Serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora

AddisAbabaBy Bona Geshe

(OPride) — The Addis Ababa City Administration’s plan to unconstitutionally expand the city’s territorial boundaries under the guise of development have sparked a growing protest around the country.

Over the last week and half, hundreds of Oromo students at all universities in Oromia expressed their opposition. While the protests have largely been nonviolent, local reports show that at least three students were injured in confrontations with police at Wollega University’s Nekemte campus.

Roots of the conflict

The 1995 Constitution of Ethiopian designates Finfinne (aka Addis Ababa) as the capital city of the Federal State under its Art 49(1). This particular provision entitles the city’s residents the right to self-governance including representation in the House of Peoples Representative. The same article makes the federal government responsible for the administration of the city without defining the nature of their relationship.

Finfinne being an Oromo land, the Constitution also acknowledges the ‘special interest’ of Oromia regional state under Art 49(5). Although the constitution leaves the specifics to be determined by law, which’s so far been absent, it is possible to discern the nature of these ‘special interests’ of Oromia from the provision of Art 49(5). These interests include provision of social services, utilization of natural resources of the city and other similar matters, including those pertaining to joint administration.

One of the main purposes of the Constitution is to rectify the historical injustices committed against the nation, nationalities and peoples of Ethiopia under previous rulers. Since its inception in the 19th century following the invasion of Menelik II, Finfinne had served as the center for enforcing the aggressive assimilationist policies of subsequent Ethiopian regimes. The Oromo people were evicted from their land to give way for the settlers of the conquering force. As the capital kept on growing, Oromos were forced onto the margins — socially, economically and politically. As such, the purpose of Art 49(5), inter alia, is to rectify this injustice by constitutionally acknowledging the ‘special interests’ of Oromia and enabling the Oromo people to benefit from the social services, natural resources and also partake in the administration of the city. However, more than two decades after the Constitution was adopted, there is not even a single public school that provides education in Oromo language let alone enabling the Oromo people to partake in the administration of the city.

Click here to read full article @ opride.com

“KARAA CABE HAA DHANGALA’U !”

Y.G(2005)

Gidduu kana Intarneeta irraa waanan dubbisee fi natti tole keessaa, Mammaaksa tokkodha. Maal jedha seetan, “Taa’anii Buqqee jedhamu mannaa/irra, ka’anii bubbee ta’u wayyaa ” kan jedhu.  Mammaaksi kun qalbii koo hawwateera. Sochiin Biyya keessaa ijoole’e GOOTA UMMATA isaanii ta’aniin gaggffamaa jiru, maaliif kutaa hawaasaa , addatti, Hojii Mootummaa ta’uu kan biroo irratti bobba’ee jiraniin utubamee mul’achuu dadhabe ? kan jedhuu fi Ijoolleen kaleessa Koleejoota keessatti gaaffii kaasaa turan, mindaa ji’aan deebii argatee ??? jedhee akkan of gaafadhu na taasise. Gaaffii kun na keessatti hafuu hin qabu jedheen katabe. Kun qalbii Namoota hedduu keessas ni jira. Warra gaaffiin kun isaan ilaallatu, deebii kennuu qaban. komeen kun dhara miti. Waanuma arginuudha. sababaan ammoo, gabrummaan walii gala keenya irra waan jiruuf. Gaaffii Ummata Guddaa kanas , Mindaa fi Abbaa qabeenyaa ta’uun qofa kan dhaabbatu akka hin taane qalbiitu beeka. Gaaddisaa Hirphasaa, Jaagamaa faa’aa, Mindaa fi Imaaxaa wayyaaneef hin wareegamne. Qalbiin keenya hanga kanas gadi bu’ee yoo ta’ee, Diinni keenya shira qorannoo jabaan utubameen nu dhabamsiisuf deemu, ykn waan nu qaraa jiru kana dubbisaa .shirri wayyaanee nu qophaa’aa jiru, Hojjataa Mootummaa fi barataa jedhee adda kan baasuu miti. Shira kana kan hubate,wareegama kamuu kafaluuf, ijoollee kana cinaa akka dhaabbatu hin shakku. Yoo dabeessa nyaatee buluun Bilisummaa itti fakkaate hin ta’iin. Ijoollee kana cinaa dhaabbachuun dirqama sabummaati.   

Hiwaatoonni waan isaan har’a deemaniif miti, Bara Chaartaraa ABO humnaan dhiibanii baasaniyyuu, maaliif akka ka’an ni hubanna turre. Ilaalachi isaanii Qabsoo Oromoof qaban eessa irraa akka eegalu ka wallaalu hin jiru. Bara Qabsoo turan walii galtee dhaabbilee siyaasa Biyyatti addatti ABO waliin qaban haala akkamiin gananii , humnoota alaan wal ta’anii sirna wayyaanee akka kuffisan qalbiitii qabna. ABO Biyyaa baasuu qofaa odoo hin taanee, Biyyoota ollaatti teessoo duubbee akka hin qabaanneef, shiroota Biyyoota ollaa keessatti gaggeeffaman numa beekna. Shirri yeroo sana ifatti gaggeeffamaa ture, har’a sadarkaa maalii irra ga’ee akka jiru, dhalooti har’a iyyuu tolchee beeka. Hiwaatoonni Qabsoo Oromoo bara baraaf awwaaluuf, kan isaan dura dhaabbate hundaa ajjeesuu jedhanii murteeffataniiru. Qabsoo kanas Sadrkaa Addunyaatti Gooltummaa keessa galchanii , ajjeechaa Ummata kana irratti gaggeessaa jiran seera qabeessa taasifachuuf tattaafataa jiraachuu, guyyuu argaa fi dhaga’aa jirra.  Kana irra taranii, Biyyuma abbaa keenya irraa nu buqqisanii, mana isaanii ijaarrachuuf hojjachaa jiraachuu , shiroota isaanii guyyuu raawwataa jiran irraa argaa jirra.

