Hin boo’iinaa yaa Abbaa!

Leta Kenei Aga irraa

_ _ 

Ija dulloome keessaa

Imimmaan gad dhoostanii

Maaliif boossan hin jedhu

Siniif gamnaan boossani!

Umrii fi barri keessan 

Yaaddoofi gaddaan qabame

Gaaddisuma jalatti

Boqottantu dhabame!

Bubbeetu sin rakkise

Akka boqqolloo bonee

Firri alagaa ta’ee

Qe’een keessanis one!

Albaadhummaan bilchaannaan

Jireenyi immoo bukate

Dhugaan keessan dhokannaan

Garaan sin guggubate! 

_ _

Rakkinni sin takaalus

Ijaaree tulluufi tabba

Mudhii keessan hidhadhaa

Hin boo’iinaa yaa abbaa

Kan siniif darbuu dide 

Dhala keessaniif darba!