Baga nagaan geessan guyyaa amajjii tokkoo

Baga nagaan geessan!

Abdulkarim Hassan Jaabir

Baga nagaan geessan guyyaa amajjii tokkoo
Keessummmaan keenyaa fi qeerrowwan akkakoo.
Dardarran jajjaboof shamarran lollookoo
Dardarran jajjaboof shamarran lollookoo.
Sakandiif daqiiqaan yeroon darbaa deema
Guyyaan torbani tti ji’aaf woggaa jenna.
Haala uumaadhaati nus akkasibbeekna.
Haala’uumaadhaati nus akkasibeekna.

Ammajjiin angafaa ji’a kabajaati
Wolirraa fuudhinsa jijjiirraa baraati.
Guyyaa itti simatan kanbara haaraati
Guyyaa gammachuudhaa kan akka jilaati
Dansaa woliif hawwaa afshir isiniif taati
Dansaa woliif hawwaa afshir isiniiftaati.

Guyyaa amajjii kana waalamaaf kabajna
Tokko bara moofaarraa haaraatti tarkaanfanna
Bara bilisummaa akka nuuta’u abdanna.
Bara injifannoo nugodhii kadhanna!
Bara injifannoo nugodhii kadhanna!

Inni lammaffaadhaa guyyaa WBO dhaati
Guyyaa injofannootiin woboon isa yaadatti
Ummata isaa wojjin yoomi irraanfattii.
Akkatokkummeessaa ta’etti amanti.
Kanaafi har’allee asi kabajatti.

Seensi bara haaraa har’a waan jalqabne
Guyyaa woboo ta’uun qara waan baramne
Hedduun ni beektanii dhihoon eegalamnee
Duran kabajamnee.
Guyyaa saniin dura maalfaadha jedhamnee
Guyyaa saniin dira maalfaadha jedhamnee.

Woboon bade jechuun heddu lallabamnee
Ummanni oromoo abdii hinkutannee!
Jedhee hindubbannee gabrummaan dhaalamnee.
Woboon bade jennaan qaroo ilaadhabnee.
Seenaatu dubbata anillee hin qaqqbnee!Haaxiqqaattulleedhaa ijagadinqabanne
Abbootiinuun himuu yoo nuti gaafanne
Abbootiinuun himu yoonuti gaafanne!

Bara 1981 bakkajiru irraa woboon wolidhufee
Gufuu isa mudate mara keessa lufee
Injifannoo jedhee guyyaa kannaabiife.
Mi’aa milkiidhaati waaqni oromoo tiife
Mi’aa milkii dhaati waaqni oromoo tiife
Ummanni oromoos basha’ee qasa’e.
Gaachannikoo jora jedheetu haasa’e.
Achumaan diina garaan nahe.
Kabajaan guyyichaas gaafaddachaata’e
Kabajaan guyyichaas gaafas dachaa ta’e.

Obboleewwan kiyyaa qafsaawonni dirree.
Haa jajjabeeffannu kaayyoo jala hiriirre.
Kanaafi har’allee asikabajatti.
Kanqaraa hadhiifnuu hagoonu irbuu mirree.
Nuti aarsaa taanee ummanni oromoo habilisoomuree.
Nuti aarsaa taanee ummanni oromoo habilisoomuree
Ummanni oromoo worri biyya keessaa.
Qabsoo kankee dhiiftee yoomi gaditeessaa.
Diinni miidiyaa dhaan afaan sifaajjessaa.
Guddina hin mul’anne kijibee odeessaa.
Ija sihaguugee jaamaasi fakkeessaa.
Fira of fakkeessa diinni inni kaleessaa.
Woboo jabeeffadhu yoos galmaan ni geessa.
Woboo jabeeffadhu yoos galmaan nigeessaa.
Isin obboleewwankoo worri biyya alaa.
Roorroo baqanneetu kan jirru alaalaa.
Baqachuun furmaataa mee isinuu madaalaa.
Cunqursaa bahuuf qabsaa’uutu falaa.
Tokkummaan qafsoofnee haabaanuree jalaa.
Tokkummaan qabsoofnee haabaa nuree jalaa.
Woyindhadha gaha ijaanis nallaala.
Gariin oromootaa woyyaaneetti gala.
Nibilisoomnemoo naahimaaree obbolaa.
Cunqursaan nicimee an akkasillaala.
Diinnikaan nihidhaa yoofedhes niqalaa.
Achiin dimokraasiin misoomaan ololaa.
Lanmiin beelaan dhumee harca’e akja baalaa.
Namuu halaallatu lammii du’aa jiru nyaaphaggaluun saala.
Namuu halaallatu lammii du’aa jiru nyaapha ggaluunsaala.

Yaalammiiwwan kiyya waan isinitti dhaammadhaa.
Irree wolii ta’aa namuu jajjabaadhaa.
Woboonis nijiraa yoomuu itti dhaaddadhaa.
Afaan faajjii diinaa gurra erraa cufadhaa.
Injifannoon gallaa waaqa nuukadhadhaa.
Injifannoon gallaa waaqa nuukadhadhaa.

Wolalookoo kanaa galatoomaa hunduu.
Dhiiraa durban jennee xiqqaan guddaan kamu.
Ayyaanni woboodhaa yeroo kabajamu.
Jecha afaanii mitii hojiin lan laalamu .
Ummanni oromoo woboo gaachanakee hindagatin yoomuu.
Ummanni oromoo woboogaachanakee hindagatin yoomuu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s