OromiaTimes

​TOKKUMMAAN  HUMNA !!!! HUMNA TOKKUMMAA!!!! (Kutaa 4ffaa fi Xumuraa)

​TOKKUMMAAN  HUMNA !!!! HUMNA TOKKUMMAA !!!!

SEENAA  Y.G(2005)  kutaa  4ffaa fi xumuraa 

Barreeffamoota kiyya kutaa 3n dhiheesse keessatti, Adeemsa siyaasaa fi sochii akkasumas, Muuxannoo Biyyoota adda addaa gama hundaan gaggabaabsee kaaseen jira. Xiyyffannaan kiyya, sadarkaan qabsoo Oromoo irra jiru kan nu akeeku, waan kana booda hojjannuf qormaataa fi qophii gama hundaa akka nu barbaachisuudha. Keessa keenyatti wanni umamaa jiraate, alaa waan nu eeggataa jiru nu dagee jira. Har’a garuu osoo hin jaalannee, keessa keenya tasgabbeessinee, gara alaatti waan iaaluu qabnuu nutti dhihaachaa dhufeera. Kana ammoo, bu’aa keenya waliin madaallee irratti hojajchuuf, tattaaaffii qaama tokko osoo hin taanee, hunduu akka beekumsaa fi dandeetti isaatiin waliif birmatu qabu irra geenye jirra. Kanaafan muuxannoo Biyyota adda addaa kaasee . waan isaan mudate irraa waa baranna. Hanqinaa fi jabiina isaanii irraa barnoota arganna. Waan nu eeggatu hedduu qabnaa. Yoo kanneen adda baafnee keewwannee, mooraan qabsoo Oromoo walii galaayyuu nagaa argata. Kan gara keessaatti ILAALUU QOFAA qabsoo taasifatee jiru ija banachuun dirqama isaatii. carraan wayyaanee umuriin dheerachuuf yaaltu irra, carraa nuuti wayyaanee kuffisuuf qabnuutu bal’aadhaa. Kana dhiiga ijoollee keenyaan dhugeessinee jirra. Qalbiin keenyas, kana booda waa’ee wayyaanee qofa osoo hin taanee, Oromiyaa fi addunyaa ilaaluutti tarkaanfatu qaba. haasaa golaa fi alaa adda baafachuun gaariidha. 

Oromoon kan yeroo kamirrayyuu wal dhaggeeffachuun dirqama. Qabsoon Oromoo ammuma tarkaanfataa adeemu, hojiileen har’af, boriif, hegaree OROMOOf hojjannu hanguma sana baayyataa adeemaa jira. Har’a qabsoon Oromoo wareegamaa fi kutannoo qabsaa’ootaa irra taree, kan Ummataatti ce’eera. Har’a hundumtu akka beekumsaa fi dandeetti isaatti waan saba isaaf tolu bakka jirrutti haala hojjatamuun danda’amu irra geenyee jirra. Kanaaf qabsoo Oromoo gama hundaan wareegamni itti kafalaamaa jirutti firii gochuuf hojiilee hedduutu nu eeggata. Kanneen gadi fageenyaan osoo hin taanee, yaaduma ka’umsaan kaasuu barbaada. 

1. Sochiileen Biyya keessatti gaggeeffamaa jiran injifannoo ol aanaa galmeesisaa jiru. Naannoon Amaaraa Naannoo isaatti falmii kaasee , Ilmaan Oromoof deeggarsa qaban haa ibsan malee, saboonni Oromiyaa keessa waggaa 150 oliif jiraatan waa tokkollee dubbachaa hin jiran . kana irratti hojjachuu barbaachisa. Ummata irratti ka’uu osoo hin taanee, deeggarsa isanii ibsuu qaban. 

2. Oromiyaa keessatti mirga Oromoo kan dhiibuu warra Abbaa Biyyummaa OROMOO hin fudhannee hundaati. Wayyaaneen Afaan Oromoo Oromiyaa keessaa dhabamsiisuuf ykn laaffisuuf gama hundaan hojjacha jirti. Kanneen keessaa maqaa mootummaa Fedaraalaan waajjiraalee addaa addaa fi maqaa investimatiin waajjiraalee, kubbaaniyyoota fi arshaalee adda addaa Afaan Oromoon akka hin hojjannee fi beeksisi ykn maqaan waajjira isaanillee afaan biraan akka taasifamu, miidiyaaleen addatti dorgommiilee TV irratti dhihaatan irra jireessa OROMIYAA keessa akka socho’an taasisuun Amaarifaa fudhachiisuuf shiroota hedduu gaggeessaa jiran . kana hundaa dhalli OROMOO sochii gaggeffatu keessatti qindeessee of irraa dhaabuu qaba. Fedaraalli Afaan ykn qooqa naannooleef naannoo isaanitti dursa kennaa jedha.baankileen, koleejoonni, dhaabbileen adda addaa, Hospitaaloonni kkf , Afaan Naannoolee gonkumaa hin kabajan . kana kabachiifachuun warra wayyaaneef gabaasan rifaasisuu waan ta’uuf irratti hojjatamuu qaba.addatti maqaa Tiwuladda itoophiyaawwiin kanneen jiran, Afaan Oromoo irratti dhiibaa ol aanaa geesisaa kanneen jiran keessaa warra angafaati. 

3. Kubbaaniyyoonni fi warshaaleen oromiyaa keessatti ijaaraman hundi aadaa fi safuu Naannoo keessa jiran kabajuu qaban. Hoteeloonni fi bakkoonni bashannannaa hundi aadaa fi safuu naannoolee ykn ummata naannichaa kabajuu qaban. Hawaasa burjaajessuu fi dhaloota kashalabbee taasisuuf wayyaanee irraa ajaja suduudaa fduhatanii hojjachaa jiran. Keessattu, Naannoo manneen barnootaatti hoteelootaa fi mana ciisichaa ijaaruun miihdaan dhaloota irraan ga’aa jiran salphaa miti. kanaaf kunis qaama qabsoo keessaa keessatti akka gaafileetti dhihaachuu qaban .

4. Qabsoon Oromoo deeggarsa ogummaa, beekumsa, dandeettii fi murannoo irra ga’ee jira. Kanaaf har’a dhala Oromoo eessallee jiru irraa kan barbaachisu , waamicha eeggachuu osoo hin taanee, kaka’umsa mataa ofiin birmannaadha. Kan dabree dhiisanii beekumsaa fi dandeettii qabaniin qabsoo kana finiinsuuf ofiin gaafatanii hojiitti bobba’uutu furmaata.

5. Har’a qabsoon OROMOO qabsaa’oota irratti gatanii taa’anii kan ilaalan osoo hin taanee, waan qabsoof barbaachisuu hundaa guutuuf hunduu bakka jirutti qooda lammummaa isaa ba’achuutu irraa eegama.

6. Dhalli Oromoo kamuu dandeetti waraanaa fi kkf kanneen qaban maaltu nurraa eegama jedhanii of gaafachuu fi qooda ofii ba’achuuf sochii eegalauu qaban.

7. Dhalli Oromoo beekumsaa fi dandeetti isaan gurmaa’ee ykn ijaaramee, qooda irraa eegamu gumaachuuf hunduu of qopheessuu qaba. fkn. Abootiin seeraa Oromoo ta’aan haalaan gurmaa’uu qaban. Jabaatanii waan ijoolleen itti dhumaa jirtu addunyaa fudhachiisuuf qophii mataa isaanii gochuu qaban. Dachee Oromiyaa fi daangaa OROMIYAA boruu murtiin ga’uuf, kanneen har’a biyya keessatti dhumanii fi hanga har’aatti dhumaa jiran gumaa ba’uu fi warra yakka kana raawwatee seeratti dhiheessuuf qophii barbaachisu taasisuu qaban. Haaluma kanaan hundi namaa akka beekumsaa fi ogummaatti gurmaa’ee waan irraa eegamuuf yoo socho’ee dirree siyaasaa irratti wal gufachiisuun hafee hunduu gama isa ilaallatuun dirqama isaa ba’uu irratti xiyyeeffata.

8. Warrii aadaa seenaa jedhanii macaafa maxxansiisuu irra hin tariin , addunyaa irratti Oromoon gama jireenya hawaasummaan maal qaba ? aadaan isaa maalii fi dhalooti ammaa akkamiin ittiin jiraachuu danda’aa ? jireenyi hawaasummmaa ummata OROMOO hin boorofnee isa kami ? Biyya keenya yoo dhuunfannee aadaa dhaallee ittin walmiinu kanumaan jiraachuu itti fufna moo kan keenya qoratamee jiru ummata barsiifnee dhaloota itti guddifna ? kkf qophaa’uu qaban.dhaabbilee siyaasaatu sirna gadaa keessa seena moo, Gadaatu dhaabbilee siyaasaa keessa seena ? akkamiin sirna gadaa ittin boonna jennu kana Oromiyaa keessatti gadi dhaabna ? kun ifatti adda ba’ee taa’uu isaatiif ragaan argadhee hin qabu. Kun garuu qophaa’uu barbaachisa.

9. Sirni barnootaa hordofnu maalii ? dhaloota Oromoof gama barnootaan maaltu yaadama ? gaaffiilee kkf. Ka’anii warra isa ilaallatuun mariin gaggeeffamee wixineen isaa taa’uu qaba. Biyya ega qabatanii ykn seenanii booda waan akkasiif fiiguun hedduu rakkisaadha. Dhaloota dhabuu ta’aa.

10. Dachee keenya Naannoolee biraa fi Biyyoota ollaatti fudhataman akkam ta’uu ? kun bal’inaan keessa ofitti toftaa akkataa itti deeffatanii fi akkaataa irratti hojjatamuu irratti warrii beekumsaa if dandeettii isaa itti qaban irratti hojjachun hedduu barbaachisaadhaa.

11. Wayyaaneen koree hojii raawwachiiftuu isheen ala , beektoota fi xiinxaltoota hegaree Tigiree , gama Biyya keessaan, Biyyoota olla waliin, Afriikaa irratti, addunyaa irratti waan gaggeffamu hundaa walitti qabatanii karoora yeroo dheeraa gabaabaa baasaniin gaggeeffamuu jedhama. Gama kanaan beektoota isaanii addunyaa irra jiran irratti hirmaachisu. Gama keenyaan waan akkasii qabnaa laata ? anoo hin beeku. garuu hedduu barbaachisaadha.

12. Mootummaan ertiraa fi mormitoonni isaanii ejjannoo jabaa irratti waliin dhaabbatan qabu. Ertiraan Biyya ta’uu fi Alaabaa ishee irratti. Kun jabiin isaaniiti.kun Biyyi Ertiraa jedhamti Itoophiyaa jalatti akka hin deebineef utubaa jabaadha. Gama keenyaan garuu qaawwaa guddaa qabna. Biyya Oromiyaa ijaarrachuuf ejjannoo tokko irra hin jirru. Kun miidhaa ol aanaa nurraan ga’uu danda’a. har’a nutti mul’achuu dhiisuu danda’a. garuu yeroon ija baasee nutti dhufuu fi wal dura nu dhaabu ni dhufa.kana irratti marii fi qorannoon gadi fageenyaa gaggeeffamuu qaba. rakkoo ilaalchaa jennee bira taruun nu hin barbaachisu.

13. Waggoota 25n dabran kana keessa Oromiyaa keessatti yakki gama hundaa raawwatamee lakkoofsa hin qabu. Saamicha lafaa, saamicha qabeenyaa, hattummaa , sanada sobaa , kkf yakkota tarrifamuu nama rakkisuutu jira. Waajjiraalee oromiyaa keessatti yakkoonni raawwataman lakkofsa hin qabn. Maqaa Investimantiin humnoota alaa waliin waan wal dura nu dhaabu hedduutu jira. Kana hundaa akka qabsiisuuf hojiin barbaachisuu eegalamuun barbaachisaadhaa. Waan har’aa jiru boruu hin jiru. 

Akka walii galaatti qophii gama hundaa nu barbaachisa. dubbachuun kan nama rakkisuu hedduudha. Taa’anii mari’achuu fi yaada waliif hiruun hedduu barbaachisaadhaa. Ummata keenya gam hundaan waan dhufuu maluu hubachiisuu fi barsiisuun barbaachisadhaa. Kun miidiyaa irratti miti. waan aadaa keenyaa hedduu qabnaa . garuuu har’aa borii kan jennuu miti. akka walii galaatti yaadi muuxannoo Biyyoota hedduu kanan kaaseef qophii gama hundaa dhala oromoo hundaa irraa eegamu akeekufii . kanarra haasa’uun hin taanuu haa jabaannu. Waan qabnee jirru gonkumaa gadi hin lakkifnuu . irree keenya diinatti argisiisuu eegallee , bifaa haala isaa geeddaranii itti bahuun barbaachisaadha. wayyaanee irraa soda hin qabnuu. Haqa keenyaaf dhaabbannee. Isaantu akan booda nu sodaachuu qaba. maaliif jennaan jireenyi hegaree isaanii OROMOO harka waan jiruuf. !!!!!!!!

