Gadaa Qananii: Marii dhimma Dr. Gemechisi Buba irrati dhiyacha jiru

Dr. Gemechis Buba irrati Yaadoota, gorsa, qeeqa fi mormii heedu dhiyatan keessa Yaada lama wali birra qabne isiin ergine jira, Dubisa Madala.

  1. Yaada FB Bilisummaa Oromoo Walabummaa Oromiyaa irra dhiyatee dha akkasi jeedha.

 

Dr. Gemechis Buba Diina uummata Oromooti Kabajan hin maluuf.

Oromoo hundi nami Dr. Gemechisi Bubati Ilkan itti hin cininanti hin jiru, nami isaa hin hamane hin jiru. Nami yakka Dr. Gemechisi Buba irrati yaada hin laatiin hin jiru. Dr. Gemechisi Buba Kabaja fi Ulfinanan kan gorsuu yaalan keesa Dr. Getachew Jigi Demekssati. Dr. Gemechisiin Kabaja fi Ulfna isaaf hin malee keenanfi, Maati lubu Gudina fi Baroo Tumsati jeechaf seeran gorsuu yaalan. Dr. Getachew nama ulfana kabajan wayee isaa bareesun safuu Oromumma kabajuuf ta’uu mala.
Ani Garuu Dr. Gemechis Desta Bubaf Kabajan fi Ulfini hin maluuf jeedha. Maatii Lubu Gudina fi Baroo Tumsa irra waan tokko hin qabun jeedha Sababin isaa:
1. Dr. Gemechis Buba Maati Lubu Gudina fi Baroo Tumsa nama ganee dha;

2. Dr. Gemechis Intala Baroo Tumsa fi Maati isaaf amanama miti, hoji isaa irra hin malee safuu Oromoo fi Safuu lubi tokko egachuu qabu nama cabsee dha:

3. Saba Oromoo ganuni bara 2008 irra kasee TPLF waliin wal qunamti cimma humachun kara Alemayo Katama fi Namoota birra Oromoo basasa jira;

4. Kayyoo Lubu Gudina fi Maatii sana diige Maqa Maatii sana diinaf hojeeta jira;

5. Walda Gudina Tumsa Ijaree lubu isaa hanga wareegamtu itti rakkatee TPLFti gugurete Mekaneyesus diiguuf shiira xaxa jira.

6. Dr. Gemechisi Buba Maqa Waaqayoon nama daldaluu maqa Kirstyian nama daldala mataa isaa geegefatuu nama waaqaf hin abomamne dha;

7. Dr. Gemechis Buba Walda Keessati Cubamee Walda Kirstiyan Nekemte f ilee kabaja fi jaala nama hin qabne dha.

8. Walda Kirstiya Oromoo biyya ala diiguun hunda isiin bakka adda addati akka cacaban wal dura dhabatan goodhe jira.

9. Saboontoota Oromoo, Ogannota dhaabbilee Oromoo fi Actvistoota Oromoo lobi goochun wayyane TPLF jala hirirsa jira.

10. Saba Oromoo Maqa afuuran Burjajeesuuf, Afaan Fajeesuuf Getachew Reda wallin TV fara Oromoo Fara Walda Kirstiyana TPLF gegefamu dhabatee jira.

11. Kolleeji Theology Lubu soba, luboota wayyane homishuuf deema, Leadership jeedhe dabbaloota TPLF tolaa leenjisa jira.

12. Yeeroo Qeerroon Oromoo fi Baratoon Oromoo dhummaa jiran kana diina Oromoo waliin waltaji fi TV TPLF irrati bookisun Dhiiga Oromoo irrati qoosudha.

13. Gargarasa biyya ala irra dur Walda Mekaneyesusif Hoji Misoomaf keenama ture hara hunda isaa of guuratee hoji dhunfa isaa ittin hojeeta jira.

14. Waldan Mekaneyesuuf Hoji Misooma, Kununasa Nannoo, Bufata Fayya, Hosptala fi Manen Barumsa gargarasa isheen argata turte akka irra cituu goochun Fallaa Lubu Gubdina Tumsa hojeechun Oromo midha jira.

