LEAKED DOCUMENT – THE OPERATIONAL ORDER GIVEN

OromoProtests‬-This is a strong side of #OromoProtests- it exposes the true nature of the regime that was hidden from the public under the shadow of democracy. Here are 9 pages of “Operational Order” given to judiciary from executive bodies. This written evidence of 1st of December 2015 was distributed to all High Courts of Oromia….a good example of autocratic regime where executive body provides additional ‘Order’ to judiciary body, We are observing “something is rotten in the state of….” .. as Shakespeare said.
========
Manni Murtii Oromiyaa keessa jiran qajeelfama haaraatiin akka hojjatan ajajni itti kenname. Xalayaa Mudde 1 bara 2015 barreeffameen akak eerametti, himannaa dhiyaatan irratti mirga wabii kan eegamu adeemsa seera yakkaa hordofuun otuu hin taane, Qajeelfama haaraa bahe kanaan ta’a. Kunoo, Qajeelfama maqaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaatiin manneen murtii Oromiyaa keessa jiraniif kenname kun kan qaamni hoji raawwachiiftuu qaama seera hiiktuu akka fedhetti ajaju ta’uu saaxila. Qajeelfamni haaraa Mana Murtii God.Sha.Lixaa, kan Amsaaluu Olaaniitiin mallatteeffamee bahe kunis akkamiin qaamni seera raawwachiisu qaama seera hiiku akka ajaju ragaa dha.
Eehee, laga gama sanaa waanti tortore foolii kennaa jira….