GALATOOMAA !!!!!!!!!

HORAA BULAA !!!!!!!!!

Olympian Feyisa Lilesa stood up to Ethopia’s state-sanctioned violence and became a national hero

Olympian Feyisa Lilesa stood up to Ethopia’s state-sanctioned violence and became a national hero

Photo by Buda Mendes/Getty Images

Why Lilesa’s simple act of making an “X” with his arms after winning an Olympic medal was a watershed moment for so many Ethiopian people.

 

After nabbing a silver medal in Olympic marathon, Ethiopian runner Feyisa Lilesa hoisted his arms inches above his head in the form of an “X.”

With a seemingly innocuous gesture, the 150-pound black man was actually displaying a symbol of solidarity with the Oromo people of Ethiopia, who have protested the government’s reallocation of their land. At least 400 local protesters were killed by Ethiopian security forces over the last year, according to Human Rights Watch. The “X” symbol that Lilesa showed came into widespread use in Ethiopia four and half years ago by protesters as a mark of unarmed, civil resistance.

Following his demonstration, which he repeated on the medal stand, Lilesa told reporters in Rio De Janeiro, “If I go back to Ethiopia, the government will kill me.” That’s the cost of protesting a government in Ethiopia that controls its media and stifles those who speak out against its will.

After Lilesa’s protest, James Peterson, the Director of Africana Studies at Lehigh University spoke to many Ethiopians in America who felt galvanized by the gesture despite the ongoing human rights violations in their homeland.

“There are a lot of complicated things folks don’t understand about continental African politics,” Peterson said. “Addis (Ababa) as a city is sort of engaged in this moment of neoliberal straw. The city is trying to expand at the expense of these rural and suburban settlements that have been in place for like thousands of years. For an Ethiopian athlete, on the largest stage of any Ethiopian of the world right now at the Olympics, to be in solidarity with them, I don’t think it’s too much to say this is the equivalent of some of the most courageous, solidarity protests that we’ve seen in athletics.”

Olympians have long used the games as a stage to draw attention to national causes. Tommie Smith and John Carlos gave a black power salute on the podium at the 1968 Summer Olympics during an American wave of Civil Rights. After Simone Manuel’s historic gold medal, she also spoke out about police brutality and black lives in America.

Such acts have caused the International Olympic Committee executive board to ban political or religious demonstrations in multiple ways in their Olympic Charter Rule 50 and can result in the “disqualification or withdrawal of the accreditation of the person concerned.”

Yet for Lilesa’s protest, his defiance of the Ethiopian government didn’t open up a new wave of Oromo activism. But it did demonstrate their current struggle for the world’s purview.

Read more at: http://www.sbnation.com/2016/8/23/12584648/feyisa-lilesa-olympic-protest-x–ethopia-violence-oromo-people

Ethiopian Olympic medallist seeks asylum after marathon protest (The Guardian)

Ethiopian Olympic medallist seeks asylum after marathon protest

Feyisa Lilesa, who made arm gesture of support for his Oromo tribe as he finished race in Rio, says he fears going home

An Olympic silver medallist from Ethiopia is seeking asylum overseas after making a gesture of protest as he crossed the finishing line in the men’s marathon in Rio de Janeiro on Sunday.

Hundreds of millions of people watched Feyisa Lilesa hold his arms over his head, wrists crossed, in support of members of his Oromo tribe in the east African nation.

“It is a very dangerous situation for the Oromo people in Ethiopia. In nine months more than 1,000 people died in protests,” Lilesa told reporters after the race.

The runner said he now feared detention or death if he returned home.

“They will kill me. I haven’t another visa. Maybe I stay here. If I can get visa I can go to America,” the 26-year-old said.

Lilesa’s protest prompted an outpouring of support on social media, while a crowdfunded effort to raise money to help him find a home outside Ethiopia had received nearly $40,000 (£30,000) in donations within hours.

Olympic athletes are prohibited from making political statements during the Games, but it appears unlikely Lilesa will face any sanctions from sport authorities.

Ethiopia has long been one of the world’s poorest nations but has experienced rapid industrialisation in the past decade. Authorities have been repeatedly accused of human rights abuses and of discrimination against the Oromo, the country’s largest ethnic group, comprising about 25% of the country’s 100m population.

Plans to allocate land surrounding the capital, Addis Ababa, for development prompted fierce demonstrations from members of the tribe in November. Many of those who would have been displaced by the new scheme were Oromo.

Authorities scrapped the scheme in January, but protests spread and continued for months, in the country’s worst unrest in more than a decade.

Several rights groups including Amnesty International and Human Rights Watch have reported that up to 400 have been killed in clashes between security forces and protesters.

In the wake of the violence, the United Nations urged Ethiopia to allow international observers in to the worst hit parts of the country.

“Oromo is my tribe … Oromo people now protest what is right, for peace, for a place,” Lilesa told reporters after winning his silver medal, adding that he feared his wife and two children might already have been arrested.

“Maybe I move to another country … you get the freedom if you support only the government. You cannot work without that.”

The government disputes the allegations of human rights violations and says illegal protests by “anti-peace forces” have been brought under control.

 
Pinterest
Ethiopia’s prime minister, Hailemariam Desalegn, described Ethiopia as an island of stability. Photograph: Stringer/Reuters

Hailemariam DesalegnIn an interview with the Guardian earlier this year, Ethiopia’s prime minister, Hailemariam Desalegn, described Ethiopia as an island of stability within the troubled Horn of Africa region.

“We have clearly identified why this protest has come about: unemployment and lack of good governance. Building democratic culture will take some time. But we are on the right track. It’s improving,” Desalegn said.

Any sign of unrest is closely watched in Ethiopia with frequent detentions of alleged dissidents and pressure on the media. Ethiopia is 142nd of 180 in the Press Freedom Index compiled by the Reporters Without Borders campaign group.

In elections last May, Ethiopia’s ruling coalition and allied parties won all 547 seats in the federal parliament and 100% of legislative positions in nine regional councils.

The nation is seen in the west as a key ally in the campaign against Islamic militants from the al-Shabaab movement in neighbouring Somalia and a centre of relative stability in fragile east Africa. Criticism from Washington or European powers of any human rights abuses has been muted.

No silver lining as Ethiopia’s Feyisa Lilesa makes statement (Irish Times)

No silver lining as Ethiopia’s Feyisa Lilesa makes statement

Kenya’s Eliud Kipchoge takes gold; Paul Pollock leads home Irish trio in 32nd

No event carries more historical prestige than the Olympic marathon, which is partly why Feyisa Lilesa couldn’t let the moment pass without making some statement about it.

In finishing runner-up to Kenya’s Eliud Kipchoge, Lilesa crossed the line with his hands crossed above his head – a sign of silent support for the Oromia region of Ethiopia, which earlier this month saw a violent government crackdown.

For Lilesa – who won the 2009 Dublin in what was his marathon debut – this was no throwaway gesture: he now fears for his safety and possibly even his life on his returning to Ethiopia, including, he says, the safety of his wife and two children.

Such political protesting is outlawed by the International Olympic Committee (IOC), although Lilesa also repeated his gesture during the medal presentation.

The most recent unrest in Oromia, on August 5th, which saw protesters demand social and political reforms, including an end to human rights abuses, reportedly ended with the killing of 90 protesters, in three days, by Ethiopian security forces.

Feyisa’s brave gesturing was matched by his brave run, although there was no denying Kipchoge, who surged ahead inside the last 10k to win in 2:08.44, improving on the bronze and silver won over 5,000m in 2004 and 2008 – with the American Galen Rupp, also trained by controversial coach Alberto Salazar, holding on for bronze.

The Irish challenge began on a cautious note but saw Paul Pollock finish with a storm, the Co Down man closing up at least 30 places inside the last 10km to finish 32nd in 2:16:24.

Behind him, Belfast’s Kevin Seaward overcome a pre-race illness to finish 64th in 2:20:06, with Dublin’s Mick Clohisey claiming 103rd in 2:26:34, his race not helped by an infected foot blister sustained in the weeks before.

“It was an okay performance,” said Pollock, who was sitting in 124th for the opening 10km. “A top-20 performance was the first goal. I went out 30 seconds to a minute slower for the first half than the plan had been, but the legs didn’t come around until the second half. I came through strongly in the second half and this should give me a good platform to produce an even better performance in the major championships.

“It’s been great to see the rise in the number of Irish athletes get the marathon standards and I’m aiming for London (World Championships) in 2017.”

Pollock, who took time out from his medical career to train for Rio, certainly answered the questions over this selection, ahead of Sergio Ciobanu, and ended up with Ireland’s best-placed men’s finisher since Dick Hooper in 1988 (24th).

Oromummaa Isaaf.. (Saphaloo Kadiir’iin / Abdulbasit Atilet Fayyisaa Laliisaaf, Rio2016)

Oromummaa Isaaf..

Saphaloo Kadiir irraa

Fayyisaa

Image copyright EPA

Akkana dhiirti dhiiraa
Leenci sodaa hin qabne,
Kan alagaa yartuuf
Mormaan gadin cabne,
Ija addunyaatiif kunoo
Mul’isa miidhaa sabaa
Carraaqqii madditti
Carraa dhugaas qabaa,
Dhiibbaaf dhiittaa mirga
Tan diinni sabaan gube,
Lammii isaaf quuqamee
Harkasaa caasee ol qabe,

Du’u jiraadhuu isin waliin
Malee ani maaliin qabaa?
Jedhee nu maddii hiriire
Ardii guutuuf lallabaa,
Atileet Feyyisaa Lalisaa
Dhiira onnee qabdu,
Qeerroo qalbii guutuu
Lammiif lubbuu dhabdu,

Baguma sabakoo ta’e
Gootichi onnee kumaa,
Obboleeyyan kiyyaatu
Hogguu diinaan dhumaa,
Maafiin harka kenna
Harkakoon kaasa malee,
Maal gatii naaf qaba
Meedaaliyaan yoon gale,
Jedha hanga yoomiin
Sodaa ba’adhee fiigaa?
Bishaanii miti beeki
Kan ya’aa jiru dhiigaa..

Lubbuu ilmaan firaa
Kan diinni duguugu,
Kan mirgaaf falmatu
Ani dhooyseen haguugu
Jedhee Fayyisaankoo
Keessa koo fayyisee,
Dhibee gamtaan jiru
Addunyaaf garsiise…

Laalaa nu bochiisaa
Alagaan nutti maqee
Dhugaa isaati goonni
Imimmaan koo haqee,
Sanyiin Elemoo qilxuu
Malaase eelaa teenyaa,
Quuqaa xiloo lammii
Garsiiseef addunyaa,

Umrii haa dheeratu
Hiddi dhiira dhugaa,
Oromummaa isaaf
Falmachuun isaa baga…

Saphaloo Kadiir’iin / Abdulbasit
Atilet Fayyisaa Laliisaaf, Rio2016

BBC: Ethiopian runner makes protest sign as he crosses line in Rio

Ethiopian runner makes protest sign as he crosses line in Rio

As he took the silver medal, Feyisa Lilesa crossed his arms above – a gesture made by the Oromo people who have suffered brutal police crackdowns.

Lilesa is from Oromia, home to most of Ethiopia’s 35 million Oromo people.

He repeated the protest gesture later at a press conference, saying his life would be in danger if he returned home.

Human rights groups say that Ethiopian security forces have killed hundreds of people in recent weeks as they crack down on anti-government protests.

Explaining his actions, Lilesa said: “The Ethiopian government are killing the Oromo people and taking their land and resources so the Oromo people are protesting and I support the protest as I am Oromo.

“The Ethiopian government is killing my people so I stand with all protests anywhere as Oromo is my tribe. My relatives are in prison and if they talk about democratic rights they are killed. I raised my hands to support with the Oromo protest.”

The marathon runner said that he might be killed if he returned.

“If not kill me, they will put me in prison,” he said. “I have not decided yet, but maybe I will move to another country.”

Feyisa Lilesa of Ethiopia celebrates while crossing the finish line to take the second place in the menImage copyright EPA
Image caption Feyisa Lilesa celebrates crossing the line in second place in Rio

Asked if he was worried about being sanctioned by the International Olympic Committee (IOC), he said: “I cannot do anything about that. This was my feeling. I have a big problem in my country, it is very dangerous to make protest in my country.”

Rule 50 of the Olympic charter bans political displays or protests and the American duo of Tommie Smith and John Carlos were famously stripped of their medals after the pair flashed the black power salute on the medal stand at the 1968 Summer Games.

There has been a wave of protests in Ethiopia in recent months over a series of frustrations, including attempts by the governments to reallocate land in the Oromo and Amhara regions.


More on Ethiopia’s unrest


Protesters in the Amhara region – from the Welkait community – first took to the streets of the city of Gondar in July over the reallocation plans.

The Oromos, who make up around a third of the population, have joined the protests over long-held frustrations that they are excluded from the country’s political process and the economic development.

