Mammaaksa Oromoo (15.06.2013)

100x100

“Maali fardi ni maraatee?” jedhe waraabessi ari’ee dadhabnaan.

***********

Mucaan du’aaf dhalate wareegaan hin guddatu

***********

“Yaa anaa durii” jette cirrin fadrdarraa kuftee.

***********

“Akka ganamaa seetee narra hin ejjetiin” jette sokoruun.

***********

100x100

“Bagan si’arge” jennaan,” bagan si hin dhokatiin “jedhe hattuun abbaamanaatiin.

***********

Jooraa ooltus sareen waan hin jirre hin fuutu.

***********

“Osoo wajjiin gallee hoolaa, walii qallee” jette jeedalli sareen.

***********

“Takkuman kufee, suutan ka’a” jette jaartiin.

***********

100x100

4 thoughts on “Mammaaksa Oromoo (15.06.2013)

  1. BAAY’E NAMATTI TOLTU AMMALLE WANNA KANA CAALU AKKA NUUF QABATTANI DHIYAATAN ABDIIN ISIN EEGNA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s