OBBOLEESSOO RAAJIBAASAA!!

OBBOLEESSOO RAAJIBAASAA!!

Bantuu Turaa irraa

“Bara jawween nama liqimsee
Lootuun afaan namatti banti!”
Jedhuu jaaarsonni
Woyta mammaakani!
Jawweenuu waa na liqimsee
Maaltu lootuu afaan bansiise
Miila afaan kaawwatee sanaa ol dabarsee
Haganumatti anis afaan albeen baqaqsee
Garaa isaas addumaan tarsaase
Akkanatti lafatti hambisee
Darbadhee ajjeese!
Gooftaan na gargaaree anis waa callisee
Alahamdulillaah jedhee Rabbii kiyya faarse!!
Obboleessoo raaji baasaa
Yaa dilbaasaa
Raajii akka kanaa
Argitanii barana!
Diinnis mammaraatee
Firris jajjabaatee
Nyaapha injifate!
Hashuu jedhee anillee
Rabbuma na falee
Tolchite jedhee sabnillee!!!!
Kan sobaan fiige olii gadi qabee
Hunduu kunoo amma gaabbee
Odeessanii kijiba Rabbi jibbe!!!!
Hiyyummaaf nu koofee
Meeqa daldalaaf nu dhufe
Ofumallee kufee
Kufeetuma hafee!
Hojii Rabbi jabaa
Hiyyeessi edaa Rabbi qaba!!
Kana ta’e malee
Hiyyuun yoom of fale.
Kun kolonii bilisoomsa jenna
Sun kolonii bilisoomsa jenna
Koloniif dhuftii haaraa tattaafannaa
Maali dubbiin faallaan baranaa!! (2)
“Gabrummaa hiddumaan buqqifnaa
Dadhabnu ilma itti guddifna!”
Jedhee Waaqoo Guutuu
Dargaggeessi gabrummaa xoosii haa gatuu
Jabaatee Rabbis haa kadhatuu
Harkas haa baldhifatuu!!
Zarraaf (3)
Anatu barbadeessaa
Gabroomfataa harraagessa!
Zarraaf (3)
Anatu barbadeessaa
Gabroomfataa fokkisaa!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s