New York-based Human Rights Watch says that more than 400 people were killed in clashes with the security forces in Oromia, although the government disputes this figure.

Marathon Silver Medalist: If I Go Back To Ethiopia, They Might Kill Me

 Marathon Silver Medalist: If I Go Back To Ethiopia, They Might Kill Me

Marathon Silver Medalist: If I Go Back To Ethiopia, They Might Kill Me

Photo: Kirby Lee – USA TODAY Sports
When Feyisa Lilesa crossed the line in second place in the Olympic men’s marathon, he put his arms up in an X. Ethiopians on Twitter immediately recognized that the gesture was in solidarity with the Oromo protests. Lilesa was asked about it at the press conference, and said that his gesture may cost him when he returns to Ethiopia:

Lilesa outside of the press conference: If I go back to , they will kill me. He has a wife and 2 kids at home.

The Oromo protests began when the Ethiopian government tried to clear a forest and soccer field in Oromia last year. According to Human Rights Watch:

“State security forces in Ethiopia have used excessive and lethal force against largely peaceful protests that have swept through Oromia, the country’s largest region, since November 2015. Over 400 people are estimated to have been killed, thousands injured, tens of thousands arrested, and hundreds, likely more, have been victims of enforced disappearances.”

Ethiopian political unease bubbling over into track meets is nothing new. Four Ethiopian runners defected during the 2014 IAAF World Junior Championships in Eugene, Oregon, and are now seeking asylum in the United States. Those athletes, like Lilesa, were opposed to the Ethiopian government’s treatment of Oromo people. You can watch a full LetsRun interview with Lilesa after the Olympic marathon here. In the interview, Lilesa says he may try to get a visa and move to America, and that he would be killed or jailed if he returns to Ethiopia.

OLF is the immune system of the Oromo nations

OLF is the immune system of the Oromo nations

By Baro keno Deressa*

OLF is an organization established in 1973 by Oromo nationalists to culminate the uncoordinated resistance by brave sons and daughters of Oromo people against colonialist hegemony as well as oppression and suppression of the Oromo people and their culture and to promote self-determination for the Oromo people against “Abyssinian colonial rule”.  The birth of the OLF was a turning point in the history of Oromo people’s struggle for freedom. Now, nationally and internationally the Oromo people are intensifying the struggle for its rights more than any time in the history of the Liberation struggle.  Our struggle is now transforming from limited sector of the nation to the popular revolution.  The OLF articulated the Oromo national question and skillfully set the target for the Oromo national struggle. As an organization the OLF deserves all the credit for almost all political gains achieved by the Oromo people.

Why the OLF is the immune system of the Oromo people?  Firstly, what is immune system?

The immune system is made up of a network of special cells, proteins, tissues, and organs, defends people against germs and microorganisms every day in order to keep people healthy and preventing infections. The immune system is the body’s defense against infectious organisms and other invaders, through a series of steps called the immune response, the immune system attacks organisms and substances that invade body systems and cause disease.

The century long colonial power in Ethiopian empire have committed and still committing all inhuman atrocities, against Oromo people and other oppressed nations. These act of colonial rule create many challenges to form unity-in-diversity.  Namely:

 • Challenge of our history: The Oromo peoples believes that we have to confess our past history to build a better future. There are times in our lives when we have to realize our past is precisely what it is, and we cannot change it. But we can change the story we tell ourselves about it, and by doing that, we can change the future.
 • Challenge of Socio-economic inequalities
 • Absence of appropriate constitutional settlement
 • Absence of institutions for democracy and development

In order to solve those critical issues the Oromo peoples are promoting:

 • Nations are able to manage their political and social disputes peacefully, without lapsing into conflict, or sustain economic growth without creating huge inequalities, critically depend on the quality of the relevant national institutions.
 • Support the principles of democracy such as the forming of government based on the will of the majority, respect for the rule of law, and respect for basic freedoms.

Oromo peoples believes that there is no common agreement will be achieved while the nations are living such parallel lives:

 • Colonizers are living as the killers while the oppressed nations are dying
 • Colonizers are refusing to accept and respect the right for self-determinations while oppressed nations are crying for their right
 • Colonizers are working to divide and rule while the oppressed nations are fighting for unity.
 • Colonizers are looting and enriching their close families while oppressed nations are suffering from natural and man made disasters
 • Colonizers are cheating while oppressed nations are believing

Most of us (The Oromo peoples, Oppressed nations, former colonizers) now agree that we do not want military rule, our visions and practice of democracy are not uniform, showing a fundamental lack of consensus on this important question as well.  That is why OLF is insisting on the basic demand of the Oromo people and other oppressed nations that is, full freedom to have a legal right on self –determination.  In order to achieve this goal OLF is fulfilling his tasks as immune system:

 • Detecting the enemy plan and tactic in order to expose to the public and preparing action plan.
 • Attacking the enemy plan and distracting their goal in order to empower our peoples struggle and oppressed nations for freedom.
 • Leading our goal forward on the ground in multiple ways, Planning next step and promoting international diplomacy

What are the practical action of this fact:

 • Strengthen our freedom fighters in all corners of our country
 • Organizing the Oromo people from rural area to the heart of Oromia
 • Strengthen our partners by empowering the oppressed nations. To give you an example, forming Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD).
 • Promoting Oromo nations demand on the international arena. To give you an example of this fact and motivation of point number 3: let me give you one remark of the recent European union response on the roundtable discussion:

Rroundtable discussion of Oppressed Peoples of Ethiopia at the European Parliament

PAFD – a pan-Ethiopian alliance founded in October 2015 – to European policy-makers and other interested parties. To that end, representatives of PAFD presented the alliance’s goals and guiding principles and provided updates on the deteriorating human rights situation in Ethiopia.

Mr Abdirahman Mahdi, the PAFD International Relations Bureau, drew attention to the opportunities that PAFD can offer and elaborated on why it is only through the concerted effort of all of Ethiopia’s suppressed groups that democratic change and freedom for all Ethiopians can be brought about.

Dr Baro Keno Deressa, in turn, gave a chilling account of how the Ethiopian government continues to harass, forcefully disappear, torture and kill ordinary Oromo People, Ogaden people, Sidama people, Gambella and Benishangul peoples and other oppressed nations in Ethiopian Empire with impunity, stressing that urgent action and strong alliances are needed to put an end to the immense suffering of Oromo’s and other Oppressed nations in Ethiopia Empire.

Member of European parliament and various delegations:

 • highlighted the importance of giving a voice to the voiceless and reiterated their commitment to support the Oppressed peoples.
 • confirms the significance of alliances such as PAFD in order to overcome further crisis.
 • Other influential delegate underlined urgency of the situation in Ethiopia.

Conclusions:

Nobody has right to tell us about peace because we Oromo people are nation of peace, nation of democratic rule, nation of justice and equality. We are always against all injustices and we are ready to defend all kinds of violations.

Nobody has right to tell us about generosity, because we are nation of love. We have helped and supporting innocent nations of Amhara’s, tiger’s when they come to our country to collect coffee or to work in the agriculture sector, we have treating them when they were sick, we have respected them as equal human being despite their social status, we are loving them us our families not as strangers.

Nobody has right to tell us about patriotism because we have nation of heroes, for century long there is no Ethiopian colonial rule survive without the patriotic act of Oromo sons and daughters.  But our price was humiliation and death  “when it comes to power and money Oromo’s are the last to touch the desk and when it comes to the human-right and equality Oromo’s are the first to be victim of the system”.  Now, when we say it is enough and it is time to build my country Oromia and regain my right as human being, individuals or groups with colonial system and mind have to setback and respect the demand of oppressed nations.  Refusing this fact and try to create all kinds of analysis, tactics and strategies will leads the Ethiopian Empire, horn of Africa and world in general to the hell of 21st century.   

OLF recognize the critical role of empowering ourselves in order to keep up with the rest of the world and more importantly to keep pace with our enemies, implement proactive initiatives for adapting strategic and tactical approaches in order to bring effective solution. In order to facilitate the faction of our immune system-OLF, I call, To the Oromo people, to the Oromo intellectuals and to the Oromo political Organizations, dear brothers and sisters supporting and strengthen OLF means empowering our peoples struggle, promoting our goals and eradicating colonization.

 

Victory to the Oromo people!

 

*Dr. B.K.DERESSA, Medical degree in internal medicine, specialized in Gastro-Hepatology diseases. University Hospital of Brussels-Belgium

​”ዲሬ ኡልፎ!”

​”ዲሬ ኡልፎ!”

   Source: @Dr Tsegaye Ararssa’s Facebook page  

========

ከዕለታት ባንዱ ቀን በቀነ ጎደሎ 

ሰኔና ሰኞ ተገጣጥሞ ውሎ

በጠዋት ተነስታ ቡና አፍልታ እናቴ

ማልዳ ልትማፀን የናቷን አቴቴ

አባት አባ ወራ ከእንቅልፉ ሳይነቃ

ፀሎትም ሳያደርስ ምስጋና ለዋቃ

የማለዳ ጮራ ጀንበር ስትፈነጥቅ

ካኪ የለበሰ አንድ ባለ ሙሉ ትጥቅ 

እናትና አባቴን እደጅ ጠርቷቸው

ጆሮ ‘ሚያደነቁር መርዶ አረዳቸው

“ያላችሁባት መሬት 

የመንግስት ሀብት ናት

እናንተም ተነሱ

ቤቱንም አፍርሱ

ተነሱ!…ተነሱ!…

አንዳች አትተንፍሱ!

አንዳች አትመልሱ!”

ይህንን ሲሰማ..

“እትብቴስ! እትብቴ! እትብቴ!”

ብሎ ጮኸ አባቴ

“እትብታችን የተቀበረባት

ያያት የቅድማያት አፅም ያረፈባት

የዋቄፈና ምድር የኢሬቻ 

ለፈጣሪ ውለታ ገለታ ገልቻ

ለዲሬያችን አያና

የምንሰጥባት ምስጋና 

ያለንባት መሬት 

‘ዲሬ ኡልፎ’ ቅድስት ናት”

ታጣቂው ትዕቢቱ

የንቀት ብዛቱ

ቃላቱ ክርፋቱ

“እትብትህን ቆፍረን ካረፈበት ቦታ

እንልክልሃለን አሽገን በፖስታ

ያንተን ኢሬቻ ኡልፎ ኮተታ ኮተት

ጠቅልለሃቸው ሂድ ወደ ምትሄድበት”

እኔ! ያባቴ ልጅ ቄሮ 

አልችል በደል እሮሮ

ንቀት አበረረኝ 

እንደ እብድ አደረገኝ

ሆኘ ውርደት ከልካይ ያባቴ መከታ

ቆሚያለሁ ከፊቱ ከታጣቂው ሽፍታ

እስቲ ንክች!

አልል ፍንክች!

ይጉረፍ ደሜ ይከስከስ አጥንቴ

አይፈርስም ቤታችን የናቴ ያባቴ

ከተቀበረበት አይወጣም እትብቴ

“ዲሬ ኡልፎ” አትደፈር

ልሙትላት ልሁን አፈር።

       =///=

                                        –M.T., 19/08/16

A Muffled Insurrection in Ethiopia (Stratfor)

A Muffled Insurrection in Ethiopia

Summary

Ethiopia’s government, led by Prime Minister Hailemariam Desalegn, has contended with protests for nearly a year. The government’s efforts to quell the unrest have made headlines and drawn international criticism of late, but its problems go well beyond humanitarian concerns. Since the mid-1970s, Ethiopia underwent several periods of upheaval that changed not just the leaders of the country but also the political system and institutions that govern it. Now, with ethnic discontent reaching a new high and the tendrils of insurgency starting to re-emerge, Desalegn’s administration faces the greatest challenge to its rule yet.

Analysis

The protests erupted over a land reform measure, but the roots of discontent go much deeper. Ethiopia’s Tigray ethnic population makes up just 6 percent of the country’s population, yet it enjoys disproportionate influence and representation in government institutions. When the Tigray-dominated government proposed to develop farmland predominantly used by the Oromo people, who make up 34 percent of the population, protests broke out across Oromo regions from November 2015 onward.

Eventually, the government decided against the planned reform, hoping that the protests would dissipate. Instead, protesters continued to turn out, driven by the imprisonment of demonstrators. Then, in recent weeks, the Amhara people — another large ethnic group, accounting for 29 percent of the population — joined in, and the focus of the protests shifted to demands for political equality and an end to the Tigray-dominated ruling coalition’s reign. The protests have now surpassed any grievances about specific legislation, or any specific law enforcement action. Instead, there is a rising resistance to the Tigray’s outsize power and enough pent-up discontent to challenge Ethiopia’s current government.

