Serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora

Datum:14-09-2014 TBOJ (UOSG) Tell:  01745994312 E-Mail: tboj.uosg@gmail.com

Koraa 38faa TBOJ/UOSG

Ibsa ejjannoo hirmaattota kora 38ffaa TBOJ

TBOJ Kora 38ffaa Tokkummaa Barattoota Oromoo Jarmanii(TBOJ)Fulbaana 14, bara 2014 waaree booda sa’aa 12:15 hamma 18:30  magaalaa Frankfurt, galma Universitii Joon Volfigaang keessaattii geggefamee. Kaayyoon walgahii keenyaa: 1ffaa haala Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) ABOn   gaggeeffamuu  yeroo ammaa malii irraa  akka jiru   hubannoo siyaasaa Hooggannaa Dhaabaa  irraa  hunbannoo  argachuu fi 2ffaa rawwii hojii TBOJ Onkoololeessa bara 2013 amma Fulbaana 2014 gamaagamun booda koree hojii geggesitu (KHG) gadaa ittii  aanuu filachuudha. Walgahiin  keenyaa  akkumma aadaa oromoottii Eebbaa  manguddoon  egaa bannamee booda    ittii aansudhaan  faaruu alaabaa Oromoo  akkasumas Jaallan QBO irraatii otto falmanii wareegamaniif  yaadannoon  kanii godhamee yoo ta’u    Hogganaa ABO irraa  Miseensaa Gumii Sabaa kan ta’e  J/ Qajeelchaan   mataa duree  qabsoo bilisummaa oromoo  bara 1990 asii  ABOn gageefamu maal akka fakkaatu fi   maal keessaa  akka darbe fi yeroo amma  ABO maal akka gochaa jiru akkasumas WBOn maal gochaa akka jiru akkumma waligalatii  haala   keessaa fi alatii deemmaa  jiru  bal‘inaan  ibsame jira  akkasumas   hirmaattoota  walgahii ittiin gaafii  mana keessaa  kaaniif  deebiin qubsaan  egaa kenna booda   hirmaatoottaan yaadiin  ijaaroo dhiiyssudhaan  walghiin keenyaa  nagaa  fi  milkiin xumurame yoo ta’uu gabaasii raawwii hojii TBOJ  Onkoloolessa bara 2012  hamma  Fulbaana   2014    dhiiyattee  gamagamuudhaan  egaa raaggaasiisanii booda  Gadaa itti anuuf  Koree Hojii Gaggeessituu (KHG)   filachuudhan   Ibsa Ejjennoo baafatuun  walga’iin TBOJ 38ffaa  xumurameera. Ibsa ejjennoo Nuti miseensotiin TBOJ walgahii kana hirmaannee turre haala siyaasaa QBO irratti ergaa mariyanneen booda, ummataa Oromoo fi Oromiyaa sirna  gabroofata  (kolonii) bara ammaa motummaa Habashaa, gartuu waayaaneen (TPLFn) hogganamaa jiru, jalatti gidirfamaa jiru bilisomsuuf qabsoo hadhooftuu hogganummaa  ABOn geggefamaa jiru gutummaan tumsaa, (gumaata) nu irraa barbaadamu gama maraan kennuuf qophii ta`uu keenya ni mirkaneessina!

 1. QBO hirmannaa ummata Oromoo fi hogganummaa ABOn geggefamaa jiruu ni deggerra!
 2. Qabsoo hidhannoo, siyasaa, fi dipilomasii ABO geggessaa jiru diinagideen ni utubna!
 3. Qabsoo fincila diddaa gabirummaa karaa qerroo Oromiyaa, barattotaa, fi ummataa Oromoo geggefamaa jiru waan nu irraa barbaachisu maraan ni tumsina!
 4. Sagalee QBO haala hundaa kessatti firotaa fi dinoota ni dhageessifina!
 5. Saamichaa Lafa fi Qabeenya Oromoof Oromiyaa akkasumas shororkaa ummata Oromoo irratti dinoti fi farreen QBO raawataa jiraatan injifachuuf  hubannoo fi kutannoon sagantaa QBO milkomsuuf heera jaarmaa ni tiksina!
 6. Araaraa ABO guduuti tahef labsamee ni deggerra!
 7. Yakkoota dhittaa mirga-namomaa ummata Oromoo irratti karaa motummaa gabironfataa TPLF (wayaanee) raawatamaa jiru ni balaaleffanna!
 1. Hogganummaa motummaa wayaaneen yakkoota dhiittaa mirga namaa ummata Oromoo irratti raawatamaa jiru hambisuuf akka hawaasoti Addunyaa dhibbaa godhan ni gaafanna!
 1. Lammii Oromiyaa kanneen meeshaa motummaa TPLF ta`uun yakkoota hiriyaa hin qabne ummata Oromoo irratti raawachisuun sirna motummaa Habashootaa tiksuuf boojiyamtan akka gara moraa QBO makamuun mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo kabachisuuf qabsooftan waamicha ilaalcha Oromummaa hundeefate isiniif erginerra!

10. Master Plan–>Master killer dha!!! kana cimsinee morminaa! Injifatnnoon ummata Oromoof!

Hirmaattota kora 38ffaa TBOJ (Jarmanii, Frankfurt, Fulbaana 14-2014)

KHG TBOJ/UOSG

Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG

http://youtu.be/TI5azVSIOqk

Waliin duulla’moo wali’rra tti duullaa?*

(Obbo Daani’el Dafaa olola Prof. Mararaa Guddinaa fi Kutaalee Oromoo jidduu tti gaggeesseef deebii gabaabaa kenname)

*Barreessaan, Bakkaanga’aa Margaa oromummaan@yahoo.com

Dursa dubbii Obbo Daani’el dafaa angfummaa isaa tiif akkasumas qooda Qabsoo Oromoo keessa tti qabaachaa tureef kabajaa fi jaalala Oromummaa an qabuuf ibsuufiin barbaada.

Itti aansuu dhaanis “kan dandeessu dhaani jennaan namichi galee haadha manaa isaa dhaane” mammaksa jedhuun gara yaada ijoo dubbii tti darba.

Fulbaana 14, bara 2014 mata duree “Oromia is bleeding (part 3) Daniel Daffa confronting Dr. Mararaa on Oromo issues” jedhu jalatti balaaleffannaa Obbo Daani’el Dafaa Prof. Mararaa Guddinaa’rra tti video’oo dhaan dhiyeesse miidhaa guddaa yoo fide malee Qabsoo Saba Oromo tiif bu’aa dhaamsi kun fidu tokkollee hin jiru. Wayyaanee dhiiga ilaaman Oromoo dhangalaasaa jirtu, lubbuu kumaatamaa dhabamsiisaa jirtu, kuma dhibbaatama biyyaa baqachiisaa jirtu, miliyoonota heddu lafa abaabilee akaakilee isaa’rraa Ummata keenya buqqisaa jirtu dhiisee Obbo Daaniel Dafaa maaliif Hogana Jaarmiyaa Siyaasaa Oromoo tokko’rra tti olola gaggeessuu’rra tti xiyyeeffatee? gaaffiin jedhu yoo dhiyaate mammaksuma armaani olii tti jedhametu Obbo Daaniel Dafaa tiif deebii ta’a.

Yeroo ammaa kanatti sababa adda addaa barbaadanii, Oromoo kutaan qoqqodaanii walitti bobbasuun yakka akka ta’e sabboontonni Oromoo martinuu irratti walii galu. Haata’u malee Obbo Daaniel Dafaa kutaalee Oromiyaa “Wallagga fi Showaa” jedhee maqaa waamuun olola vide’oo dhaan marasaalee adda addaa’rra tti maxxanse kun ilaalchaa fi fedhii ilmaan Oromoo waloon qaban kan booressuu dha. Gochaa Obbo Daani’el Dafaa raawwatte kun kan haamilee diina jabeessu, kan Oromoo walitti buusu dha. Kanaafuu Jaarmiyaan Hawaasa Oromoo akkasumass Jaarmiyooleen Siyaasa Oromoo magaalaa (biyya) Obbo Daanieela Dafaa jiraatu keessa jiraattan akeeka namni kun ilmaan Oromoo Walitti buusuuf tattaafate kana qorattanii naamusa sabboonummaa Oromummaa eegsisuun barbaachisaa dha jedheen amana.

Haala wal-fakkaatuun Gadaa.com, Ayyaantuu.com, namoota face book fi marsaalee kabiroo adda addaa’rratti dhaamsa mamaxxansaniif wantin dhaamuu barbaadu yoo jiraate Sab-qunnamtii (media) walabaa jechuun yaada Kutaalee Oromoo walitti buusu kan maxxansuu, yaada Sabboontota Oromoo wal-dura dhaabu kan maxxansu jechuu akka hin taane isin yaadachiisuun fedha. Dhaamsa isini tti ergame ykn dhaamsa marsaalee kabiroo’rra tti argitan maxxansuun dura yaada Qabsoo fi fedhii waloo Saba Oromoo kan hin miine akka ta’e ququlleeffachuun barbaachisaa dha jedheen amana.

Dhuma’rra ttis wantiin itti dabaluu fedhu yoo jiraate ijoon dubbii Prof. Mararaa tiif falmuu otoo hin ta’iin hoggana Qabsoo Oromoo gaggeessu kamiyyuu, (Leencoo Lataa, Dawud Ibsaa, Kamaal Galchuu, … eenuyllee) maqaa xureessuun Qabsoo Oromoo yoo miidhe malee bu’aa inni Saba keenyaaf fidu tokkolle hin jiru. Kanaafuu akka Obbo Daani’ ela Dafaa raawwate kana Wayyaanee’rra tti duuluu dhiisanii ilmaan Oromoo kutaan walitti buusuu, Qabsoo Oromoo burjaajessuu yaaluu’rraa Sabboontonni Oromoo of qusachuu dhaan tokkummaa Oromoo gara Umna gudda tti jijjiruu qabun jedha.

Kutaan kun akkas godhee ture, namni kutaa kanaa akkana jedhee ture jedhanii ilmaan Oromoo jidduu tti daangaa addaaddummaa babaldhisuu fi duula gaggeessuun waliin duula’rra walitti duuluu fida waan ta’eef gocha akkasi’rraa namuu of qusachuu qaba jedheen amana.

Waan Bayeessa haa Hojjannu!

 

Bakkaanga’aa Margaa
Bu’uuressaa Oromummaa Foundation fi
Wixineessaa WTUOGA
www.oromummaa.com

Yoom Dhuftaa Gugeekoo?

Beekan*Beekan Gulummaa Irranaa

 

Mallattoo nagaakoo yaa baattuu nageenyaa

Quba qabdaa laataa nu siyaaduu keenyaa

Simbirroota birootti makamtemoo laataa?

Waadaa fuutee baate isa guyyaa qaataa

Garaa nama nyaattaa qalbii keenya hattee

Seenaa waliin qabna kanaaf numararte

Gonfoo walqixxummaa madaallii qajeelaa

Hawwinee dheebonnee yaadaan sikajeellaa.

Qalbiin hunkuramnee hafuuraa ciccinnee

Waliin dudubbannee abdiiyyuu kutannee

Adurreen adalli wicii baay’ee fixxe

Dukkanaan da’attee fuutee boollaan lixxe

Arraagessi budaan innichi adda booqaa

Adalicha faana tokkoomuuf carraaqa

Isaan lamaaniyyuu dhiiga xuuxaa ooluu

Qabeenyaa Gugeerratti yeroo hundaa walloluu

Risaafi ruumuichi Joobirris kaateetuu garaa Waaqaa keessa

Cabsee alanfatee balleessuu barbaadee gayyaafatee qeensaa

Lukkuun jinnii kaatee isheen jibbisiistuun ilma namaaf diinaa

Huummoon raqa nyaattuu ilbiisa bosonaa hundumashee beeknaa

Simbirri daaloteen gamanaa fooriccee nagaa booressitee

Oduu hololaafi isa madda hinqabne walitti odeessitee

Hurunguun bosona keessaa ol dachaatee maasii keessa guuttee

Simbirri halkanii dukkanaan da’attee adalaaf wallaatte

Cirriin saawwan keenya ittuma ejjettee dhiiga isaanii xuuxxu

Warreen nuguggubdu nurraan galagaltuu ykn nurraa hincittuu?

Jetteetu gugeenkoo gugeen miilla calii dubbatti gaararraa

Dhufunshee dirqama faajjii fannifattee teessee adda leencaarraa

Gugeenkoo nidhuftii faajii bilisummaa ciniintee baadhattee

Ijoolleenshee marti qalbiin karaa jira gurri dhadhaabbatee

Kutattuun Gugeekoo yaada cabe suphuuf kutannoon hojjettee

Ilbiisota mara boollatti ukkaamsitee kaanis injifattee

Simbirroon dhokattuun maqaanshee jibbame mormi jalli diimaa

Magariisa uffattee odaan faayamteetu labsii nagaa himaa

Yaadaan burjaaja’aa qalbiin namiidhameen hubamee keessikoo

Qara ilaalaan hafamoo dafteetu naadhuftaa bareedduu Gugeekoo!!

***///***

Gugeekoo gugeekoo gugee lammii keenyaa

Dafiitii nuuf koottu dheeboonnee si’eegnaa

Baay’ee sidheeboonnee dheebuu nama maraa

Si hin argiinaan du’aa addunyaa kanarraa?

***///***

Nagaan boqonnaakee addunyaa danboobsaa

Eebbi sirraa burqu hinqabuum lakkoofsa

Kanaafuu naaf dafi maaloo an muddamee

Erga duriin jooraam hinuma naaf gamee

Akkakee kaachuudhaaf samii Waaqaa  keessaa

Giidoonkoo bututaa humna nadaangessaa

Dheebuu cimaan qabaam beekuuf argamakoo

Si’eegaanoo jiraa yoom dhuftaa Gugeekoo?

****/////*****
naanjedhaniim….

Gugeen ati eegduu isheen bara sanaa
Yaadaan gadi hinteenye hin dhiisni maassana,

Lakki hindagatne waadaa fuutee baate
Addunyaatti dhugaa jiru himuuf manaa beellama itti taate

Gargaarsas nifeeti kan keessaafi alaa
Wanta salphaa miti jireenyi halaalaa

Gugittii kaleessaa haadha wucii hoomaa
Furmaanni hin argamu eeguu qofaan homaa

Wucooliinshee kitilaan har’a guddatanii
Dhufaatii haadhasaanii kanneen eeggatani

Akka daftee dhuftuuf yoo ariifatani,
Galma sirreessanii haala haamijeessani

Yoos dafee nita’a dhumaatiin barichaa,
Abdii hin kutatiin yaa dhala Oromtichaa,

ammas naan jedhani…….

