Of Ta’uu (Walaloo obbo Olumaa Qubee)

Of  Ta’uu

(Olumaa Qubee, Waxabajjii 2016)
Maqaan ofii bu’uraa,
Bu’uura, isa duraa,
Waan milkiifi waan carraa,
Waan eebbaafi waan araaraa,
Waan boruufi waan baraa,
Safuufi hoodatu jira,
Afaaniifi duudhaan ofii, maqaa keessaan daraara,
Kanaaf nama marara.
“Maqaa Rabbitu baasa,”
Jedhu abbootiin kaleessa.

Keessaa inni hammachiisaa,
Akkasumas, gubbisa,
Abbaa muudatu moggaasa,
Gadaatu mirkaneessa,
Qaalluutu qumiin eebbisa,
Mijuu fa’aa dhandhamsiisa,
Buna qalaan raggaasa,
Maqaan jechuu‘nuu dhaamsa,
Dhaamsa isa waaltessaa,
Icitiidha  keessi‘saa,
Eenyummaa ofii ibsa,
Sabboonummaa gabbisa,
Xiiqiifi roorroo agarsiisa,
Fedhiifi hawwii mul’isa,
Maafan maqaakoo dhiisa?
Anumatu of sirreessa,
Kanuma furmaannisa.

An nan ta’e Olumaa,
Olumaa, Oromummaa,
Isa uumaa ganamaa,
Mi’aawaa akka damma,
Ol jechuunis oluma,
Akeekaafi kaayyoo hima,
Waan egeree tilmaama,
Dhugaan jiru kanumaa,
Maalumaaf jijjiirama?
Murataafi Jaalataa,
Osoo kan ofii jiruu, namni maaf ergifata?
Yeroon of ta’an geesse, Rabbi gooftaaf galata.

Liiban, Gadaafi Biiftuu,
Firaa’oliifi Baarentuu,
Toltuu, Boontuufi Ayyaantuu,
Marartuufi urgooftu,
Nadhii dammaa mi’ooftu,
Hiika niqabu martuu,
Dhaamsa qabu hundumtuu,
Waan ofii ana haanyaatu,
Kana, kana dhiisanii, maalumaaf ergifatu?

Bariisoofi Gabbisaa,
Bilisummaafi Urgeessaa,
Aadaa keenya mul’isa,
Afaan keenya dagaagsa,
Osoo kun hunduu jiru, maaltu ganda nu geessa?
Waan ormaa waan ergisa,
Hintolu, nifokkisa,
Maaloo, of‘rraa dhiisa.

Kan ofii gatuun farra,
Yaa qomookoo yaa firaa,
Hinjijjiiriina adaraa.
Waaqoo, Ibsaafi Kaayyoo,
Of ta’uun miti laayyoo,
Hiituu, xaxxuu akka kiyyoo,
“Nagaatti! Yaa Alamaayyoo,”
Jedheetan nagaa dhaame,
Maqaan dur natti erbame,
Har’a na ‘rraa ciraame,
Nan fayye, nan maarame,
Dacheetu natti araarame,
Ani har’an gubbifame,
Har’an hammachiifame
Lammiinan dhangi’ame,
Xuriitu na ‘rraa dhiqame
Of ta’eetan argame,
Akka nama tokkootti har’uman walaboome,
Qomoo, naaf gammadaa mee.

Of ta’uun hundaaf tolaa,
Of haataanu yaa obbola,
Ani galeeraa, gala.
Maqaa ergisaa hinfedhu,
Na yaamtanuu hinowwaadhu.
Ani of ta’een jiraa, martinuu haadhaga’uu,
Waraqaan eenyummaakoos Olumaan haabarraa’u,
Maqaan kiyya inni haarawaa galmee keessa haataa’u,
Waan na dhaggeeffataniif galanni isin haaga’u.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s