Together, the Oromo and Amhara are a more serious threat to Ethiopia’s leadership than the Oromo on their own. Furthermore, the Amhara people are more concentrated in urban areas than the Oromo, which has led to protests in population centers. Facing mounting dissent from two of the country’s largest ethnic groups, the government has attempted to suppress the unrest through force. During the weekend of Aug. 7, reports emerged that over 100 civilians had been killed in protests, which led to outcry over the Ethiopian security services’ brutal methods to control the demonstrations. Because the Ethiopian government exercises strict control over media activity in the country and restricts internet access, reports of what exactly happened are slow to emerge. But information from local hospitals suggests that another 100 civilians have been killed since that weekend; at least 55 of these deaths have been confirmed. The rise of urban protests has also led to greater media coverage of the turmoil, despite the government’s attempts to control information.

A History of Upheaval

Ethiopia is no stranger to political unrest. For many centuries the country was run by a monarchy, the Solomonic dynasty, whose rule ended with emperor Haile Selassie. In 1974, a military council brought the first regime change, installing a communist-inspired military council, the Dergue, to lead the country. Eventually, popular support for the new administration began to erode, leading to civil war. The Dergue’s most prominent officer, Mengistu Haile Mariam, tried to reform the Dergue into the People’s Democratic Republic of Ethiopia in 1987, but just four years later, several ethnic rebel groups overthrew the government. The Tigrayan People’s Liberation Front, led by Meles Zenawi, eventually gained control of Ethiopia and installed the element that rules to this day.

The government in Addis Ababa has been challenged before. Unlike the ongoing protests, however, previous uprisings such as the Ogaden rebellion were isolated to smaller ethnic groups acting alone, and the government dealt with them decisively and successfully. By joining forces across ethnic lines to oppose the ruling powers, the Oromo and Amhara present a more formidable problem for Ethiopia’s leadership. Additionally, under Desalegn’s rule, the government has faced internal unrest and may not be as strong as it was during Zenawi’s rule, which lasted until 2012. As the chairman of the Tigrayan People’s Liberation Front — the dominant party in the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front coalition — Zenawi led the fight against the communist government that preceded it and installed the Tigray-dominated government in Addis Ababa. His parliament consisted of fellow rebel veterans who had all fought and won together in the war against the Dergue, while Desalegn’s administration lacks the same unity and solidarity. The Oromo and Amhara protests will test whether the Tigrayan administration can endure without Zenawi.

A Budding Insurrection

At this point, the protests and limited rebel activity do not even approach the situation Ethiopia faced in the 1970s and 1980s, when the Dergue countered multiple severe rebellions. Nonetheless, given the size of the Amhara and Oromo populations in Ethiopia, the threat they present should not be taken lightly. As strong as they appear, the Tigray-dominated institutions in Ethiopia are not monolithic. And, because of their small number, the Tigray have had to co-opt members of smaller ethnicities (such as the Wolayta, from which Desalegn hails), and even the Amhara and Oromo, to serve in government and man the security forces. If opposition to the government increases along ethnic lines, the ruling elite or even Ethiopia’s security forces could fracture.

Since the bloody Aug. 7 weekend, protesters in some areas have turned to less violent forms of civil disobedience. For instance, in the Amhara city of Gondar — once the capital of an ancient Ethiopian empire — civilians have gone on a general strike, turning the city into a ghost town despite calls from the government to resume business as usual. Some reports even claim that local militia or rebel groups near Gondar have attacked convoys and bases belonging to the security forces. Though these incidents seem to be few and far between at this point, several latent insurgencies linger in Ethiopia, and growing ethnic dissent could rejuvenate and galvanize support for these simmering rebellions. In the past week, two rebel groups announced their alliance. If these groups increase their attacks, or if other groups join the movement opposing the government, the current administration could face a similar fate to the one it brought upon its predecessors.

The Oromo and Amhara protest movements could change the course of Ethiopia’s future, but it is not yet clear what the result of their uprising will be. A change of leadership could bring greater political freedoms, such as allowing outlawed opposition groups to take part in free and fair elections. On the other hand, it could also lead to prolonged conflict and instability. If the resistance against the government reaches critical levels, Desalegn could decide against an armed struggle and instead take political measures to liberalize or transfer power. Regardless of how this situation develops, Ethiopia’s Tigray-dominated government may not be able to sustain its hold on power for much longer. And though the current protests may be Desalegn’s first major challenge, they will likely not be his last.

Column: How my reporting trip to Ethiopia came to an abrupt end

Column: How my reporting trip to Ethiopia came to an abrupt end

Fred de Sam Lazaro
Special Correspondent
BY Fred de Sam Lazaro  August 18, 2016 at 3:06 PM EDT

For years, Ethiopia has struggled to shed its association with vast human suffering earned during the epic famine three decades ago.

Gleaming high rises in the capital, Addis Ababa, are testament to what today is one of Africa’s most robust economies. An infrastructure building boom has connected the farthest reaches of this sprawling nation of 100 million people, many of them now covered by a government social safety net.

As a result, even though Ethiopia’s current drought has been far more severe than that in the ‘80s — one-fifth of its population suffers moderate to severe food insecurity — there’s very little of the classic, horrible imagery: the emaciated faces of children with distended bellies, which became the backdrop of those historic famine relief rock concerts.

More hours went by before we finally got our “hearing” before five unidentified men. … Each of us was interviewed separately about exactly what our story was, why we chose to go where we did.

We went to Ethiopia to tell this new story, that drought does not have to lead to famine. Many experts say planning and good governance can greatly mitigate human suffering. Ethiopia’s government has won some kudos for its drought response this time, yet its abysmal record on human rights, its harsh treatment of journalists and political dissidents can hijack attempts to tell this story. And in our case, it did just that.

For foreign correspondents, obtaining a journalist visa requires extensive paperwork, documenting the serial numbers of all equipment down to cell phones, a detailed account of every place to be visited and, once approved — if approved — stern warnings not to deviate from it.

The treatment of Ethiopian journalists is far harsher: some 60 of them have fled into exile since 2010, according to the international group Human Rights Watch.

The morning after we arrived in Addis, armed with all required permits and paperwork, we set off for the Oromia region south of the capital, shooting images of the extensive housing and road projects under construction or newly completed, some images of farmland and finally a small farm whose owners were being trained in business skills while cultivating new specialty crops to help cope with climate vagaries.

It was here where we were summoned by Ethiopia’s “security services” to the police station. It is amusing to reflect now that our first reaction was annoyance: this would rob videographer Tom Adair of the afternoon’s best light. If only that was all we would lose.

About two hours into our wait in a dimly lit office, we were told to surrender all electronic equipment, including cell phones, and our passports. No explanation was offered, only the threat of arrest if we continued to insist, as we did, that our paperwork was in order, that it is illegal to confiscate a passport, especially without a receipt.

“Report to Immigration tomorrow, and you can collect it,” we were instructed by a plainclothesman who never introduced himself. That meant a six-hour journey back to the capital and to a building teeming with Ethiopians and foreigners alike, applying for passports or visas. In our case, our chance to get our equipment and documents returned.

More hours went by before we finally got our “hearing” before five unidentified men. They’d combed through every corner of our luggage in pursuit of hidden cameras or memory cards and demanded to see every inch of footage we’d shot. Each of us was interviewed separately about exactly what our story was, why we chose to go where we did.

Our explanation was simple: Oromia was hard-hit by the drought. It is where we planned to film food distribution and other retraining programs run by the government and by Baltimore-based Catholic Relief Services, the largest nongovernment aid group operating in Ethiopia. A CRS official accompanying us was also detained through this ordeal. This was mystifying since his agency, far from being subversive, is a key government partner in relief work.

As it turns out, Oromia is also one of several regions that have seen political unrest and protests — unrelated to the drought — which the government has put down violently. In the days just before we arrived, Human Rights Watch reported 100 deaths at the hands of riot police in the Oromia region.

It’s fair to assume that the security services were looking for footage or evidence of any encounters we might have had with protests or protesters, highly improbable given that we’d barely arrived in the country. A glance in our passports could attest to that.

Finally, 24 hours after they were taken, our passports and gear were returned with the only “official” explanation we would get.

“You did not get permission from Security,” we were advised, even though no such requirement is published anywhere.

Oromia was now off limits and interviews already scheduled with government ministers about the drought were now canceled.

In Ethiopia, “Security,” the National Intelligence Service, appears to hold the biggest sway, enforcers for a government hell bent on controlling the flow of public information and the images it sends out to the world.

Internet service was shut down throughout the country in the period just before we arrived, presumably to muzzle social media and to prevent protest images from being exported, a virtually impossible task in this day and age. Nevertheless, footage of the protests were broadcast and distributed.

Given that weeks of careful planning (to say nothing of the hefty travel costs) were wiped out by the whims of a paranoid security apparatus, it’s unlikely we’ll be able to return and tell this important story any time soon.

Ethiopia’s Bloody Crackdown: The Case for International Justice

 Felix Horne

Ethiopian security forces gunned down at least 100 people a week ago in the bloodiest weekend in the ninth month of anti-government protests. Unlike previous protests, which have been largely confined to the Oromia region, the protests on August 6 and 7 were also in the northern Amhara region. Altogether at least 500 people have been killed since November and tens of thousands have been detained during the largely peaceful protests.

Protesters chant slogans during a demonstration over what they say is unfair distribution of wealth in the country at Meskel Square in Ethiopia’s capital Addis Ababa, August 6, 2016.

The protests in Oromia started in November over the government’s approach to development, but as the crackdown intensified, protester grievances focused on longstanding abuses and discrimination. In the Amhara region, protesters have voiced concerns over the dominance of those connected to the ruling party in economic and political affairs, complex questions of ethnic identity, and other historic grievances. Protesters vow to continue, and there is no indication of a letup from security forces or new concessions from the government.

Security force torture of people in detention has been pervasive. Girma (not his real name), an 18-year-old student, was released last week from an Ethiopian military camp seven months after he was arrested at a protest with his classmates. He told me when I talked with him after his release that the nightly beatings left him with permanent injuries that make it hard for him to walk. He is banned from returning to school and afraid he will be arrested again if he seeks medical care. He still hears the screams of the “hundreds of protesters still there who were tortured every night.”

Donor countries to Ethiopia have been largely silent about the brutal crackdown, presumably in part due to the Ethiopian government’s strategic relationships on security, peacekeeping, migration, and development. For years, the US, the UK and other influential governments have basically rejected public condemnation of the Ethiopian government’s repressive practices. But a strategy of “quiet diplomacy” is increasingly limited as Ethiopia’s human rights situation declines and its heavy-handed response to the largely peaceful protests is fueling more anger and frustration.

The small bit of good news is that the international silence on Ethiopia was broken on August 10 when the UN’s top human rights official, Zeid Ra’ad Al Hussein, told Reuters that an international investigation and accountability are needed for the killings of protesters.

The protesters I spoke with in recent weeks have been increasingly reassessing the effectiveness of their peaceful protests in the absence of justice, accountability, and international condemnation of the government’s killing, torture and arbitrary arrests. They told me they are losing faith in Western governments to offer even the mildest criticism of their government.

There are few opportunities inside the country to monitor the government’s human rights record, to hold officials to account, or to access justice. After elections in 2015 that did not meet international standards, the government holds 100 percent of the seats in federal and regional parliaments, preventing any serious parliamentary debate. The courts have little independence on politically sensitive cases and the misuse of the anti-terrorism law is illustrated through the ongoing trial of an opposition leader and advocate for non-violence, Bekele Gerba, the ongoing trial of a former World Bank translator, Pastor Omot Agwa, and the conviction of numerous journalists on trumped-up charges. Numerous restrictions on independent media and nongovernmental organizations result in little scrutiny of abusive security forces. International journalists also face restrictions as three journalists detained during the recent protests can attest to.

Ethiopia’s Human Rights Commission should be investigating abuses by security forces. But its lack of independence was underscored by its oral report on the protests to parliament in June. It concluded that the lethal force used by security forces in Oromia was proportionate to the risk they faced from the protesters. It is not known whether a written version of the report is available to justify such a seemingly politicized conclusion. The briefing was issued just a few days before Human Rights Watch issued a report describing the excessive use of force that resulted in the killing of an estimated 400 people during the first six months of the protests.

International scrutiny of Ethiopia’s rights record has also been lacking despite its June election to the UN Security Council, and its membership on the UN Human Rights Council – which requires it to uphold the “highest standards of human rights” and cooperate with UN monitors. Ethiopia has refused entry to all UN special rapporteurs since 2007. Among the outstanding requests are from the special rapporteurs on torture, freedom of opinion and expression, and peaceful assembly.

Ethiopia’s allies should back the call from the UN human rights high commissioner and press for an international investigation. Such a move will send a powerful and overdue message to the Ethiopian government that its security forces cannot shoot and kill peaceful protesters with impunity. And it will also send an important message to the victims and families that their pleas for justice are being heard.

Ethiopia’s allies need to urgently embark on a new approach to Ethiopia before the current situation descends into an even more dangerous and irreversible political and human rights crisis. They could play a leading role in pushing for investigative or monitoring mechanisms to hold the government to account for its brutal response to citizens exercising their fundamental rights to expression and assembly — or the toll of the dead and the tortured will continue to rise.