Dhugaadha nan fayyee aannanuman dhugee

Maalin dubbiseeree akka harma haadhaan itti jedhe luugee….

Beekantu akkas godhee natti kaasee Gugee

Dhaggeeffattee laataa maaloo Gugeen keenyaa.

Abdi irraa qabna kanaaf karaa eegna.

Dhaga’uu baattuyyuu garaahoo wal beekna.

Barrisii nuuf kottu maaloo Gugee keennaa!

ammas naanjedhan…..

Atis nu jiraadhuu Beekan yaa beekaakoo hayyuu bara qubee

Dubbiin Gugee kanaa hundaa garaa gubee

Abdiidhumaan eegna gaaf tokko yoo dhufee

Gugeen nafa hinkaattu kaattuunshee dhiphaadha

Yeroonsa fagaatuyyu ga’uunshee dhugaadha

obsumaan eeggachuun gonka murteessaadha

Kan hundaa danda’u ammoo Waaqa isa guddaadha

Gugee eessa jirtaa?sagaleekee dhabnee
Lammiiwwankee mara walumatti qabnee

Dhuftee nun ilaaltuu waanuma keessa jirruu
Suma eegna malee hormaaf garaa hin hirruu

Gugee baatee hafuun maqaafiyyuu hin toluu
Sanyii gugee jedhu waa’eekeef nuun loluu

Dhaloota qulqulluu yoom dhuftaa yaa gugee
Lammiinkee garboomee ofirratti mugee

Warra dadammaqe bineensatu nyaataa
Kaan boqonnaa dhabee oliif gadi kaataa

Gugeekoo  hin galtamoo hin haftee adaraa?
Baachuusaa nuffineem dhiphinaaf dararaa

jedhan kunoo…..

Gugeen hin dagannee dhaamsa fuute baate
Lallabaati jirti takka hin boqonnee
Waldhabdee ilmooshee gidduutti rakkattee
Tokkummaa fiduudhaaf kan keessaa dagattee
Walqabanii dhufuu imala eegalte

uf…..

Yoom galtaaree ati biyyaa baanaan hundaan hunkuramee,

Abdiin nagaakeenya nu jalaa suggaramee,

Gugeekoo barrisi koottu nagaa warabbadhuu,

Ati galuu baannaan tasa hin boqodhu!

 

Naanjedhan…..

Qalamnikee hin gogiin mirgisaa haa hafu,

Gugeenkee amma dhuftuti garaan keenya hin rafu,

Jabbaadhu lammiikoo nu hundi waliini,

Bari’uun hin ooluu tokkoyyuu hin shakiini,

Kan barii nuuf fidu waaqa barii uumee,

Bari’uun hin ooluum yeroo eegaaf malee!

uffee…

Dhufaatinkee Gaheeram  Simboofi Gugee koo
Hee gugee,mallattoo fakkii koo
Simboo faaya anaaqarqaraaf gidduu koo

Haadha nagaan garbaahaadha obsi darbaa
Mallattoo nageenyaaeertuu jaalala keenyaa.

Irbuu kudhaammattee, nan dhufaan fagaattee
kunoo hanga yoonaa yaaddoonkee nu nyaatee
Raaga dhageenyaarraa dhufaatiinkee dhiyaate.

Galmi maniikeetii,inni ati bu’urtee
Inni keessa boqottu,egere nuuf dhuftee
Inni ilmaankee waliitti funaantee

Afaanin nyaachiftu kunoo siif gaheera
Dhaloonnikee gaariin, si arguu hawweera
Inni ati deessee, inni ati dhalchite
Koottu siin jedharaa harka baldhifatee.

Atoo saala lamaa, kormaafi goromtii
Raadaafi jibichaan, lamaan wal taatanii
Mallattoo eenyummaa gugurraan yaatanii

Hee gugeekoo, gugee bareedduukoo

Mee nuuf ariifadhu askottu gaaf tokko

Amma yoom naaf dhuftan kana booda hin jiruu
Yaadnikoo wal xaaxee tasa wal hin hiru.
Bayee si simachuufani as-achin taattiru.

Daandiin haqaaraameeraa danqaan buqqa’eera
Atoo dhufaatinkee qaata dhiyaatera.

Simbirroo nageenyaa, sanyii eebbifamtuu
Maaltummoo dhalatee,kan sitti qixxaatu.

Haadha nagaan dhibbaa giiftii simboon darbaa
Mootii simbirrootaa, kan jaalalli arbaa.

Atoo faayee dhumaam jabduukoo murattuu
Sifaana guddanneem kanaaf siif cirattuu
Daandiikee imallee tasa nurraa hin cittuu
Yaaddoof jaalallikee ogguu nurraan haftu.

Umriinkeehoo dheeraa, akka harrageessaa
Fayyaantee xaliilaam, kan akka gadamsaa

Sirratti yaalanii, nagaakee booreessuu
Hedduudha xaxaaniim, fayyaakee caanqessuu
Atoo humna qabdaa, humna humna caaluu
Ayyaan qabeettikoo,homtuu sin madaaluu.

Sifan bobbaheen an sifaanan galaa
Duukakee garmaameen, gammachuun fooggala
giiftii manni alaa mootii guyyaaf galgalaa
boojituu onnee koo dhuunfattuu waan maraa
atoo abbaa feete caaltam kanaaf siif alaanalaa
situ naaf hubataa sadookoofi laalaa.

Marree Gugittiikoo gallikee dhiyaatee
Ijoolleentee kichuus kunoo siif guddattee

Gargaarsafi deeggarsi, hedduun kadhatamuu
Nutuu kiphiikeetii,waankeen waakkatamuu.

koottu gugeekoo gugee gurraattiikoo
Guugee sanyii gootaa,tokkee qeerramtiikoo.

Kaanin wal hin maktuu atoo adda dhumaa
Nutis sanyii biroon walfaana,

Sin marqinuu, qofaa sitiffannaa
Imaanaa sanyiikee, kan kalee kaleessaa
Dhaloota eebbisiifi tiksii fuutehoo seenessaa,
Kan sitti laatamee, situ baatee jooraa
Kanaaf si jaalannaa,sibbaata daraaraa.

Ruumichis cinaakee, sitti hirkannaa fedha
Aaamasaa jijjiiree goflaan dhadhaa dhadaa

Urunguunis aaddee,jorroofaana fiigdii
Joorroonillee gaarishoo, urunguutu baddii
Egaa ´gallikee dhiyaateraa, ati nuuf gammadi.

****

Gugee haadha abdii ishee kaayyoo guddaa
Fedhii keessa keenyaa hunda harkaa qabdaa
Atuu beekta silaa kan nuuf galte waadaa
Lammiin foolateera si argachuuf aada

Atis hin taa’in kaa mee jedhi barrisi
Nurraa hin fagaatinii koottuu nurra marsi
Booranaa fi Gujii Baaleef gaarreen Arsi
Akkam jirtu jedhii fiigichaan dubbisi
Achumaanis gahi Harargeefi Dirree

Warra arfan qalloo diinaaf garaa hin hirre

Qaxxaamurii bahi achiin gama Walloo
Ani dhufaan jiraa ka’aa jedhiin maaloo

Tasa hin dadhabini ammallee barrisi
Warra Abdiisaa Aagaa, Abbisheef Oliiqaa dammaqsiiWallaggatti

Cehii achumaan dubbisi
Dhaqi Iluu Abbaa Boori

Jimmaallee dhaqqabi warra Abbaa Jifaari
Dhaamsakee facaasi ammallee sararii

Koottu gama Showaa handhuura biyyakoo
Kan diina hin sodaanne korommii lammiikoo
Sanyii Taaddee Birruu goota gaafa rakkoo
Waa hundaan milkooftaa hin shakkin waan tokko

Taa’i bal’ifadhuu Hora Finfinneerra
Cuqursaan alagaa amma nu gaheera.

****

Kaabaatti salaale Kibbatti moyyaalee
Dhihaa_baha dhaqi Darbi gara Baalee
Cunqursaan alagaa Heddu sitti caalee
Bara kana hin beeku….u Haa turu inni kalee
Ijatu na rifate Ani waansaan wallaalee
Erga na jalqabee Takka oolee_bulee
Ajaa’iban arga Yookan warri galee
Yookan sangaan dhalee
Yookan sangaa qalee

koottu dafii Gugeekoo koottu hin turinii.

 jaalala halaalaan gubdee nu’n waadinii…

Abdiin Oromootaa bar suma qofaadha…….

Egaa yeroo dhuftuu harka duwwaa miti,

mallattoo Abbaa Gadaa Odaa qabatteeti….

 Alaabaa isa dhugaa faajjii nuu fiddeeti…….

naan jedhaniim…..

Nuu jiraadhu maaloo yeruma hundumaa

Hayyuuwwan oromoo keessaa tokko sumaa
Qalamnikee kun hindoomin yoomumaa
Dhiiga haa barreessu Waggaa kumaatama
Haa dubbatuu kunoo Gadoo jaarraa lamaa
Akkuma maqaa kee Beekan qabnu sumaa
Gumaachi kee kanaan Himamee yoooom dhumaaaaa..
Rabbi siif haa kennu umrii waggaa kuma

Jedhaniim ammas…..

 

Dhufaatin kee Gaheeram  Simboofi Gugee koo
Hee gugee, mallattoo fakkii koo
simboo faaya anaa qarqaraaf gidduu koo
haadha nagaan garbaa haadha obsi darbaa
mallattoo nageenyaa eertuu jaalala keenyaa.

irbuu kudhaammattee, nan dhufaan fagaattee
kunoo hanga yoonaa yaaddoonkee nu nyaatee
raaga dhageenyaarraa dhufaatiinkee dhiyaate.
galmi manii keetii,inni ati bu’urtee
inni keessa boqottu,egere nuuf dhuftee
inni ilmaankee waliitti funaantee
afaanin nyaachiftu kunoo siif gaheera
dhaloonnikee gaariin, inni ati abuurte
inni ati deessee, inni ati dhalchite
koottu siin jedharaa,harka baldhifatee.

atoo saala lamaa, kormaafi goromtii
raadaafi jibichaan, lamaan wal taatanii
mallattoo eenyummaa gugurraan yaatanii

amma yoom naaf dhuftan kanabooda hin jiruu
yaadnikoo wal xaaqee tasa wal hin hiru.
bay’ee si simachuufani as-achin taattiru.
daandiin haqaaraameeraa danqaan buqqa’eera
atoo dhufaatiniinkee qaata dhiyaatera.

Simbirroo nageenyaa, sanyii eebbifamtuu
maaltummoo dhalatee,kan sitti qixxaatu.
haadha nagaan dhibbaa giiftii simboon darbaa
mootii simbirrootaa,kan jaalalli arbaa.
atoo faayee dhumaam. jabduukoo murattuu
sifaana guddanneem. kanaaf siif cirattuu
daandiikee imallee tasa nurraa hin cittuu
yaaddof jaalalli kee ogguu nurraan haftu.

umriinkee hoo dheeraa, akka harrageessaa
fayyaantee xaliilaam, kan akka gadamsaa
sirratti yaalanii, nagaakee booreessuu
hedduudha xaxaaniim, fayyaakee caanqessuu
atoo humna qabdaa, humna humna caaluu
ayyaan qabeettikoo,homtuu sin madaaluu.

sifan bobbaheen an sifaanan galaa
duuka kee garmaameen, gammachuun fooggala
giiftii manni alaa mootii guyyaaf galgalaa
boojituu onnee koo dhuunfattuu waan maraa
atoo abbaa feete caaltam kanaaf siif alaanalaa
situ naaf hubataa sadookoofi laalaa.

Marree Gugittii koo.galli kee dhiyaatee
ijoolleen tee kichuus kunoo siif guddattee
gargaarsafi deeggarsi, hedduun kadhatamuu
nutuu kiphii keetii,waankeen waakkatamuu.

koottu gugee koo gugee gurraattiikoo
Guugee sanyii gootaa,tokkee qeerramtii koo.
kaanin wal hin maktuu atoo adda dhumaa
nutis sanyii biroon walfaana,
sin marqinuu, qofaa sitiffannaa
imaanaa sanyiikee, kan kalee kaleessaa
dhaloota eebbisiifi tiksii fuutehoo seenessaa,
kan sitti laatamee, situ baatee jooraa
kanaaf si jaalannaa,sibbaata daraaraa.

Ruumichis cinaakee, sitti hirkannaa fedha
qaamasaa jijjiiree goflaan dhadhaa dhadaa,
Urunguunis aaddee,jorroofaana fiigdii
joorroonillee gaarishoo, urunguutu baddii
egaa ´gallikee dhiyaateraa, ati nuuf gammadi.

Gugee, gugee, gugee yaa hiriyaa gootaa

hiriyaa kee dhiistee, eessa turte laataa?

Gugeen karaa jirti argatteti xurree,

Simannaaf qophaayi jabaafadhu surree,

hojii xumuratti malee hin turre,

Keessakoo bobeesseera gaaffiin jaarraa tokkoo

Nageenyaaf si eegdii dheebottuun biyyakoo

Maaloo yoom naadhuftaa bareedduu Gugeekoo!!