Hiwaatoonni QABSOO UMMATA OROMOO hundeetii buqqisanii balleessuu ,yoo dadhabamee ammoo, ABO ofii hajajan bakka buusanii Oromoo garba isaanii taasisuuf shirri hin gaggeessin hin jiru. ABO humnaan dhabamsiisuun qabsoo Oromoo dhabamsiisuudha jedhanii, hanga har’atti irratti hojjachaa jiru. kan gaaffii Bilisummaa kaasu hundaa ajjeesuu , hidhuu, Biyyaa baasuu hojii guyyuu godhatanii waggaa 22 oliif irratti hojjataa jiraatan. Ammallee sanuma. kanaan dura , Magaalaa gudditii OROMIYAA Finfinnee irraa Adaamaatti Naanneessuf yaalii dhaloota gaaga’ee gaggeessaniiru. Sabni kamuu Miseensa OPDO ta’uu danda’a jedhanii Namoota Afaan beekan itti naqanii, Oromiyaa dhuunfachuu yaalaniiru. Bulchiinsi Oromiyaa ofiin jedhee wawwaataa jiru, mirga Oromiyaa Bulchuu waggaa 10 dura qabu amma qabaa ? jedhanii yoo gaafatan, deebii fakkeessaa argachuun ala qabatamaan waan argatu hin qabu. Kanaaf raga hedduu of harkaa qabna. Har’a Biiroon Qonnaa, Biiroon Fayyaa, Biiroon Barnootaa, Polisiin Oromiyaa, Biiroon Investimantii Oromiyaa jedhaman mirga kaleessa Oromiyaa keessatti qaban har’a hin qaban. Harki 70 ol Sirna Fedaraa jala jiru. hojii waliin qindeeffachuu sababaa jedhuun, waa hedduu harkaa fudhanii jiru. fkn. Biiroon Qonnaa lafa of harkaa qabu keessaa amma itti hajaju meeqa ? yoo jedhame waan raajiitii . Biiroon Investimantii Oromiyaa lafa heektaara kuma 10 ol kennuu hin danda’u. Oromiyaa keessaa lafti maqaa investimantiin lammii Biyya keessaas ta’u alaaf laataman hundumtuu , wal ta’iinsa Mootummaa Fedaraalaan qofaadha. Hojiilee Investimantii Oromiyaa keessatti bifa kamiinu jiran , gibirri isaan kafalaniif Mootummaa Fedaraalaaf malee Oromiyaaf miti. Oromoon, Mirga addaa Finfinnee keessaa qabu eegamuufii miti. Oromiyaa keessaa kan argatu iyyuu dhabaa jira. Adeemsi wayyaanootaa kun Naannoo Tigiraayi keessatti faallaadha. Mootummaan Fedaraalaa waan Tigiraayi keessaa kafalamuuf dhibbeentaa 30 illee hin ta’u. gibirri kubbaaniyaa fi industirilee Tigiraayi keessa jiran irraa argamu harki 70 Naannichaaf gala. Daandiin humna qillensa Itoophiyaa , buufata xiyyaaraa Tigiraayi keessaa qabutti ni kafala.walumaa galatti Akka Bara Dargii “ye sarto addar quxixir komite” jedhamee waajjira hunda keessatti caasaa Dargii ijaarratan san, wayyaaneenis “Biiroo Kominikeeshinii ” jettee waa hundaa tu’atanii jiru. Biiroon kun waajjira Mummicha Ministirootaa keessatti, Ministeera Kominikeeshiiin suduudaan ajajamu malee naannichaaf miti.

Humna Ibsaa fi Dingadee Biyaattif lafee duddaa wanni ta’e hundi Oromiyaa keessaa saamamaa jira. Oromiyaa fi Oromoof garuu bu’aan buusan tokkollee hin jiru. shirri wayyaanootaa maqaa Biyya misoomsuu jedhuu Finfinnee irratti raawwatamaa jiru, itti fufiinsa shiroota isaanii Naannoo Oromiyaa keessatti bifa gara garaan raawwachaa jiraniiti. Kana irratti waa hedduu kaasuu ni dandeenya. Finifinnee Maqaa Misoomsuun shirri Hiwaatoonni gaggeessaa jiran, dhuma irratti sadarkaa biyyaatti waan raawwachuu barbaadantu jira. Hiwaatoonni adeemsa isaanii kana yoo mormiin Ummataa isaan hin mudatiin, dhuma irratti Sirna Fedaraalizimii kan jedhan kana geeddaruu akka barbaadan gamanumaa mul’ifachaa jiran. Qabeenyaa har’a horatanii fi jireenya isaanii hegareef yaadda’u irraa , gaaffii Ummatootaa dhaamsuuf, Sirna FEDARAALIZIMII jiru iyyuu dhaamsanii, Dizaayinii biraa karaa itti hin dammaqamneen hojjachaa jiru. Dizaayiniin wayyaanootaa Sabboonummaa Ummatootaa dabalaa dhufe dhaamsuuf karoorfate kana wayita ifa taasifnu, tarii kun akkamiin ta’a ? jettanii calliftanii bira hin tariinaa. Maaliif jennaan, Kan waggaa 3 fi 5 dura dubbatamaa ture yk karoorri isaanii galiin isaa kana jedhamaa ture, akkamiin ta’a ? jennee odoo wal gaafannu, waan sun hojii irra oolee ijaan arguu irra geenyerra waan ta’eef. Kan ammaa kunis waan hin hafneedha. Dursanii waa ofitti fudhatanii hojjachuun, adeemsa diinaa dhaabuuf waan duraa fi duubaa hojjachuuf nama gargaara.

Hiwaatoonni wanni yaadaa jiran, Magaalaa Finfinnee Daangaa KM 45n Daangeessanii Guutummaatti wiirtuu Dingdee isaanii taasisuudha. Kun hojii tokkoffaadha. Naannoo kanas ZOONII GIDDUU GALAA jedhanii moggaasaniiru. Naannoolee hafan , jechuu Km 45 ala kan jiran, bakka Afuritti qoodaniiru. Kunis ZOONII KAABAA , ZOONII KIBBAA , ZOONII BAHAA , ZOONII DHIHAA jedhanii kaa’aniiru. Kun hundeedha. Hojiileen Misoomaa gurguddaa, Daandii, Ibsaa, Bishaan kkf n , kana irratti hundaa’anii hojjachaa jiru. kan dhugeeffachuu yoo barbaaddan bu’uraalee Misoomaa Sadarkaa Biyyaatti ijaaramaa jiran irratti qorannoo gaggeessaa . fakkeenyaaf humna Ibsaa akka itti qoodanii jiran, Hidha laga Abbaayyaa irraa kan Maddu, Zoonii dhihaa fi gidduu galaaf akkasumas, Boondii Ummataa deebisuuf amma tokko Biyyoota Ollaatti gurguru. Gilgal gibe Zoonii Kibbaaf, zoonii Bahaaf karooraan qabamee jira, , Zoonii Kaabaaf Takazee fi Xaanaa ta’u. gama hundaan kun qophaa’eera. Daandiin Baaburaa, Konkolaataa irra jireessi isaanii Biyya sana bakka Afuritti qoodanii Biyyoota ollaan odoo hin hafnee wal quunnamsiisuu akka danda’anitti hojjataman. Karaa biraan, humni waraanaa, humni Tikaa, humni Polisii Fedaraalaa caasaa kanaan qixaa’aniijiru. Komishiniin Ispoortii Biyyattiis, Dorgommii kubbaa miilaa shamarranii haala akkasiin gabaasaa jira. Zoonii giduu galaa, kaabaa……. jechaa jira. Karoorri kun waan hedduun mul’ataa jira . shirri irra jireessa kan hojjatamaa jiru, waliin misoomuuf kan jedhu irratti rarra’a. akkuma Finfinnee ammaa kana . kanaaf, Piroojaktoonni gurguddaa amma Hojjatamaa jiran sadarkaa Naannootti ibsamaa jiru odoo hin taane, Naannoo kaabaaf akka feyyadutti jedhanii hojjatu. Kibba Biyyattif Daandiin kun tajaajila kenna faa’aa jechaa jiran.

