Mammaaksa Oromoo

Jaamtu jaamti malee saree ija hin dhiqani.

Haati hattu intala hin amantu.

Namni mana ijaaru daboo namaa hin oolu.

Buddeena nama quubsu eelee irra ti beekani.

Keessa marqaa boojjitootu beeka.

“Kan dandeessu dhaani” jennaan gowwaan galee niitii dhaane.

Kan magaalaan dhageesse gowwaan galee niitii dhokse.

“Waan jaalatan nyaatanii waan jibban namaa kennani” jedhe waraabessi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s