Ibsa ABO

Manneen hidhaa ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamuu fi gaaffii mirgaa gaafatuu irraa humnoota TPLF/wayyaaneetiin ukkaamsamanii keessatti gidirfaman keessaa tokko mana hidhaa Qilinxoo ti. Mana hidhaa ilmaan Oromoo fi dhalattoota saboota cunqurfamoo biroo dabalatee hidhamtoonni kumootaan lakkaawaman itti ugguraman kana keessatti balaa ibiddaa Fulbaana 3 bara 2016 gaheen miidhaan akkaan gaddisiisaan dhaqqabeera.
Gubachuu mana hidhaa Qilinxootiin wal qabatee hanga ammaatti ragaa argameen hidhamtoonni ibiddaan gubatanii lafeen isaanii argame namoota 7, kanneen balaa kana jalaa lubbuu baafachuuf odoo yaalanii loltoota murna Faashistii TPLF/wayyaaneetiin rasaasni itti roobsamee ajjeefaman namoota 10 oggaa tahan kanneen miidhaa ulfaataaf saaxilamanii hospitaalota adda addaa seenan biroon hedduu tahuu irraa ammaaf lakkoofsi miidhamtoota waliigalaa hin baramne.
Balaa ibiddaa kanaan manni hidhaa Qilinxoo guutummaatti barbadaawee, hidhamtoonni achi keessa turan kanneen balaa ibiddaa fi ajjeechaa suukanneessaa loltoota Wayyaaneetiin raaw’atame kana irraa lubbuudhaan hafan gara manneen hidhaa Zuwaay fi Awaash-arbaatti kan dabarfaman oggaa tahu, walumaagalatti miidhaan dhaqqabe kan olitti ibsame akka caalu amanna.
Addi Bilisummaa Oromoo, miidhaan kana fakkaatu hidhamtoota kumootaan lakkaawaman kan eegumsa akkaan jabaa (High Security) jala jiran mudachuu isaatiin gaddaa fi aariin itti dhagahame ol’aanaa tahuu ibsaa, miidhaa dhaqqabe kanaaf mootummaan Wayyaanee itti gaafatama jalaa kan hin baane tahuus hubachiisa.
ABOn maatii fi firoottan hidhamtoota mana hidhaa Qilinxoo keessatti haala hamaa kana mudatanii, akkasumas Ummata bal’aa Oromoo fi Ummatoota cunqurfamoo biroo waliin gadda ulfaataa kana kan qooddatu tahuu ibsa.
Maayii irratti ajjeechaa fi gidiraa suukanneessaa maddi isaa imaammata diinummaa murna TPLF/wayyaanee tahe kan bifa gara garaatiinii fi dhaabbattummaadhaan ilmaan Oromoo fi ilmaan Ummatoota cunqurfamoo biroo mudachaa jiru kanaaf furmaatni tokkichi filmaata hin qabne, Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) wareegama feesisu hundaa baasanii daran finiinsuu fi Sochii Qabsoo Bilisummaa kan waliigalaatti bifa hundaan gumaachuudhaan sirna gabrummaatti xumura gochuu tahuu gadi jabeessinee yaadachiisna.

Injifannoo  Ummata  Oromoof!

Adda  Bilisummaa  Oromoo

Fulbaana  04,  2016