Girma, the young student, says he wants to flee the country once his health improves. “I’m leaving because there will never be justice in my country for what happened to me and the world will not do anything,” he told me. “So I will leave rather than wait for death.”

Stockholm syndrome : Who builds tunnels, hospitals, military camps and modern technology underground in Tigray

Stockholm syndrome : Who builds tunnels, hospitals, military camps and modern technology underground in Tigray

Dr. Baro Deressa

imageThe Oromo people were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation – Abyssinia – with the help of the European colonial powers of the day. During the same period, of course, the Somalis, Kenyans, Sudanese and others were colonized by European powers. The fact that  the Oromo were colonized by another black African nation makes their case quite special.

For more than 100 years, the Oromo people has been at war with enemies sworn to its destruction. Oromo people has done and still is doing all kinds of struggle in order to eradicate all those injustices and to regain his own god given freedom, full right to live as human being and rebuild his own country Oromia. The Oromo’s paid a heavy price to build Ethiopia but when it comes to power and money they are the last to touch the desk and when it comes to the human-right and equality they are the first to be victim of the system.  None of us on the earth choose to be born where we are born but once born, for example in my case, as an Oromo, there is no way I can change it. Unlike religion, behavior and attitudes towards nature, ethnic belongingness cannot be changed. That is why I cannot stop reminding at every chance I got the international community, TPLF elite and their puppet collaborators that as an Oromo, I am oppressed and I want my freedom and equality.

I am asking myself day to day, month to month and year to year why 50million of Oromo nation is languishing for so long time, so badly and inhumanly under minority rule ( previous one 25million and current TPLF rule 5 million) and while most of the Oromo’s are confronting our enemies with bare hands gallantly, why some of Oromo individuals and groups are working for our enemies TPLF junta. Like OPDO and individuals working in the embassies like ambassador Dina Mufti…etc and individuals in foreign business companies.???

Many Oromo intellectuals try to give diverse explanation to this humiliation namely:

 • Effects of colonial injustices and oppression on both individuals and collectivities (Destruction, dependency or assimilation): In all spheres of life, discrimination, subjugation, repression and exploitation of all forms were applied. Everything possible was done to destroy Oromo identity – culture, language, custom, tradition, name and origin.
 • Passivity of the Oromo’s sided with colonial state: One explanation for passivity is that precisely the power and pervasiveness of the colonial state has created deep fear, especially among people with family obligations, vulnerable employment and with moderate commitments to democratic freedoms. This group of citizens is aware of cases where colonial powers have affected other citizens who were involved in critical activities, causing job loss and broad suffering and are not willing to sacrifice their security and the welfare of their families.
 • Ignorance: those peoples or groups who are not aware of the size, scope and activities of the colonial state. Their practical behavior speaks to the notion that ‘since I am not directly affected it must not exist’. Embedded in everyday life, making a living, enjoying leisure time, entertainment, sports, family and concerned only about household budgets. This mass is so embedded in their personal ‘micro-world’ that it considers the macro-economic and political issues raised by the colonial state as ‘distant’, outside of their experience or interest: ‘I don’t have time’, ‘I don’t know enough’, ‘It’s all ‘politics’. The widespread apoliticism of the public plays into its ignoring the monster that has grown in its midst.

My answer to this question is as follows. It is Stockholm syndrome, is a psychological phenomenon described in 1973 in which hostages express empathy and sympathy and have positive feelings toward their captors, sometimes to the point of defending and identifying with the captors. These feelings are generally considered irrational in light of the danger or risk endured by the victims, who essentially mistake a lack of abuse from their captors for an act of kindness. Stockholm syndrome can be seen as a form of traumatic bonding, which does not necessarily require a hostage scenario, but which describes “strong emotional ties that develop between two persons where one person intermittently harasses, beats, threatens, abuses, or intimidates the other. The FBI’s Hostage Barricade Database System shows that roughly eight percent of victims show evidence of Stockholm syndrome (FBI Law Enforcement Bulletin July 1999).

Today Oromo peoples (approximately 50 million) are kept hostage by Tigrian mafia organization called TPLF(Tigray people’s revolutionary Front). The new document reveals that the hostages are beside the standard atrocities like humiliation, torture, killings and harassment they are building underground diverse building for future civilized Tigray nations, namely (modern military equipment depo’s, fully organized hospitals, tunnels..;etc). The most horrific acts of this mafia groups TPLF junta are their act of wildness (killing of those peoples who builds the underground buildings to keep the facilities secret). Normally when your brothers, sisters, mothers, fathers and injustices against human being you have to raise up against those atrocities, but those Oromo organization of individuals who works for them is suffering from Stockholm syndrome (traumatic bonding). That explains also the historic background of the OPDO leaders they are all hostages. My message to the Oromo people, Write down every missed/disappeared family member of you. One day we will bring them to justice those mafia TPLF leaders or we will bring justice to them in front of those secret buildings.

The second topic of my concern is today about our struggle against colonialism with multi faces and stability of our future nations (post-colonial era):

Before I am going to enter the core issues: Let us look two African countries with fundamental characteristics Botswana and Somalia. Both have: (1) one large dominant ethnic group divided into clans; (2) both are sparsely populated in semi-arid conditions; (3) at independence, both depended on livestock for the livelihood of a majority of the population.  While the Botswana leadership was collectively focused and had a vision of what it wanted to do with the country, the leadership in Somalia was divided against itself.  As a result, Botswana learnt to harness its limited resources for generally agreed objectives.  It learned to survive under the shadow of apartheid South Africa.  And it learned to manage its diamond resources well when those resources started flowing in. Somalia, on the other hand had a divided leadership, some of whom wanted to build Greater Somalia by military means, while others simply wanted to get on with running the country they inherited from colonialism.  As a result, the Somali leadership lacked focus and vision, and often fought itself through conspiracies and military coups.  Somalia also went to war with its neighbors.

 

Currently our leaders are dealing with rapidly changing tactics of struggle(peaceful solution and militarily) namely

 • Education, persuasion
 • Legal politics: lobbying, lawsuits
 • Demonstrations: show numbers or intensity of concern (marches, rallies, petitions)
 • Economic pressure (Boycotts, selective buying)
 • Confrontation, disruption, civil disobedience
 • Property damage
 • Military confrontation

 

In such kinds of condition as organization and leaders we have to be:

 • Clever and creative enough to be competent,
 • determined, wise and intelligent to keep our question or our goal moving forward,
 • flexible and transparent for accepting critics and ideas of your people.

 

In today’s world, skills, industriousness, productivity, and competitiveness are the determinant factors of national greatness. Not even the possession of the nuclear bomb is enough to make a nation great without reference to the industriousness and creativity of its citizens.

 

The Oromo people have many natural and God gifted chances in order to be great nations and prevent crisis like Somalia, Libya and Syria. Let us look some facts:

 • Nation of peace: we have God given gifts and character of solving all problems peacefully.
 • Nation of heroes: Heroes are fighting the enemy and protecting the family and friends (so we are never kill each other).
 • All province of Oromo’s are rich in natural resources, so there is no need of creating conflict among ourselves. Contrary, our unity is necessary to form powerful force in order to keep the greatness of our nation and utilize our resources adequately.
 • Our peoples are wise, intelligent and nation of love, so we have a cocktail of problem approaching way of life

 

The worst and the destructive entity of our struggle and the obstacle of our unity are the dormant political organization and weak leaders. Their characteristics are non-productive, invisible in the public, non-creative and absence in the international arena of advocacy.

 

Weak leaders of Oromo organization especially living in diaspora: At this crucial moment when your mothers and fathers are humiliated in their home, when your brothers and sisters are hunted down like fox and gun down without any criminal activities, when millions of Oromo peoples are bleeding, when Oromo doctors and peasants are paying great sacrifices, when our peoples are crying for help you are doing nothing and calling yourself a leader it is shameful and disgracing.  My proposition is as follows:

 • stop making business in the name of our peoples blood
 • stop laughing and playing cards on their graves
 • Stop calling yourself leader of political organization and go work or study to learn how to help yourself in order to help further your people.
 • If you remain to be leader come to the public, tell your history, show your action, organize your community and advocate in the international arena.

Safe yourself from historic national responsibility, you can choose between distractors or unifiers. If you are continuing as now with dormant and non-productive ways you will be remembered as distractors and if you are halting your distractive activities and start to work towards the most essential value of our time empowering our peoples struggle, you will be remembered as unifiers and  hero.

 

Conclusion: To overcome the atrocities of our enemy, to eradicate the colonization, to expose the open and hidden genocide of TPLF junta, to regain our freedom and our country we have to redouble our duties:

 • We have to elevate our support to OLF and Qeerroo movement in order to empower and strengthen them to crash our enemies. They are ready as always to build mechanized fighters and special commando’s to eliminate the barbaric act and state terrorism. I would like to salute Mr. Daawud Ibsa The chairman of OLF and his comrades for their sacrifices, determination and persistence in order to eradicate the colonial rule under very difficult and complex geopolitical situation, rare resources and time of uncertainty.
 • Our intellectuals, if you are afraid to participate in the confrontational ways wake up to empower your nations in many ways. Namely, communication technology teaching of your people in order to create another form of knowledge to suffocate our enemies,  inventing healthy and agricultural policies and technology in order to treat our peoples, soldiers and commandos.
 • Diplomacy: Towards everybody we have to work day and night. To rich and poor countries, to powerful and powerless countries, to individual and groups, to international and local organizations , to colleges and universities we have to advocate and elevate Oromo nations and our goal.
 • In my previous article on May 24, 2016 I have proposed: “Our leaders has pursued various strategies to solve all kinds of injustice peacefully with our enemies. But their reaction was/is humiliation, destruction and hopelessness. So i am proposing one day, one victory with enormous sacrifice. My proposition as follows, instead of dying a shameful death in the hands of TPLF militia’s, instead of end up in the torture chamber of TPLF, instead of end up building underground building in Tigray and assassination, instead of living unhuman and humiliating life in our birth place, instead of watching powerlessly gang rapes of our mothers, wives, and sister it is time to empower ourselves in order to enhance our freedom and regain our God-given right and true peace.  So my proposition is we are around 50 million peoples, if we are determine to sacrifice ourselves with a big number in one day the remaining of Oromo’s are living free and safe.  Today I will ask our political leaders and Qeerroo movement to organize this issue creatively and consciously together with WBO in order eradicate colonization and to finish ones and for all the TPLF atrocities against Oromo people and all oppressed nations. The co-ordination of this eradication process has to include the exposition of underground buildings complex in Tigray where our brothers and sisters were assassinated.

 

Dear brothers and sisters, we must find the resources and knowing how in ourselves if we are to succeed in our struggle in order to liberate our nation; otherwise, to paraphrase Shakespeare, “default would be not in our styles but in ourselves”.

 

Victory to the Oromo people!

Dr. B.K.DERESSA, Medical degree in internal medicine, specialized in Gastro-Hepatology diseases. University Hospital of Brussels-Belgium

 

 

 

ZDF: Äthiopien in Aufruhr – Westen schweigt

Äthiopien in Aufruhr – Westen schweigt

Demonstranten in Addis Abeba, Aufnahme vom 06.08.2016

Seit Monaten protestieren die zwei größten Volksgruppen Äthiopiens gegen die autoritäre Regierung. Auslöser ist eine geplante Gebietsreform, doch längst geht es um mehr.

(12.08.2016)

Video Proteste gegen Regierung

Unruhen erschüttern Äthiopien, die Regierung geht brutal gegen Demonstranten vor. Auslöser war eine geplante Gebietsreform, doch längst geht es um mehr. “Die Demonstranten wollen das Regime stürzen”, sagt der Aktivist Jawar Mohammad dem ZDF. Der Westen blickt besorgt auf die Entwicklung und schweigt.

Es sollen die schwersten Unruhen der vergangenen Jahre sein, dokumentiert vor allem in Internet-Videos, die sich nur schwer überprüfen lassen. Die autoritäre Regierung in Addis Abeba schlägt die Proteste mit aller Härte nieder. Am vergangenen Wochenende kamen laut Amnesty International dabei etwa 100 Menschen ums Leben – Sicherheitskräfte hätten in der Oromia-Region nahe der Hauptstadt sowie in der nördlichen Amhara-Region mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen. Tausende hatten politische Reformen gefordert.

“Demonstranten wollen Regime stürzen”

“Die Menschen wollen mehr Rechte, sind gegen das repressive Regime, verlangen mehr Presse- und Versammlungsfreiheit”, sagt Fisseha Tekle von Amnesty dem ZDF.Die Proteste richten sich schon seit Monaten gegen die Regierung, die von einer ethnischen Minderheit gestellt wird. Vor allem in der Oromia-Region, die die Haupstadt Addis Abeba umschließt, kommt es seit vergangenen November immer wieder zu schweren Unruhen. Auslöser war der Plan der Regierung, das Gebiet von Addis Abeba auszuweiten. Viele Oromo – die größte Volksgruppe in Äthiopien – fürchten um ihr Ackerland.