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

***///****
12. 09. 14

SOMAAN GOOTAA URGAAYEE

Taammanaa Bitimaa irraa
DURADUBBII 
Barri isaa walakkeessa bardhibbee 19 fi shantamootaa (“1950s“) keessa. Mootummaan Habashaa kan mootii-mootolii Hayila-Sillaasee-tiin gaggeeffamu Biyya Gadaa: biyyaa fi biyyee, magaalaa fi baadiyyaa mara waan harkatti galfate fakkaata. Uummanni Oromoo erga waraana Minilikiin dirree waraanatti, humna meeshaa waraanatiin moyamuun Habashootaan dagabaafatamee (koloneeffatamee) biyyi isaa qabamee kunoo waggaalee 140 ol tahee jira. Bara dheeraa kana keessa ginni-bittee Habashaa, keessumaa kan Amaaraa wanni hamaa fi suukkaneessaan inni uummata Oromoo irratti hin adeemsifne hin jiru yoo jedhame, dubbii hoowwisuu miti. Kanneen keessaa barreeffama kana irratti gariin isaa ibsamuuf yaalamaa, mee yoo yeroon isiniif hayyame duukaa-bu’aa!
Barreeffama kana keessatti walaloo sirbaa, kan dhiichisaan lafa sochoosuu fi seenaa baldhaa kan isa waliin walqabatutu isiniif dhiyaata. Walaloon kun bara dheeraa dura kan uummata irraa walitti-qabame. Kunis barreeffama kana kutaa isa xumuraa irratti isiniif dhiyaata. Asi irratti jecha “somaa” jedhamu kana yoon isiniif addeesse mishaa natti fakkaata. Biyya Oromoon qubatee, akka abbaa biyyaatti irra jiraatu maratti: Oromiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa Kibbaa keessatti “somaa“-n muka eebooti. Garuu, naannoo Macca Bahaatti san irratti hiikkoo biraas dabalatee argama. Asitti “somaa“-n ulee cimaa kan akka meeshaa waraanaatti dhimma ittiin-bayanis taha. Isa naannoo Oromoo Tuulamaatti “shimala” jedhamu, jechaa dha. Dhugaa dha; Macci Bahaas “shimala” ni jedha. Shimalli yookaan somaan akkasitti godina Oromiyaa Waltajjiitti jaalatamuu fi farfamuu kun heddumminaan naannoo Gindabarat irraa dhufa. Achi irraayyi daldalaan-bultoonni akkuma bunaa fi soogiddaa faatti biyyaa-biyyatti dabarsuun ittiin-daldalu. “Diirri shimala akka koodee offiitti jaalata” jedhama. Kanaaf, akkuma faashistoota Xaaliyaaniitti minisshiriin Garasuu Dhukii faa itti-urgaaye san Saayiluu Dufaayee fi nafxanyoota isaatti “Somaan Gootaa Urgaaye” jechaa dha. Akkuma xiyyiitiin uursitee diina dhooftu san, somaan/ shimalli urgaayee nafxanyaa goobe fi addaggoometti (baalagoometti) kakaksee haleela. Kutaa lammaffaa keessatti akkamitti “somaan gootaa” Fitaraarii Saayiluu Dufaayeetti (Saahiluu Difaayee) akka urgaayee fi inni eenyu akka ture, isiniif dhiyaataa mee hammasitti obsa Oromoo san natti hin qusatinaa!      
SEENSA
Minilik gara-jabeessichi gargaarsa meeshaa waraanaa humnoota aango-qabeeyyii warra Oroppaa oggaa sanii: Biritaaniyaa Guddoo, Faransaa, Xaaliyaa fi Rusiyaa irraa maqaa Kiristaanummaa isaatiin argateen uummata Oromoo, uummatoota Kuush warra kaanii fi warreen biroo jilbeeffachiisee Oromiyaa fi biyyoota Kibbaa qabachuu dandaye. Harma-muraa fi harka-muraan Aannolee, morma-muraa fi funyaan-muraan inni Calanqoo, Gullallee, Darraa faa irratti adeemsise barreeffameeti argama. Lafarraa duguuggaan inni uummata Oromoo irratti oofee fi dhibee garagaraa isa Habashoota hordofuun Biyya Oromoo seene faa irraan kan ka’een, sa’aa-namni dhumee lakkoofsi uummata Oromoo kitila (miliyoona) 10 irraa gara kitila 5-tti gaddeebiyuu dandaye. Lafti Oromoo irraa fudhatamee uummanni kun sirna gabbaarummaa isa obboleessa gabrummaa tahe jalatti kufe.
Gabbaarummaan kun Oromiyaa fi Biyyoota Kibbaa (biyyoota Oromiyaa irraa gara kibbaatti argaman) keessatti warri gabbaartota tahan, akka meeshaatti Habashootaan kan ilaalaman ture. Habashoonni (Amaartonnii fi Tigroonni) Abasiiniyaa irraa wanni isaan qabatanii dhufan wanneen afur callaa ture: 1) gaangotaa fi fardeen tokko tokko kan warri dureewwan isaanii yaabbatan 2) bututtuu, waarroo fi dabaloo uffatan sana 3) galaa hamma Laga Abbayyaa, Laga Bashiloo fi Laga Barreessaa cewuun Biyya Oromoo seenanitti isaaniif tahu 4) qawwee Faranjoota irraa dhoortoo fi kadhannaan argatan sani. Sana booda biyya humna qawweetiin cabsaniitoo seenan irra akka awwaannisaatti qubatanii nyaachuu fi akka shilmiitti dhiiga uummataa xuuxuu ture, hojiin isaanii! Loltoonni isaanis, abbootiin duulaa isaaniis, qeesonni isaanii faas mindaa wayiituu hin qabaniyyu. Mindaan isaanii uummatoota: Oromoo, Hadiyyaa, Kambaataa, Alaabaa, Sidaamaa, Gede’oo, Burjii, Koonsoo, Walaayitaa, Goofaa, Kafichoo, Kuulloo-Kuntaa, Moochaa fi Gimiraa faa ture.
Duraan biyyatu ganda gandaan, mana manaan hirachuun isaan soorayyu. Sooruu bira kutee kan isaan miila-dhiqu, kan isaaniif midhaanii-bishaan qoppheessee dhiyeessu dubartoota Oromooti. Gaangota isaaniitii kan okaa haamu ijoollee Oromooti. Jarri qawwee rarraafatanii ooluu fi qawwee boraafatanii buluu malee, wanni isaan hojjatan tokkollee hin turre. Akkuman kanaan dura waayee Oromoota Kurnan Gullallee (Shaggar guddichaa fi naannoo isaa) keessatti ibsee sana, warri abbootii qawwee kun: “yoo baalli shokokseyyuu, yoo shimbirroon bar jetteyyuu Oromoon na qabate jechuun wareeranii ka’u; ol-utaalu“. Jarri ennaa sanas, harras qawwee isaanii kana malee, uummata Oromoo hin amanne; hin amananisi. Olee- bulee warrii abbootii qawwee kun manneeni fi gandeen garii keessaa walitti yaa’uun bakka tokko qubatani. Bakka qubatan kanaan isaan afaan abbootii qawwee saniin: “misshigii” jedhuun ture. Ammas oolee-bulee “misshigiin” isaanii kun “katamaa” isaanii kan nutimandara yookaan magaalaa jennuun tahe*.
Magaalaawwan hedduun kanneen ammaan tana Oromiyaa fi Biyyoota Kibbaa keessatti argaman “misshigoota” isaanii kan warri Ingilizii “garsion towns” jedhaniin kan Oromoon immoo shaddee-wwan jedhuun turani. Dhugaa dha; magaalaawwan: Jimma, Naqamte, Harar, Geeraan, Gidaamiin, Daseen, Waldiyaan faa durumaan kanneen turani. Magaalaawwan shaddeewwan isaanii turan kun immoo garri irra caalan, tulluuwwan yookaan goorolee gubbaatti kan hundeeffamani. Kanaaf fakkeenyi gaariin: Inxooxxoo, Shano, Ejeree (“Addis Alam“), Geedoo, Gimbii, Dambi Doolloo, Goree, Asallaa, Gobba, Diillaa fayi. Tulluuwwanii fi goorolee kanneen irra taa’anii Oromoota isaanitti duulanii fi ka’an towachuu waan dandayaniifi, kan akkanatti shaddatanii “Gheto” ofitti dalleeffatani. Mee as irratti fakkeenya tokko qofa haa ilaallu!
Waraanni Minilik Oromoo Afran Walisoo kan ennaa lama moyee isaan ofirraa deebise sana, isa sadaffaaa irratti mowuu dandaye. Gootonni biyyaa kaan dirree waraanatti dhumanii, kaan boojiyamanii ganda teessoo Minilik turte, Ankoobaritti dabarfamani. Biyya Oromoo Afran Walisoo isa Ilaansoo Halloo Bokkuu mana hidha keessa ciisee, garaa fi qoma isaa lafatti sukkuumaa, ilkaan ciniinnatee: “yaa orooboo battee, yaa orooboo battee, yaa orooboo battee; yaa Oromoo baddee, yaa Oromoo baddee, yaa Oromoo badde!”, jechaa caraanu sana Habashoonni amananii keessa taa’uu waan sodaataniif, Tulluu Boddaa gobbaatti shaddee isanii dhaabbatani. Hubaddhaa Afran Walisoo qobaa isaa hin dhalannee, qobaa isaas hin lollee, qobaa isaas hin cabnee! Oromoota ollaalee Afran Walisoo tahan: leencota Jahan Bachoo, qeerransoota Sadeen Sooddoo, hamaaqexoota Torban Kuttaayee, gichilloota Kudhalamaan Caboo fi Jahan Ammayyaa-tiin olloomee jiraa! Isaan kun martinuu biyyaa fi biyyee ofiitiif jecha, diina rifeensa mataa isaa irraa hamma qeensa quba-miilaa isaatti meeshaa waraanaa isa Faranjii irraa argate hedhatee itti-dhufe sana dura goranii dirree waraanaatti moyamanii biyyi isaanii qabame.
Amma egaa, Amaartonni Habashaa isaan Tulluu Boddaa isa biyya Afran Walisoo keessaa gara kaabaatti argamu sana irra qubataniis nagaan taa’uu hin dandeenye. Tulluu Boddaa kana irra dhaabatanii gara Lixaatiin waraanuma Afran Walisoo isa cabsame san keessaa kan mimmiliqee hafetu: Qaqaldhii Gurree Birqii fi Walisoo Coree, Dandi Jaarroo Dasee, Daawo Ilaansoo Halloo Bukkuu fi Dhugoo Bultum faa oggaa itti-dhufu argu. Karaa Kaabaa immoo leencota Torban Kuttaayee keessaa: Abeebe irraa Hasaquu Horaa, Macca Qorichaa, Macca Cillimoo faa irraa Abbaa Dooyyuu kan Waamii Garoo faa ennaa itti-dhufu argu, gara Kibbaatiin waraana Afran Walisoo ollachiisaa san irraa kan hafe waraana Abbaa Caalaa (Goobanaa Bixoo Qoricoo) faa argu. Karaa Bahaa (karaa fuula Shaggar) waraana Jahan Bachoo, kan Shabbuu Bordee, Dachaasaa Baqsaa fi Tufaa Awaash faa inni dhumatii irraa hafe sun oggaa itti-dhufu argu. Maarree Oromiyaa dachee leencotaa, qeyee qeerransootaa humnaan cabsanii seenanii nagaan taa’uun yoom ture-ree?
Egaa, namoonni Oromoo tokko tokko gubbaa-gubbaa argu malee, naannoo Oromiyaa Waltajjii kanatti nafxanyaanis Oromoo amanee, Oromoonis nafxanyichaaf tolaan gabbaree, amantii isaa Oromee (Waaqeffannaa) dhiisee hin beeku. Ee, Oromoon humna qawweetiin laggeenitti yaafamee cuubamuun Kiristaana jedhame kun, inni akka amanutti sibiila (fannoo warra Kiristaanaa) mallattoo du’aa saniin qeesii-dhaan addi isaa tuqame sun, inni dirqiin manneen Kiristanaa (bataskaanni) qeyee isaatti ijaarame sun takkaa amantii ofii hin irraanfannee, sirumaayuu bataskaana warra Habashaa sana bakka aadaan isaa itti-agarsiifamutti jijjiirrate. Wanni qawwee fi ibdiddaan namatti dhufe yoom qaama fi qalbii namaatiin fudhatama-ree? Kanaafi-kaa kan aadaan, afaani fi amantiin Oromoo funyaan mootolii Habashaa jalatti, boongoo (waasshaa) nafxanyootaa fi phaaphasoota Habashaa kan taasifame Shaggar cinaatti hafee, daraaraa kan nuu fi Dhaloota Qubee kana dhaqqabe.
 QAAMADUBBII
Handhuura Shaggar keessa, Birbirsa (Piyaassaa) yookaan Markaatoo dhaabattanii yoo gara Lixaa ilaaltan, gaara guddicha garaa waaqaatti (samiitti) ol-ijaajjee dhaabatu agartu. Inni Gaara Hococaa jedhama. Silaa arrabni warra Amaaraa kun nadhii damma Oromoo xuuxxachuu malee, sagalee fi jechoota Oromoo jajallisuu irraa hin adabatuu akkuma: Urgeessaan, “Worgessaa“, Olqabaan “Wolqabbaa” faa jedhu sana Gaara kanaanis “Wocaccaa” jedha. Kanas kan jedhu beektota isaaniiti malee, ijoolleen isaanii kan Shaggarumatti dhalattee, guddatte maqaa gaara kanaa yoo gaafatamte hin beektu. Barsiisonni isaanii waayee Biyya Oromoo, akka amma jedhanitti immoo biyya “Woromoo” kana isaan hin barsiisani. Jarreen kun laggeeni fi tullubbeewwan Shaggar keessa heddumminaan jiran sanis kan Laga Qabbanaa fi Lagaa Aqaaqii faa irraa hafe, homaayyuu hin beekani. Oromoo jidduu taa’anii: lafa isaas, laga isaas, afaan isaas hin beekani. Kana beekuu dhabuunillee warreeni fi barsiisota isaanitu isaanitti hin himnee, kan hammana isaan taajjabsiisuu miti. Haatahu malee, wallaalummaa kanaan dhaadachuutu, wallaalummaa kanaan boonutu wallaaltota wallaaltuu gadiitti isaan ramada. Silaa ijoolleen Oromoo tokko tokko isaan jala-deemuu hammallee hin dhiifnee, mee Waaqni wallaalummaa kana jala isaan hin galchini!
Jarreen kun Finfinnee-Shaggar dirbantii (“metropolis“) biyyalafaa (addunyaa) keessaa tokkoo isaa tahe, sunumtuu magaalmataa (“capital city“) Afrikaa teenyaa tahuu isaa hin hubannee laata? Ammaan tana namoonni dirbantii tokko keessa jiraatan harki irra caalan, afaan naannoo magaalaa sanaa callaa hin beekani. Mee magaalaa Barliin yoo fudhanne nama kaleessa yookaan dheengadda dhufe, yookaan immoo imaltuu (tursitii) bulee dabru yoo tahe malee, hundumtuu afaan biyyaa, Afaan Jarmanii beeka. Sana irratti dabaluun Jarmanoonni hedduun Afaan Ingilizii san irrattiyyuu Afaan Faransaa yookaan Ispaanyaa beeku. Barliin teenya tana keessa Jarmanoonni Afaan Jarmanii duwwaa beekan lakkoofsi isaanii xiqqaa dha. Garuu, ijoolleen nafxanyoota “keenyaa” jecha araadoyyee (“araadaa“) jedhamu dadarbachuu jaalatu. Ammoo, isaan karaa kanaan (karaa afaanii) qutee-bulaa Amaaraa isa Bichanaa yookaan Saalaa-Dingaay waliin tokkuma. Qotee-bulaan Amaaraa isa Bichanaas tayee inni biraa afaan biraa barachuun isaaf barbaachisaa miti, carraa akkasiillee hin qabu. Kanaaf inni hedduu, hedduu kan kabajamu taha. Ijoolleen Amaaraa ishiin: Shaggar, Adaamaa, Asallaa fi Jimma faa keessaa, ee ishiin araadoyyee of-fakkeessitu karaa afaanitiin dhugumatti: jaanjoffee (“faaraa“) dha. Mee wallaalummaa, doofummaa fi duubatti-hafummaa kana keessaa Waaqni isaan haa baasu!
Amma Shaggar Gaara Hococaa kana jala dhaqabeeti jira. Karaan konkolaataa inni Shaggar irraa ka’uun gara: Walisoo, Jimmaa, Aggaaroo, Buunoo Baddallee fi Mattuu faa nama geessu Tulluu Furii fi Gaara Hococaa kana jidduudhaan dabra. Magaalaan Sabbataa gaara kana jala karaa fuula Kibbaatiin jirtu, Birbirsa irraa wantee (kiilomeetira) 25 fagaattee argamti. Otoo Sabbata hin gayinuu magaalattiin Daalattii (“Alam Ganaa“) wantee 15 irratti argamti. Magaalattii tana irraa gara fuula kaaba-lixaatti wantee sadii fagatee galmi beekamaan, guddichii fi jaalatamaan kan Maaram Haadha Abbayyii argama. Gaara Hococaa kana irraa gara lixaatti yoo deemame jechuun: Meettaa Abbuu, Meettaa Hoolotaa, Kuttaayee, Calliya, Daannoo, Ammayya, Waliso, Noonnoo, Bacho, Sooddo faa karaa bahaa fi kaabaa immoo Galaan, Ada’a Liiban (Bishooftuu), Gimbichuu, Meettaa Roobii, Sululta, Salaale, Darraa, Jidda, Jirruu, Abbichuu faatu argama. Naannoon Oromiyaa Waltajjii jedhamu kun gosoolii Oromoo kanneen Tuulama-a fi Macca Bahaa jalatti ramadaman of-keessaa qaba. Keessumaa naannoon Bishooftuu (naannoon Odaa Nabee) fi naannoon Amboo galmoota akkaan hedduu tahan qabu. Gubbaa gubbaa naannoon kun Kiristaana Ortodoksiiti, keessi keessi isaa immoo Waaqeffataa dha. Amaartonni Habashaa naannoo kana miiccanii, dhiqanii aadaa fi afaan isaa akka gatee kan isaanii fudhatu halaknii-guyyaa irratti hojjatanillee, qeesii fi fannoon magananillee (“gazzatanillee“), seera itti-baasuun dhoowwanillee, eeboo fi qawween dorsisanillee waa fiixaan-bawuu hin dandeenye.

