Tumsi Ummatotaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii (PAFD) walgahii waliigalaa kan jalqabaa Bitootessa 21 hanga 25 bara 2016 milkiin xumurame.

(PAFD) gaazzexeesotaaf (SBO)
=========================
Bitootessa 29, 2016
==========================

Tumsi Ummatotaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii walgahii waliigalaa kan jalqabaa Bitootessa 21 hanga 25 bara 2016 magaalaa Asmaraatti gaggeeffate milkiin guduunfuu ibsa baaseen beeksisuun ni yaadatama. Guyyaa har’aa Bitootessa 29 bara 2016 ammoo bakka dura taa’aan Tumsichaa fi matootiin dhaabolee miseensa tahanii argamanitti gaazexeessotaaf ibsa laatee jira. Akka sagantaan bahe ifa taasisetti, jalqabarratti gaazexeessotaaf Afaan Ingiliiziitiin haala Tumsa Ummatootaa kan Bilisummaa fi Dimokraasiif akkasumas haala waliigalaa irratti ibsa kan kennan dura taa’aa Tumsichaa Jaal Daawud Ibsaa ti.

“Ummatoonni Itoophiyaa keessaa akka waliigalaatti saboonni cunqurfamoonni biyyattii addatti barootaaf ajjeechaa, gidiraa, saamichaa fi cunqursaa suukaneessaa fi akkaan ulfaataa keessa jiraachuuf dirqaman. Haala ulfaataa fi cunqursaa barootaa kana jalaa bahuufis ummatoonni yeroo dheeraaf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa jiru.”

Jaarmayaan maqaa dhaaba bilisummaatiin of waamu golgaa EPRDF jedhu tolfatee, baroota Digdamii Shanan dabran ummatoota Itoophiyaa keessaa hundarratti hacuuccaa akkaan ulfaataa fi suukaneessaa akkasumas saamicha daangaa dhabe raawwachuu kan eeran dura taa’aan Tumsichaa Jaal Daawud Ibsaa, yakki kun har’allee itti fufuudhaan ummatoota maraahuu ajjeechaa gara-jabinaa, hidhaa jumlaa fi dararaan adda addaa mudataa akka jiran addeessan.
Ittuma fufuudhaanis dhaaboleen miseensota Tumsa Ummatootaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii Shanan: ABOn, ABBOn, ABBSn, SBUB fi SBUG haala Impaayera Itoophiyaa keessaa kan ummatoota gidiraa bara-baraaf affeeraa jiru kanatti xumura gochuuf roga hedduun waliitumsuudhaan hojjechuuf walii galan ifa godhan.
“Kaayyoon Tumsa Ummatootaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii ijoon, haala Itoophiyaa keessaa hundeerraa fi dhugaan jijjiiruudhaan, ummatoota biyyattii keessa jiran hundaaf bilisummaa fi dimokraasii argamsiisudhaan hegeree ifaa fi abdachiisaa dhugoomsuu dha. Kana akeekni keenya.”

Tumsi kun ummatoota biyyattii keessa jiran hundaa mirga isaanii gonfachiisuu, mirga bilisummaa fi dimokraasii isaanii dhugoomsuudhaaf hojjeta wayta jennu kaayyoo lafa keewwanne dhugoomsuuf onneerraa hojjechuuf kutannoodhaan waliigallee ka’uu keenya ibsaa ti kan jedhan Jaal Daawud, kuni haasaa ololaaf ykn ajandaa dhoksaaf haasa’amu akka hin taane sirriitti hubatamuu qabas jedhan. Dabaluudhaanis dhaaboleen asitti miseensa tumsichaa tahan martinuu dhiibbaa bifa kamiituu ala walaba tahuudhaan fedhii isaaniitiin tumsa kana akka ijaaranii fi qabsoo ummatoota cunqurfamoo waloon finiinsuuf akka murteeffatan ifa godhan.

Dura taa’aan Tumsa Ummatootaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii J/Daawud Ibsaa haasawa taasisan kanaan, dhaaboleen siyaasaa mirga ummatoota Itoophiyaaf qabsaawan kan mirga bilisummaa, dimokraasii, walqixxummaa fi haqa ummatootaatti amanan akkasumas Itoophiyaa keessatti jijjiirama dhugaa ummatoonni hawwan fiduuf hojjetan hundi tumsichatti miseensomuun akka sirna abbaa irree wayyaanee qarqara bool’aa jiru dhabamsiisuuf waliin hojjetaniif waamicha dhiyeessaniiru.
Kana malees, mootummoonnii fi hawaasni addunyaas miidhaa mootummaan Itoophiyaa ummatootarraan gahaa jiru akkasumas falmaa hadhaawaa ummatoonni biyyattii gaggeessa jiran hubachuudhaan iyya lammiilee gidiraa jala jiraniif gurra laatanii akka qabsoo haqaa ummatoonni adeemsisaa jiran deeggaran; tumsa Ummatootaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii fedhii fi hawwii ummatootaa kana dhugoomsuuf utubame cinaa dhaabbatan gaafatan.

“Tumsi Ummatootaa kan Bilisummaa fi Dimokraasii Ummatoota Itoophiyaa keessa jiran hundaaf tumsan kaayyoo lafa keewwate qabatamaadhaan hojiirra oolchuun milkii argamsiisu akka tahu waadaa isiniif galla. Kun waamicha keenya isa maayiiti, waan taheef hundi keessan nu deeggaraa, nu waliin hojjedhaa. Hundi keenyaa waloodhaan qaama jijjiirama ummatoonni hawwanii haa taanuu kan jedhuudha dhaamsi keenya.”

image

Waltajjii kanarratti akkuma sagantaa baheetti dura taa’aan Tumsichaa ibsa kennaniin booda gaaffilee gaazzexeessotarraa dhiyaateef deebisaa kennanii jiru. Itti fufuudhaan ammoo dura taa’onni dhaabolee miseensa tumsichaa Shananii Afaan saba isaaniitiin walduraa duubaan dhaamsa dabarsanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s