Weitere Links

Aber längst geht es nicht mehr nur darum. “Die Proteste nehmen zu”, sagt der im Exil lebende Aktivist Jawar Mohammed von der Volksgruppe der Oromo. “Jetzt wollen die Demonstranten das Regime stürzen. Sie sind organisiert und erschüttern die Regierung.”

“Frustration nimmt zu”

Auch der Politikforscher Getachew Metaferia von der Morgan State University in den USA erwartet keine rasches Ende der Unruhen. “Es gibt keine Diskussion mit dem Volk, keinen Dialog”, sagt der Professor. “Die Frustration nimmt zu. Ich glaube nicht, dass es eine Rückkehr zur Normalität geben wird.”

Konflikt in Äthiopien

Proteste in Oromia- und Amhara-Region

ÄthiopienDie Proteste hatten im November 2015 in der Oromia-Region begonnen. Auslöser waren Pläne der Regierung, das Gebiet der Hauptstadt Addis Abeba auszuweiten.

Der Staat werde von einer ethnischen Minderheit kontrolliert, die ihren Willen der Mehrheit aufzwingt, sagt Metaferia. Dies sei ein wichtiger Grund für die Proteste. Regierung und Militär werden von Mitgliedern der Tigray dominiert, auch wenn Ministerpräsident Desalegn, der nach dem Tod von Machthaber Meles Zenawi 2012 die Regierung übernommen hatte, zur Minderheit der Wolayta gehört. Die größten Volksgruppen in Äthiopien mit seinen fast 100 Millionen Einwohnern sind aber die Amhara und die Oromo.

Wenig internationale Kritik

Die Entwicklungen in dem ostafrikanischen Land beunruhigen inzwischen auch westliche Regierung, doch Kritik gab es bislang wenig. Zu wichtig ist Äthiopien – das Land galt lange als Stabilitätsfaktor in der Region. Es nimmt die meisten Flüchtlinge in Afrika auf und ist am Anti-Terror-Kampf beteiligt.

 

Flüchtlinge in Äthiopien: Mehr Geld

Die Bundesregierung unterstützt die UN-Ernährungshilfe für Flüchtlinge in Äthiopien mit weiteren vier Millionen Euro. Das Geld werde dazu beitragen, 600.000 Flüchtlinge aus Eritrea, Südsudan und Somalia bis Ende 2018 zu versorgen, teilte das Welternährungsprogramm (WFP) in Addis Abeba mit. Seit 2015 hat Deutschland den Angaben zufolge mehr als 30 Millionen Euro für WFP-Projekte in Äthiopien bereitgestellt.

Laut dem Welternährungsprogramm haben Flüchtlinge in Äthiopien nur wenige Möglichkeiten, sich eigenständig zu ernähren, da sie in Camps leben, die nur begrenzt Erwerbschancen bieten. Unterstützt werden sie mit Lebensmittelrationen und Bargeldtransfers.

Das Flüchtlingsproblem habe für Deutschland “höchste Priorität”, erläuterte der deutsche Botschafter in Äthiopien, Joachim Schmidt. Deshalb wolle Deutschland die Lebensbedingungen vor Ort verbessern und Äthiopien als größtes Aufnahmeland für Flüchtlinge auf dem afrikanischen Kontinent unterstützen.

 

12.08.2016, Quelle: ZDF, kna, dpa

America’s complicity in Ethiopia’s horrors (The Washington Post)

 

America’s complicity in Ethiopia’s horrors

Source: “Letters to the Editor” of the Washington Post

August 12 at 6:23 PM
 

Regarding the Aug. 10 editorial “Ethiopia’s violent silencing”:

It is true that, as the editorial board put it, “the United States has long relied on Ethiopia as a partner in the fight against al-Shabab’s terrorism in Somalia and sends the country tens of millions of dollars in development assistance.” But this characterization, which substantially underestimates the amount of aid we devote to propping up this tyranny, implies that we’re at least getting something in return for turning a blind eye to its crimes against humanity.

In fact, when one considers that the regime’s leaders are faking their claims of economic success, covering up the extent of the biggest famine in the country’s history, secretly trading with al-Shabab, embezzling $2 billion every year, enforcing policies that have killed millions of their citizens through neglect and malfeasance, and have perpetrated outright genocide, it becomes clear that we’ve gained nothing that could justify our shameful complicity in this holocaust. Our policy is a strategic failure and a moral stain that history will judge harshly.

David Steinman, New York

The writer is an adviser to
Ethiopia’s democracy movement.

Tokkummaan Humna! >>>> Humna Tokkummaa! (Kutaa 3ffaa)

TOKKUMMAAN  HUMNA !!!! >>>> HUMNA TOKKUMMAA !!!!

SEENAA  Y.G(2005)  kutaa  3ffaa

Mammaakisii ,,, Aboottifadhaa jennaan, duru qophoofnee jette qurciin jedhu tokko natti tola. Maaliif jennaan dhugaa waan ta’eef. Inni harka qabu quba walitti maree aboottifata. Qurciin ammoo duraanu harka dooluu abootteef tolu qabdi . kanaaf nuuti duruu qophiidhaa jetti. Waan itti qophaa’aan yeroo hundaa injifannootti nama geessa. Kanaaf har’arra dhaabbannee hegaree keenyaaf waan hawwinu hundaaf qophiin barbaachisaadhaa. Siyaasi Biyya gabrummaa Itoophiyaa jedhamtu keessa jiru haalaan jijjiiramee jira. warri gabroomee kan diina irratti hojjatu caalaa , diinni mataa isaa waan ofirratti hojjatuun umurii isaa gabaabsaa jiraachuu ifatti argaa jirra. Har’a akka kaleessaa wayyaaneen waan nu yaaddeessituuf hin qabdu. Waan gochuun nurra jiru gochuun ala furmaata hin qabnu. Hegaree nuu fi diina gidduu jiruuf, nuuti har’a hin dhiphannu. Isaantu ofiif dhiphata. Adeemsa siyaasaa fixachuu qabu hundaa wareegama qaalii kafallee raawwannee jirra. Har’a qabeenyaa fi dhalli namaa nutti hin mul’atu . dachee keenya qofaa barbaanna. Waggaa 150 oliif diina akka barbaade nu miidhuu dinqa ciibsineerra. Obsinee, Yeroo ka’uu kunuunsineerra.

Mana keenyatti salphinnee jennee gumaaf hin kaane. Osoo miidhamnuu obsa filannee waa hundaa qalbii tasgabaa’een keessa dabarree jirra. Kanarra garuu taruu hin dand , dhumenyu dhumateera. Kana booda nuutis diina keenya innikkaa irratti hadheeffannee jirra. Innis nurratti akkasuma. Kana booda tokko keessaa sigigaatu qaba. Carraan sigigaachu keenya garuu wal caala . nuuti sigigaachuuf carraa xiqqootu nu eeggata. guututti sigigaachuuf kan taa’uu diina keenya. Angotti dhufee , saamee fi saamsisee adeemsa ol guddadhee ofiin jedhu fixate gadi deebi’uuf ykn sigigaachuun dirqama isaati. Nuuti sichi ol ka’aa jirra. Inni hanga utaaluu danda’uu utaalee lafa dhahuuf gadi bu’uu eegalee jira. Nuuti garuu utaaluyyuu hin eegaliin jirraa. Kanaaf seera umamaanuu wayyaaneen dhumateeraaf. Har’aa kana irratti hin haasofnuu . waan boru nu eeggatu warra kaan irraa qoranne qophaa’uutti fulleeffanna. barbaachisaadhas. har’as muuxannoo Biyyootaa ittan fufa. Sababaan muuxannoo biyyootaa kaasuuf, gufuuleen wayyaanee biraa qofaa osoo hin taanee, addunyaa iratti nu eeggatu fuula keenya dura waan jiruuf, gamanumaa qoratanii waan falmachuu fi itti cichuu ykn kan dursu qabu dursuuf nu gargaaran keessa ilaallchuuf jedheetanii na ofkalchaa. Qalbii Ilmaan Oromoo hundaa keessa kaa’uu kanan barbaadu, Bilisummaa ummata keenyaa fi walabummaa Oromiyaa diina harkaa baasuuf wareegama kaffalluu caalaa , Biyyuma dhigaan deeffannee kana addunyaa fudhachiisuuf wareegamni kaffalluu akka jirudha.kun sababaa malee miti. dhuma irratti itti dhufa. Kanaafillee waan itti qophaa’uu qabnu hedduudhaa.

BIYYA FILITSIXEEMOOTAA:-

Addunyaa kana irratti waan wal faalleessu danuutu jira. Tokko Bilisummaa isaaf wareegama ulfaataa kafalee arguutu itti ulfaataa. Isa kaaniif ammoo dadhabbii malee Bilisummaatu labsamaaf. Wareegama qaalii kan kafalee osoo jiruu, wareegama salphaa kan baasee injifatee argama. kaleessa Bilisummaan harka warra gabroomee keessa turte. Har’a garuu Bilisummaa argachuunuu sagalee warra addunyaa tu’ataniin taatee jirti. Bilisummaan sabootaa, wareegama sabootaan madaalamuun hafee, dantaa warra addunyaa tu’ateen madaalamaa jira.fakkeenya gaariin warra Filitsixeemii. Filitsixeemoonni akka isaaniif Bilisummaan isaanii har’a hin turre. Akka dantaa Ameerikaa fi Israa’eel taatee sadarkaa har’a irra jirtu irra jirti. Kun hedduu nama gaddisiisa. Sagaleen Filitsixeemootaa lafa isaanii irratti illee dhageettii dhabee, sagaleen warra israa’eel lafa isaaniin ala sagalee argatee gabrummaa irratti muree jira. Har’a Bilisummaa Filitsixeemiif qabsoo Ummata ishee ykn wareegama qaalii ummata ishee osoo hin taanee, sagalee dhaabbata mootummoota gamtoomaniii keessatti laatamuutu dhageetti argatee miidhama saboota sabaa dheeressaa jira.

Filitsixeemoonni Israa’eeloota amanuu fi dhiisuu osoo hin taanee, israa’eel Filitsixeemoota amanuu dhabuun qofti fudhatama argatee hammeenyi har’aa irratti raawwatamaa jira. Kun waa hedduu nu barsiisa. Gareen Araafaat FI hamaaz Filitsixeemiif gama hundaan qabsaa’aa jiru. israa’eel garee araafaat irra hamaaziin jibbiti. Hamaaz yoo biyya taanee Israa’eeliif beekumtii hin laannu jedha. Yaadi kun israa’eeliif mataaa dhukkubbiidha. Har’a Biyyoonni adda addaa Filitsixeemiin akka biyyaatti fudhachuuf qophiidhaa jechaa jiru. bakka adda addaatti akka biyyaatti akka sochootu hayyamu. Garuu shakkii guddaan ilaaluu. Walumaa galatti dantaan abootii irree walabummaa sabootaa irra ejjeetee jiraataa jiraachuu argaa jirra. Haala jiru irraa yennaa xiinxalluu, ummati Filitsixeem hiriiraan yoo dhumees dafee dhageetti hin argatu. Gammachuu israa’eelootaa jiraachiisuuf fiigamaa jira waan ta’eef.

BIYYAA EERTIRAA:-

Ertiraan abshaalummaa dursitoota isheen har’a geese. Faranjoonni osoo irratti hin beekiin dargii kuffisanii, hatattamaan ammoo hiree murteeffannaa gaggeeffatan. Warri dhihaa adeemsa Ertiraa caalaatti kan hin jaalannee, bilisummaan booda waggaa 10 barfateeti. ilaalcha isaan qaban Afriikaa keessatti gadi dhaabbuu jedhanii shakkan. Maxxantummaa fi ashkarummaa hin fedhan. Ertiraan dhiiga ilmaan isheetiin bilisoomte. Dursitoonni ishee garuu , Bilisummaan alaabaa dhaabbachuu qofaa mitii jedhu. Daangaa addunyaan beektu sararachuutu xumura bilisummaa dhugeessaa jedhu. Xiinxaltoonni keenya tokko tokko fi namoonni tokko tokko dursaan isaanii dikitaataraa jedhu. Maaliif jettanii ? yeroo jedhaman ammoo, waggaa ammanaa taa’ee jedhu. Garuu dhimma isaanii qorannee akkas jennaayii ? isaan kan jedhan, daangaa keenya nu sararaatii, dhaloota itti aanutti Biyya daangaa qabduu laannee mana keenyatti gallaa jedhu. Faranjoonni ammoo rakkoo biyyoota gidduutti shidaniin jiraatu waan ta’eef lakkii jedhanii qabanii jiran. Jarri waan isaan gaafatan guutuu dinnaan humnaan bakkatti deeffachuuf ijaarsa isaani eeggatanii jiran . Daangaan Ertiraa karaa galaanaa fi yemen malee , karaa sudaan, Itoophiyaa , Jibuutii hin sararamiin jira. Kana gochuuf ammoo warri addunyaan harka jirtuu hayyamuu didanii jiru. dursitoonni biyyattii, dhaloota itti aanuuf dhiiga dabarsuu hin barbaadan. Nurratti haa dhumatuu jedhu. Waan waggoota baayyee angoorra jiraataniif dikitaataraa yoo nama jechisiisee, Ameerikaa keessatti waggaa 4 fi 8n wal furanii gurraacha biyyatti jiru hanga miliyoona 3 fi 5 mana hidhaatti guurani jiraachuun dimokiraatawaa  nama jechisiisa laata ?

