Waliin Dubbii Harree fi Saree (Abdallahi Shifa Abdallahi  Shifa via Beekan G. Irranaa)

Waliin Dubbii Harree fi Saree

#Saree

Saree jedhee waamee namni na arrabsa
ulee natti darbee dha’ee nagaggabsa
osoon humnaan buluu namni natti dabsa
dhugaa koo balleessee maqaa kan koo cabsa


#Harree
Anis ba’aa baadheen tabba cimaa ba’a
namni naaf hin beeku ulee dhaan na dha’a
roorroon natti hammaattee akkamuman ta’a
gabrummaa hin fedhu alana naga’a


#Saree
Bishaan qulqulluu dhiisee xurii nu obaasee
namni ofii mana taa’ee hojiitti nu bobbaase
maqaa gadhee kana eenyutu nu moggaase


#Harree
Dhugaan kan keenya maaliif awwaalame
galataan keenyas tasa wallaalame


#Saree 
Ilmi namaa kun maaliif natuffate
Osoon ergamuufi qaamni na huqqate
rakkoo isaa malee yoom kan koo hubate
nama arrabsu yoo namni dubbate 
rakkoon akkasii maaliif na mudate


#Harree
Takka fardan yaaba takka ba’aan
baadha rafee gad hin ciisu
ba’aa baadhee deemus namni natti
boona karaa gad naa hin dhiisu
qoonqoon adabanii qaama na hir’isu


#Saree 
Maqaa kan kootiin maaliif na arrabsu
olola hin taane narratti hafarsu 
tuffii fi jibbaa dhaan maaliif na adamsu
na gabroomfachuuf taraa natti marsu


#Harree
Osoo garbuun jiruu maafan okaa nyaadha
dandeettii koo malee akkamin waa baadha
natti hin ilaalina furmaata naaf laadha


#Saree 
nyaata lafatti hafe naaf kennuuf sare
jedhanii na waamu
na nyaachisanii ergaa natti dhaamu 
an isa durii miti harga hin kennu lamuu


#Harree

Hojii lama hin danda’u farda yaabaa ba’aa baachuu
hin feenu karaa lamaan nama nyaachuu
hangan bilisoomutti hin qabu gammachuu

Abdallahi Shifa Abdallahi  Shifa 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s