One thought on “Seenaa Dinquu Dayyaas fi Dachaasaa Maammoo Mazammir beektuu laata?

  1. lammii koo jaalatamaa fi quuqamaa obbo dinquu dayyaasaan wal qunnamuu barbaade,mee akkamitti haa argadhu ree?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s