Kana irraa kaanee Qabsoo nu eeggatu tilmaammatanii ka’umsa ofi tolfachuu hedduu barbaachisaadha. Sirna Fideraalizimiin Itoophiyaa keessa jiru Biyyoota ollaaf soda qaba. Biyyooti ollaas tumsa akkasii keessa galchuuf dantaa adda addaan ofitti qabuun ni jira. Ati ebaluu naa ari’ii , kanan siif godhaan hedduummaachaa jira. Kanaaf Ummata koo, shirri Naannoo Finfinneetti argaa jirru dhumni isaa waan isiniif katabe kanadha. Kana amanuun rakkisaa fakkaachuu ni mala. Kana gochuun wayyaanootaaf dhabamuudha jechuus ni dandeessu. Kana caalaa kan isaan dhabamsiisuu fi qabeenyaa keenya bara baraaf dhabuurra jedhanii kan lafa kewwaatan sabboonummaa sabootaa addatti kan Ummata Oromoo cabsuuf, ka’umsa gaaffii isaanii dhabamsiisuu qabna jedhanii karoora haaraa kana hojjatan. Balaa hegaree isaaniif  furmaata ta’u kana karaa itti hin dammaqamneen irratti hojjachaa jiru. Oromiyaa dhabuun isaaniif du’a bara baraati. Dhabuu miti, gaaffii isaanii dhaggeeffachuunu , muka of irratti muruudhaa jedhanii waan hundaa humnaan cufuuf murteeffatanii jiru.adeemsa isaanii kana humnoota alaa fudhachiisuuf irratti hojjataaa jiraachuu odeeffannoon milqixe ni saaxilti. Tokkummaa Itoophiyaa baraaruuf jedhamee.

Kanaaf dhalli Oromoo “KARAA CABE HAA DHANGALA’U !!”, mirga isaaf falmii eegale daran jabeessuun ala furmaati biraa hin jiru. Hojjattoonni Oromoo fi Ilmaan Oromoo biroon sochii Dargaggootaa fi Barattootaa akka Fiilmii taa’anii daawwatan , shirri wayyaaneen gaggeeffamaa jiru, isaaniin qofaatti  filee akka hin jiraachifne hubachuu qaban. Hojjattoonni fi ilmaan Oromoo kaleessa Yunivarsitii fi Kooleejoota adda addaa keessatti seenaa hojjachaa turan, akka waan gaaffiin isaanii maallaqa argachuu ta’etti mindaa fi hojiilee adda addaa irraa waan argataniin afaan qabatanii taa’uun qaaniidha. Shirri wayyaanootaa gola isaan dhokatanii ykn riphanii jiranitti isaan dhaqabuun waan hin hafneedha. Ijoollee har’a wayyaaneen kokkee wal qabaa jirtu faana hiriiranii gabrummaa daran nu qophaa’aa jiru irraa of haa barbaarru. Yoo ta’uu baate hima didduun du’a hin didduun ni dhugeeffama.

Dhalooti har’aa hojii boonsaa gaggeessaa jiran , daran sochiin isaanii kun kutaa Hawaasaa adda addaa akka seenu taasisuun murteessaadha. Gidduutti akka hin dhaabbanneef toftaa gegeddaruu fi sochiilee jiran babal’isuu, karaa diinnii nama eegu irra odoo hin taanee, waan hojjachuu qabnu gama hundaan taasisuun furmaata guddaa qaba. wayyaaneen Finfinnee qofaa odoo hin taanee, Oromiyaa iyyuu shiroota adda addaan nu harkaa baasuuf hojjachaa jiraachuu hubannee, Qabsoo keenyaa fi sochii keenya sadarkaa wayyaaneen nu yaadaa jirtu kana irra akka taru taasisuuf, irratti hojjachuu qabna. Sochiin har’aa kan isa kaanii irra adda kan isa taasisu , Miseensoota OPDO hedduu of bira dhaabu isaati. Kana irratti daran hojjachuutu murteessaadha. Akka walii galaatti wanni yaadu qabnu, Ummati Oromoo qabsoo walii galaaf afeeramaa jiraachuudha. Kun dhiibbaa diinaan kan taasifamuudha. Kun ta’uun ega hin hafne ammoo xuxxuqu qofaa odoo hin taanee, Gootummaa Oromoota kaleessaa dhugeessudha. Diinni Oromoo adda baasee waanan jiruuf, Qabsoo isaas laamsheessee waanan jiruuf shira koo hojii irra oolchuun danda’a jedhee wixifachaa jira. Kun akka hin taane mirkaneessuuf gama hundaan waan jiru finiinsuun hamilee walii waan ta’uuf hunduu of haa baraaru. GALATOOMAA .   

HORAA BULAA !!!!!!!!!!

FDTD_Afan_Oromo

Kitaaba “From Dictatorship to Democracy” I “Abbaa Irree irraa Gara Diimokraasii”

Hiriira Mormii Amboo Keessaa Irratti Namoonni Ajjeesaman, Gamooleen Gubatan, Jedhu – Jiraattonni

30.04.2014 18:32
Namoo Daandii

Kanneen bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti argaman manneen barnootaa sadarkaa ol’aanaa fi sadarkaa lammaa, walumaa-galatti 11 keessatti hiriirri mormii barattootaa akka babal’atee geggeessamaa jiru namoonni ijaan argan Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jira

Har’a Shawaa Dhihaa, magaalaa Amboo keessatti hiriira mormii geggeessame irratti yoo xiqqaate namoonni ja’a du’uu fi ka biroo hedduun madaa’uu Koongiresni Federaalistii Oromoo gabaasaa VOAf ibsee jira.

Lubbuu namootaa har’a Ambootti dhabamee ala biilsaaleen sadii gubachuu isaanii, namoonni ijaan argan, telefoonaan, Raadiyyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.

Waa’ee hiriirawwan mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiruu fi walitti-bu’insoota itti fufanii uumaman ilaalchisee, mootummaa Bulchiisa Naannoo Oromiyaa fi Mootummaa Federaalaa irraa ibsi haga ammaatti kenname hin jiru.

Guutummaa gaaffii fi deebii kanaa dhaggeeffadhaa:
As tuqaa dhaggeeffadhaa!
http://realaudio.rferl.org/voa/AFAN/2014/04/30/013e0b51-6b2c-4ca8-a9de-7d997ec667aa.mp3 (www.voaafaanoromoo.com)

Kutaa 1ffaa

Kutaa 2ffaa

 

OromiaTimes

Billoo Boshee

Wallagga Aanaa Bonayyaa Magaalaa Biilloo Keessatti Gootonni Barattooti Oromoo Diddaa Finiinsan.

