YAA FINFINNEE KEENYAA?

YAA FINFINNEE KEENYAA?

Beekan Gulummaa Irranaa

Zamana abaabayyuu
Zamana akaakayyuu
Yeroo dhukkubsatan
Kadhaa waaqaan fayyuu
Bara maqaa dhaloota kee
Finfinneen si waamnuu

Bara durii sanaa
Yeroo si argannee
Caakkaa sirraa cirree
Hamma kee safarree
Hortee keenyaaf hirree
Haala teessuma kee
Daraan mijeessinee
Maqaa dhaloota keef
Finfinnee moggaafnee
Aarsaa guddaa baasuun
Habashoota hedduu
Yeroo sirraa ari’annee
Magaalaa guddittii
Kan biyya oromiyaa
Yeroo si godhannee
Atis garaa laaftee
Lammii koo oromoo
Warra karraa galaan
Handhuura godhattee
Gullalleen miidhagdee
Utuubaa dhaabattee
Tulluu dalaattii irratti
Walgahii waamattee
Abbichuun horsiisee
Sa’awwan hedduu yaasee
Hafuura boombii keessatti
Baraa Horii isaa tiksee
Kana hunda irraanfattee
Nyaate nama nyaataa
Sab-galtuu abdattee
Bifaan cululuqxee
Na argaa baay’iftee
Diina karaa saaqxee
Safuu keenya gattee
Halagaaf maraattee
Maqaa dhaloota kee
Himachuu saalfattee
Finfinnee qaanoftee
Addis ababaa ofiin jettee
Yeroo safuu keenya cabsitee
Abbaa warraa jijjiirattee
Arqaabbatti heerumtee
Gabruu fi gabra mari’amiis
Qaama kee cirataan
Akka qola shonkoraa
Xuuxanii si gataan
Baddaa ejersaa sanaa
Iddoo hordaa fi waanjoo
Gindii fi muka qottoo
Dur irraa murannuu
Har’a Ras kaasaa safaar
Jechuu kee hin beeknuu
Golboon-Qeeraa-Qirqoos
Calcaliin-Saar-Beetoch
Ijoollee kee dhumtee
Dhalaan Hagoos fi Mogoos
Caffee aannanii kan kee
Bakka loon kee itti horuu
Meeksikoo jechuu kee
Eenyu hin dogoggoruu
Bakka roobbii durii
Nifaas silk jettee
Dildilaan galaniif
Inxooxxoo moggaaftee
Iddoo ekka sanaan
Yekkaa itti jettee
Qubee itti dabaltee
Hiikkaa isaa jijjiirtee
Lafa hurufa boombii
Horii irraa fixxee
Jaan-meedaa jechuudhaan
Maqaa itti kennittee
Yaa muka gaara irraa
Yaa birbirsa gooroo
Xiqqoo hin ilaaluu
Namuu hin qabu qaroo
Dur oromoon horee
Sa’awwan irra yaasaa
Har’a jijjiiramtee
Jedhamta Piyaasaa?
Doobbiidhaan Qacannee
Agamsaan Markaatoo
Jechuun moggaafattee
Maqaa kee saalfattee
Kan sirraa dhalatee
Oromoota gantee
Kan sitti baqatee
Habashaa abdattee?
Malkaa daabbus kan kee
Laga horiin kee dhuguu
Hundi itti miiccatee
Kan daakus ilmaan kee
Bareedina kee argee
Hedduu sitti godaannaan
Maqaa kee saalfattee
Jettee Charchar Godaanaa?
Eenyutu si baatee
Harkatti qabatee
Madaala kee argatee?
Kan Dirree Daalattii fi
Caffee tumaa keenyaan
Araat kiiloo fi siddist kiiloo jettee
Maqaa itti jijjiirtee
Qarsaa lafa bal’aa
Iddoo dilbii awwaalee
Kaazaanchiiz jechuu kee
Nuti yoom wallaallee!
Muujjaa lafa bal’aa
Fardi irraa himimsuu
Har’a Shiroo meedaa
Ormi irraa girrisuu!
Garbi lafa bal’aa
Kan kormi boorratuu
Har’a sangaa taraa
Iddoo ormi foon nyaatuu?
Dubbadhu Finfinnee
Kun hundi si ilaalaa?
Dura Amaara soortee
Achumaan Tigiree…
Habashaan dhuunfatee
Ilmaan kee gidiree
Nyaatee quufuu didee
Lafa kee cicciree?
Har’as sooraa jirtaa
Hortee warra kaabaa
Kan akka kambaataa
Ciramtee hoo dhumtee
Boru hoo maal taataa…???

====////====

Beekan Gulummaa Irranaa-2016

2 thoughts on “YAA FINFINNEE KEENYAA?

  1. Walaloon Kana Jaarsa tokkotu Mootota Xoophiyaaf Barreesse. Miidhaa hidhaawaan sadan: Fincaa’aa; Amartii fi Nasheen jireenya isaanii irraan ga’e ibsuuf akkas jedhan! Lafti Isin Baatii! 1. Haayile Sillaaseef: Yeroo Fincaa’aa hidh, bara 1973tti Jaanhooy lafti kun sin baatiin… Lafa keenya irraa nu kaafte Nu mancaafte Akka hin horanne, Akka hin guddanne, Akka hin jiraanne nu goote. Lafa keenya nurraa fuutee Sidaamaaf laatte Faranjiif kennite Kanaaf lafti kun sin baatiin. Teessumni kee sin baatiin  2. Dargiif: Yeroo Amartii hidhe, bara 1987tti Lafti kun sin baatiin Rakkina irratti rakkina nutti fidde, Qe’ee keenya irraa kan caalu nu buqqaafte Ijoollee nu jalaa fixxe Marga saawwan keenyaa bishaan goote Saawwan nu jalaa dhumanKanaaf lafti Horroo Guduruu sin baatiin, Hin ofkaliin jennee Waaqatti dhiisne. 3. Isa Ammaaf: Yeroo Nashee hidhe, bara 2011tti Namatu nurratti waljijjiire malee furmaata hin arganne Fincaa´aa fi Amarti jennee otoo boo´aa jirruu Ni hanqate jennaan Nasheen nu dhowwee jiruu Yaa Iyyaadig durallee kan hiyyeessaaf yaaddu seene Qe´ee keenyatti nu misoomsita Fedha Uummata naannoo eegsifta Dimokiraasii dagaagsita Rakkoo keenyaaf fala argamsiista Jennee akka aadaatti Jaarsa sitti ergannaan Yaada keenya hubattee nu mariisifta seenaan Galagaltoo nurratti murteessite Qabeenyi bishaanii nuuf abaarsa akka ta´e ifa baaste Nashee, Fincaa´aa, Amartii Kanaaf lafti Horroo Guduruu sin baatiin Addi kee haa cabu; firri sirratti haa ka´u Dhiigni ijoollee keenyaa saa qabu Akkuma nu buqqiste; atis barcuma keerraa buqqa´i Jalaanis irraanis hurraa´i; sirni kee haa hunkutaa´u Qalbiin bishaan dhugee si haa machaa´u Guutummaan bulchiinsa kee dafee haa hurraa´u Sirna nu jaallatu Waaqni nuuf kaa kaa´u

    Jennee Waaqa Garaa Gurraachaatti himanne jedhan. Akkuma jedhan ta’e; ta’aas jira!Moonenus HundarraaBarreessaa Kitaaba “Dirree Waraana Addunyaa Sadaffaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s