Akkanuma: 

 

jechoota          –          jechoonni

harqoota         –          harqoonni

dhaloota          –          dhaloonni

irbaata            –          irbaanni

gumaata         –          gumaanni

ijibbaata         –           ijibbaanni

furmaata         –          furmaanni

gatata             –          gatanni

imaammata     –         imaammanni

galfata             –         galfanni  —

 

Faa akkanatti barreesina. Mee hardhaaf kunuu ni gayaa, seerota garii kutaalee itti-fufaman keessatti ilaala.Kunoo, amma kanaa gaditti jechoota kutaa kanaaf dhiyaatan, mee ilaalaa!     

 

JECHOOTA DIGDAMII-SHANAN HARDHAAF DHIYAATAN:

 

1) Afoola                         –                  oral literature

2) Baluunaa                    –                  aircraft

3) Barsaa                        –                  blanket (= uffatalkanii

4) Burkaana                   –                  volcano

5) Dakkee                       –                  beach

6) Dammaqsituu            –                  alarm clock

7) Jirofii                          –                  career (jiruu + ofii)                   
8) Limaaya                     –                   cereals

9) Maanya                      –                   ocean (= galaanbojaa)

10) Magaalmataa           –                   capital city

11) Moodii                       –                   burial association (= “iddirii“)

12) Mosajii                      –                   software

13) Oddoo                       –                   garden (= dhayii, manduubee)

14) Rawwaa                    –                   gulf (Rawwaa Edan – Galf of Eden)

15) Qeddoo                    –                    watchman, guard (qeyee + eegduu; =waardiyyaa

16) Reera                         –                   area (=irgee)  

17) Sammuu                    –                   mind, brain         

18) Surgaba                     –                   shorts (surree gabaabaa > surgaba)

19) Takkaataa                  –                   rare, scarce; unique

20) Tiriikaa                       –                   battery (= baatirii)

21) Tishoo                        –                    cornice

22) Ukkaa                         –                    asthma

23) Uqqubunnee              –                    brain

24) Waafoo                       –                    roof (= gasarree, dikkaa)

25) Waaltina                     –                    standardization

 

                                                                                    Itti-fufa ——!

 

               ==========    //    =========

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s