Oromiyaa Waltajjii kana keessatti dubbii Afaan Oromoo kan: “nuu fi isaan” jedhamutu cimeetoo argama. “Isaan mana barumsaa ijaaraa jedhan! Mana hidhaa ijaaraa jedhan! Gibra dafaa galchaa jedhan! —!” faatu heddumminaan dhagayama. “Isaan“, eekaa isaan “jedhan” kun Amaarota; Habashoota. Warri “jedhaman” kunimmoo Oromoota. Kan “jedhu” (abboomu) jara qawwee qabatee Oromiyaa keessa deddeemu. Warri “jedhamu” (“abboomamu“) immoo Oromoo humna qawweetiin cabsamee kottee Habashootaa jala jiru. Ajajaan, abboomaan, daanyaan, malkaanyaan, nafxanyaan, foolisiin, doorsisiin faa Amaartota, Habashoota. Manneen murtii isaanii dubbii bubbulchuun dheeressanii waggaalee hedduu dhaqqabsiisu. Manneen seeraa dhiisitii manneen gibira itti-galchaniifuu gubboo kennuutu ture. Silaa jarrii warra hojii kamiyyuu hin jaalannee, warra hojii kamiyyuu tuffatuu, warra dhibaawummaa aadaa isaa fakkeeffatee, jarri of-tuulummaa fi sanyummaa mallattoo godhate kun uummanni Oromoo: Shaggaritti, Adaamaatti, Bisooftuutti, Mojotti, Shanotti, Sandaafatti, Fichetti, Garba Gurraachatti, Hoolotatti, Ijereetti, Giinciitti, Ambotti, Gudaritti, Geedotti, Tibbeetti, Shobokatti, Ijaajjiitti, Sabbatatti, Tafkiitti, Tajiitti, Tullu Boollootti, Walisotti, Walqixxee fi Cittuu faatti dubbiif marmaaruun, gibraaf deddeebiyuun isa daddhabisse; isa ijibbaachise. Amma uummanni Oromoo sababa wayii barbaadeeti kana jalaa-bawuu fedhe. Roorroo fi gabrummaan itti-hammaannan mala baafatekaa! Isa warri Ingilizii: “rakkootu mala namaaf fida!“, jedhan san Oromoon keenya hojii irra oolfate jechaa dha.

Manneen murtii (“firdi-beet“) dhaqee wal-himachuu dhiisuun gara manneen warra qaalluu, jechuun gara galmoota qaalluu deemee wal-himachuutti ka’e. Kun dursee kan jalqabame naannoo Torban Kuttaayee, naannoo Ambootti. Silaa yoo Torban Kuttaayee qufa’eyyuu Afran Walisoo: “haadhoon koo maal tayelaa?” jechuun gurra-buusee dhaggeeffataa, dubbiin kun ennasuma naannoo Afran Walisoo fi Jahan Ammayyaa dhaqqabe.  Booda naannoo Sadan Liiban kana irraa ka’uun Oromiyaa Waltajjii kana keessatti balbaldhachaa deeme. Sirumaa naannoo Amboo kanatti manneen murtii mootummaa Habashaa qullaa tahaa, onaa deemani. Manneen murtii mootummaa Habashaa kun kan dubbatan Afaan Amaaraati. Abbaa murtii irraa kaasetoo hamma barreessaa fayitti kan hojjatan yoo Tigroota dabranii dabranii jiran dhiifne Amaartota callaa dha. Yoo Oromoonni tokko tokko, dhibba keessaa afurii-shan argaman Oromoon keenya: “akkamitti isaan dabarsan?” jedheeti afaan qabachuun raajeffata. Dubbii lafarra harkisanii waggaalee heddumeessuu fi gubboon isaanii biyyuma ofii kana nama jibbisiisa. Himata galfachuufillee dursanii warra Afaan Amaaratiin iyyannoo namaaf barreessan, barbaadanii horii baasaniifii kitaabsisuutu ture. Jarreen qawwee fi fannoon biyya Abbaa Gadaa fi biyya Haadha Siiqqee seenan kun biyya kana Gondor fakkeessuuf, halkanii-guyyaa irratti hojjachaa turani. Kanaaf, “qeyee” jarreen kanaa fi “boongoo” jarreen kanaa kan tahe, manneen murtii irraa baqachuun Oromoon qeyee eebbaa fiqeyee ayyaantuu kan tahe, gara galmoota warra qaalluu dhaquun wal-himachuu filate.
                                                                                         Itti-fufa —!
==============    Hubachiisa Miiljalee    ==============
* Mandara jechuun mana walitti daramee (walitti qabamee) jiru jechuu dha. Kunis: mana + dara = mandara.

SAAYNSIISNSAA KUNOOTI FAKKEENYASAA GARUU SINKENNAAKA!!*

F A A Y I D A A  A F O O L A A  O R O M O O !!

Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Kanaafuu faayidaalee afoolaa kanneen jedhaman kunneen kanneen afoola maraaf ta’u qofaadha. Kana jechuunis waa’ee afoolaa yaadolee bu’uura ta’an gabbisuuf nigargaara jechuudha malee gosoonni afoolaa adda addadha. Fakkeenyaaf, mammaaksi,hibboon, geerarsi, sirbi aadaa, taphni ijoollee, kkf faayidaalee mataa isaanii kan qabanu ta’uu dagachuudhaan miti. Akkuma mammaaksi namootaaf beekumsa/barnoota dabarsuudhaaf fayyadu geerarsis barnoota dhaggeeffattootaaf dabarsu niqaba. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha.

Qabxii kana ka’umsa godhachuudhaan faayidaaleen afoolaa dimshaashumatti malfaa ta’uu danda’u gara jedhutti taruu nidandeenya. Faayidaaleen afoolaa isaan bu’uura ta’an bakka shanitti qoodamuu danda’u. Isaanis:

1. Ibsuu
2. Cimsuu fi dabarsuu
3. Miliquu
4. Barsiisuu
5. To’achuu

1. Ibsuuf: Gosti afoolaa tokko tokko, fakkeenyaaf oduu durii, gaaffilee bu’uura ta’an kan sammuu namoota naannoo murtaawaa (kkeessumattuu daa’imman) jiraatanuuf deebii kennuuf yaalu kan akka jaaffilee namaa, mukaa, bineensa, kkf maaltu uume jedhaniif debii laatu. Oduuwwan ykn sheekkowwan madda waantotaa ibsuudhaaf yaalanu kaayyoo isaaniitiif bifa seera qabeessa uumuu yaalu. Saboota addaa addaa biratti himni tokko ykn waanti tokko haala adda addaatiin uumaa ta’ee dhiyaata. Faallaan uumaa (creater) kanaa karaa tokkoon yoo jiraatu, deeggartoonni isaa ammoo karaa biraatiin nijiraatu. Waan bifaanis ta’e qabiyyeedhaan hubannoof rakkisaa ta’ee argameef ykn uumama sodaachisaa itti ta’eef dhalli namaa haala kanaan bifaafi hiika kennaaf jechuudha. Yoo kan godhu hanga tokko naannoo isaa sirna qabsiisa; sammuun isaas hanga tokko boqonnaa argata.

2. Cimsuuf: Sadarkaa beekumsaa yeroon haayyameef irratti hundaa’ee ofis ta’e naannoo isaa ibsuuf ykn hubachuuf akkuma yaalii godhu, ibsaafi hubannoo isaa kana hordofee dhaabbileefi aadaalee isaa afoolaadhaan cimsa ykn gad-dhaaba. Guyyaa dhalootatii eegalee hanga du’a isaatti gochaalee raawwachuu qabu, maaliif akka raawwachuu qabu, amansiisa. Gochaaleen hawaasaa kunis akka hinbadneef; akka dhaloota itti aanu keessattis itti-fufanu taasisu hawaasa barnoota hammayyaa hinqabne (katabuufi dubbisuu hindandeenye) keessatti dalagaaleen raawwatanu, fakkeenyaaf, kanneen dhaloota, dhaqna qabaa, fuudhaafi heeruma, gootummaa, du’a, kkf waliin hariiroo qabanu akka itti fufanu gochuun kan danda’amu afoolatti fayyadamuudhaan ta’a. Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha.

3. Miliquuf: Dhalli namaa bu’aa bayii jireenya isaa keessatti kan isa mudatu jalaa miliquu barbaada. Bu’aa bayii jireenyaa kana jalaa miliquuf afoolatti fayyadama. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.

Dhiibbaaa aadaafi barsiifanni adda addaa irra buuse / danbiilee gara garaa jalaa afoolatti fayyadamuun miliqa. Aadaa ykn safuu tuqamuu hinqabne/ofiisaafis cabsuuf kan hinyaalle/ namoonni biroonis yoo tuqan arguu kan hinbarbaanne afoolatti fayyadamuun addunyaa gammachuu (kolfaafi qoosaa) keessa burraaqa. Osoo balaan tokkollee irra hingahiin yeroo afoolatti fayyadamu waan barbaade sana arga ykn dhagaha jechuudha.

Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa.

4. Barsiisuu: Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Seera nyaataa, dhugaatii, uffannaa, taa’umsaa, haasaa, kkf. adeemsa dhala namaa barsiisuuf fayyadandha. Jiruufi jireenya hawaasaa keessatti bu’aalee arjummaan, tattaafannaan, tokkummaan, kkf. qaban nuhubachiisu. Amala iloolleefi dargaggoonni horachuu qabanu daa’imummaatii eegalanii sirreessuuf nigargaaru.

5. To’achuu: Gosooti afoolaa mala ykn tooftaa jireenyaatiifi amala gaarii barsiisanu, amaloonni hawaasa biratti jibbamanu akka hin babal’annes to’achuu nidanda’u. Hattuummaan, sobuun, doqnummaan, garaa-jabummaan, kkf amala gadhee ta’uu ibsu: Akka miseensonni hawaasaa irraa of-eeggatanu akeekkachiisu; nito’atu. Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu.

Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Xiyyeeffannoon isaas dhimmoota hawaasni miidhagoodha ykn fudhatamaa jedheen ala kan jiraachuuf yaalanu/ seera kabajamoo hawaasni hordofu kanneen cabsaniif of-eeggannooo kennuu ykn daandii sirriitti deebisuudha. Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha. Kanneen aadaa hawaasaa kabajanii jiraataiin immoo nijaju; nidinqisiifatu. Haala kanaan seerri jireenya hawaasaa akka eeggamu to’atu.

***
*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Barmaatilee Miidhaa Qaban

*Beekan Gulummaa Irranaa

Barmaatileen miidhaa qaban gochaalee hawaasa keessatti dalagaman ta’anii kanneen kallattiinis ta’e kallaattiin ala miidhaa dhala namarraan gahanidha. Barmaatileen kunniin gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaatiin miidhaa qaqqabsiisuu  danda’u. Barmaatilee akka, kittaannaa/dhanna qabaa shamarranii, umurii malee heerumsiisuu yookaan fuusisuu, mala aadaatiin ilkaan buqqisuufi huuba qoonqoo muruu, qoricha yookaan dawaa aadaa saaynsiin hinmirkanoofne fayyadamuu maqaa dha’uun nidanda’ama. Akkasumas araadaa addaaddaa kanneen akka tamaboo xuuxuufi alkoolii dhugaanii machaa’uu, caatii qaamuun barmaatilee miidhaa qaqqabsiisanidha.

Barmaatilee miidhaa qaban keessaa inni tokko araadaaf kan nama saaxilanidha. Araada jireenya namaa miidhaan keessaa muraasni araada dhugaatii alkoolii, jimaa/caatii qama’uu, tamboo/shiishaa xuuxuu, gaanjaa/kanabis fayydamuufi kkf. Araadni hamoon kunneen rakkoo gama fayyaa, dinagdee, hawaasummaafi xiinsammuu qaqqabsiisuu danda’u. Fakkeenyaaf, namoonni tamboo xuuxan (araada tamboon qabaman) yeroo waan ittiin xuuxan dhaban yakka adda addaarratti bobba’uu; hojii dhabdummaaf nisaaxilamu; akkasumas gochaansaanii kun  hawaasa biratti fudhatama isaan dhabsiisa. Araada kanneeniif wayita saaxilamanitti ammoo hanqinni maallaqaa waan isaan mudatuuf hanna, loltaafi walajjeechaafillee walsaaxiluun miidhaa barmaata kanaati. 

