Isiin Keekii Murtii Uummanni Beelayee

ISIIN KEEKII MURTII UMMANNI BEELAYEE!

Maxxannee maxxantuu alagaa
Alagaa hin beektuu shira irra dalagaa
Alagaan yoomuu alagaa
Shira hin dhabuu dalgaa
Alagaaf maaf bantii laagaa
Alagaan isii godhatee golgaa
Rabbuu isaan kuffisee argaa!!
Alagaa tajaajiluun keessa taree
Ol guuruun tolee/ashangulliitii yeroon irra taree
Kaayyoo alagaa baattaa
Kanaan olii gadi kaattaa!!
Kaayyoo alagaa jallataa
Sabni aaree ofirraa si gataa!!
Alagaan qabeenyaa saamataa
Qabeenyaa hiyyeessaa taa’ee nyaataa!!
Qabeenyi alagaa bakkarra taree
Uummata ammoo hiyyummaan dararee!!
Dararee dararee…………………
Dhugaan ni kaatii alaagaan ni kufaa
Alagaan quufaa, quufaa………..
Kan waan hujuuf dubbate wallaale cufaa
Balaa geesseef ima kufaa
Hiyyeessallee yook ni lufaa
Kun sirna H/Sillasee abbaa lafaa
Kan ofii bacaaruqe quufaa
Sirna dulloomaa moofaa
Kan Tewoodiroosi fi Yohaannis faa
Kana nutti jajaa ooltii laafaa
Sirna nugusootaa hafaa
Hafaa!!
Moofaa,
Doofaa!!!!
Sirnoota nama nyaatu
Kan awree fakkaatu!!
Minilik ammoo bineensa
Harkaa fi harma muru ragaan isaa
Diini kijibaa jiraa dhamaasaa
Kunoo guyyaa adiin isaan faarsaa
Sabni dagadhaa kanniin fokkisaa!!!!

Isiin keekii murtii ummanni beelayee
Rabbiin guddaan lafaan osoo dhayee
Balaa jabaa irraan osoo gayee!!!!
Rabbi isii haa kuffisuu
Worra sabaaf mormu kan dararsu
Kan hidhaan mankaraarsu
Ummata hiyyummaan dararte kana kan ajjeesu
Hidhaa nuu baasaa Pirofeesar Maraaraa
Aaddunyaanuu isinitti aaraa
Kan ajjeefameef hidhamee kaffalaa kaasaa
Rabbiin guddaan yookaan gumaa baasaa
Isinis ni kaffalchiisaa aarsaa
Kan sabarraan geettaniif mankaraarsaa!!!!

Gamteessaa Sabaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s