Mooo…. ? (Zelealem Aberra Tesfa)

Mooo…. ? *

 
Isa Inni aguugu
Qarabaan duguuguu
Seera Waaqaa diiguu;
“Garba” morgaa muruu
Korma xiixaa uruu
Durba achishee muruu
Gurbaa achisaa ciruu
Mirga ilmoo namaa mataa-gadi qoruu;
Ta’inna laata mooo……..?
Dogoggora Waaqaa fooyyeessina jennee
Qaama Inni guutee uume, tasa fafeessinee?
Jamaa…!
Afaan ulaa kaa’uun Innoo waa beekaafi

YookaJamaa…!an haasimtuufi
Yookaan haamistuufi.
Aguugee uumuunsaas…
Yookaan haakooruufi
yookan waan qorruufi
Innoo waa beekaafi mataasaatti aguuga
Namni maal rakkatee qaraabaan duguugaa?
Hinmaraate mooo…?
Ofii nuyi eenyuu….?
Dhageessu obbo waanii…. dahgeessa maqeenyu
Kan jiruusaa keessa lixnee wajawanyu
Ofii….nuyi eenyuu?
Waaqayyoo wallaalaa
Nu beekumsa caala
Jechuu keenyaa tarii? ….Moooo!
Ofii nuyi eenyuu?
“Qalbi xinneettiin namaa, gaangoo gubbaa teessee
Waaroo gurraan geessee
Waaqa taana jettii,
Waaqa caalla jettii;
Isa maaltu caalaa!?
Kan garaan fittaalaa”
Jechuu irraanfannee
Qarabaa butannee
Sursurii guganne
Qalbii wareerrsine
Mooyeerra fattasnee
Akka gogaa dhisnee
Qaama Inni suuqa kaa’e, harkumaan xuxxuqnee….
“Nan caala, …nan caala… colluma utaaltee
Harkuma abba-nagaa qarabaa afaan buute”
Kan jenne munaagnu
Kan qaama daa’imatti baaca hadhooftu baacnu?
Lubbuu rifaasisne kan komii tarreessinu?
Miira jiraa ajjeesnne kan bultii suukessinu?
Tariii…..
Ni fooyyesinaatti hanga fafeessinu
Gudeeda daa’imaatti quba loosuu haadhiisnu?
Nandha qabuu dhiisnee, qalbii hakittaannannu?
Moooo….jiruu Waaqa keessa lixnee haaxebennu?
Kan silaa ta’ullee….!
“Hamma qubaa geessi, afaan ulaa teessi” …..ibboo faa xabachaa
Kaanittii rarraase ….kaanitti maxxansuusaa “Isaa-baga” jechaa
“Horaaaa…! Ittiin dagaagaaaa…!” eebba arjumasaati jaalalaan muuxachaa
Raajii uumaa saala hoo-qubaa-keee….! jechaa
Achisaa fi achishee yookaan achikeenya waamuyyuu saalfacha (Safuu dhawooo!)
Hanquu tokko malee guutuu nu uumusaaf, galata galshacha
Bultii haamie’essinu
Hanga fafeessinee, miira cabbeessinu.

***

* Zelealem Aberra Tesfa
Waxabajjii 11, bara 2003,
Tampere/Finland

3 thoughts on “Mooo…. ? (Zelealem Aberra Tesfa)

  1. Walaloon dhaqna qabaarratti barreessame nama kolfisiisaa barumsa dabarsa. Waan bareeddudha. Ufii Zalaalam jechuun kanaan dura walaloowwan gaggaarii Oliiqaa Dingiluufa’irratti kan barreessemoo nama biraati? Yoo dandeesse deebii naaf kenni.

    1. Walaloon dhaqna qabaarratti barreessame nama kolfisiisaa barumsa dabarsa. Waan bareeddudha. Ufii Zalaalam jechuun kanaan dura walaloowwan gaggaarii Oliiqaa Dingiluufa’irratti kan barreessemoo nama biraati? Yoo dandeesse deebii naaf kenni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s