Kanaafu Nami Kun Maatii Gudina fi Baroo Tumsaa waliin tasuma qunamti hin qabu. Namii kun Maalaqaa waan heeduu jalatuu Malaaqa arganan uumata Oromoo miti Haadha maana isaa ilee dabarsee gurgura. Median hawwssa kana irrati raga ba’aa jiru Hiriyoon isaa kana ragga ba’aa jiru. Dr.Gemechisi Buba TV banachuuf TPLF birra hayyama isaa hin barbachisuu. Atlanta Haadha wara isaa birra jirate USA irra TV Oromiyaa keessati tamasasuu ni danda’a. Oromoo TV Minisota , OMN Minisota fi ESAT Amasterdam irra biyyati darba jiru. TV dr. Gemechis waan adda goodhe Getachew Reda jalati galchuu mali? Getachew Reda Oromoo dhan Sheexana, Aganint, Ganel fi Terrorist Jeedhe ummata Abaruu waliin dhiiga ijoole Oromoo irrati Nyachuun isaa yakka. Nami kun Kabaja argachuu hin qabu. Oromoo Afaan Tokkon, Gemechis Gantuu, Sagagaltuu, Malamaltuu, Haatuu, Ergamtuu Gemechis Desta Buba Wayyane jeedhe of irra achuu qabuu qaba. Biyya itti dhalatee ijan arguu jibe shamaran Tigire waliin Hawwasa fi Adama kan dhichisuu kun luba miti, maati isaa fi saba isaa nama ganee dha. Gantuun Kabaja argachuu hin qabduu. Yakki Gemechisi Buba gadii ba’uu qaba jeechun nami FB irrati bareesan tokko akkasi jeedhu obbo Sumaafan Boruu “Dhaamsa Dr. Geetachoo kana sirritti otoo hubannee baay’ee gaariidha natti fakkaata. Warri gorsa kana akka maqaa balleessiitti fudhannu yoo jiraannu dogoggorreerra. Doktor Geetaachoon nama shira diinni dhoksaatti Oromoo irratti raawwachaa turte ifa baasaniidha. Namni kitaaba isaanii “BU’AA BA’II QABSOO OROMOO” dubbise kana beekuu danda’a. waa’ee Dr. Gammachiis kana Oromoonni hedduun komii kaasaa jiru. Diina wajjin hojjachaa jiraachuunsaa ummata mufachiiseera. Warra dhiiga Oromootiin harka dhiqate wajjin hojjachuun isaa yakka. Yakka hojjachaa jiraachuusaa hayyoonni heddu ragaa ba’aa jiru. Gammachiis kun nama gumaati. Warri gocha isaa kana haaltan dogoggortaniitti. Dhaamsa Ummataa dhaga’ee dogoggora irraa deebi’uu qaba.” jeedhu Yakka nami kun hojeete hunda gadii basuu ni dandama garuu safuu Oromootu nu qabeef malee.

Nagaatti.

***

2faa . Yaada Dr. Getachew Jigi Demekssa irrati dhiyate dha.

Dhaamsa Dr. Gamachis Dasta Bubaf

Wayeen Maatii Gudina fi Baroo Tumsa Oromoo hunda ilaalata . Qabeenya fi seena Oromooti. Qabeenyan fi Seenan Maatii kana kan Oromoo milliona 50ti xura’u hin qabu. Mallaaqati jijjiramu hin qabu. Getachew Jigi Demekssa

Dr. Gamachisi Warii Siyaasaa ilee haa soban, haa dogoggoran, of ilee hajjalatan, yakki isaan salphadha. Warii atii giduu teesuu kun hundi isaan Tikka waayanne fi diina Oromoo wara hamoodha. Getachew Reda, Addisu Gebera Egizhaber fi Getachew Asefa Tikka waayanneti.

Dr.Gamachisi mal tate amanun dadhabem, namoon guyaa guyaan na bareesu hin amanun jedhem ilmaa leencaati intala leencaa of birra qaba Oromoo hin gurguru waayannet harka hin latuu jedhen siif falmadhe, Sagale waaqayootu birra jira, Sagalee Afura Oromoo Gudiina Tumsatuu birra jira, dhiiga Baro Tumsatuu bira jira jedhen siif falmadhe. Game maltu sii xuuqee?, maloo Dhiigi Gudina fi Baroo mal siin jedhu.

Obbo Nagasa enyutu ajese jedhe sii gafanan deebi na dhorkateem. Obbo Nagasan du’aa waaqayoo du’aan miti kana atuu beektami. Dr. Gamachiis wa’ee dhigga ijoolee Oromoo 500 waaqayoo mal jeedha jeete yaada atoo na caalaa amanta,? Wa’ee Ijoolee Mada’aan harki isaan rama’ee jiruu yadeeta? Inni Harki isaa rama’ee Dr. Solomon Ungashe mallaaqa kadhatuuf Maqan isaa sii fakata Gamachisi jedhama.