Barmaanni miidhaa qaqqabsiisuu danda’u kan biroon kittaannaa shamarraniiti.  Kittaannaan shamarranii miidhaa hedduu qaba. Miidhaa kittaannaan shamarranii qabu keessaa muraasni yeroo qaamni shamaarranii muramu meeshaan ittiin muran sun HIV AIDS daddabarsuu, dhukkuba Tiitaanusii qabsiisuu, dhiigni baay’een dhangala’uufi yeroo da’umsaattis miidhaa qaqqabsiisa. Kana malees,  qaamni isheen uumamaan qabdu yeroo muramutti miidhaan xiinsammuu ishee qaqqabu salphaa miti. Kanarraan kan ka’e, yeoo ammaa kittaannaan shamarranii akka hafu taasifamee jira. Namni shamarran kittaanee argames, seeraan gaafatama; ni’adabamas.

Barmaatileen miidhaa qaqqabsiisuu danda’u biroon qoricha aadaa mala saaynsiin hinqoratamne fayydamuudha.  Qorichi aadaa barmaatilee hawaasaa ta’ee mala aadaatiin dawaa biqilootaafi kanneen biroo qoricha dalaguuf oolan firiiwwan ykn  bu’aa bineeldotaafi  bineensotarraa argamaniifi k.k.f ti.  Qorichi aadaa saayinisiin qoratamee dooziinsaas murtaa’eefii hinkennamne tokko balaa hanga lubbuu baasuutti qaqqabsiisuu danda’a. Kanaafuu utuu ogeeyyii fayyaa hinmariisisiin qoricha aadaa fudhachuun barmaata miidhaa fayyaa namaarratti qaqqabsiisu waan ta’eef, irraa of eeggachuu qabna.

Kana malees, huuba qoonqoo muruufi ilkaan daa’imaa baasuun barmaatilee miidhaa qabaniidha.  Huuba qoonqoo muruufi ilkaan daa’imaa baasuun dhukkuba hedduuf daa’ima saaxiluu danda’a. Fakkeenyaaf, hirdhina qaamaa qaqqabsiisus danda’a.  Kun ammoo dhukkubbii qaamaarrayyuu darbee rakkoo xiinsammuu hamaa daa’imarratti fida.  Daa’imman akkasittiin miidhaman ammoo barnootasaaniifi jiruusaaniirratti hinmilkaa’an. Kanaafuu, barnoota miidhaa hamaa qaqqabsiisuu kanarraa of eeguun barbaachisaadha.

Walumaagalatti, barmaatilee jireenyaa keenyarratti miidhaa geessisuu danda’an kittaannaa shamarranii, dursanii heerumsiisuu/fuusisuu, huubaa qoonqoo muruufi ilkaan daa’immanii baasuu, qoricha aadaa saayinsiin hinqoratamiin fayydamu, araadaan qabamuufi kkfdha. Kanaafuu, barmaatilee kanaafi kana fakkaatanirraa of eeggachuun jireenya fayyummaa qabu jiraachuun barbaachisaadha.

********* 

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Ethiopia on both corners of the Ball: Western Ally Versus Extremist Partner

 
By Ahmed Farah
An Ogadeni activist and Head of Ogaden Refugee Council (ORC)
Today’s major political conflicts might relate to the Western European powers’ aggressive and rivalry occupation towards other continents of the globe for industrial resources. That systematic migration, which its last foot was Africa’s Scramble of 1880s, was too strange to the occupied people and nations while today’s liberty or freedom through “own state sovereignty” was not in the mind of many of those scrambled.

Again, while the form of governance by the said powers was having its effect, the respond or reactions of the occupied people or nations varied from one another: depending on ways of living, settlement, governance or belief. Though their main target was gaining resources for their industries amid competing, the factor of faith played greater role for articulating strategies as the main faith in Europe was Christianity.
Moreover, the European colonialists’ soft power was “modern education and Christian missionaries”, which helped hardening positions by religious resistances of some Muslim communities; somehow [making] they overlooked to the resource-driven political nature of the colonial powers.
Therefore, people or nations of same faith became allies with European powers – namely Ethiopia or Abyssinia; people or nations of different faith including Somalis had resisted through religious and ethnic perspectives; while people or nations of traditional beliefs including would-be Kenyans were resisting through racial or ethnic causes.
Ethiopia among colonial powers of 19 century; For example, the Somali fighter of early 20 century, Sayid Mohamed Abdille Hassan and his fellow fighters – Dervishes had fought against British, Italian and Ethiopian forces simultaneously, almost two decades. Being the first resistance leader that attempted fighting through Pan-Somalis’ slogan, was more religious than political as his sentiment was fuelled by his first seen to Muslim/Somali students named as John and others, in a Christian Missionary school in the coastal town of Berbera, reportedly.
On the other hand, the then-soft powers helped pacifying mainly non-Muslim communities who later become the first to be freed as “sovereign states” after costly wars [World War One & Two] fought by the rivalry European powers; while Muslim communities or regions were incorporated in to the newly-freed post-colonial countries of Christian leaders. The same happened to many other people and nations including Somalis and Ogaden.
Again, when post-colonial world becomes more connected; some causes become inter-related in to so many ways that forced [increasingly] changing arguments or/and tactics demonstrated by a number of resistance movements. The said movements insist of rejecting international borders founded by the colonial legacy; while such rejection ruled out any chance of political solution as it threatens not only to the States-in-conflict, but also others.
For instance, when movement’s mandate was to liberate specific location or region from a repressive or occupying regime, but fails because of some reasons; it might possibly add more other regions to seek attention though knows not meeting that new objective. This makes them employ self-incriminating activities to stay relevant in front of followers as they remain both abusing and misleading. That’s where terrorism starts. But that does not always mean there is no real cause or grievance to be fought by the people or nations belonging to the misguided or failed movements.
Ethiopia Sympathizes AIAI extremists; Unfortunately, the States-in-conflict use such forces to overlap with other genuine resistances of within the respective country. For instance, in 1990s, local politicians and Ogaden community elders were protesting against the Somalia-based Al-Itahad Al-Islam (AIAI) of setting up bases and offices in Ethiopia’s Ogaden region where Ogaden National Liberation Front (ONLF) was more popular at the time.
The late Meles Zenawi’s Tigray People Liberation Front (TPLF) – core faction of ruling coalition of Ethiopian people Revolutionary Democratic Forces (EPRDF) was envious from the ONLF [secessionist movement]; and instead of dealing ONLF issue accordingly, it sympathized with AIAI to create rivalry forces within the region; and later on, to lure western countries’ support for tackling foreign fighters.
Moreover, TPLF cooperated that AIAI’s academic scholars infiltrate in to the ONLF-led political system of the transition period while AIAI’s Jihadist groups were waging their armed fighting in the Ogaden as both tactics worked through polarization of Abdulahi Sa’di administration of 1992 and ONLF’s armed struggle of 1994.
Again, when TPLF fought AIAI [disguising ONLF’s armed struggle] with support of other countries and AIAI was declared terrorist by Washington and allies after September 11 attacks; it again helped them revive as Union of Western Somali Liberation Front (UWSLF) in early of 2000s. Though Eritrea is accused of helping them regroup through this umbrella, along with some of Somalia warlords; UWSLF had been in use for Ethiopian regime sooner.
Ethiopia partners UWSLF, revival of AIAI; Apart from helping Ethiopia to re-scratch its card of fighting terrorism within Ethiopia, it further used them fight against ONLF as armed clashes among fighters of UWSLF and ONLF happened within the Ogaden region in 2008 and 2009. They also helped Ethiopia to kill the Late Dr. Mohamed Sirad Dolaal on January of 2009; just a year before they claimed signing peace deal with Ethiopia on April 2010.
Furthermore, they helped Ethiopia implementing its abusive “Diaspora and refugee hunting policy” since 2010. Because they were among Ogadeni refugees who were resettled as Somalia refugees in early of 1990s since their fighting erupted in 1992 and they were forced to exile. Their main operations included the 2011 to the 2014 killings and assassinations against Ogaden refugees and ONLF officials in Kenya.
On the other hand, UWSLF/AIAI’s partnership with Ethiopia was not limited only to the ONLF, but also they become useful for Ethiopia to exploit and annihilate to the governments or individuals of integrity in the neighboring countries, namely Somalia and Kenya.
Ethiopia uses extremists into Somalia/Kenya; Ethiopia deals to those countries through a number of faces: its official governmental position and through informal loyalty by own citizens of such countries from birth or registration. AIAI’s branch of Ogaden were exiled to Kenya after 1992 military offensives of TPLF regime, and assimilated to the local population of Kenya’s Northeastern province. Therefore, by informal registration, they become Kenyan citizens though they are loyal to their organization’s policies, mostly exploited by Ethiopian government.
For instance, in Kenya’s 2007 General elections – they played allegedly a very crucial role for Yusuf Hassan Abdi’s loss a seat he contested against Ibrahim Mohamed alias Johnny, who was backed by famous Imams of Eastleigh mosques. Again, he won the seat itself, Kamukunji Member of Parliament in a by-election done August 2011. Though Hon. Yusuf Hassan Abdi was not openly antagonist to Ethiopian government policies; his personal integrity, profile and having ancestral relationship to Ogaden region, became enough worrisome to Ethiopian regime.
Many people from Ogaden region believe that his serious injury from a grenade thrown to him on December 2012 while he’s in one of the mosques in Eastleigh [run by alleged members of AIAI/UWSLF] was an Ethiopian plot though Alshabaab of Somalia were accused of.
Just similar with Hon. Abdi’s fate, the political movements of Prof. Mohamed Abdi alias Gandi in Somalia Federal Republic had been mainly challenged by Ethiopian proxy forces, including alleged leaders/members of AIAI factions in Somalia. Prof. Mohamed Abdi (Gandi) was sacked from Sh. Sherif Ahmed Transitional Federal Government’s Cabinet ministers in 2010 while Hussen Abdi Halane was nominated as Finance Minister to substitute Prof. Gandi for Absame tribe in Somalia.
From his nomination, Mr. Halane had managed to take AhmedMadobe Islan (Hisbul Islam defector) to Addis Ababa on August 2010 as regime’s proxy in the lower Juba region of Somalia, with the help of AIAI/UWSLF leaders who claimed signing peace-deals with Ethiopia in July 2010.
Since these settings had been put in place by Addis Ababa regime, an aggressive campaign against Prof. Gandi’s initiations was propagated loudly. AhmedMadobe and former AIAI members or sympathizers were left to locally propagate against Gandi, and disseminate that “Ethiopia is better capable and friendly than Kenya”. This had resulted that Prof. Gandi’s Azania or Jubaland initiative becomes hijacked as Ethiopia-backed Warlord, AhmedMadobe declared himself as President of Jubaland administration on May 2013.
At last but not least, the famous self-style cleric of Ethiopian-born, Sheekh Mohamed Abdi Umal’s tour to the Ogaden, Somalia’s autonomous regions of Somaliland and Puntland from March to May of 2014 shows how group’s politico-religious activities are still well connected and organized. But we need to be aware of that such tour was demanded and funded by Ethiopian government; because the said Sheikh never visited Ethiopia though he publicly endorsed UWSLF/AIAI’s peace deal of July 2010.
Ethiopia on both corners of the Ball; Moreover, Ethiopia is also dependent on them for propaganda and media access if it needs reaching to the Somali-Speaking populations of the Horn of Africa while avoiding to stigmatize such propaganda by using its Somali Regional State media outlets. The most popular one of such online media is known as DhanaanMedia.com which airs Ethiopia’s strategic and timely stories that covers either ONLF/Ogaden or Jubaland sensitive causes, including the 2012 [Ethiopian initiated-but-never committed] Peace Talks with ONLF; and Jubaland & Gedo reconciliation or governance issues.
The extremists or remnants of AIAI, regardless of their current names, they show committed for Ethiopia [in the short term] of trying to end their main threat, which is ONLF or any popular nationalist movement in the Ogaden or Somalia; and Ethiopia may claim itself of using them same purpose. But, in the long-term, each side has something hidden as Extremists believe or dream that opportunity of overcoming Ethiopia itself might come one day, just as the Muslim Brotherhood of Egypt or the ISIS of Iraq and Syria.
Moreover, geopolitical calculations of the Horn or Eastern of Africa might change unexpectedly from number of factors, which might give them opportunity of achieving their little-sacrificed dream. If it comes, they could do it through non-violent way as they already control significant number of Somali institutions including Hawala [money-transfer] companies, trade businesses and some popular religious institutions or through their traditional ways of violence.
On the other hand, it’s not first time that Ethiopia plays both corners of the ground or the ball. In the era of colonization, Ethiopia was the only black or African body that had openly asked to get its share of the African Scramble or Colonization of 19 century as Emperor Menilik II wrote such application to the Berlin Conference.
Yet, when colonization was to an end and European powers were compensating to the freed African nations of 20 century, Ethiopia claimed championing Africans’ freedom as many of them made their national flags related to that of Ethiopia – showing gesture of generosity to the latter.
Again, according to some media quotes of 2011, the Late Prime Minister of Ethiopia – Meles zenawi hailed Sayid Mohamed Abdille Hassan as an African hero who fought against European colonization and imperialism. Zenawi also promised to resurrect Sayid’s statues in Ethiopia, a move recently implemented by the regime’s surrogates in Jigjiga.
And now, in the 21 century’s War on Terror or Global Extremism, the only government in the region that takes in use Extremists though offering them legacy, is the Ethiopian government that’s also a key ally of U.S. and western countries in the fight against terrorism and extremism. Therefore, once again, Ethiopia plays on both corners of the Ball.

***

*Ahmed Farah is an Ogadeni Human Rights activist and the Head of Ogaden Refugee Council (ORC)

Barri Haaraaf Moofaa!!!*

 

Baga ittiin isin gahe baga gammaddani

Utuu isaan jedhaniin dhagahe namoonni

 

Maalsaatu haaraadha warshaa kami ba’e

Guyyaan tokko qofti maaliif adda ta’e?

 

Maalumaaf sirbamaa maaliif dhiichifamaa?

Sagaleen akka akkaa maaliif nutti himamaa?