 1. Gaaffiin Ummata Oromoo haa deebi’u.
 2. Finfinneen biyya Oromootaati.
 3. Oromiyaan haa bilisoomtu.
 4. Alagaan nu hin bulchuu.
 5. ABOn nu haabulchu .
 6. Minilik diina Oromooti!

Haala kanaan loltooti Wayyaanee fi poolisoonni Federaalaa barattoota magaalaa kanaa irratti rasaasa dhukaasuu fi bittimsuu yaalan illee duubatti deebisuu hin dandeenye.

Gabaasi bakkoota kaanis haaluma kana ibsa.

Qindoominaan itti fufna!

https://www.spreaker.com/user/ragabaa/breaking-news-live-reportinf-from-ambo?

INFO (Source: Daandii Ragabaa Show)

Kun kallattiin magaalaa Amboo keessaa yeroo ammaa kan waraabameedha; ummata meesha maleeyyii kanneen reeffa ilmaan isaanii bakka itti kufanii kaasanii awwaallachuuf deeman irratti dhukaasa walitti aansee dhukaasamaa ture; iyyaa fi boohicha haadholii kan kallattiin waraabame kan of keessaa qabuudha.

error=access_denied&error_code=200&error_description=Permissions+error&error_reason=user_denied#_=

Qeerroo Oromiyaa

Oduun gara biyyaa irraa nuqaqqabaa jiru akka ibsu tti Uummati magaalaa Amboo guutummaa guutuutti mormii isaa dhageessisaa jira. Barataan Oromoo Tasfayee Gashe jedhamuu rasaasa loltuu Wayyaanee irraa itti dhukaafameen lubbuun wareegame jira. Barataan kun Barataa Oromoo Barataa kutaa 9ffaa Mana barumsaa Liibaan Maccaa sadarkaa 2ffaa Amboo irraa barata. Sababaa kanatti kana are uummatni Amboo FDG cimsuun injifatnoolee armaa gadii goonfachaa jiru.

Qabsoo FDG Amboo irratti qabatee jirun wareegamaa kanfalamaa jiruun Injifannoo cuccululuqaan galmaa’a jira, Injifannoo Wareegamaan galmaa’aa jiru keessaa:

1. Ummaannii Bulchiinsa Godinaa To’atee jira.
2. Poolisootni Federaalaa fi Oromiyaa walitti bu’uun warri Federaalaa Lama Poolisotaa Oromiyaan ajjefaman.
3. Ummaannii wajjiraalee Gandaa to’atee jira. waajjira bulchiinsa magaalaa immoo nanna’ee dhaadhannoo dhageesisaa Jira erga.
4. Poolisoonni Federaalaa lama erga Poolisota Oromiyaatiin ajjeefamaanii duubatti deebi’aa jiru,
5. Wajjirrii fi mannee Mootummaa gandootaa keessa jiran gariin isaanii erga mucaan du’ee ibiddaan gubachaa jiru, barataan keenyaa ajjeefamuun tarkaanfiitti uummata galchee jira,
6. Amma Uummaannii gara Wajjira Bulchiinsa Godinatti sassabamee dallaan waajirichaa tohataa jira!

Fincila Diddaa Gabrummaa

Uummanni Amboo Gootummaan Diina Dura Dhaabbachuun Badiyaa fi Magalaan Waraana Wayyaanee Dandii Konkolaataa Dhorkate.

Uummanni Amboo Waraanni Wayyaanee Dhiha Oromiyaa Wallaggatti Akka Hin Dabarreef Bakkoota 16 ol ta’anitti mukkeen guruguddaa jigsuun gootummaan diina dura dhaabbatan

suuraa gamtaa poolisii

Ebla 30/2014 uuummaanni Oromoo fi Dargaggeessii Oromoo Baraattootni Oromoo fi Barattootni Oromoo sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, Qopha’inaa fi University Amboo yeroo amma kanatti hiriiraa guddaa guyyaa shaniif itti fufiinsaan gaggeessa jiru. Kessaattuu isa guyyaa har’aa wanti adda isa godhuu, Ummaanni Oromoo Magaalaa Amboo Jaarsaa, Jaartii, Manguddoon, Da’imnii waggaa 8tii olii, Shamarraan Dargaggeessii, Daldaltootni, fi Barattootni utuu hin hafiin keessatti qoodaa guddaa Fudhachuun FDG gaggeeffamaa jira. daandiin konkolaataa Finfinnee Amboo keessa dabarsee Dhiha Oromiyaa geessuu Cufameera,Gudarii fi Amboo Gidduu Bakka 16ttii Daandiin mukaa fi dhagaa Goommaa Konkolaataa karaa irratti Guuruun gubuun, Warannii Wayyaanee akka Wallaggatti gadi hin darbinee Amboo ittisee qabee Bilisummaa isaaf falmachaa jir.

Magaalaa Amboo keessatti daandiin keessaa keessaa fi daandiin guddaan dhagaa fi mukoota karaa irratti guuruun uummaanni daandii cufee;-

 1. Gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennaa Ijioolleen keenya hidhamaan nuuf haa hiikaman,
 2. Nu hin ajjeesinaa waggaa 24 nuu ajjeessa turtan nurraa galaa isin ga’a .
 3. Qotee bulaa lafa isaa irraa hin buqqisiinaa,
 4. Finfinneen bulchiinsa Mootummaa Nannoo Oromiyaa jalatti deebitee Ofii keenyaan bulchachuu qabna,
 5. Mirga Dimookiraasii Namummaa nurraa hin sarbiinaa,
  Warannii kun itti gaafatama seenaa keessa jirtuu nu hin ajjeesinaa mirga keenyaaf falmanna, -Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa deebii argachuu qaba,
 6. Bilisummaa barbaadna, garbummaan nu ga’a,
 7. Isiin nu hin bulchitan, waggaa 24 nutti taphattan,
 8. Ilmaan Oromoo hidjhaman haa hiikaman

Jechuun Hiriira Nagaa Guddaa ganama sa’aa 2;00 irraa egaluun kan jalqabame hanga amma sa’aatii 8;00tti itti fufee jira, Mootummaan Wayyaanee Sochii uummataa kanatti aaruun rasasasa uummata irratti roobsa jira, rasaasa Waranaana Wayyaaneetiin namoonni hedduun madaa’aniru.

Fincila Diddaa GabrummaaQerrooo

Barataan Oromoo Tasfayee Gashe jedhamuu rasaasa loltuu Wayyaanee irraa itti dhukaafameen lubbuun wareegame jira. Barataan kun Barataa Oromoo Barataa kutaa 9ffaa Mana barumsaa Liibaan Maccaa sadarkaa 2ffaa Amboo irraa barata. Sababaa kanatti kana are uummatni Amboo FDG cimsuun injifatnoolee armaa gadii goonfachaa jiru.

