Mul’ata Karaatti Hafe (Barreessaan Lammii Oromoo)

MUL’ATA KARAATTI HAFE

Barreessaan: Lammii Oromoo

Baaroo Tumsaa goota ture qofaasaa
Goota iccitiin yaadu waa’ee sabasaa
Baay’eetti dhaga’ame cunqurfamuun lammisaa
Duubatti hindeebifne diinni olollisaa
Dargaggummaan bahee dargaggummaan darbee
Ta’us hin dagatu lammiinsaa isa darbe.
Wareegamuun lubbuusaa
Ni madeesse garaa lammiisaa
Abbootiif haadholii dargaggoof shamarree
Jedhee addanqoodu hundumtuu qabsootti gad-taa’e.
Boolla gadfagoo isa qotee kaa’e
Har’as qaba goota kan isaafi taa’e.
Hacuuccaan alagaa yoo jabataa deeme
Gootni hincallifne tasumaa isa yaade.
Sochiin qofaa ta’uu bu’aa akkan buufne qoratee erga baree
Kallattii hundaanuu iccitii mataasaa lammiitti baafatee
Lammiinsaas dhugumaan ni dhaga’ee taa’ee.

Maaluma rakkoon kee jedhanii gaafannaan
Mul’achuu eegale imimmaan garaasaa ifatti ijasaarraan.
Eenyuutu callisa hunduun dhangalaasa imimmaansaa
Obsan dhugu aannan goromsaa jechaa
Amma ni jalqabe dubbachuu dubbisaa
Haguugamuuf deema afaanni haadha koo
Maaf cal jennee teenya nuti mataan keenyaa?

Nutu babal’isa duudhaa saba keenyaa
Isaan malee hintoluu boriyyuu aadaan keenya.
Kanaafan dhiphadha galgalaaf ganama
Dhiphina sabakoof dulluumofan deemaa
Maalifan dhokfadhaa isinis kankeenyaa
Kottaa naafdirmadhaa walumaan sochoonaa.

Dargaggeessis falmachuu eegale duudhaa afaansaa.
Akkuma kaayyoosaa finiinuu eegale kunoo karoorrisaa.
The Oromo’s voice against tyranny jechuun kaninni barreesse
Addeesseetu kaa’a hacuucamuu sabasaa
Hubannoof kanta’u jedheetu dabarse galmee seenaa dhaloota boriitiif.
Hacuuccaaf cunqursaan lammii alagaadhaa,
Bakkeetti baafame galmee maxxansaadhaan.
Gaazexaan Bariisaa dur kan ittiin beekamu “Seenaa qorataadha”.

Qabsoon hindhaabbanne  itti fufuu malee
Wiirtuu Qaama Qindoominaa jedheetu eegale
Qabsoon guyyaa har’aa!
Wiirtuu Qaama Qindoominaa hiikamuu danda’a international ta’ee
Kunis dhoksaa miti Central Coordinating Body ta’ee mirkanaa’e.
Innis osoonturin Adda Bilisummaa Oromoo jechuun mallattaa’e.
Egaan hedduu qabna gootota oromoo kan hin dagatamne
Baaroo Tumsaa tokko hunda dabalatee.

Galanni goototaa dubbatamee mitii hindhumu himamee
Sanyiinsaanii hindhumin haadarbu lalisee.
Qooqni babal’atus karaan faffagaatus
Oromoon tokkuma diina garaan haagubatu.
Amantiin Waaqasaa Oromoo addan qoodu
Oromoon jaalala eegale bilisummaaf gadtaa’e
Diinnis kana baree akka raqa gataa gidduutti ajaa’e.

Nuuf gala jedheen yaada booreen guyyaa har’aa
Ta’uubaannaan diinni garagalee nunyaata akka baalaa.
Qeerransa eegee qaban gadindhiisan jedhuu
Gad-dhiifnaan ijaaf fuulaan baduu;
Lammummaan dhugoomaa
Bitamtuun qaroomaa
Jabaachaa adeemaa
Tokkummaan duroomaa
Finiinsaa adeemaa

Galmaan ga’uu qabna duula guyyaa har’aa
Yoos lammiin Oromoo ganamaan BILISOOMAA!
Waan dubbistanii waliif dabarsitaniif galatoomaa!

Barreessaan…. Lammii Oromoo!

I.U.O’f.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s