Ani akka nama tokkotti , Ertiraa moggaa jirtuu akkas kan qaban, Oromiyaa Biyya oromoo boruu gaafachuuf deemnuuf maal nuun jedhuu ? isiniif hin sararruu jedhuu ?daangaa amma jirun walloofaa dhabnee jirru kana nu mirkaneessuu ? lafa keenya keniyaa keessatti cite jiru asi nu deebisuu ? gaaffilee kkf kaaseen deebii isaaf yaadda’aa. Beektoonni keenyaa dirree siyaasaa irratti wal qaban ogummaa isaaniin walitti dhufanii waan kana qoratanii irratti ni hojjatuu laata ? jedheen yaada. Adeemsa ertiraa irratti hordofaniin yoo nutti dhufan akkam goona ? shira wal fakkaataa yoo nu irratti raawwatan maal goona ? filannoo biraa maal of harkaa qabna ?

Wayyaaneen maqaa investimantiin abbootii qabeenyaa siyaasa aduunyaa keessatti qooda ol aanaa qaban hundaa Oromiyaa keessa qubsiiftee jirtu shira wayyaaneen mo’amanii maal nu irratti raawwataa jiru ? chaayinaan faa’aa dantaa isaaniif maal nu irratti raawwatu ? Biyya ta’uu keenyatti ni amanuu ? addunyaa dantaa ishee dursitu keessatti maal hojjachuu akka qabnu dursinee beeknaa ? irratti qophofnaa ? jedheen yaada. Kun dhugaadhaa. Waggoota muraasa booda waan nu mudatu. Rakkoon ertiraa har’aa dursitoota jiran osoo hin taanee, Daangaa beekamaa raawwatamuufii dhabuudha. Ertiraan akkaataa teessuma lafaan hedduu barbaachiftuudha. Warri akka itoophiyaatti irratti ajaju barbaadan jiru. dursitoonni Ertiraa kana jibbu. Kun warra dhihaaf hin liqifamu. Kana liqimsiisuuf waa tokkon isaan qabuun barbaachisaadhaa. Innis daangaa sararuu dhaabuudhaa. Akka hin raawwannee taasisuudha. Falmaan cichoomiinaan adeemsifamuu dikitaatarummaa nama jechisiisaa laata ? faranjoonni warra mata jaboo kaasanii ashaangullitii akka wayyaanee keewwatanii biyya hammacuun amala isaaniti. Nuutis bor yoo kana dinnewoo ? dikitaatara jdhamaa ? waraana keenyaaf bakka laadhaa jedhamnee yoo didinee, ashabbaarii har’a jedhamnuu itti fufaa ? kanaaf qalbifachuun dansaadhaa. qalbifatanii of qopheessumis akkasuma.

BIYYA WAYYAANEE FI WAYYAANEE :-

Wayyaanee irraa maaltu argamaa katabdaa ? jechuu dandeessu. Garuu waan irraa baratanis jiraa, hammeenya ishee ilaalanii boruu hammeenya hojjachuu irraa of qusachuunis jira. Adeemsa wayyaanee jalqabaa dhiifnee, badii wayyaanee xumuraa irraa dubbachuutu dansaadha. Walii galatti wayyaaneen dacha dargii ta’uun ishee irraa waa hedduu baranna. Adeemsa isaanii dargii balaalefatan deebisani akka ta’aniif isaan dirqisiisee qoratanii boruu akkas akka hin taanee irraa barachuutu danda’ama.wayyaaneen duraanuu, Biyya koo irran jiraadhaa jettee hin dhufne. Biyya abbaa qabu irra humnaan teessee bulchuu dhuftee. Biyya namaa irra buluun rakko hin qabu. Warruma abbaa caalaa hojjatanii buluun inuma jira. Badiin biyya namaa irratti hammeenya raawwachuudha. Hegaree ofii wallaalanii boolla ofiif qotuudha.gawwummaan wayyaanootaa biyya miidhaa hojjatan keessatti qabeenyaa horannee jiraannaa jedhanii yaaduu isaaniiti.

Abshaalummaa fi hattummaa addunyaa ilaallatanii , dantaa abbootii irree addunyaa irratti sagantaa baafatanii jiraachuuf yaaduun isaanii, lafa jiran isaan wallaalchisee jira.waan yaadan hundaan kufaniiru. Addunyaan amma isaan baachuu dandeessu hin tilmaamnee. Addunyaa barbaraaf gawwamsuutti muratan. Hattummaa fi sahfxummaa dhalotatti dabarsanii jiraachuu barbaadan. Kun hundi badii har’aaf isan saaxile. Kan harka isaanii lakkaawwachuutti isaan dhiheesse.boolla namaaf qotuu malee , boola qotameef osoo hin arginee, Biyyeen itti deebi’uu arguuf taa’u.

kutaa 4ffan itti fufa

HORAA BULAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Obbo Taammanaa Bitimaa: Bara Duuti Oromoof Dhiyaana Guyyaa Ta’e

BARA DUUTI OROMOOOF DHIYAANA GUYYUU TAHE

11.08.2016

Taammanaa Bitimaa irraa

Kunoo, erga Fincilli Diddaa Gabrummaa inni otoo walirraa hin cintin, ji’oota sagal guutuu lakkoofsifate kun amma caalayyuu jabatee itti-fufee jira. Fincilli baranaa kun gaafa 12. 11. 15 magaalaa Oromiyaa Waltajjii keessatti argamu, Giincii irraa ka’uun Oromiyaa guutuu dhuunfatee muldhata. Fincilli kun kaabaa-kibba, bahaa-lixa, mandaroota fi magaalaawwan bira kutuun gandeen Oromiyaa cufa waliin gayee argama. Fincilli seena-qabeesichi kun Dhaloota Qabeetiin yoo jalqabamellee amma dargaggeeyyii fi shamarran, ijoollee fi magnuddoolee, dhiiraa-dubartii, quteebulaa fi hojjateebulaa, barataa/ barattuu fi barsiisaa/ barsiiftuu, sheekii fi qeesii, abbootii gadaa fi ayyaantuuwwan hunda nagaan nagaaf hiriirsisee ammas garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Uummanni Oromoo guddichi abbaan nagaa, nagaaf nagaan ka’ee warra nagaa booressuun kumaatamaan galaafatemee argama. Barana dhiigni Oromoo akka galaanaatti gad-lolayee, lafeen Oromoo akka qoraaniitti urreefamee jira. Kun marti Oromoon akka mirgaa fi haqa isaa isa uumaan qabuuf waltahuun tarkaanafatu taasise malee, waan tokkollee isa duubatti hin deebifne. Barana Oromoon waan sodaa jedhamu boolla qotee awwaaluun, bilisummaa fi walabummaa ofiitiif garuma fuulduraatti tarkaanfachaa jira!

Baatiiwwan saglan dabran kana keessa wanneen suukanneessoon ginni-bittee Tigraay kan Wayyaanee jedhamu uummata Oromoo irratti gara-jabeessummaa fi bineessummaan raawwate, kan lakkaawamee dhumuu miti. Barana Oromoota fi uummatoota biyyoota alaa irraa dureewwan Wayyaanee fi loltuuwwan isaanii kunneen: “namoota moo bineeyyii dhaa?“, jechuun akka qotee (jirraa) walqabatan taasisee argama. Warri Wayyaanee yaada akkanaa kanatti nama geessan jechaa dha. Oromoonni fi namoonni biroo otoo waan akkanaa wal-gaafachaa jiranuu, kunoo “hiriirri Oromiyaa guutuu” keessatti, gaafa 06. 08. 2016 fiixan bayee oole. Hiriira seena-qabeessicha kan magaalaawwan Oromiyaa 200 keessatti adeemsifame kana irratti namoota kitila (miliyoona) sadii oliitu hirmate. Hiriirri kun magaalaawwan guguddoo kanneen akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Adaamaa fi Jimmaa faa irraa hamma magaalaawwan xixiqoolee kanneen akka Awadaay, Dheeraa, Caancoo fi Mooyalee faa kan hammate ture. Oromoon akkanatti dursee otoo walirraa hin citin baatiiwwan sagal guutuu fincila, ittaansees gaafa tokkicha magaalaawwan 200 keessatti olka-ka’a jedhee namni yaade tokkollee hin turre. Amma karaa kanaan Oromiyaan teenya, guyyaa Bilisummaa fi walabummaa-tti dhiyaattee jirti jechuu dandeenya.

Hiriira nagaaf, Oromoon keenya nagaan buqqayee mana baye kana irratti warri nagaa Oromoo fi Oromiyaa booressuuf qawween biyya keenya qabate, guyyaa tokkicha keessatti lubbuu Oromoota 75 galaafatee jira. Kanneen kuma hedduun lakkaawaman immoo madayaanii jiru. Manneen hidhaa impaayerittii kan durii caalaa hidhamtoota Oromootiin dhipphachaa jiru. Yaadachuuf, ji’oota saglan dabran kanneen keessatti dhiigni Oromoo akka galaanaatti loloyee, lafeen dhalawwan Oromoo akka qoraaniitti hurraawee argama. Ji’oota saglan kanneen keessa dhalawwan Oromoo 750-ni faashistoota Wayyaaneetiin galaafatamani. Kan biraa hafee dubartiin Oromoo ulfi baatii saddeetii, mucaan waggaa sadiyii fi jaarsi waggaa 80 loltuu Wayyaanee kan Agaazii jedhamuun galaafatamanii jiru. Baatiiwwan saglan kanneen keessa Wayyaaneen nama hiriiraa fi fincilaaf baye callaa otoo hin taane: nama gabaadhaa galu, hamaamoota cidhaaf deemu, ijoollee horii tiksitu, daa’imman oddoo (dhayii) keessaa taphattu faa itti-dhukaasuun galaaffattee jirti. Bineessummaa fi gara-jabina dureewwanii fi loltuuwwan Wayyaanee kana arguu dhiisiitii, dubbachuufillee kan hedduu nama suukanneessu. Mee yaa Waaq ilmi namaa akkanatti gara bineensaatti of-geeddaraa? Akkanatti sammuu isaa kan Waaqni akka ittiin-yaaduuf isa badhaase kana gara horii sammu-maleeyyii tahaniitti jijjiirrataa? Amma jarreen kun akkanatti: Oromoos, Somaalees, Amaaras, Anyuwaakis, uummatoota Laga Omoo fi uummata Sidaamaa faas gorra’aa, dhiiga isaanii lolaasaa “wajjin jiraanna”  nuun jedhuu?

Dur, eeyyee waggaalee 130 dura naazichi gurraachi kan Minilik Lammaffaa jedhamu, meeshaa waraanaa kan ammayyaa humnoota Oroppaa oggaa sanii: Biritaaniyaa Guddoo, Faransaa, Ixaaliyaa fi Rusiyaa irraa tuullaa-tuullaan argachuun, dabalees leenjiftoota fi gorsituuwwan Faranjii fidachuun waraana ofirraa-ittisaa Oromoon waggaalee 30 guutuu adeemsise booda biyya keenya qabachuu dandaye. San booda lafa lafee Oromoo tahe, uummata keenya irraa sarbachuun Oromoo fi uummatoota kibbaa gabbaarii taasifate. Gabbaarii fi gabrummaan obbolaa lakkuu tahani. Kan nama dhibu warri Wayyaanee kun hardhaa lafa lafee keenya tahe kana fudhachuun bulguuwwan addunyaa kanneen inbastaroota jedhamaniif hiree, kaan ofiif fudhachuun uummata keenya gabbaarummaa warra Minilik sanallee dhoowwate. Gabbaartichi durii sun lafa abbaa ofiirraa hin buqqifamuu, achuma irraa taa’etoo nafxanyooota gabbara. Amma garuu, Oromoon qawween araddaa ofirraa buqqifameeti hariyama. Kana malees, hardha laggeen, haroolee fi harawwan Oromiyaa summeeffamaa jiru. Daggallii fi bosanni Oromiyaa ciramanii mancaafamuun biyyi Abbaa Gadaa fi Haadha Siiqqee lalisaa fi jiidhaan sun gara adaala-tti (“desert“) geeddaramuuf deema. Uummanni Oromoo fi kanneen biroo isaan magaalaawwan Oromiyaa keessa jiraatan gixaananii, dhamayanii manneen isaan ijaarratan buldozaraan daakamanii argamu. Ginni-bittee Tigraay kun isaan akkanaa kanaan misooma jidha. Impaayerittii uummanni kitila 20 (20 000 000) tahuu beelaan harcawu keessatti: “guddina dhibbayyaa 11 (11%) galmeessine” jechuun addunyaa sobaa jira. Biyya warra Wayyaanee kanatti sobatu, misooma fi guddinaa tahuun dhibbayyaa hedduun guddachaa jira jechaa dha!