 

Inni kaan nisirba kaanis niragadaa waliinsaa hinbeekamu

Inni gadda qabus wayita akkasiitti maaf hinyaadatamu

 

Kaan keessisaa madaa dawaa jabanaatiin kan fayyuu hindandeenye

Dhukkuba sammuusaa dhalli namaa kamuu qoree bira hingeenye

 

Kaan dheebotaa du’aa waan dhuguyyuu hinqabu tariis waan uffatu

Nama hedduu jira haqni kan quucarsu kan garaan gubatu

 

Inni kaan sooressaa maatisaa wajjiniin tataphaachaa bulaa

Kaanimmoo hiyyeessaa abdiisaa kutatee ciisa garaa qullaa

 

Kaan sammuun boora’ee maraatuu wajjiniin takkaa wal hincaaluu

Kaan ammoo burraaqee hiyyeessa dhdhiita utuu iji ilaaluu

 

Inni kaan arjaadhaa wanta kennus qabaa garaayyuu hinjabaatuu

Kaan ammoo doqnadha utuu harkaa qabuu hiyyeessaaf hinlaatuu

 

Inni kaan uffannaa waliin gegeddaraa kaan tuffatee gatee

Kaan ammoo qullaadhaa waan uffatu hinqabu carqiisaa hodhatee

 

Bara darbe keessaa baga nagaan luftee maaf jedhuu nan badee

Haati qeerroof qarree ijoolleeshee hedduu du’aan itti dhabde

 

Kanaafuu barri haaraan isheedhaaf gammachuu attamiin ta’aree?

Nama hedduum ijoo guyyaa dhalootasaa kan jibee abaaree

 

Bara itti hayyuu qaroon waan guddaaf eegamu karaatti deebi’e

Rasaasa ammayyaatiin tumamuurra darbee ukkaamsaan kan du’e

 

Shamarran hedduurraa salphinni gurguddaan irratti gadi roobee

Bara leenci riphee bineensi waraabuun cooma muree goobee

 

Attamin baricha akkas jibbisiisuun baga geessan jedhuu

Ergaan akkasiiwoo nama xiqqoof malee hundumaaf hita’uu

 

Yookaan ”BAGA GAMMADDANIIN” haata’u dhokfamee

Akka hinmul’annetti saanduqni jabaanaa utuu itti tolfamee

 

Baga gammaddaniin baga gadditanii faan wal hincaalu

Maaluma fayyadaa? Ilkaaniin kokkolfuun utuu garaan aaruu

 

Yoodhan akkam godhen waan hundi naaf ifaa?

Anaafoo naangalle barri haaraaf moofaa!!

*****//////****

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

 

Addis banks on Afars against Afeworki

ION
 

Addis Ababa is not gearing up for war with its Eritrean neighbour in the short term, but is actively preparing the post-Issayas Afeworki era.

Ethiopia’s armed forces chief of staff, General Mohamed-Nur Yunus, aka Samora, played a key role for the 4th conference of the Red Sea Afar community held in Samara (Ethiopia) from 9 to 11 August by the Eritrean Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO, opposition). The conference was attended by Ismael Ali Sirro, the president of the Ethiopian Afar Regional State, as well as a number of other Eritrean opposition organisations. Its final declaration agreed to draft a new constitution for Eritrea, to set up a federal system of government.

Taking the lead from the meeting of Eritrean opposition organisations on 18 July in Mekele (ION 1385), the Ethiopian chief of army staff showed the groups present in Samara that they constituted an important link in Addis Ababa’s strategy against Asmara. They were sent a clear message: the time has come for military fight against the Eritrean regime of president Issayas Afeworki. For his part, the Ethiopian promised that his country’s logistic support of these groups would be strengthened.

Meanwhile, on 9 August, Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn, declared on Tsenat Radio, a pro-Ethiopian government station broadcasting from Washington, that the “neither war nor peace” situation with Eritrea had done its time. He also warned Asmara against supporting Ethiopian opposition groups like Ginbot 7 led by Berhanu Nega and the Ethiopian People’s Patriotic Front (EPPF), otherwise Ethiopia could “take defensive measures”. However, an attack against Eritrea would not seem to be on the cards, as Ethiopia is keen for stability to ensure continued economic growth.

Ethiopia’s Political Developments Towards Ogaden Diaspora- What went wrong?

By Ahmed Abdi
 
Ethiopian government has been putting all its limited resources and energies to deal with the continually increasing Ogadeni diaspora and to persuade them to cut their ardently support to ONLF for using a propaganda campaign of its primitive media known as Ethiopian Somali Television or ESTV.
 
To achieve that, the regime with its fantasy sent delegates to United States, European Union, Australia, Canada and many parts of the World to reach out Ogaden Somali communities in exile since TPLF’s catastrophic invasion and destruction of the Ogaden region.
 
The Ethiopian delegates were led-by Abdi Mohammoud Omar ( Abdi Iley), an Ethiopian security made politician, and deputy Prime minister of Ethiopia, Demeke Mekkonnen. They toured many countries in the Western World to meet the Ogaden communities. Their mission was simply waving to the diaspora to come to Jigjiga  with cost-free manner. But those who accepted the call were only retired individuals and retired adults who suffered extreme homesickness for their long stay in the West.
  
The Ethiopian Embassies were their allotted meeting places due to their safety reasons in order to be away from the angry protesters. The attendants were hand picked by individuals within the community who were known spies for the embassies. There were chanting protesters outside the embassies and even some grievances occurred inside the meetings halls, were Abdi Iley as usual tried to use his fist.  
 
The Ethiopian delegation lured those who attended by offering anyone who is ready, free tickets, free hotel accommodations, and khat (leaves, which are chewed as a stimulant) during his or her stay in Jigjiga. There were many other promises including offering lands they can build or invest.      
 
Ethiopia’s main objective was to make them appear as individuals or as groups on the Somali Speaking ESTV and the main Ethiopian TV screens, while chanting that Ogaden is in peace and prosperity. It was a campaign intended for propaganda to the Diaspora abroad, expecting when the homesick elders listen that they will line up for the free ticket to Jigjiga and the other bonanza. In exchange they were asked to cut their relationship with the ONLF and to forget their long-life dream of achieving free and liberated Ogaden region. It was a hollow pact even though it satisfied the Ethiopian government as a major blow to ONLF.
 
When I asked ONLF officials about this propaganda they scornfully said; “We know the issue and Ethiopia will discover sooner that they were sold empty boxes.”
Besides that, the traditional dance known as “Dhaanto” was the main program for the Somali-speaking ESTV and was engrossed in many Ethiopian controlled Somali-speaking communities in the region. 
 
The expectations of Ethiopia was to influence the memories of the Ogadenis, since “Dhaanto’ is used to play during the rainy,peace and prosperous seasons in the territory. 
 
So the trick was to show the diaspora repeatedly those teenagers dancing in a very green bloom environment to brainwash the people in case to forget their lost families and loved-ones, which were brutally massacred by the Ethiopian security forces and the notorious Liyu police,which are commanded by Abdi Iley. But they were in vain, because the Diasporas,who mainly grow up in the west have strong avowal for Human Rights values, and were not ready to easily forget their humiliated relatives as merely showing  the Somali’s tradition of –New Season, New Life.   
Hence, Abdi Iley and his notorious close-friend, General Abraha,lied and fooled the Ethiopian government by telling that ONLF’s Diaspora support has come to an end. The non-stop celebrating around the globe by the diaspora for the 30th commemoration of ONLF is a good prove for that.    
 
The real question is: Will the Ethiopian governments’ campaign to stop the Diasporas’ support of  ONLF affect the ONLF’s military action,which is the biggest challenge that Ethiopia has been facing for the last couple of decades? The Ogaden people believe that it won’t stop the fighters on the ground.  And history will back my analysis. 
The Ethiopian diaspora project has helped ONLF in many ways. Many ONLF supporters and also its loyal members got a golden chance to enter into Ogaden, while financed by Ethiopian embassies.
 
Second, members from the diaspora united with their families that  shared with them the hardship and the unbearable burden they are living under the current Ethiopian occupation. They have seen the Ethiopia’s army brutality, which is based on kill them all to secure oil and gas wells in the Ogaden region. Can’t we say then, ONLF gained more than it lost for the Ethiopian diaspora campaign?   
 
If not so, why the diaspora showed this intimate support to ONLF on the occasion of  this ONLF’s 30 years commemoration,and displayed their authority around the globe? The answer is simple, the majority of the diaspora regards ONLF as the only legitimate group on the stage that is fighting for the self determination of the subjugated and terrorized   Ogaden region.  
 
 
Attachments area
 
Preview attachment Ogaden Diaspora at MN.jpg
 
 
Ogaden Diaspora at MN.jpg
 
 

Ethiopia: A Generation at Risk, Plight of Oromo Students

HRLHA Urgent Action

FOR IMMEDIATE RELEASE                

September 06, 2014

The human rights abuses against Oromo Students in different universities have continued unabated over the past six months- more than a hundred Oromo students were extra-judicially wounded or killed, while thousands were jailed by a special squad: the “Agazi” force

This harsh crackdown against the Oromo students, which resulted in deaths, arrests, detentions and disappearances, happened following a peaceful protest by the Oromo students and the Oromo people  in April –  May  2014 against  the so-called  “Integrated Master Plan of Addis Ababa”. This plan was targeted at the annexation of many small towns of Oromia to the capital Addis Ababa. It would have meant the eviction of around six million Oromos from their lands and long-time livelihoods without being consulted or giving consent. The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) has repeatedly expressed its deep concern about such human rights violations against the Oromo nation by the EPRDF government[1]

The HRLHA reporter in Addis Ababa confirmed that in connection with the April-May, 2014 peaceful protests among the many students picked from different universities and other places in the regional State of Oromia and  detained in Maikelawi /”the Ethiopian Guantanamo bay Detention camp” ,the following nine students and another four, Abdi Kamal, TofiK Kamal and Abdusamad   business men from Eastern Hararge Dirre Dawa town and Chaltu Duguma (F) an employee of Wallaga Universty    are in critical condition due to the continuous severe torture inflicted upon them in the past five months.

No

Name

Gender

Occupation

1

Lenjisa Alamayo

M

Student

Jimma University

2

Tamire Bekele

M

Student

Jima University

3

Gemechu Bekele

M

Student

Jima University

4

Nimona Chali

M

Student

Haromaya University

5

Magarsa Bekele

M

Student

Haromaya university

6

Abebe Urgessa

M

Student

Haromaya University

7

Bilisuma Gonfa

M

Student

Haromaya University

8

Adugna Kesso

M

Student

Adama University

9

Bilisuma Damana

M

Student

Adama University

The current ongoing arrests and detention of Oromo students started when the students were forced to attend a “political training” said to be a government plan to indoctrinate the students with the political agenda of EPRDF for two weeks before the regular classes started in mid- September 2014. Before the training started, students demanded that the government release the students who were imprisoned during the peaceful protests of April-May 2014.  Instead of giving a positive answer to the students’ legitimate questions, the federal government deployed its military forces to Ambo and Wallaga University campuses to silence their voices; many students were severely beaten and hundreds were taken to prison from August 20-29, 2014. Through the brutality of the federal government’s military “Agazi”, students from Ambo University,  Hinaafu Lammaa, Kuma Fayisa, Tarreessaa  Waaqummaa Mulugeta, Sukkaaraa Cimidi, Leensa Hailu Bedhane (F) and Elizabeth Legesse (lost her two tooth) were among those harshly beaten in their dormitories and then thrown outside naked in the open air.

The HRLHA reporter documented the following names among hundreds of students taken to different detention centers from both Ambo and Wallaga Universities on August 28 &29, 2014.

No

Name

Gender

Occupation

1

Hunde Firisa Warku

M

Student

Wallaga University

2

Mitiku Anbese

M

student

Wallega Univrsity

3

Gemechu Bely mekonen

M

Student

Wallega University

4

Anbessa Ayele

M

Student

Adama University

5

Zerun Yewalun wandimu

M

student

Dilla University

6

Nagara Fiqadu

M

Student

AA University

7

Gurmessa Wondimu Iticha

M

Student

Mada Walabu University

8

Temesgen Shiferaw

M

Student

Wallaga University

9

Gaddisa Damana

M

Student

Adama University

l10

Endale Irranaa

M

Student

Wallaga University

11

Alamayyo Sori

M

Student

Samara University

12

Fikiru Rafisa

M

Student

Mekele University

13

Firaol Bekele

M

Student

Mekele University

14

Birhanu Niguse

M

Student

Adigrat University

15

Chali Anugna

M

Student

16

Firaol Kelbessa

M

Student

17

Habtamu Wirtu

M

Student

18

Gizacho Marga

M

Student

19

Abdi Tesfaye

M

Student

Among many Wallaga University students, those who were severely beaten on 28/08/2014- Markos TayeGanati Desta and Mosisa fufa- were first taken to Nekemte Hospital and later transferred to Tikur Anbasa, a hospital in the capital city more than 300km away for further treatment. They remain there  in critical condition.

The most recent report (Sept 03,2014) received by HRLHA from Ambo town indicates that more than 250 students released from Senkele detention center have been taken back to their villages so that their parents of guardians can sign documents stating that their children are responsible for the conflict created between the students and the federal military. The parents of the students rejected the attempt of the government to make their children guilty by supporting, instead, the demands of the students “Free our friends, bring the killers of the students to court”

By killing, torturing and detaining non-violent protesters, the government of Ethiopia is breaching:

 1. The 1995 constitution of the Ethiopia, articles 29 and 30, which grant basic democratic rights to all Ethiopian citizens[2].
 2. All international and regional human rights instruments that Ethiopia signed and the UN Human Rights council 19th[3] and 25th[4] sessions resolutions that call upon states, with regard topeaceful protests, to  promote and protect all human rights and  to prevent all human rights violations during peaceful protests.

Therefore, the HRLHA calls upon the Ethiopian Government to refrain from systematically eliminating the young generation of Oromo nationals and respect all international human rights standards, and all civil and political rights of citizens it has signed off in particular.

HRLHA also calls upon governments of the West, all local, regional and international human rights agencies to join hands and demand an immediate halt to such kinds of extra-judicial actions against one’s own citizens. Detainees should be released without any preconditions and the murderers should brought to justice. .

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to the Ethiopian Government and its appropriate government ministries and/or officials as swiftly as possible, both in English and Ahmaric, or in your own language:

 • Expressing concerns regarding the apprehension and possible torture of citizens who are being held in different detention centers including the infamous Ma’ikelawi Central Investigation Office, and calling for their immediate and unconditional release;
 • Request that the government refrain from detaining, harassing, discriminating against Oromo Nationals
 • Urging the Ethiopian authorities to ensure that detainees are treated in accordance with the regional and international standards regarding the treatment of prisoners
 • Also send your concerns to diplomatic representatives in Ethiopia who are accredited to your country.

