LAFAAF LAFEEF DUUNE

================================
Walaloo Qeerroo Ambo irraa

image

Lafaaf lafeef duune,
Malee hin goone yakkaa,
Keenyaa didne malee,
Hin jiru kan ormaa,
Harka keenya takkaa.

Dubbiin har’a miti kalee kan eegale,
Gaafa harka muraa Calanqoof Aannolee,
Gaafa  Arsiin didee Bakar Onneen lole.

Kaleessas har’as lafaaf lafeef dhumna,
Daangaa Oromiyaa lafee keenyaan cufna.

Malee hin laannu gandaaf dabrsaa abaabilee,
keewwata abbootii keenyaa ergaa akaakilee.

Kan Tufaan dhoowwate akkamiin kennina?
Ofii karra teenyee  diina oliin darbinaa?

Keenyaaf duune malee nuti yakka hin qabnu,
Duunet banna malee sodaanneen baqannu, 
oliin darbinee ofiif ibsa hin qabnu.