​#Oromoprotests: Uummata Oromoo Humnna Waraanaatiin Cabsuuf Mala Malame! 

​#Oromoprotests: UMMATA OROMOO HUMNA WARAANAATIIN CABSUUF MALA MALAME! 


OPDOn Haaromsa “gadifageenyaa” godheera jechuun Cufattee walnyaataa erga turtee booda Muktaar kadiiriifii Asteer Maammoo Aangoo irraa kaasuun(Yoo aangoo irraa kaasuuf aangoo kan qabdu taate) bakka isaanii Obbo Lammaa Magarsaa fi Worqinee Gabayyoo buustee jirti.Namoonni amma gara aangootti dhufan kunniin maaliif filatamuu danda’an? Obbo Lammaa Magarsaa kanaan dura nama itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Oromiyaa (የጸጥታ ሀላፊ ( ደህንነት) tureefii duubatti of dhoksee Ilmaan Oromoo hiisisaafii tumsiisaa ture akkasumas Obbo Warqinee Gabayyoo Nafxanyaa hojjataa Biiroo dhimma nageenyaa ( ደህንነት) feederaalaa duraan obbo Kinfee G/Madiiniin amma immoo Geetachoo Asaffaatiin hoogganamu keessa nama hojjataa ture booda immoo nama koomishiinara koomishinii poolisii feederaalaa tureedha.Yeroo kanattis Lammiilee nagayaa hedduu keessattuu barattoota tumsiisuun,hiisisuufii ajjeesuun ergamtummaa isaa mamiidhaan alatti woyyaaneef nama mirkaneesseedha. WOYYAANEEN namoota muuxannoo hojii walfakkaataa ( ደህንነት) keessa turan kanniin lamaan yeroo ammaa kanatti maaliif filte gaafii jedhuuf deebiinsaa ifaafii ummata oromootiif ammoo dhaamsa guddaa kan qabuudha.Tarkaanfiin kuni kaayyoon woyyaanee itti aanu maal akka ta’e ifatti kan agarsiisuudha.Namoonni kuni namoota hojii basaastummaafii poolisii keessatti muuxannoo qabaniidha.Kanaaf kaayyoon woyyaanee itti aanu fooyyee fiduu osoo hintaane Oromiyaa qajeellootti Biiroo dhimma nageenyaa ( ደህንነት) Geetaachoo Asaffaatiin hoogganamu jala galchuuf mala malameedha. Kuni kan agarsiisu woyyaaneen hammam maraatuu keessa akka jirtuufii wanta harkaa wol laaqe kana gama humna waraanaatiiniifii Warra biiroo Nageenyaa ( ደህንነት) kanaan fayyadamtee sirreessuuf carraaqaa akka jirtudha.Kuni hammeenni kana caale akka dhufu gochuun dubbii hammeessuun alatti bu’aan inni fidu hinjiru.Ummanni Oromoo rakkoon isaa sirnicha waliin malee hooggantoota (ergamtoota woyyaanee) irraa dantaan inni qabu hinjiru.Kanaaf woyyaaneen ergamtoota isii jijjiiruu dandeessuyyuu kaayyoo Ummata Oromoo jijjiiruu hindandeessuu.Muktaar deemee Lammaan dhufeef ummata Oromootiif jijjiiramni dhufu hinjiru.Wanti guddaan yemmuu isaan mala malatanii humna jabeeffatanii gadi bahuuf yaalan ummanni keeynas mala malatee humnaa fi gamtaan akkuma kanaan dura godhaa turee fi gochaa jirutti qabsoo isaa jabeeffatee  ofirraa qolatuuf qophaahuudha!

Qabsoon itti fufa!!

Injifannoon galuun baranuma!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s