Uummanni Oromoo abbaan firaa fi abbaan nagaa kun daangaa ofiirra tarkaanfachuun biyya namaa hin qabanne. Mirgaa fi haqa namaa hin sarbine. Yeroo ginni-bittee Habashaa uummata Tigraay beelaan ficcisiisu san Oromoo keenya afaan ofii irraa fuudhuun waan qabuun isaan gargaaraa ture. Yommuu faashitichi Habashaa kan Mangistuu Hayila-Maaram jedhamu uummata Tigraay beelaa fi waraanaan lafarra harcaasaa: “wanni Tigraay irraa argamu chookii takkallee nuuf bituu hin dandayu” jechuun, uummata Tigraay arraba isaa addaggee saniin madeessuyyu uummanni Oromoo aariin waxalamaa waan qabuun Tigroota deegaraa ture. Maarree, hardha dubbiin garagalchoo taatee, dureewwan Tigraay waciitii itti-nyaatan caccabsaa, harka laateef san nyaachaa jiru. Obsis daangaa qabaa, uummanni Oromoo obsa-qabeessi fi abbaan keessummaa kun dhiibamee, dhiibamee hallayyaatti darbatamnaan karaa nagaatiin oljechuun baatiiwwan sagal guutuu fincilaan dachee sochoosaa jira. Qabsoo bilisummaa fi walabummaa isaa karaa nagaatiin adeemsisuun addunyaa irratti of-beeksisee argama. Qeerrolee fi qeerrantiileen Oromoo harka ishii lamaan addaa ofiirra kaawuun, qoma ofii diriirsitee qawwee agaazii dura dhaabbattee jirti. Maali Oromtittii baddaa Barentuu (Harargee) san, ishii agaazicha ishiitti afaan qawwee qabe san quba-ofii itti-qabaa: “yoo dhiira taate, lappheen tiyya kunootii xiyyiitii-tee itti-roobsi” jetteen san agarree mitii! Intala Oromoo-woo ishii muka-mooyyetiin rukuttee agaazii irraa kilaash hiikkatte san ni beeknaa mitii? Kunoo, onneen Biiftuu Hamoosaa fi onneen Warqituu Liiban faa deebiyaa jirti. Baatiiwwan saglan guutuu qabsoo isa karaa nagaa adeemsisuun biyya-lafaa irratti of-beeksifnullee, dhumaatiin namoota keenyaa inni gaafa 06. 08. 16 tahe kun, akka qabsoodhuma isa karaa nagaa callaa adeemsisuun nu hin baafne sirriitti ifa nuuf taasisee argama.

Warri Wayyaanee sammu-dhabeeyyii fi gara-bineeyyiiwwan kun dirqiidhumaangara qabsoo hidhannootti nu dhiibaa jiru. Erga isaan qawwee fi eeboo barbaadanii sabni Oromoo kana isaan badhaasuu malee, filmaata biraa hin qabu. Kana jechuun garuu, qabsoo keenya isa karaa nagaatiin adeemsisaa jirru ni dhaabna jechuu miti. Qabsooleen karaa lamaaniin adeemsifaman kun wal-jajjabeessu malee, kan wal-laaffisanii miti. Amma uummanni Oromoo waan sodaa jedhamu san boolla qotuun awwaallatee jira. Karaa maraan walgargaaruu fi walirratti du’uuf kakuu waliif seenee jira. Addaan-qoodamuu fi walitti-ka’uu biyya irraa hariyatee argama. Maarree, amma nuti bosonaa fi daggala Oromiyaa cufa manneen hin taasifannuu-ree? Leencotaa fi qeerransoota Oromiyaa hiriyoota hin godhannuu-ree? Kakuu dhaa; laguu dhaa otoo nuti lubbuun jirruu Oromiyaan: biyyi Bakar Waaree fi biyyi Leenjisoo Diigaa, biyyi Ilaansoo Halloo fi biyyi Abbishee Garbaa, biyyi Waaqoo Guutuu fi biyyi Taaddoo Birruu, biyyi Maammoo Mazammirii fi biyyi Magarsaa Barii, biyyi Elmoo Qilxuu fi biyyi Garasuu Dhukii faa warra waayee qawwee callaa yaadaa buluu kanaan hin fudhatamu.Tokkummaa keenya alaa-manaa akka sibiilaatti cimsachaa, Oromummaakeenya akka odaatti lalifachaa, kan ammaa caalaa ijaaramnee wal-ijaaraa, hidhannee wal-hidhachiisaa karaa qabsoo bilisummaa keenyaa sirriitti qabannee garum fuulduraatti xuruurra! Akkuma jagnichi keenya Jaarraa Abbaa Gadaa jedhe san: bilisummaa fiwalabummaan Oromiyaa “akka du’aa waan ooluu dandayuu mitii“, gaaraa dakaaa oljechuun haa sochoonu!

  ==============    //    ===========

Reuters: Ethiopia’s battle for land reforms could lead to civil war (opposition leader)

Ethiopia’s battle for land reforms could lead to civil war: opposition leader

LONDON (Thomson Reuters Foundation) – Mass street protests that saw dozens of people shot by Ethiopian security forces over the weekend could spill into civil war if the government fails to reform land use policies, a veteran Ethiopian opposition politician has warned.

Merera Gudina, leader of the Oromo People’s Congress, said the East African country was at a “crossroads”.

“People are demanding their rights,” he said. “People are fed up with what the regime has been doing for a quarter of a century. They’re protesting against land grabs, reparations, stolen elections, the rising cost of living, many things.

“If the government continue to repress while the people are demanding their rights in the millions that (civil war) is one of the likely scenarios,” Gudina said in an interview with the Thomson Reuters Foundation from Washington DC.

More than 90 people were shot dead by security forces in protests across Ethiopia’s central-western Oromiya and northern Amhara regions at the weekend, according to opposition officials and residents.

Gudina said thousands of people were arrested in Addis Ababa, after the government used “massive and excessive force” to shut down demonstrations that had spread there. Other activists estimated that 3,000 protesters had been detained.

“There have been no attempts at negotiation from the government, no engagement with the opposition or the people. So far, their only response is bullets,” Gudina said.

U.N. human rights chief Zeid Ra’ad Al Hussein urged Ethiopia on Wednesday to allow international observers into Oromiya and Amhara. He also said allegations of excessive use of force across the two restive regions must be investigated and that his office was in discussions with Ethiopian authorities.

POLL IGNITES FIRST FLAMES

Protests began in November in the town of Ginchi in Oromiya over a government plan to allocate farmland to Addis Ababa for development, potentially displacing large numbers of Oromo farmers, the largest ethnic group in Ethiopia.

The plan was scrapped but protests flared again over the continued detention of opposition demonstrators.

On May 24 the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) government had won a landslide victory in parliamentary elections, which critics and the opposition said were rigged.

Human Rights Watch estimated that 400 demonstrators were killed by security forces between November and June. Several prominent figures were arrested during that period, including the Oromo activist Bekele Gerba, who was taken from his home in December.

The protests have spread to other areas and people were now organizing and co-operating across ethnic lines,” Gudina said.

“That is what we have been waiting for,” he said.

“The regime could not contain the protests to only one region: all along, we have been expecting that others have their own issues.”

Government officials did not respond to requests for comment.

The state-owned Ethiopian News Agency reported that “illegal protests” by “anti-peace forces” had been brought under control. It did not mention casualties.

Gudina, who was part of the student movement involved in overthrowing Emperor Haile Selassie in 1974 and subsequently spent seven years in prison under the communist Derg government, said he has no power to stop the demonstrations.

“How on earth do you tell people not to demand their rights? The only advice I give is to make their protests as much as possible peacefully and legally.”

He said land policies needed to be reformed to ensure that land acquisition was fair, transparent and properly managed.

“When land is taken for real development, there needs to be proper compensation, [an] alternative livelihood should be arranged for the farmers,” he said.

Many farmers who have been moved from their land already are now living in poverty, with some women forced to turn to prostitution, Gudina said.

In a statement released on Monday, the U.S. Embassy in Addis Ababa said it was “deeply concerned with the extensive violence that occurred during protests across Ethiopia” at the weekend.

It said it had noted that protesters and security officials had been killed but that confirmed numbers were not available.

Gudina also criticized foreign investors in Ethiopia. “Investing when such governments are at war with their people is not helping. There’s no guarantee, no security for their investment until the politics is getting better and the country is stabilized,” he said.

“They know that the country is going in a bad direction.”

Aljazeera: Ethiopia says UN observers not needed as protests rage

Ethiopia says UN observers not needed as protests rage

Spokesman tells Al Jazeera government is responsible for safety of its own citizens.

Listen to this page using ReadSpeaker

Amnesty International says 67 people were killed in Oromia and 30 in Amhara [Reuters]

 

Addis Ababa – Ethopia has dismissed a plea from the United Nations that it allow international observers to investigate the killing of protesters by security forces during a recent bout of anti-government demonstrations.

Getachew Reda, a government spokesman, told Al Jazeera on Thursday that the UN was entitled to its opinion but the government of Ethiopia was responsible for the safety of its own people.

Reda’s comments came after the UN urged the government to allow observers to investigate the killings of at least 90 protesters in the Oromia and Amhara regions over the weekend.

Zeid Raad Al Hussein, the UN High Commissioner for Human Rights, said allegations of excessive use of force must should be investigated and that his office was in discussions with Ethiopian authorities.

Reda, however, told Al Jazeera that it was not necessary to send observers to specific parts of the country since the UN already had a massive presence in Ethiopia.

He said the government would launch its own investigation into whether security forces had used excessive force and would do so in consultation with local people.

He blamed what he called “terrorist elements” for stoking the violence from abroad, without giving further detail.

At the weekend, an opposition leader told the AFP news agency that up to 50 people were killed as security forces suppressed the protests. Amnesty International put the death toll at 97.

Oromia, an area which surrounds the capital Addis Ababa, has seen several months of protests, sparked by plans to allocate farmland in the region for development.

Authorities scrapped the land scheme in January, but protests have flared again over the continued detention of opposition demonstrators.

Source: Aljazeera

Ethiopia Must Allow Observers Access After Deadly Protests: U.N. Rights Chief

Ethiopia Must Allow Observers Access After Deadly Protests: U.N. Rights Chief

Almost 100 people died in recent anti-government protests, according to rights groups.

Ethiopia must admit international observers to establish the facts around deadly protests that killed scores of people over the weekend, according to the United Nations human rights chief.

Anti-government protesters took to the streets in several parts of the Horn of Africa country to demonstrate against alleged economic and political marginalization. In the Oromia region—which has seen an unprecedented wave of demonstrations in recent months—protesters marched in the capital Addis Ababa, while rallies were also held in parts of the northwestern Amhara region, including the regional capital Bahir Dar.

Subscribe now – Free Bluetooth speaker worth over $50Amnesty International claimed that almost 100 people were killed and hundreds injured in the protests as Ethiopian security forces used live bullets on protesters. The worst violence took place in Bahir Dar, where some 30 people were killed in a single day, according to the rights group. The Ethiopian government blamed “nearby and distant foreign enemies and social media activists” for holding the protests, which it said were unauthorized, and that security forces were reacting to violence and vandalism from demonstrators. The authorities also disputed the death toll given by rights groups and opposition politicians.

The U.N. High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad al-Hussein, said that the use of live ammunition against protesters “would be a very serious concern for us” and said that information about the protests had been difficult to come by. Press freedom is limited in Ethiopia, with the country ranked 142 out of 180 in the 2016 World Press Freedom Index by Reporters Without Borders.

Zeid urged Ethiopian authorities to give international observers access in order to determine whether security forces had used excessive force and “promptly investigate…these allegations,” in an interview with Reuters on Wednesday.

Protests began in the Oromia region—which is home to the country’s largest ethnic group, the Oromo—in November 2015 over government plans to expand the territory of Addis Ababa, which Oromo protesters said would result in forced land seizures and displacement of farmers. The government dropped the plan in January, but protests continued, partially motivated by a brutal crackdown that had seen more than 400 people killed, according to Human Rights Watch (HRW). A spokesman for the Ethiopian Embassy in London, Abiy Berhane, told Newsweek that HRW’s death toll was “exaggerated.”

The other main group protesting the government is the Amhara, Ethiopia’s second-largest ethnic group. The Amharas have a decorated history in the country; all but one of the Ethiopian emperors were Amhara, according to IBTimes UK.

Source: http://europe.newsweek.com/un-rights-ethiopia-must-allow-observers-access-after-deadly-protests-489295?rm=euhttp://europe.newsweek.com/un-rights-ethiopia-must-allow-observers-access-after-deadly-protests-489295?rm=eu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 12,021 other followers