Ethiopia’s Meles Zenawi: Legacies, memories, histories

Distorted rhetoric and commemorative acts seek to obfuscate the true dictatorial legacy of Ethiopia’s late leader.

 
Last updated: 05 Sep 2014 14:46
Awol K Allo
 

Awol K. Allo is a Fellow in Human Rights at the London School of Economics and Political Science.
 
 

August 20 marked the second anniversary of the death of Ethiopia’s long-time leader, Meles Zenawi. Two years on, the Zenawi phenomenon is still as divisive as it is unsettling. For his supporters, Zenawi is a statesman and a visionary leader that represents not only the hopes and aspirations of “the new Ethiopia” but also “the African renaissance”. For those who were excluded and marginalised under his rule, Zenawi is the symbolic personification of a tyrannical system that violently quashed their desire for freedom and justice. Still for others, he is a complex figure that condenses within himself the qualities of a political genius and a seasoned dictator. In the words of The Economist: “the man who tried to make dictatorship acceptable.”

Two years on, the spectre of Zenawi hangs over the Ethiopian state. His name, his policies, and his visions still provide the cement that keeps together the ideological edifices of the Ethiopian state. His successors elevate him to a pure symbol, take pride in and identify with his legacies. The constant invocation of Zenawi by regime officials gives the impression that the entire social and political order of the state is predicated on the image and imagery of a single man. The “Meles Legacy” has become a grand memory work – an archive that condenses within it a great many different things for a great many different people.

Legacy and the politics of archives

Zenawi now belongs to the archives. But archives are pivotal – “great historical watchtowers” or “observation posts” from which we can access and observe the past. In archives, we see the random elements and the minute details of our identity. Archives are not just about remembering and understanding the past. In fact, at stake in every recounting of the past is not the past as such; it is the future. In his seminal essay, “Archive Fever”, French philosopher Jacques Derrida observes , the question of the archive is “a question of the future, the question of the future itself, the question of a response, of a promise and of a responsibility for tomorrow. The archive: if we want to know what that will have meant, we will only know in times to come.” To speak about Zenawi’s archives, then, is not to speak about the past: It is about the future.

But archives are contested spaces: They not only conserve but also produce and reproduce. Far from being neutral voids in which facts and events are placed, archives are active agents that participate in the production and reproduction of meaning. For every archive, there are counter-archives. For every narrative, there are counter-narratives. It is precisely for this reason that Zenawi’s legacy has become such an important site of political struggle in Ethiopia today.

Zenawi’s archives

As a man who played the single most important role in Ethiopia’s history of the last two decades, Zenawi is a giant in that archive. When asked by Al Jazeera’s Andrew Simmons about the legacy he leaves behind, Zenawi said, “I would like to be remembered as someone who got Ethiopia off to a good track, democratic one, […] where Ethiopia’s proverbial poverty begins to be tackled in an effective way; I would like to be remembered as someone who has started the process.”

During his funeral ceremony two years ago, his successor, Hailemariam Desalegn called him a “visionary”, an “intellectual”, and a “technocrat” who has been ” working for the renaissance Ethiopia and Africa”.  Jacob Zuma of South Africa called him ” one of the greatest sons of the continent” while Paul Kagame of Rwanda recognised his unreserved support in the fight to end the Rwandan genocide and praised his “humble”, “simple” but “meaningful life ” . The most notable eulogy was delivered by then US Ambassador to the United Nations, Susan Rice, who depicted a rather erudite and progressive image of Zenawi. Rice spoke of “his world-class mind” : ” he wasn’t just brilliant. He wasn’t just a relentless negotiator and a formidable debater. He wasn’t just a thirsty consumer of knowledge. He was uncommonly wise.” In many ways, he has built international reputation for himself as “the voice of Africa”, and the West’s key ally on “the war on terror”.

Whatever the truth of these eulogies, Zenawi’s domestic credentials are absolutely dismal . For the last two decades, Ethiopia consistently ranked as one of the most repressive states in the world. Susan Rice’s ownState Department chronicled a consistent pattern of grave violations of human rights including torture, arbitrary killings, restrictions on freedom of the press and expression, denial of religious freedoms, and the politicised use of its notorious anti-terrorism legislation. Contradicting her own government’s documented practices of torture and other grave human rights violations, Rice’s eulogies slips into an agonising denial that flies in the face of the facts .

Rice exploits the grandeur of US power and its enunciating force to rework the history of repression and torture. This reworking, as the Philosopher Michel Foucault says , functions to “ensure that the greatness of the events or men of the past could guarantee the value of the present”. However, history cannot remain reworked. As Walter Benjamin’s messianic but sublime insight reveals: ” The past carries with it a temporal index by which it is referred to redemption. There is a secret agreement between past generations and the present one. Our coming was expected on earth.”

Zenawi’s counter-archives

Zenawi was a paradoxical figure who embodied the traits of a brutal dictator and a politico-economic genius, both unified in one. Just before the 2010 election in which Zenawi won 99.6 percent of the seats, Andrew Simmons sought an explanation for these two faces: “There are  . . . those who say that you have two faces, you have a face for Davos, charming, a progressive and you have another face, which is totalitarian and repressive; how do you respond to that?” Zenawi’s answer was misleadingly simple: “As far as I am concerned, what you see is what you get. No two faces, just one.”

Those who are deprived of the means of narrative production by Zenawi see him as a man who used his omnipotent power and his knowledge of the politico-military complex toeliminate the very conditions under which alternative ideas and competent political operators could emerge. It is not simply that he built a system around himself, but deliberately established himself as the only leader able to supply the cement necessary to hold together the nation’s internal ruptures. He might have helped Ethiopia achieve rocketing economic progress but this progress came at a cost of two decades of terror and repression.

The relentless memorialisation of Zenawi’s legacy conceals, misrecognises, misrepresents, de-historicises, and ultimately erases the fundamental relationships of domination and inequality instituted by the order minted by Zenawi. Theses obsessive commemorative practices , i.e. events, parks, monuments, and institutions built up to remember and commemorate Zenawi have the purpose and effect of transforming everything about Zenawi into “a dazzling action” that can be appropriated by the order he founded and the sovereignty he left behind. It has the goal of transcribing his deeds into a discourse that ensures the sedimentation of these utterances into common-sense knowledge, into that which remains when everything is forgotten. This, then, is what is at stake in the struggle over the legacy of Meles Zenawi.

No doubt the darling of the West who outmanoeuvred his adversaries, Zenawi’s domestic reputation is radically at odds with his international stature. In the eyes of his people, Zenawi was irredeemably authoritarian.

Awol Kassim Allo is Fellow in Human Rights at the London School of Economics and Political Science.

Follow him on Twitter:  @ awol_allo

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

 
 

 

Suppression of the innocent inside Ethiopia

Wednesday, 03 September 2014 13:25

By Graham Peebles

Imprisoning, killing, spying

Wrapped in dishonesty, arrogance and paranoia, Ethiopia’s ruling regime (as all such brutal brigades), are following a nationwide policy of violent suppression and constitutional vandalism.

It was the 24th June – midsummer’s day – in the adopted homeland of Andargachew Tsige, when he was detained by ‘Yemeni officials’ (State heavies in suits) whilst transiting through Sana’a to Eritrea. The British citizen and leading Ethiopian political activist was quickly and quietly extradited to Addis Ababa where he was imprisoned on spurious charges of treason or some such trumped up, paranoid twaddle. He had been unfairly tried in absentia in 2009, when Amnesty report he was “sentenced to death for an alleged coup attempt. He was prosecuted in absentia again in 2012 on terrorism charges, alongside other prisoners of conscience, and sentenced to life imprisonment.”

Incarcerated he remains, hidden, abused and tortured by Ethiopian military thugs; his “detention in Ethiopia means that his life and physical integrity are in great danger…his incommunicado detention in an unknown location increases this risk.” says MEP Anna Gomez in a letter to British Foreign Secretary, Philip Hammond. In keeping with Britain’s consistent abdication of donor duty in the face of the Ethiopian government’s unbridled abuse of its people, the new Secretary of State at the FCO and his lieutenants have done nothing of substance to support Andargachew.

The false arrest, imprisonment and mis-treatment of Andargachew Tsige is but the most high profile recent example of a strategic policy of control and suppression enforced by the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF). A range of weapons are employed by the regime to stifle dissent and create an atmosphere of fear, including extrajudicial executions, arrest, imprisonment and torture. HRW states the government “regularly use abuse to gather information…. Ethiopian authorities have subjected political detainees to torture and other ill treatment at the main detention center [Maekelawi Police Station] in Addis Ababa.” Journalists who challenge the government are intimidated (so too their families) and silenced. Many have been arrested, and as the Committee to Protect Journalists reports, “are languishing in Ethiopia’s prisons on trumped-up terrorism charges for doing their jobs.”

In their thorough report “They Want A Confession”, Human Rights Watch (HRW) documents “serious rights abuses, unlawful interrogation tactics, and poor detention conditions in Maekelawi since 2010. Those detained …include scores of opposition politicians, journalists, protest organizers, and alleged supporters of ethnic insurgencies.” Public assembly, whilst not being outwardly criminalized is effectively banned, despite the fact that it is a right enshrined like all such liberal freedoms in the legally binding constitution. A dusty document which has no influence over the ruling party, or indeed the judiciary, which functions as a docile enforcer of government criminality.

The guilty trust nobody

For a country beset with acute poverty, where it is conservatively estimated 30% of the population (World Bank figures) are living below the ‘official poverty line’ (that’s income of $2 a day), the government somehow manages to administer and fund (to the tune of $340 millions) the largest standing army in Sub-Saharan Africa. They boast 560 tanks, over 80 warplanes, and out of a population numbering 92 million, Global Fire Power reveals, 25 million are armed and ‘fit for service’, with a further 10 million standing by. The men in uniform are kept busy by their political masters – there is a whole nation to suppress and control, including the people of Oromia (who are calling for self-determination) and Amhara.

There is the Ogaden region to occupy and forcibly govern, innocent men and women – who seek nothing more threatening than autonomy, their constitutional right – to murder, terrorize and rape. There is Gambella in the far south west and the Lower Omo Valley where women are raped by soldiers, men beaten, indigenous people (who have lived on ancestral land for generations) herded into government camps (the notorious Villagisation project – part funded by Britain and the World Bank) as vast tracts of lands are sold for pennies to international corporations. There is torture to be administered, assassinations to plan and execute rapes to be performed and surveillance of dissenting voices to be carried out. And spying from villages to cyberspace to keep the EPRDF military men active night and day; duplicitous, disingenuous and corrupt, they trust nobody.

In their detailed study of government surveillance in Ethiopia, “They Know Everything We Do”, HRW found the ruling party “is using foreign technology to bolster its widespread telecom surveillance of opposition activists and journalists both in Ethiopia and abroad,” and unsurprisingly there are no judicial or legislative mechanisms in place to protect privacy. The Chinese multinational ZTE is the primary supplier of telecommunication technology, but HRW discovered that Britain (a major donor, whose unfathomable support of the regime could be said to make Britain complicit in some of the regime’s wide-ranging human rights violations) and Germany have also provided surveillance software and know-how.

The government owns the country’s sole telecommunication company (Ethio Telecommunication); awash with paranoia they control and monitor mobile phone use and Internet access (coverage of which, at around 0.5% is the second lowest in Sub-Saharan Africa) throughout the country. These “surveillance practices violate the rights to freedom of expression, association, and access to information,” HRW state. Security personnel have unfettered access to call records of all telephone users – particular attention is given to foreign numbers. Calls are recorded without legal process or oversight, and replayed “during abusive interrogations in which people who have been arbitrarily detained are accused of belonging to banned organizations.” [Ibid] A former Oromo opposition party member told HRW, that “one day they arrested me and they showed me everything. They showed me a list of all my phone calls and they played a conversation I had with my brother.” He was arrested for the heinous act of discussing “politics on the phone,” – a criminal activity in this supposedly democratic African nation.

Access to websites that offer independent critical analysis of political events, including opposition party sites, media and bloggers is denied by government controls. The Ethiopian people, both inside the country and within the diaspora are extremely fearful; as a result a great deal of ‘self-censorship’ takes place. People are afraid to call or receive phone calls from abroad (where many have family working), they are reluctant to publicly criticize the government and refrain from discussing a variety of topics openly or during ‘private’ telephone calls. The “main mode of government control is through extensive networks of informants and a grassroots system of surveillance,” HRW report. And in a society where secrecy and mistrust of one another is common, silent suppression and distrust of others is fostered. And where unity is needed – for if there is to be change within the country, the people must come together – community, ethnic and tribal divisions are strengthened. All of course by EPRDF design.

Legalizing suppression

The legislative weapon of choice used to gag and imprison is the universally condemned 2009 Anti-Terrorism Proclamation (ATP), which when introduced HRW described as “a potent instrument to crack down on political dissent, including peaceful political demonstrations and public criticisms of government policy”; it allows for “long-term imprisonment and even the death penalty for “crimes” that bear no resemblance, under any credible definition, to terrorism.” Since the ATP was written into law, “the independent media have been decimated by politically motivated prosecutions … The government have systematically thwarted attempts by journalists to establish new publications. Blogs and Internet pages critical of the government are regularly blocked, and in 2012 printing houses came under threat for printing publications that criticized the authorities.”

The EPRDF has used this and other repressive laws to decimate civil society organizations and independent media and target individuals with politically motivated prosecutions. It is a paranoid, cruel and violent regime that ignores human rights law, violates its own constitution and is causing extreme suffering amongst its people. And donor countries ­– America, Britain and the European Union primarily, appear content to ignore wide ranging atrocities (some of which deep inside the Ogaden region for example constitute crimes against humanity), in exchange for what – for the illusion of stability in the center of a region dominated by failed states and warring fanatics?

There is not stability and harmony within Ethiopia, but cruel suppression, terror and simmering anger. Whilst the responsibility for bringing lasting change rests firmly with the people acting in unity, there is no excuse for allowing indeed supporting a regime that throws a dark dank shroud of fear over the country. Responsible allegiance entails holding regimes accountable and supporting the people of the nation state, not the state dictators, defending human rights, insisting on justice and the implementation of federal and international law.

The impunity and arrogance of the EPRDF was blatantly displayed in April this year when, just days before American Secretary of State John Kerry visited the country, “six bloggers for Zone 9, an Amharic-language website whose writers have criticized the government, and three freelance journalists were arrested,” reported the New York Times.

In addition to donor indifference, the wide-ranging human rights violations taking place daily within Ethiopia go virtually unreported. The Ethiopian people repeatedly ask why their plight is not reported, why do donors not act, or use what is assumed to be their considerable influence on the EPRDF leadership. Why, for example, isn’t British citizen Andergachew free? Is it because he is Black, poor, a migrant to Britain born in Ethiopia.

