Mee Hammam Fagaataa? (Beekan Gulummaa Irranaa)

Mee-Hammam Fagaataa?

=  = = = == = =  = = =

Arreeddii hawwa namaa dheebuu akka lafa gogee

Kaan yeroo quufaan sirbu kuma heddu coolagee

Halangaan deegaaf roorroo kumaatamni irra marsee

Utuu iddoo yaade hingahiin duuti lafarraa kaasee

Namni hunduu numa fiiga boqonnaaf nagaa dhaamee

Jiruu addunyaa kanaatiif ofitummaan wal-saamee

Kumaaf karoora baasee kumaatamaaf aggaamee

Jiruusaa fooyyeffachuuf maatiisaaf nagaa dhaamee

Barii lafaa yoo ka’u guyyaaf sammuu xaxamee

Qaama qofaa naanna’aa qalbiif yaadaan hatamee

Itti guutuuf carraaqaa garuu korojoon duwwaa

Halkan boqonnaa dhabee abjuudhaan bu’a bowwaa

Mukaaf jirmatti bu’uun aadeffannaa fakkaatee

Obsa qabu fixate baay’een kanaan maraatee

Waan baasuuf isa hinbaafne gargar baafannaa dhugaa

Argachuu utuu barbaaduu kan dandamate dhugaa

Ajjeerrii cubbuuf yakkaa tuullaa manii lakkise

Barbada’uu kijibaaf haqa samii mandisee

Tulluu gamaaf gamasiif jiruu burree wal-caalmaa

Lakkoofsi bira hinga’u hawwiif gaaffii ilma namaa

Kan boqonnaa nudhorkee akka bofaa nu hidduu

Kaan gammachuun basha’ee gariin ciisee kan gadduu

Tokko ajjeesee jiraachuuf kan arrabaan wal-waaduu

Mee, daandiin hammam fagaata du’aaf jireenya gidduu?

Beekan Gulummaa Irranaa- Adoolessa, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s