​#OromoProtests Qophii Diddaa Bittaafi gurgurtaatiif wantoota godhamuu qaban keessaa

– Wantoota jireenyaaf barbaachisoo ( necessaity)  ta’an kanneen akkan sooqidda,  ummanni dursee akka bitatu dargaggoon keenya bifa addaa addattin hubachiissaa.

– Diddaan  kun ayyaanota amantiitirra akka bu’u ni beekama. Wantoota guyyaa ayyaanaa saniif dirqama barbaachisoo ( required) ta’an dursanii akka bitatan ummata hubachiisa. 

– Wantoota barbaachisoo ta’an kana guutachuudhaaf har’a irraa eegale torban tokko guututtu jira. Kun sanbattan dabalata.

– Daldaltoonni wantoota yoo turan badan gurguraan yookin dursanii bituu dhabuu yoo ammoo bitanii jiraatan dafanii torban diddaa san duratti akka ofirraa gurguran gorsaa. Torban san keessa sochiin geejjiba  daldalaa waan dhaabsifamuuf kana sirritti akeekkachiisaa.
Dhimmoota biroos jaluma jalaa wal hubachiisaa deemna.