​Hin dhaggeeffadhu!

(Warra oduu namaatiin abdii kuttaniif)

Leta Kenei Aga (FB irraa)

_ _
Haa jettu jettuun inuma jetti

Jettee dhadhabnaan calluma jetti

Bubbeen duriyyuu awwaara kaasa

Wanta bor darbuuf maaltu na raasa?!

_ _

Isa gudunfame amman hiikutti

Ijaarsa sobaa amman diigutti

Dirqama seenaa amman ba’utti

Ergaa koo galmaan amman ga’utti…

Hin dhaggeeffadhu oduu mandaraa

Kaayyoo hidhadhee daandiirran jira!