Qabsoo FDG Amboo irratti qabatee jirun wareegamaa kanfalamaa jiruun Injifannoo cuccululuqaan galmaa’a jira, Injifannoo Wareegamaan galmaa’aa jiru keessaa

 1. Ummaannii Bulchiinsa Godinaa To’atee jira
 2. Poolisootni Federaalaa fi Oromiyaa walitti bu’uun warri Federaalaa Lama Poolisotaa Oromiyaan ajjefaman.  
 3. Ummaannii wajjiraalee Gandaa to’atee jira. waajjira bulchiinsa magaalaa immoo nanna’ee dhaadhannoo dhageesisaa Jira erga.
 4. Poolisoonni Federaalaa lama erga Poolisota Oromiyaatiin ajjeefamaanii duubatti deebi’aa jiru,
 5. Wajjirrii fi mannee Mootummaa gandootaa keessa jiran gariin isaanii erga mucaan du’ee ibiddaan gubachaa jiru, barataan keenyaa ajjeefamuun tarkaanfiitti uummata galchee jira,
 6. Amma Uummaannii gara Wajjira Bulchiinsa Godinatti sassabamee dallaan waajirichaa tohataa jira.
 7. Wallee warraaqsaa kan Eebbisaa Adduunyaa ABO fi WBO faarsuun guutummaan ummati aamboo gamtaan sagalee dhageessisaa jiru.

Ethnic Oromo students in Ethiopia are ratcheting up opposition to the territorial expansion of the Horn of Africa nation’s capital, Addis Ababa.

Gambia Street in downtown Addis Ababa, Ethiopia, bustles with traffic. Credit: David Stanely

Thinkafricapress.com

Ethnic Oromo students in Ethiopia are ratcheting up opposition to the territorial expansion of the Horn of Africa nation’s capital, Addis Ababa. Thousands of students at all eight regional universities in Oromia, the largest of Ethiopia’s federal states, turned in recent days to demand an immediate halt to the city’s so-called “Integrated Development Master Plan,” unveiled earlier this month.
Today, Tuesday 29 April, an estimated 25,000 people, including residents of Ambo town in central Oromia, participated in a city wide demonstration, in the largest show of opposition to the government’s plans to date. A handful of students have been injured and others arrested in protests at the campuses of Jimma, Haromaya, Ambo, Wollega, Metu, Bolu Hora, Adama and Maddawalabu universities, according to local reports.
Once dubbed a “sleeping beauty,” by Emperor Haile Selassie, Addis Ababa is an awakening city on the move. Vertically, buoyed by a growing economy and rural to urban migration, there is construction almost on every block — so much so that locals refer to it as “a city under construction.” The country’s first light rail transit which will connect several inner city neighbourhoods, being constructed with the help of the China Railway Group Ltd, is reported to be 60% complete. Horizontally, over the last decade, not least due to an uptick in investment from returning Ethiopian expats from the U.S. and Western Europe, the city has expanded at a breakneck pace to swallow many surrounding towns.
Addis Ababa’s rapid urban sprawl is also getting noticed abroad. In 2013, it’s the only African city to make the Lonely Planet’s annual list of “top 10 cities to visit.” In April 2014, in its annual Global Cities Index, New York-based consultancy A.T. Kearney named Addis Ababa, “the third most likely city to advance its global positioning” in sub-Saharan Africa, only after Johannesburg and Nairobi. If it maintains the pace of development seen over the last five years, Kearney added, “the Ethiopian capital is also among the cities closing in fastest on the world leaders.”

Overlapping jurisdictions

Founded in 1886 by emperor Menelik II and his wife Empress Taytu Betul, Addis Ababa sits at the heart of the Oromia Regional State. According to the country’s constitution, while semi-autonomous, Addis Ababa is treated as a federal district with special privileges granted to the Oromia region, for which it also serves as the capital.
The Addis Ababa City Administration, the official governing body, has its own police, city council, budget and other public functions overseen by a mayor. The overlapping, vague territorial jurisdictions have always been the subject of controversy. Now contentions threaten to plunge the country into further unrest.
Home to an estimated 4 million people, Addis Ababa offers Ethiopia one of the few gateways to the outside world. The state-run Ethiopian airlines, one of the most profitable in Africa, serves 80 international cities with daily flights from Addis to Europe, different parts of Africa, the United States, Canada, Asia and the Middle East.
In addition to being the seat of the continental African Union, the city hosts a number of United Nations regional offices, including the United Nations Economic Commission for Africa. There are also more than 100 international missions and foreign embassies based in Addis, earning it the nickname of ‘Africa’s diplomatic capital.’ All these attributes require the city to continually grow to meet the needs and expectations of a global city.
City officials insist the new “master plan”, the 10th iteration since Addis Ababa began using modern city master plans in 1936, will mitigate the city’s disorganised growth and guide efforts to modernize it over the next 25 years.
According to leaked documents, the proposed plan will expand Addis Ababa’s boundaries to 1.1 million hectares, covering an area more than 20 times its current size. Under this plan, 36 surrounding Oromia towns and cities will come under Addis Ababa’s jurisdiction. Oromo students, opposition and activists say the plan will undermine Oromia’s constitutionally granted special interest.
A history of problematic growth

Addis Ababa’s spatial growth has always been contentious. The Oromo, original inhabitants of the land, have social, economic and historical ties to the city. Addis Ababa, which they call Finfinne, was conquered through invasion in 19th century. Since its founding, the city grew by leaps and bounds. But the expansion came at the expense of local farmers whose livelihoods and culture was uprooted in the process. At the time of its founding, the city grew “haphazardly” around the imperial palace, residences of other government officials and churches. Later, population and economic growth invited uncontrolled development of high-income, residential areas — still almost without any formal planning.
While the encroaching forces of urbanisation pushed out many Oromo farmers to surrounding towns and villages, those who remained behind were forced to learn a new language and embrace a city that did not value their existence. The city’s rulers then sought to erase the historical and cultural values of its indigenous people, including through the changing of original Oromo names.
Ultimately, this one-time bountiful farm and pasture land from which it draws the name Addis Ababa – meaning ‘new flower’ – where Oromos made laws under the shades of giant sycamore trees, grew foreign to them by the day. It is this traumatic sense of displacement that elicits deep passions, resentment and resistance from the Oromo community. The Oromo are Ethiopia’s single largest ethnic group, numbering over 25 million – around 35% of the total population – according to the 2007 census.
Ethiopia’s constitution makes a pivot to Addis Ababa’s unique place among the Oromo. Article 49 (5) of the constitution stipulates, “the special interest of the state of Oromia with respect to supply of services, the utilisation of resources and joint administrative matters.”
The Transitional Government of Ethiopia, which drafted the constitution, was fully cognisant of the potential conflicts of interest arising from Addis Ababa’s unbridled expansion, when it decided “to limit its expansion to the place where it was before 1991 and to give due attention to its vertical growth,” according to Feyera Abdissa, an urban researcher at Addis Ababa University.
But in the city’s 1997-2001 master plan, which has been in effect over the last decade, the city planners determined vertical growth posed key urbanisation challenges. In addition, most of Addis Ababa’s poor cannot afford to construct high-rise dwellings as per the new building standards. Officials also noted that the city’s relatively developed infrastructure and access to market attract the private investment necessary to bolster its coffers; the opening up to privatisation contributed to an upswing in investment. According to Abdissa, during this period, “54% of the total private investment applications submitted in the country requested to invest in and around Addis Ababa.” In order to meet the demand, city administration converted large tracts of forest and farmland in surrounding sub-cities into swelling urban dwellings, displacing local Oromo residents.
Local self-rule

