Seenaa Gabaabduu J/ Hayiluu Kiflee Leellisaa

Seenaa Gabaabduu J/ Hayiluu Kiflee Leellisaa

Nimoonaa Tufaa irraa (FB)

Hayiluu Kifilee Leellisaa kan dhalatee guddate magaalaa #Amboo yoo ta’u Abbaa fi Haati isaa hojjettoota Waajjira haqaa Godina Shawaa Lixaati. Hayiluu Kifilee yeroo barataa turetti sabboonaa fi barnootaan qaxalee ture. Bara 1996ALHtti sababa jeequmsa kaaftan jedhuun mana Barnootaa Amboo Sadarkaa lammaffaatti barnoota qophaa’inaa kutaa 12ffaa damee Saayinsii Hawaasaa osoo baratuu mana hidhaa karchalleetti darbatame. Hayiluun mana hidhaa sana keessatti dararaa isaafi hiriyyoota isaa irra gahaa ture damdamachuun mana hidhaa keessa  taa’ee qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa (Higher Education Entrance Exam) akka fudhatu  taasifame.

 

Hayiluuns miidhama qor-qalbii mana hidhaa #Karchallee Amboo  keessa taa’anii qormaata fudhachuu sana danda’uudhaan qormaata kutaa 12ffaa qabxii guddaa galmeessisuun carraa #Yuunvarsitii   bara 1997ALHtti galuu argate. #YuunvarsiitiiHaramayaattis damee barnootaa Abbaa Seeraa (Law) barachuu jalqabe. Haa ta’u malee erga carraa Yuunvarsiitii Haramayaa galuu argatees humnootni tikaa Wayyaanee hordoffii cimaa isarratti taasisuun dararaafi hiraarsaan takkaa isarraa hin boqonne. Waggaa hanga tokko erga Yuunvarsiitii Haramayaatti barateen booda dameen barnootaa  saayinsii Abbaa Seeraa (Law school) gara Yuunvarsiitii Dirree Dawaatti akka dabarfamu taasifame; innis barattoota waliin gara Yuunvarsiitii Dirree Dawaa deemuun barnoota isaa haalaan hordofuun qabxii gaarii galmeessisee carraa eebbifamuu argate.
Erga eebbifamee booda gara maatii isaa magaalaa Ambootti deebi’uun hojii barbaaduu jalqabe. Akkuma hojii barbaaduu jalqabeen carraa koolleejjota dhuunfaa  kanneen akka #Kolleejjii #Madda_Walaabuu fi Koolleejjii #Mogoritti qacaramee barsiisaa tureera. Yeroo muraasaaf erga barsiiseen boodas hordoffiin gama diinaa itti baay’annaan carraa biraa barbaaduun dirqama itti ta’e. Kanaanis beeksisa gita hojii barsiisummaa Yuunvarsiitiin #Walaayittaa_Sooddoo baase irratti dorgomuun darbee Yuunvarsiiticha qaxaramuun hojjeteera. Yeroo Yuunvarsiitii Walaayittaa Sooddoo barsiisaa ture kanas carraa digrii lammaffaa (masters) hordofuu Yuunvarsiitii Finfinneetti argatee baratee Yuunvarsiitii duraan tajaajilaa turetti deebi’e. Haa ta’u malee ammas sababa hin beekamneen murtee bakka biraatti jijjiirrachuu fudhateen Godina #Iluu_Abbaa_Booraatti hojii jalqabe.
Akka odeeffannoon ibsutti Hayiluun du’a tasaa Obboleettii isaa Boontuu Kiflee ji’a muraasa dura boqotte irratti akka hin argamne beekameera. Kanumaan maatiin isaa odeeffannoo Hayiluun jiraaachuufi jiraachuu dhabuu isaa ijibbaatanii barbaaduu eegalan. Kanumaanis dhiheenya kana maatiin isaa miidiyaa irratti beeksisa nuuf barbaadaa jedhu baasan. Erga miidiyaatti baheen booda Hayiluun erga ajjeefamee Godina Iluu Abbaa Booraatti awwaalamee turuu isaa akka hin oolletu dubbatamaa jira. Shakkiin amma jiru erga awwalamee turuyyuu erga miidiyaatiin beeksisni nuuf barbaadaa jedhu baheen as poolisootni  awwaala isaa bakka jiruu qotanii reeffa isaa baasuuf akka murteessantu himamaa jira. Sirumaa namoonni kaan kan jedhan, #Diraama barame dalaguuf jecha, Xalayaa fi shugguxii waliin reeffi akka argametti poolisiin gabaase.Har’a galgala kanas hiriyyootni isaa reenfa Hayiluu argachuuf gara Hospitaala Minilik deemanii, hospitaalichi #Tika biyyaa fi waraanan akka guutameetu himama.reenfa isaas argachuu hin dandeenye.

QABSAAHAAN NI KUFA

QABSOON ITTI FUFA

Lubbuun kee nagaan haa boqotu, maatiifi mararfattoota keef jajjabina. RIP!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s