​#OromoProtests Kabaja Ayyaanaa Irreechaa Ilaalchisee dhaamsa Baqqalaa Garbaafi hogganoonni mna hidhaa jiran biroo MOOTUMMAAF dabarsan

​#OromoProtests Kabaja Ayyaanaa Irreechaa Ilaalchisee dhaamsa Baqqalaa Garbaafi hogganoonni mna hidhaa jiran biroo MOOTUMMAAF dabarsan

========

Oromoofi ayyaani Irreechaa isin dura bara Oromoon, Oromoofi Oromummaan ( Gadaan) buluu sirna tureedha. Qaamonni aadaa tana Oromoo barsiisuufi akkaataa itti kabajamau itti akeekus isinii miti, Kanaafuu;

I. Uummata keenya kana uffadhu, asiin hiriiri, as ijjadhu, kanaaf ililchi, kana weeddisi jedhaa mirga sabaa dhiibuu akka dhaabdan;

II. Mallattoo dhaaba keessanii ( alaabaafi faajjiin) waggoota 25 as fiddan dirreefi malkaa ayyaana saba keenyaa irraa akka fageessitan;

III. Dhaadannoofi faaruu siyaasaa keessan ibsan sabatti fiduu akka dhiistan;

IV. Raayyaafi Poolosii hidhannoo ammayyaa itti hiitanii ayyaanicha akka waan isin dirqamaan uummata kabajiistanii fakkeessaa bara meeshaa waraanaa fi tika keessaa hin turretti Oromoon nagayaan kabajatee galaa waan tureef ummata akka hin doorsifnefi hin tuttuqne akka akeekkachiiftan;

V. Aangawoota keessaa waltajjiitti baastanii weedduu siyaasaa keessanii saba ayyaana kabajuuf dhufetti ololan, bakki sun iddoo siyaasaa itti calaqqisiisun osoo hin taane iddoo aadaa itti geggeeffamu waan ta’eef oduu siyaasaa keessanii irraa akka of qusattan;

VI. Ayyaana Oromoo isa guddaaafi bara kanaa immoo bifa addaatiin kabajamu kana dargaggoonni keenya aadaa saba isaanii abbootiifii hawwootii isaanii faana deemanii akka hin barre waamicha yunivarsitootii taasisan akka fooyyessan jedhaa aangawoonni mootummaa sadarkaa garagaraa gamanumaan akka itti yaaddan isinitti dhaamanna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s