Walaloo Leta Kenei Aga

Ati mana ho’aa keessa

Ispoonjii furdaarra ciistee

Isa waan gaarii siif godhe

Waaqa kee yaadachuu dhiiste!

Otuu suufiifi gaabii uffattee 

Si’a sagal nyaattuu nyaata

“Galata kee yaa Waaq” jechuun

Dhagaa caalaa sitti ulfaata! 

– – 

Kaan garuu eelaa rakkinaa

Imimmaaniin jiisee lafa

Keeshaafi muka boraafatee

Awwaara gogaarra rafa! 

Akka namaatti jiraachuuf

Otuu qabuu hawwiifi fedha

Ooleedhuma buluu isaafuu

“Galata kee Rabbi” jedha!

– –

Nagaan oolaa!