In 2001, in what many saw as a conspiracy from federal authorities, the Oromia regional government decided to relocate its seat 100kms away, arguing that Addis Ababa was too “inconvenient” to develop the language, culture and history. The decision led to Oromia-wide protests and a brutal government crackdown, which left at least a dozen people, including high school students, dead. Hundreds of people were also arrested. In 2005, regional authorities reversed the decision amid internal pressures and protracted protests in the intervening years.
But the current opposition to the city’s expansion goes far beyond questions of self-rule. Each time Addis Ababa grew horizontally, it did so by absorbing surrounding Oromo sub-cities and villages. Many of the cities at the outskirts of the capital today, including Dukem, Gelan, Legetafo, Sendafa, Sululta, Burayu, Holeta and Sebeta, were one-time industrious Oromo farmlands. While these cities enjoy a level of cooperation with Addis Ababa on security and other issues of mutual interest, they have all but lost their Oromo identity. If the proposed master plan is implemented, these cities will come directly under Addis Ababa City Administration — thereby the federal government, further complicating the jurisdictional issue.
Among many other compromises made possible by Ethiopia’s ethnic federalism, each state has adopted the use of its native tongue as the official language of education, business and public service. In theory, the country’s constitution also grants autonomous self-rule to regional states. Under this arrangement, each state makes its own laws and levy and collect taxes.
In contrast, municipalities that fall under federal jurisdiction, including Addis, are governed by their own city administrations and use Amharic, Ethiopia’s federal working language. For the Oromo, as in the past, the seceding of surrounding towns to Addis means a loss of their language and culture once more, even if today’s driving forces of urbanisation differ from the 19th century imperialist expansion.
As seen from its recent residential expansions into sub-cities on the peripheries such as Kotebe, Bole Bulbula, Bole Medhanialem, Makanisa and Keranyo, the semi-agrarian community, including small, informal business owners, were given few options. The city’s new code requires building high-rises that are beyond their subsistence means. Unable to comply with the new city development code, the locals were pressured into selling their land at very low prices and eke out a living in a city that faces chronic unemployment. As a result, the horizontal expansion and displacement of livelihoods turned a one time self-sufficient community into street beggars and day labourers.
Activists fear that the latest expansion is part of a grand plan to contain a resurgent Oromo nationalism. As witnessed during the 2001 protests, any attempt to alter Addis Ababa’s administrative limits, unites Oromos across religious, regional and political divides. Unless halted, with a steam of opposition already gathering in and outside of the country, the ongoing of protests show ominous signs.
In a glimpse of the fervent opposition that could quickly turn deadly, within weeks after the plan was unveiled, two young and upcoming Oromo artists have released new music singles lamenting the city’s historic social and cultural heritage. One of the singers, Jafar Yusef, 23, was arrested three days after releasing his musical rendition — and has reportedly been tortured. Despite the growing opposition, however, the Addis Ababa municipal authority is vowing to forge ahead with the plan, which they say was developed in consultation with a team of international and local urban planners. Federal Special Forces, known as Liyyu police, who have previously been implicated in serious human rights violations, have been dispatched to college towns to disperse the protests. Soldiers in military fatigues have laid siege to several campuses, preventing students from leaving, according to eyewitness reports.
Trouble at the top while those at the bottom lack the basic necessities

The city administration is also riddled by a crippling legacy of corruption, massive inefficiency and poor service delivery. Its homeless loiters in the crowded streets that are shared by cars, pedestrians and animals alike. There are few subsidised housing projects for poor and low-income families. Many of the residents lack clean drinking water, healthcare and basic education. While some progress had been made to upgrade the city’s squatter settlements, the city is full of dilapidated shacks. Despite poor drainage system and other infrastructural deficiencies, studies show that there is a general disregard for health and environmental hazards in Ethiopia’s urban redevelopment scheme.
A lot of these social and economic problems are caused by the city’s poorly conceived but dramatic urban expansion. In the last two-decades, in an effort to transform the city into a competitive metropolis, there have been an uptick in the construction of high-rise buildings, luxury hotels and condominiums, which displaced poorer inhabitants, including Oromo farmers. “No one is ensuring the displaced people find new homes, and there are no studies about what his happening to them,” Mara Gittleman of Tufts University observed.
Regardless, the outcome of the current controversy will likely test Ethiopia’s commitment to ethnic federalism. The advance of the proposed master plan would mean further estrangement between the Oromo masses and Oromia regional government. Long seen as a puppet of the federal regime, with substantial investment in cultural and infrastructural development, regional leaders are only beginning to sway public opinion. Allowing the master plan to proceed would engender that progress and prove suicidal for the Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO), the Oromo element in Ethiopia’s ruling coalition. In the short run, the mounting public outcry may not hold much sway. The country’s one-time vibrant opposition is disarray and the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) has almost complete control of the political system.
The opposition to the expansion plans does not pose an immediate electoral threat to the EPRDF who, controlling the system as they do, are likely to claim an easy victory in next year’s elections. However, opposition, and the government’s possible aggressive response to it, could make Oromo-government relations more difficult. The government now has a choice, violently crackdown on protestors, labelling them “anti-development”, or engage with them as stakeholders representing historically marginalised communities. Ethiopia’s federal constitution suggests the latter course of action; sadly, recent history may suggest the former.
Correction 29/4/14: The article originally stated that Jafar Yusef was 29, rather than 23. This has been changed.
Think Africa Press welcomes inquiries regarding the republication of its articles. If you would like to republish this or any other article for re-print, syndication or educational purposes, please contact: editor@thinkafricapress.com.

http://www.youtube.com/watch?v=cPvxJqSnh3I

ETHIOPIA: OPPOSITION LEADERS DENIED MEDICAL TREATMENT
Amnesty International

Olbana Lelisa and Bekele Gerba are being denied medical treatment. The two men, political opposition leaders and prisoners of conscience, are reported to be ill in Kaliti prison, Ethiopia. Olbana Lelisa’s friends believe his condition may be life-threatening.