Jalala fi kabajan Maati Gudina fi Baroo Tumsaf qabu mal godhuu? Oromoon Millioni 50 siti gadeera beki, Wariii caalisee irra ana isaa dhuga dubatee wayaa nami sitii hin gadiin hin jiru. Hormi Afaan Horman barrese ani ammoo afaan diina wa’ee Oromoo barreesu hin feedhu, Bilbila keen dhabee malee kana iyuu media irratti hin bareesuun ture, Siimatii hunda isaa himen sii amansisan ture, badiin kun waan salpha miti keesuumatti yeroo dhigi Oromoo dhangala’aa jiru kanati. Afuura Oromootuu sii bira jira afuuri Luba Gudina Tumsa siiti gadeera. Maliif waaqayoon nu jibisifta? Malifi Amanta waaqarati nu dhabsisifta? Maliif Luba Gudina hin tatu? Lensan fi Kulanin maal siin jeedhu?

Namoon waan bayee heedu na bareesan Ani garuu Afura Luba Gundina fi hayyama isaa malee hama tokko ilee hin dubadhu. Ani Luba Gubina akka waaqatin amana maati isaa jeequu hin barbadu afuura isaatu nati gada jeedhen yaada atii kana maliif hin yadnee? Waaqayoon yoo sodachuu batee Dhiiga Luba Gudina fi Baroo sodadhu diina Oromoo jala hin deemin waan hunda qabda amantaa Oromoo irra hin dhabini, Abaa fi Haatii kee Oromoof wara midhamanidha. Isaanilee Kabaja guda qabu Hiriyaa Abiyuu Galata fi Iseaq Angosdha.seenaa kana sodadhutti waayannee wajjin qunamtii qabdu kana dhisi. Dukanan Duba Dirama Dhaabaa wayeesa dhageefadhu.

Wa’een Maatii Gudina fi Baroo Tumsa Oromoo hunda ilaalata Qabeenya fi seena Oromooti. Qabeenyan fi Seenan Maatii kana kan Oromoo milliona 50ti xura’u hin qabu. Mallaaqati jijjiramu hin qabu. Sii deefachuuf malee sii yakkuuf miti, Oromoof waan ta’uu malu nan falmadha. Waan hunda beekta jarii giduu teese kun hundi wara Oromoo ajeesa jiran ta’uu beekta, wara kara hunda Oromoo to’achuuf deeman ta’uu ni beekta, wara Walda Evalichal Church Oromoo dhunfachuf folata’n ta’uu ni beekta, garuu waan tokko walalte innis jarii kun Oromoo ajjeesa jiru kanafuu dhiyooti akka isaan kufan walalalte.

Tv fi Redion isaan siif banan Oromoo akka Gargaruuf miti akka Oromoo Burjajeesuuf, akka Oromoo fajaachuuf, akka Oromoon TPLF jalati jilbenfatuuf malee isaan sagale Oromoo Paarlamaa kessatu daqiqa tokkof ilee dhaga’uu hin barbadan tv fi redio irratti isaa darbu dhisiti. Qeeroon Oromoo kana boode Sagalee Afuura keesuma iyuu Tv waayanne irran darbuu hin dageefatu, Waan Getachew Reda Ebbisee bane Oromoof Abaramadha Oromoon hin dhagefatu. Waan tokko Haqa siti himu TPLF siin falla Walda Mekane Yesus akka adeemtuuf siin Finfinneetti fidan akka Isilama irratti “Alhabash” fake Musilim ijjaran siin ammo Kirstyana soba Oromoo irratti ijara jiru, garu kana hin milkooftu. sababii isaa dhiiga Luba Gudina Tumsaa Sii hin simatu kun dhugadha. Waraaqisa qube Genereshini waan diigu nan falmadha. Barii kun bara tefozooti ani Oromumaa koof Tefozoo hin barbaduu Harki koo diiga fi mallaaqa hin qabu. Wal gorsu wayya wal hamachu irra.

Oromoo na ofkalchaa!

Afuuri Luba Gudina Tumsa Oromoo dabarse hin latuu!

Toftan Waayanne TPLF ni fashala imiman Milliona 50 qabsoo ijoolee Oromoon haqama!

Getachew Jigi Demekssa

:::::

P.S. Views, comments or articles posted on OromiaTimes are not necessarily that of the web admin.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s