Tapha Kubbaa Miilaa fi Siyaasa Keenya

5075_Todays-Political-Reporting_faadooindia.com_

Taphni kubbaa miilaa tapha bareedaa dha. Taphni kun gareewwan lama (2) gidduutti geggeeffama. Gareewwan waliin taphatan lamaan keessaa tokko qofaa tu injifatee badhaasaaf dhiyaata. Gareen lamaanuu walqixa injifachuu ykn injifatamuu hindanda’an. Injifataa fi injifatamaan jiraachuu qabu.

Gareen:

(1) qophii ga’aa godhe,

(2) deeggartoota hedduu qabu,

(3) seera taphichaa eegee taphatuu fi

(4) kan dadhabina garee faallaa isaa hubatee beeku, ni injifata.

 

 

Barreeffannoo guutuu dubbisuuf as tuqaa