Qophoofteertaa?

Beekan Gulummaa Irranaa

Qophoofteerta taanaan
Imala karaatii
Iccitii dhokfadhu
Qabadhu garaatti
.
Eebba jaarsaa fudhu
Faanni sin gufatin
Arrabaan mi’aayi
Namni sin mufatin
.
Duuba kee yaadachaa
Fuulduratti qajeeli
Aantee kee jaalachaa
Diina kee haleeli
.
Sin argatin hamaan
Bakka yaadde ga’i
Muul’adhu jabaakoo
Ija sabaa ta’i!