Several months ago Olbana Lelisa and Bekele Gerba were moved from Ziway prison south of Addis Ababa, to Kaliti prison on the outskirts of the capital city, reportedly after a doctor in Ziway referred the two men for hospital treatment. However, since the transfer, the men have been denied access to a hospital. It is not clear what is wrong with the two men as they have not access to a full diagnosis.

Olbana Lelisa and Bekele Gerba were arrested in August 2011, within days of meeting with Amnesty International staff. They were charged with crimes against the state based on alleged support for the proscribed group the Oromo Liberation Front – a charge regularly used to silence members of ethnic Oromo political opposition parties. After a trial marred by irregularities, they were both convicted in November 2012. In a subsequent sentencing hearing Bekele Gerba was sentenced to 8 years’ imprisonment and Olbana Lelisa was sentenced to 13 years’ imprisonment. Both sentences were later reduced on appeal to 3 years and 7 months, and 11 years respectively. Amnesty International considers the two men prisoners of conscience, imprisoned because of their legitimate and peaceful political activity, and should be immediately and unconditionally released.

Please write immediately in Amharic, English or your own language:

Urging that Olbana Lelisa and Bekele Gerba are given immediate and unrestricted access to a hospital for diagnosis and treatment, and that they are permitted to remain in hospital until the treatment is concluded;

Expressing concern that Olbana Lelisa and Bekele Gerba, as well as other prisoners, are denied medical treatment during imprisonment;

Expressing concern that the men were arrested and prosecuted for exercising their legitimate right to freedom of expression, in belonging to political opposition parties, and urging that they are immediately released.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 6 JUNE 2014 TO:

Minister of Justice
Berhanu Hailu
Ministry of Justice,
PO Box 1370,
Addis Ababa,
Ethiopia
Fax: +251 11 5517755

Salutation: Dear Minister

Minister of Federal Affairs
D. Shiferaw Teklemariam
Ministry of Federal Affairs
P.O.Box 5718
Addis Ababa, Ethiopia
Email: shiferawtmm@yahoo.com

Salutation: Dear Minister
And copies to:

Prime Minister
His Excellency Hailemariam Desalegn
Office of the Prime Minister,
PO Box 1031,
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +251 11 552030 (keep trying)

Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:

Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation

Please check with your section office if sending appeals after the above date. This is the first update of UA 263/11. Further information: http://amnesty.org/en/library/info/AFR25/007/2011/en

URGENT ACTION

OPPOSITION LEADERS DENIED MEDICAL TREATMENT

ADDITIONAL INFORMATION

Olbana Lelisa was a party official in the Oromo Peoples’ Congress (OPC) party when he was arrested. Bekele Gerba was deputy chairman of the Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) party and an English teacher at Addis Ababa University. Both men had met with Amnesty International delegates just days before their arrests. The Amnesty International delegation was expelled from the country on the same day that Olbana and Bekele were arrested. During pre-trial interrogation both were questioned about their meetings with Amnesty International.

During their trial, around May 2012, Olbana complained to the court that he has been attacked by a violent fellow prisoner who had been placed in his cell. The court took no action on his complaint.

The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners provide that “Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals.”

Since the arrests of Bekele and Olbana, the OFDM and OPC parties have merged to form the Oromo Federalist Congress (OFC). The OFC reported that another member – Mohamed Negashi, an OPC candidate in Dire Dawa during the 2005 elections, died of unexplained causes in detention in early 2014. His wife was denied access to his corpse for burial.

The OFC further reported that in March 2014 two young OFC activists were shot dead by police in Ginmir town, Oromia region. Seifu Oda, a 33 year old father of two, was reportedly taken from his home and shot in the mouth by police. The following day during protests about the killing, Seifu’s friend Abdi Bilya also an OFC supporter, was also reportedly shot dead.

The Ethiopian government is extremely hostile to dissent. Members of opposition parties and independent journalists are regularly harassed, arrested and prosecuted.

Large numbers of ethnic Oromos are regularly arrested on the accusation of supporting the Oromo Liberation Front. This includes many members and supporters of Oromo political opposition parties, and other people from all walks of life. These arrests are based on an actual or imputed opposition to the government.

In early 2011 – the year that Olbana and Bekele were arrested – hundreds of members of Oromo opposition parties were arrested, apparently as a result of the government’s fear that the Middle East and North Africa style uprisings would spread to Ethiopia. Large numbers of students from universities across the Oromia region were arrested during the same period.

The OFDM and OPC parties told Amnesty International that a number of their members arrested in March and April 2011 subsequently disappeared, leading to concerns that these individuals were being held in arbitrary detention.

Name: Olbana Lelisa, Bekele Gerba

Gender m/f: m

Further information on UA: 263/11 Index: AFR 25/001/2014 Issue Date: 25 April 2014

Source: Amnesty International

http://qeerroo.org/2014/04/28/fdg-barattoota-oromoo-yuuniversitii-madda-walaabuu-keessatti-hara-ebla-28-qabsiifame/

http://qeerroo.org/2014/04/28/gaaffiin-abbaa-biyyummaa-jabaatee-itti-fufuun-yuunivarsiitii-bulee-horaa-keessattis-dhoe/

http://qeerroo.org/2014/04/28/hara-ebla-282014-gootonni-barattooti-oromoo-yuuniversitii-bulee-horaa-fdg-qabsiisan/

http://www.gulelepost.com/2014/04/26/karaan-sobaan-dabran-gala-nama-dhiba/

ADDA SAABAA(ADDISAABAA) HIN TAATU!

Eenyummaa kee haalee,
Dhugaa keenya awwaalee
Abbummaa nu mulqee,
Dacheerraa nu haqe.
Weeraraa ammayyaa,misooma moggaafatee
Duguuggaa sanyiitiif nutti qiyyaafatee
Sabni koo boonan kale qonnaan bulu
Har’aa beelee dheebee,kan hagabuu bulu
Mana abbaasaattii, tasa ashakaree hin galu
Kabaajaasaa dhabee,garbummaan hin okkolu
Kaanee haa faccisnuu diinni nuuf hin hiluu
Teenyee kadhannaadhan diinni nuun oggolu
Oromoo hidhadhuu, duuti kana hin caalu.

Finfinnee handhuree, qe’ee aabboo aayyoo
Irratti nuu uumee guddichi Waaqayyo
Nu buqqisuun falfalaa waa hin se’inaa laayyoo.
Sirraa nu ari’ee,yoo nu buqqifatu,
Diinni sibitatee,qeenxen sindhuunfatu
anarraa sidhiibee kansaa sin godhatu
baddees baddus, bakki ijaa hin baddu.
nut siif jabaannan diina jala hin turtu.

