Tolchaa Wagii: ​Goota Oromoo Jaarraa kanaa  Faayisaa Leelissaaf 

​Goota Oromoo Jaarraa kanaa  Faayisaa Leelissaaf 

——————————————————————–

Faayisaa, Fayyoo, Gurbaa,Gurbattii. …..

Maqaan maraarifannoo koo ittin siif ibsu

Jecha dhabeen jira.

  Yeroo dheeraa irraa egalitee, itti yaddee, Itti ciinqamittee, goorsafii marii  nama tokkoo malee, taarkaaffii eenyullee hin fudhane fudhattee, duguugiinsa sanyii Ilma namaa,wayyaaneen ijoollee Oromoo Irratti rawwachaa jirtu, adunyatti ifa nubasuu keef, gammachuun kiyya Oromoo mara waliin ta’uyyuu, akka nama maatii tokkootti  ammoo gammachuun koo Dachadha.

 Ummani kun kalleessaa hanga guyyaa Keetitti  (08/21/16) kan ati Daqiiqaa 5 keessatti nu gofaachiftte kana, argachuuf Baddafi gammoojj, magalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessattii, lafeen  ijoollee Oromoo Kumoota hedduun lakkawaman  cacabeera.

Dhigini isaniis dhangala’ee akka lolaa lafa irra ya’eera. Oromooni biyya keenya irraa baqqannee Adunyaa kana irra facaanee jiru, biyya jirru maratti dhumatii nu irra ga’aa jiru beekisisuuf hiriira nagaa ba’aa tureerra.

Kuni martii gootummaa keef of keennuu Ketiin nuuf dhugoomeera. Ati nama Oromoof dhalate. Baga nuuf dhalatte. Goonni Jaarraa tokkoo keessatti ni dhalata. Ati goota Oromoo Jaarraa Kana keessa dhalatte. kanafuu “Goot Oromoo Jaarraa”kanaa siin jedheera.

Seenaa Atileetoota Oromoo yoo ilaallee Wal-dorgommii irratti hirmatan, akkuma Injifataniin alabaa, garbofataa mirmirsaa Goodaa keessa buraqu. 

Akkuma Galatee Burqaa  tibbana alabaa Jaratiin shurubbaa dhayattee nu agarsiifte, Ykn akka Qananiisaa Baqqalaa

“Eemiyyee Xoophiyaa “farsaan argaa turre. Ati garuu Olopmpiikii  mootee  badhaasa Wayaanee irraa siif keenamuuf deemuu qofa osoo hin taane, qabeenya mataa keetiin qabiduu,osoo hin ilallee ummata Kee isa dhumaa jiru, isa kophee diinatiin Dhitamaa jiruu kanaa ifa taate  nu ibisite.

Seenaa kee dhaloota irraa dhalootati darba. Tarree gootota Oromoo kan Taddasaa Birruu faa waliin galmeefamee dhaloota Dhalootati darba. “Ilma abbaa irraa qabeenya qofaa osoo hin taane gootummaa”isaa dhaala.

Gootummaa abbootii kee/keenya kalleessaa dhaga’aa akka guddatte nan Beeka.

——————————————————————-

Abbotiin kee kan ati keessatti dhalattee guddatte Ummaani Jalduu ummata  rorroo jalatu hin turre.

 Horii  (Saawwaan ) karra tokko ofee osoo deemuu rorroo alagaa jibbuuf Qawwee kiyya Dargitti keennee alagaan nutti hin roorifitu jedhee ammam falmaa akka ture Seenaa hundi keenya beekinudha.

Guddini ilmaa namaa nannoo isaan wal

fakkata.. Goota Oromoo Fayyoo Leelisaa Gammachuu  ergaan biyyaa ba’ee,bara 2009 Wal-dorgommii dhaf dhufttee Washington DC wal agarree ture.

Baatiiwan darban kana keessaa dhumatii Ijoollee Oromoo irra ga’u ilaalichiftee ammam akka gaddaa  turte nan beeka.

 Shiira wayyaaneefi basaasitooni isaanii Lammii Oromoo irraa ga’aa turan,dukaa Butee akka saaxilmaan natti ergittee fb irratti akka maaxxanee ummata biran ga’u qooda  Oromoon sabbonaan godhu tokkoo gochaa turteerta.

Sabbonummaan fi jaalali ummata keef qabidu kana har’a miti. Kan achii as dhufedha.

Rabbi gaafa si uumuu Oromoof jedhee si Ume. Aduyaa kana irraa namooni jireenya Isaanii isa bashananaan jirtan dhisanii Saba isanii of kennan lakkoofsaan Xiqqadha

Ilmii namaa dhalatee du’a hin oolu. Du’a hin ollee kanaf ammoo seenaa akkanaa Ummata ofiin hojjatanii darbu Caala kan nama gammachiisu hin jiru.

Akkuma Oromoo dangadhaa hanga dangattii gammachiifte  atiis feedhii kee Kan yeroo dheeraf itti dhipattee itti rakkate galma si ga’uu isaaf baga gammadde.

Dhumarratti  gochaa keetiin Oromoon gammachuun hin bochifinne hin jiru. Lapheefii Sammuu Oromoo millioona 50 Keessaa jirta. Maqaa kee qalama warqeetiin barreefameera. Seenaan kee dhaloota irraa dhalotaati darba.

Seenaa gootota Jalduu ” Dinnee  diidaa “hojiin agarsiifterta Jalaalafi kabajaan  hojiin kee  sii mirkaneesse,tulluu mana keessani ol jiru Amma “Tulluu Abbaa Mandooti.”

       

T .Wagii

Show more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s