Gamteessaa Sabaa: Yaadannoon Isaa Sirna Gadaa Oromoo UNESCO tti Galmaa’eef

​YAADANNOON ISAA SIRNA GADAA OROMOO UNESCOttI GALMAA’EEF
Gamteessaa Sabaa
“Na hoffolchaa (3)

Fayyaa nuuf haa kennu

Kan nagaa nu haa sooru

Gadaan quufaa gabbinaa”

EEBBA OROMOOTIN EEGALE!

WAA’EE QABEENNAA

Waa’ee qabeennaa

Maal maal beeknaa?

Fakkeenyaaf kan mana keessaa

Kamis kaasee kam dhiisaaa

Fakkeennaa salphaa keessaa 

Lilmoo, fi iskiriiptoo waraqaa

Isinii haa kaasuu maqaa

Kan dhufeen maallaqaa

Warshaa walxaxaa keessa baqaa

Beekumsaa fi human nama meeqa meeqaa

Karaa meeqas qaxxaamuree bakka faaydaa dhaqa

An kanaaf jabeessee waan kana qaaqaa!!!!!!

Maaf akka salphaatti laalla

Maa of wallaallaa

Dhabamnaan nutty ta’aa faallaa!!!!!

Osoo dhabnee eennu gaafannaa

Dhabamu hoo hagam rakkannaa?

Qabeenyi argamuu

Kan gariin osoo borqin gatamu!!!!!

Waa’ee qabeenna xiqqaa xiqqaa

Bar hin argamuu afaan qaaqaa!!!!!

Lilmoo yoo fudhanne

Uffata keenna hodhanne

Lilmoon salphaan hin argamnee!!!

Warshaa wal xaxaa keessaa baatee

Karaa dheeraa deemtee 

Harka keenna geette!!

Of duraaf miya dheedhii kan ta’u

Balfa amma gadi yaa’u!!

Balfaa akka salpha laallaa

Bar kun of wallaalaa!!

Balfaa mi’a dheeedhii keessa argamaa

Maalif achi gatama?

Qabeenni wal xaxaa keessaa taree dhufee

Inni dhabamnaan hojiin keenna kufee!

Qabeenya sirri qabadhaa

Karaa sirriin horadhaa

Qalamni waan faaydii haa barreessuu

Maaf waraqaa kan xureessuu?

Waa’ee qabeenyaa waa heddu kaasaa

Dhabiinsi ni kaffalchiisaa aarsaa

Dhabamu yaadadhaa waa salphaa keessaa

Rakkoon hagam nu jaanjessaa

Qabeenna keessan qbadhaa kunuunsaa!!!

Fudhaa waraqaaf qalama

Warshaa guddaa keessa oomishama

Nu bira gayuuf karaa dheeraa deemaa

Deemee maallaqaan bitamaa

Kunuu dhabamu heddu rakkatama!!!!!

Kana hubadhaa dhiiroo

Waa lafatti gatinaa horoo

Isinitti ta’aa roorroo

Qusadhaa qusachiisaa

Isa santu barbaachisaa!!!!!

Rakkoon haa furamuu

Qabeenyi recycle haa godhamuu!!!!!

Qabeenyi qaalii hin argannuu

Akkasitti haa fayyadamnuu!!!!!

Qabeennaa haa jaalannuu

Moofuu lafa hin gannuu!!!!!

Qabeenyi haa kunuunfamuu

Booddee bar kan dhumuu!!

Sirrii sirriin haa hubannuu

Xiqqaa dhabnuu hagam kan rakkannu!!

Teeknoolojii wal xaxaan oomishamuu

Kana beeknee kunuunsi haa godhamuu!!

Qabeenyi amma balfa ta’eeraa

Booda mi’a dheedhii tahuuf jiraa

Kanaaf gosa gosaan hiraa

Baankii keessaa galus ijaaraa

Iddoo isaatitti haraa

Ummanni maal yaadaa

Sila maal faa barbaadaa

Naannoos muka aadaa dhaabuun 

Balfas bakka sirriitti gatuun

Namni maa naannoo qusatu

Maaf hin qulqulleeffatu?

Wanti hunduu qabeennaa 

Sila kana beeknaa?

Balfa kaanii kaan jenna

Innuu faaydaa guddaa kennaa!!!!!

Amma callisamee gatamaa

Booda barbaachaanuu waa argamaa!!!!!

Balfa irra deebi’anii haa oomishanii

Hojiin guddaan addunyaa isa sanii

Qabeenya kunuunsaa firaa

Kanuman himaa hadaraa

Yeroo biraa wal agarraa

Hagasiif nagaan turaa!!!!! (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s