************************
Hanqina
*

Galaanaa Dheeressaa Jootee irraa

Rafuyyuu siree cimaarra
Takka natti hin tolu
Afata gaarii afadhee
Abjuun koo hin qajeelu

Nyaata madaalamaadhaan
Qaamni nan gabbanne
Dhugaatii filatamaan
Gammachuu hin arganne

Boraatiirra ciiseen
Marma na dhukkuba
Rafe se’ee kaanaan
Ija na gugguba

Yoon deemu gumgumaa
Yoon taa’u rifannaa
Yoon hojjadhu mamaa
Dhaabbiin natti naanna

Yoon gad taa’e yaadaa
Yoon ciise nan aadaa

Tarii kanaa jedhee
Laalee qaqqabadhee
Bulee achuman jira
Hin jiru waanni haaraa
Edaa………
Sirraa jedhee rafeen
Si ofirraa dhiibee
Kophaa kiyya hafe
Mataa sirraa as qabeen
Kan jilbi koo laafe
Jiraatti raata’ee
Kanan hanquu ta’e

***********************

MAALIIFI?
*

Ati gegeeddartee ……..…………
An rusuun uffadhe
Ati Haaraa bitte …………….………
Ani nan erbadhe
Siree gaarii qabda ………….……… ..
Itillee duwwaarran
Cinaacha buufadhe
Ati cooma murte …………….…… An’buddeena cateen
Ashaboodhaan nyaadhe
Ati miiccisiiftee …………………
dhakaa gurraacharrattan.
Andoodeen miiccadhe
Ati filtee dhugde ………….………
Huuba bunaa guureen
danfisee unadhe
ati urgooftuu of dibda ……..………..
qarabaa chiinkoonan
mataa koo aaddadhe
gaariisaa sooratta ………….………….. akaayiin cabsadhe
ilmoo kee shurshurte ……….……
Kan koo diinaaf laatte
maalan nyaadhaaf fiigda ……..………. Dhalootaafin cite
Dhugaafan iyyoome …………..……..
Ati Harmee gurgurte
……………………….
Maaliifi??…………………………..

*Galaanaa Dheeressaa Jootee