Deessuu Maseente (B. G. Irranaa)

DEESSUU MASEENTE

Ji’a sagal guutuu garaatti baadhattee
Hafamoo hinhafuu jetteetoo yaaddoftee
Lubbuusheef keessasheef qofaatti dhiphattee
Ciniinsuu cinqiidhaa ofumaan agartee
Guyyaan geette hinooltu dhala gadi dhaltee
Ija keessa laalaa wajjiniin raafamtee
Garaa dhalaa sanaa ilmooshee dhungattee
Ilmooshee guddisuuf walumaan raafamte
Dhaltee kan hingannee

Hammeenyi yoo dhufes daguu kan hinfeenee
Kan hormaati jettee kanshii kan hinkaannee
Dhalashee dabarsuun diinaaf kan hin laannee
Tolaaf gaarii malee hamaa kan hinyaannee
Bifaafi amalaan kan gargar hinbaafnee
Daalachoofte jettee kan tasa hinjibbinee
Deessuun garaa aannanii kan hinjijjiiramnee

Nyaapha ilmaanshiitii osoo hinjaalatiin
Kan dhuunfaashii malee kan hormaa hinbarbaadiin
Rakkinaaf gidiraaf osoo harka hinlaatiin
Ilmaanshii hundattuu garaa otoo hinjabaatiin
Otoo jiraachiftuu ilmaanshii aannaniin
Deessuu haati dhiiraa otoo hindadhabiin

Ilmaankoo attamii jettee otoo laaltuu
Ilmaan kiyya jettee yoo waliin raafamtu
Afaan ganamaatiin yoo itti dubbattuu
Garaa nama raaftii yoo waliin haassoftuu
Inuma carraaqxii dadhabeera hinjettuu
Baay’ee nama dhibdii yoo olii gad kaattuu
Deessuun haati maatii yoo ijoolleef rakkattuu

Yoo itti laalani haalaan hubatanii
Karoora deessuudhaa gargar baafatanii
Imimmaantu dursaa ija lamaaniinii
Cinqamuu ilmaanshii ijaan agarraanii

Obsi tokko hin jiruu jaalalli garaanii
Deessuu garaa dhalaa dhugaan yoo laalanii

Eenyutti akeekuu maalumaan madaaluu
Dhalateeraa laata waanti deessuu caaluu
Beektonni gurguddoon akkamitti laaluu

Dessuun haati dhugaa waanta meeqa taatee
Ilmaan ishiitiif jettee alagaan jibbamtee
Jalqabumaa kaatee walumaan dhiphattee
Rakkina ilmooshee irraayis qooddattee
Afaanum ganamaan ilmaanshiitti dubbattee
Wanta dhugaa jiru ilmaanshii barsiistee
Dhiiga harmashiitii ilmaanshii hoosistee
Wajjinis rakkachaa tolchitee guddistee
Guyyaan guyyaa dhaalee yeroon jijjiiramee
Daa’imummaan hafee guddinaan dhaalamee
Inni duraa sunii faalla’uun argamee
Dhangiin barii hafee faallaan haguugamee

Kan ganamaa hafee kan guyyaa muudamee
Onneen otoo jiruu harkaan gowwomfame

Ilmaan deessuu sunii har’a guddatanii
Gargaarsaa bahanii ofiin ofbeekanii
Qacalummaan hafee kaan dargaggoomanii
Kaanillee taranii ga’eessa ta’anii
Hunduu qoba qobaa haala jijjiiranii
Kaan baha kaan kibba dhaqanii
Kaan warri hafes dhiyatti yaa’anii
Karuma jiraniin fira baafatanii
Warri kaan qotanii kaawwan daldaalanii
Otoo dhihoon jiruu fagoo filatanii
Kibba dhihaa tasaa jarri dagatanii
Kibbaafi baha dhiisuun kaabatti yaa’anii
Deesseeshee ganamaa jarri irraanfatanii
Daldala kaabaatiin ofii qabamanii
Dammaafi dhadhaan soogidda bitannii

Warqee achi geessuun dhagaa as fidanii

Hunduu yeroon darbee haalli jijjiramtee
Qacaleen duraanii har’a olguddattee
Deessuun haati maatiis gammachuun eeggattee
Yoom nafuruu jettee yaada guduunfattee
Achumaan nagahi jechuudhaan waaqashii kadhatte.
Garuu dhubbiin hafee haalli adda taatee
Gatiin hojii deessuu isa dhoksan taatee
Guyyaan guyyaa dhaalee ilmoon olguddattee
Kan harmeekoo jettu tokkollee dhabamtee
Deessuun haati maatii deessee qullaatti haftee
Wayyoo carraa jettee imimmaan lolaastee
Harmeen dura deessee boodarra maseente.
waan eegamaa jirtu sun maaloo eessa seentee??

Maaloo yaa Jaranaa Oromoon kan kaabaa
Warreen kibba jirtan warreen ilmaan raayyaa
Deessuun maaf maseentee? lagdi maaliif iyyaa?

Lakkii hinmaseeniin yoo deesse nuuwayyaa!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s