Addisaabaan hafee addisabaqaan laafee
Shaggartu mul’ataa gubbaa jalaa keetin
Dachee abbaa gaddaatti Finfinneen dhuunfata
Finiinee handhuure sabni si deeffata.
Tumaan keenya kale yaa’itu teeffata.

Afaan kee hin lagattuu,akka ormaa hin cabaqxu,
Nus ofirraa hin ariitu, sin beeku naan jittee
Falfala nyaaphaatin tasuma nun dhidhiittu
Tolaasaadhaf malee,’Gebree’ qofaaf hin taatu.
Qe’een keenya badee diinni nurratti hin saartu.

Gaafas eyyeen gaafa san,wal nu qixxeessitaa
Loogin bakkaa badee,qixxummaadhaan saartaa.
Akkuma amantii biraa, Waaqeffannaa kees simattaa
Cinaa maskiidaafi taabotaatti galmi dur dhaabbataa
Ilmaan koo nuun jettee jaalala nuu laatta.

Galma Abbaa Oromoos,ofitti hammattaa,
Kaabummaaf Habas-ummaa,
Achi fonqolchitee,dhaalta Oromummaa.
Kuushummaan faayamtaa,
Aba-siinummaan mancaastee,
oromummaa leelliftaa
Seemummaan duumessitee
Kuushummaan olkaataa,
Ormummaa lagattee.

‘Xajjii’f ‘araqeen’ barbadeet, aannaniif booka untaa
Waliin oodun hafeet, jaalalli baayyataa.
Mana hidhaa jiksiteet,galmi kee dhaabbattaa,
Addisaabaa hin taatuu, Finfinnuma taataa
wal jibbaansi hafeet, araarri buufata.
wal baqni manca’eet, gammachuun heddataa.
qeenxummaan buqqa’eet, waloomni hoodataa.
Abadan siruma,nagattee hin fagaattuu,
fiigdet nahammattaa,Addasaabaa hin taatuu
qe’een kee guuttameet adda Meetoo taataa.

Finfinee handhuure.nurraa igir hin dhaqxu
Ati dirra keenyaa,eenyufuu hin taatu
Dirri kee qaama keenyaa,garamittuu hin baatuu
Abjuun habashootaa yoomiyyuu hin dhugoomtu.

Caancoo abbaa Gadaa,darbanii sululta,
Baraayyuu haadha saddeetaa,fulla’anii Hoolota
Ejereen hin hafnee galfatanii sabbataa
Galaan duguuganii fudhachuuf Duukee,
Biyya seerri jiru biyya Odaa nabee
Caffeen tumaa safuu hin argannee,
Qe’een Tuullamaaf hin kabajamne.

caffeen aannaanii nuuf hin taaanee
Hurfti boombiifi Birbirsi gooroo
Bakkanniisnifi tulluun Bilbilaa,
nuyiin hin yaaamamnee
mirga abbaa biyyummaa nuufis hin tikfamnee
SHaraafuu nu dhiisaa hoomtuu nuuyiif hin taanee
Oromiya ciruuf yoomiyyuu waan hin taanee.

Dura mirgi Finfinneerraa,qabnu sirnaan haa mu’atuu
aadaaf afaan keenya bakka haa argatu
Yookan silaa Finfinee,Addisaabaa hin taatu.
Onee galmi abbaa gadaa,
Hidhaa tahee onaafi araddaa,
Galmi Tufaa manaa,dhabamee,
Awwaallifi soodduunis diiggamee
Horri keenya gogee,hongeen nutti saadee
Eenyummaan keenya alaa dhufteen bade.
Aaadan keenya gadi waaree,
Kan Saabaa nurratti saaaree,
Akkamitti addisaabaa taataa?
Finfinneen qancaree.

Akkamitti nu fixxaa sanyii kankee nyaattee
Tasa lakkii jettee orma’firraa indhiituu
Hin barbaaduu jettee
Egaa, nutoo sirratti haa dhumnuu
Sirraatti ha duguugamnu
Duraanuu du’aarraa, nuuf haarayaa miti
Hin gadhiisnu biyyaa abbaa keenyaa,
awwaala nu godhaatii
Keessa babbaashaanaa.dachee abbaa Gadaatti.

Irbuutu nutti jiraa kan warraa Gullaallee
Abbaan Gadaa Eekkaa
Ekeraan nurraa haqa eegaa
Kan Galaaniifi abbichuu
Hin tahu haa jeennuu.Dinni nu fonqolchuu
Utuu ijaan laalluu,qe’een keenya onee
diqaalaa nurratti hin dhalchuu
Haa falmannuu lammii teenyee hin keessumnuu
Abbaan iyyu malee ollaanuu hin birmaatu
Finfinneen teenyumaa Addisaabaa hin taatu.
Dacheen abbaa Gadaa manyee diinaa hin taatu.

Saba keenya qe’eesaarraa buqqifamuuf sagantaan irratti baheef yaadannoo haa taatu.

Caalaa Haahiluu
Sweden
17/04/2014

Ethiopian Security Forces Open Fire on Students
By korma | Oromia, Ethiopia

There has been widespread protest by Oromo students in universities in Ethiopia against unpopular ‘Addis Ababa-Finfinnee surrounding integrated master plan’. Oromo students in Haromaya, Jimma, Ambo and Wollega universities held protests.

Although officials in Oromia state and Addis Ababa city administration insist the plan only intends to develop Addis Ababa and its surrounding, Oromo students and the wider Oromo elites believe the plan is to displace farmers in the outskirts and suburban areas of the city, meet the growing demand for land, and weaken the Oromo identity. The Ethiopian constitution grants a special interest to the Oromia state regarding administrative, resource and other socio-economic matters in Addis Ababa, in its article 49 which never have been implemented. This has largely resulted in significant resistance within the ruling party, OPDO, in Oromia and a continues pressure to materialize the implementation.

The protest against the doomed to fail master plan is held in four universities sofar. Yesterday (26/04/2014) at Wollega University, the infamous and notorious Federal police opened fire at innocent Oromo students. Reports and eye witness indicate unknown number of students were hurt and some have fled to the bushes. The people of Nekemete town were prevented from joining the resistance. Even then some of the residents broke through line of federal police force and joined the protest.

At similar protest in Jimma university, the security forces picked more than 10 students and jailed them. Further 15 students in Ambo university were jailed.

The uproar against the plan is resonating across different segments of Oromo society. A singer by name Jafar Yusuf was jailed last week that is believed to be because he released a single condemning the plan. The diaspora is is voicing its concerns through the newly launched diaspora based Oromia Media Network

The security forces in Ethiopia are dominated by the Tigrayan minority who have been in power since the downfall of Derg communist regime in 1991. The Oromos are the most prosecuted in Ethiopia. More than 40000 Oromos are in jail, although the correct figure is hard to know.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,749 other followers