Leta Kenei Aga: Ati mana ho’aa keessa …

Walaloo Leta Kenei Aga

Ati mana ho’aa keessa

Ispoonjii furdaarra ciistee

Isa waan gaarii siif godhe

Waaqa kee yaadachuu dhiiste!

Otuu suufiifi gaabii uffattee 

Si’a sagal nyaattuu nyaata

“Galata kee yaa Waaq” jechuun

Dhagaa caalaa sitti ulfaata! 

– – 

Kaan garuu eelaa rakkinaa

Imimmaaniin jiisee lafa

Keeshaafi muka boraafatee

Awwaara gogaarra rafa! 

Akka namaatti jiraachuuf

Otuu qabuu hawwiifi fedha

Ooleedhuma buluu isaafuu

“Galata kee Rabbi” jedha!

– –

Nagaan oolaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s