GOOTATU GEERRARAA

Geerrarsa

Gamteessaa Sabaa irraa

Ani baayyellee aaree
Gaddes mankaraaree
Goota dhufee karaa
Gootatu geerraraa
Gootatu weeraraa.
Kaayyoon sabaa jabaa
Maaltu gadi na qabaa?
Sabnis mankaraaree
Anis akka koo aaree
Waanyotti agarsiisaa
Ka’ellee dhiichisaa
Ka’elle loliinsaa!!
Warri jala gale
Jalallee uttale
Kuni hoo ka jenne
Tana jiitee dhabne!!
Yaa obboleewwan tiruu
Gaaffiin saba keessa jiru
Kan atattamaa isinii hiruu.
Hiruu……………………
Sabni hin ta’u jedhee roorroo
Gatuufii gabrummaa raroo!!
Gabrummaan hammeennaa
Silaa inuu beennaa
Maalif gadi teenna!!
Tokkoo lama mitii ka’e maroo
An hin fedhu jedhee roorroo!! (2)

*****

GEERRARSA

/DIINATTI GEERRARA/

Gamteessaa Sabaa irraa

Diinattin geerrara (2)
Mee na jalaa goraa (2)
Diinarra gortanii akka nama yaraa
Diinni diinaa farraa
Buqqisee tan gataa
Cunqursi fokkataa (2)
Gootni abbaa biyyaa
Waa dhabee hiriyyaa
Anis deeggarumaaf iyyaa!!
Gabroomfataan fokkisaa
Nurra bayuuf taaffisaa
Caasallee diriirsaa
Caasaa darbadhaa fageessaa
Cabsaa kuffisaa waa taanee
Tan of malee yaanne
Tan garaa ofii malee beenne!!
Meeshaa qabannee lollaa barana
Bilisummaan waa kadhaan dhuftii jarana!!
Anillee jigii bayaa
Gola taa’un woy tayaa
Jarri sobu akkuma dhalatan
Ofumaa hujanii saba maqaa yakkan!!
Tana jara hattuu
Homa hujju, dubbattu saalfattuu!!