They rightly ask why the state terrorism taking place within Oromia, Gambella, the beautiful Lower Omo Valley, and, perhaps worst of all, in the Ogaden region – where murder of the innocent is routine, where men and women are imprisoned without trial, tortured, the women violently mass raped – is allowed to go unchallenged. Legitimate questions passionately asked by a people violently suppressed, living in fear in a corner of Africa, suffering and desperate.

 

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/09/barattooti-oromoo-yuuniversitii-jimmaa-fdg-itti-fufuun-waraana-wayyaanee-agaazii-jedhamu-waliin-wal-qabaa-jiru/

                                                        03 09. 14

MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Jahaffaa

                                                                    Taammanaa Bitimaa irraa

DURADUBBII

Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa!  Barreeffamni kun isa xumuraa tahuu isaan dursee gurra isin buusa. Barreefama kana kutaa-kutaatti qoqqooduun isiniif dhiyeesseen jira. Erga kutaa shanaffaan isiniif dhiyaatee asillee, duulli Minilikoonni bardhibbee 21-ffaa nu Oromootaa fi biyya teenya Oromiyaa irratti banan sun homaa hin dhaabanne. Sirumaa nafxanyoonni Amaaraa fi warri Wayyaanee walcinaa goruun, qonnaan-bultoota keenya qeyee fi oobruu isaanii irra buqqisaa jiru.

Barreeffama kana kutaa tokkoffaa keessatti gaafiin: “MINILIKOOTA? Eenyu isaan?” jedhu kaafamee ture. Deebiin isaas achuma irratti waan kennamee tureef, mee amma dubbii qulqulleeffachuuf as irratti haa kaafnu. “Dursee Minilikoonni as irratti ka’an kun namoota laalleewwan (informeeshina) dhabiisaan, itti-yaada dhabiisaan yookaan lafumaa ka’anii onnoomudhaan: “Minilik, Minilik” jechuun Minilik naazicha Afrikaa sana faarsanii miti. Minilikoonnin ani baanu kun Habashoota Amaaraa keessaa garii kanneen yaada Minilik Lammaffaa amantii fi baruyaa (idolojii) godhachuun alaa-manaa nutti wacaa, arrabaa fi qalamaan nutti duulaa jiran kana. Isaan waraana fi duula hamaa fi kan hammeenyaa, jibbamaa fi jibbisiisaa kanan: “waraana qulqulluu” jedhaniiti jiru. Jarreen kun namtokkeewwan asii fi achi cecceyaa jiran wayii otoo hin taane, warreen: gareewwan  taliigaa dhaddhaabbatan, gaazexootaa fi kitaabeewwan maxxaansuun raabsatan, weebotaa fi biloogota kukurfeeffatan, paaltokii fi maaltokii wawaammatan, raadiyoolee fi fago-muldhiftuuwwan (tiibiiwwan) babbanachuun “waraana qulqulluu” isaanii kana: uummata Oromoo, saba Oromoo fi Oromiyaa irratti dabraniis uummatoota Kibbaa maraa fi biyyota isaanii mara irratti oofaa jirani.”

Erga barreeffamni kanaa olitti tuqame ifatti bayee asii, “waraanni qulqulluun” muummiyyeewwan (illiitota) Amaaratiin labsame kun, homaayyuu hin dhabannee caalayyuu itti-fufee jira. Waraanni fi duulli alaa-manaan warreen kanaan oofamaa jiru kun, kunoo amma duula afaanii fi sagalee bira dabruun gara duula irree fi eebootti ceyeeti jira. Kun eessattiii fi akkamitti akka tahe, barreeffatan waayyee “Buqqifama Oromoota Shaggarii fi Naaannoo Isaa: Kutaa Shanaffaa” keessatti dhiyeesse tokkon mee as irrattis isiniif tuqa:
“Nafxanyoonni fi jalaa-jaleewwan isaanii kunoo Oromoota irratti duula afaanii bira kutaanii, duula irree fi eeboo jalqabaniitoo jiru. Fakkeenyonni lamaan: inni magaalaa Biyya Amaaraa, Baahir Daari-tti namoota ispoortii Oromoo irratti tahee fi inni barattoonni Amaaraa magaalaa Oromiyaa Kibbaa, Shaakkisoo-tti adeemsisan nafxanyoota haareyyii fi moofeyyii kan qullaa isaanii dhaabee maalummaa isaanii nuu fi addunyaatti agarsiisu! Seera Toopphiyaa isa amma jiru keessatti, naannoleen saglan alaabaa naannoo ofii fi kan Toopphiyaa fannifatu. Oromiyaa keessatti alaabaan Oromiyaas, kan Toopphiyaas walcinaa kaayamu jechaa dha. Ijoolleen Amaaraa isaan magaalaa Shaakkisoo, mana-barumsaa oliyyaa keessaa garuu, oggaa alaabaan Oromiyaa fannifamu itti-qoosuu, itti-wacuu fi arrabsuu bira dabruun buqqisanii darbachuuf itti-ceyani. Kana irratti kan walitti-bu’uutiin barattoota saboota lamaanii jidduutti jalqabame. Ijoolleen Amaaraa miskiinonni kun hubaatii (“victim”) baattuuwwan “PHD”, “MA” fi “BA” warra Amaaraa tahan jechaa dha. Nama sammuu fayyaalessaan yaaduuf, wanneen amma illiitonni Amaaraa Oromoo fi Oromummaa irratti adeemsisaa jiran hin galuufi.”

SEENSA

Wanneen yeroo amma kana muummiyyeewwan warra Amaaraa alaa-manaa nutti duulaa jiran keessa inni tokko waayee Minilik isaanii kanaa irratti. Kana irratti warreen kun addaddummaa hin qabani. Xiqqaa-guddaa isaanitu “Minilik goota biyyaatii nu jalaa hin tuqinaa” nuun jechaa jira. Kan isaaniif gootaa kun nuuf immoo gorraatuu, gabraan-daldaltuu fi gabroomfataa dha. Harkaa fi harmaa muraa dha. Nu Oromootaaf, dabreeyyuu uummatoota Kibbaa kanneen akka Walaayitaa, Kafichoo, Gimiraa, Dimmee, Hadiyyaa fi uummatoota Sulula Laga Omoo fayiif, Minilik faashistoota Xaaliyaanii Mosolonii fi Giraaziyaanii faa wajjin tokkuma. Kan isaan kanneen tokko taasisuu garajabeessummaa fi faashistummaa isaanii-ti. Mee akkamitti namni sammuu fayyaalessaan yaadu, nama harma harmee namaa cicciree fi nama harka abbaa nama mummuree, dabrees nama funyaa ilmoo namaa mursiisu, ija ilmoo nama buqqisiisuu fi nama daa’imman hallayyaatti darbachiisu “goota keetii fudhaddhu, siidaa isaa mijjirii kee irratti dhaabbaddhu” namaan jedha? Habashoonni Amaaraa duguuggaa sanyii (“ethnic cleansing”) Minilik uummata Oromoo callaa irratti otoo hin taane, uummatoota Kibbaa kannee akka Kafichoo, Dimmee fi Gimiraa faa irraatti dhumaatii hamaa adeemsise kana “goota keessanii fudhaddhaa malee, hammeenya isaa hin kaasinaa” nuun jedhu. Kun mee qaama seenaa keenyatii maal goonee, maal jennee irraanfanna? Isaanoo isa faashistichi Giraaziyaanii jedhamu sun uummata keenya irratti qofa otoo hin tane, uummata isaanii irrattis adeemsise san ni irraanfatu? Seenaa ofii keessaayyi haquu? Kun seenaa biyyoota kamii keessattuu tahee hin beeku.

Mee amma seenaa Jarmanootaa keessaa as irratti waa haa kaafnu. Namni uumaa fi qaamaan namaa, ammoo kan garaa fi gochi isaa kan bineensa tahe, Adolf Hitler uummata qaama uummata Jarmanii tahe, warra Yuudaa lafarraa duguuguun isaa ni yaadatama. Kan biraa kuteeyyuu biyyoota Oroppaa humna meeshaa-waraanatiin qabate cufa keessatti Yuudota akka bineensa daggalaatti adamsuun kaan qalee, qalchiisee uummata kitila jahaa (6 000 000) tahu Oroppaa keessaa fixe. Kaan warshaa keessatti naqsiisee qalchiisuun moora isaanii faa irraa gaazii hoomachiise. Gochi kun seenaa ilmoo namaa keessatti kan adeemsifamee hin beekne. Harra Biyya Jarmaniitti warra Yuudaa kanaaf beenyaan ni kennama. Pirezidaantii fi muummichi Ministeeraa kan Jarmanii oggaa gara Biyya Israa’el dhaqan hunda, bineensummaa warri Naazi-tiin uummata Yuudaa irratti adeemsifame balaaleffachuun uummata Yuudaa bakka jiru maratti dhiifama gaafatu. Bara 19 fi torbaatamootaa (“1970s”) keessa Muummichi Ministeeraa kan biyya Jarman Lixaa, kan hedduu addunyaa keessatti beekamaa fi jaalatamaa ture, Willy Brandt yeroo duraaf Biyya Poolandaa deeme, bakka Naazonni uummata Yuudaa qalchisanii, booda mootummaan Poolandaa siidaa ijaarsiseef yommuu dhaqu: miila isaa lamaaniin jilbeeffateeti ija ofii cufachuun warra qalaman san yaadate, Waaqas lubbuu isaaniitiif kadhate. Erga biyya ofiitti deebiyee gaazexessitoonni waan tahee hin beekne kana raajeffachuun “maaltu akkanatti akka jilbeeffatu si taasise?”, jennaaniin “waan naazonni maqaa uummata kiyyaa, maqaa Jarmaniitiin uummata Yuudaa irratti adeemsisan jechaa fi afaaniin ittiin ibsu waanan dhabeefi.”, jedheetoo deebise. Ee, inni ofumaafuu waan miseensa Paartii Sooshaal Dimokiraasii taheef, adamfamnaan baqatee Biyya Noorwee ture. Inni bineensummaa warra Naazii kana afaanin, jechaan ibsuun isa rakkifnaan qaama isaa san kan barroolee hedduu tahuu dandayu saniin ibsateeyyu.

Kana malee, harra seera Jarmanii kan paarlamaa isaanitiin raggaafamee seera biyyaa taheen, namni Jarmanii tokko yoo wanneen Naazonni uummata Yuudaa irratti adeemsisan, haalee kun soba jedhe, yoo gadi-xixiqqeessee argame faa mana seera geeffamee adabama. Harra Biyya Jarmanii guutuu keessa siidaan miseensota warra Naazii tokkollee hin jiru. Kun seeraanis sonaan dhoorkaa dha. Egaa, kun biyya qaroominaan sokkee fi uummata qaroominaa fi dimokiraasiin bulu keessatti. Habashoonni “keenya” garuu, siidaa Minilik kanaa, siidaa naazii gurraachaa kanaa akka gandeen keenya keessatti ijaarrannuuf nu abboomaa jiru. Nuti kana dinnaan jibbaa fi arrabsoo sanyummaa irratti hundeeffame nutti roobsaa jiru. Kan nama dhibuu, illiitonni Amaaraa isaan biyyoota Oroppaa fi Ameerikaa keessa jiran, isaan qaroominaa fi dimokiraasii biyyoota kanaa habbuuqqachaa jiran, isaan Saalaa-Dingaay, Mooxaa-Qaraaniyoo fi Gondor keessa jiran caala waan kana irratti nutti duuluu isaanii-ti. Maal godhuree, lafa yoo dhiqan ni qulqullaawaa- ree?

Kana irratti dabaluun jarreen kun Minilik “jagna, goota” nuun jedhu. Maraatuu fi gorraatuu jagna godhachuun kunillee aadaa fi duudhaa isaanii waan tahe natti fakkaata. Maal Teediroos maraatuu gabaa keessaa sana akka jagnaatti ilaalu mitii? Ofiif manneen barumsaa keessatti barachuu bira kutaanii nus barsiisaa turani mitii? Kana mee, barreessitoonni isaanituu “Qinee” isaanii sanaan sirriitti hojii namticha maraataa, maraatee “Gaallaa fi Muslimootan” Gaafa Afrikaa irraa hariyaa “maaloo daddafatii meeshaa waraanaa naaf ergaa!” jedhee, “Igizaabeerota” warra Habashaa warra Oroppaa kadhata hin turree? Mee “qinee” isaanii lama qofaa: “Mooxaa Qaraaniyoo minnaw aayittaarras, bareessaa-laay maxxaahu, kazzaa iskazzii diras”. Naannoo Mooxaa irraa hanga Qaraaniyoo-tti (lachuu Goojjaam keessatti argamu) nama qotu tokkollee otoo hin arginan, reeffa irra deemee Qaraaniyoo dhaqqabuu isaa ibsa. b) “Atsee Tewudiroos ijjig tawaarraduu, ya-Shawaan makwaanint ijji-nasastawu heduu!”. Kun gabaabumatti qondaalotaa fi abbootii biyyaa kan warra Shawaa harka irraa mummuran jechaa dha. Seenaa iaanii keessa harka-muraan kun duratummaa jira jechaa dha. Kana malee, Teediroos kun naannoo tokko erga waraanaan cabsee moyee booda, boojiyamtoota isaa manatti naqisiisee manuma san wajjin gubsiisuuf, loltuu isaa keessaa “mana ol- seenitii, meeqa akka tahan lakkaayii natti himi” jedheeni. Loltuun sunis olseenee erga lakkaayee booda, Teediroos balbala irra dhaabatu sanaan namoota 69 jechuuf: “gooftaa koo namoota torbaatama tahuuf, tokkootuu hanqata”, jedheeni. “Ati olseenitii isaan wajjin torbaatama guuti”, jechuun namicha san manatti oldarbachiisee, ibiddaa mana sanatti qabsiisise. Kunoo, warreen akkanaa kana motooliin Amaaraa!

QAAMADUBBII

Karaa biraatiin Minilik kun gara-bineensummaa hamaa kana, oggaa hidhamaa taheetoo masaraa Teediroos keessa jiraate irra-caala barate jechaa dha. Warri Amaaraa waayee Minilik kana waan hedduu odeessuu, karaa hidduun isaa faaarsuu mee seenaa nama kanaa keessaa asi irratti waa haa kaafnu. Inni haadha manaa abbaa isaa irraa nama dhalatee miti. Gabroota abbaa isaa kanneen masaraa abbaa isaa keessa hojjatan irraayyi dhalate. Ishiin warri Amaaraa “aand baal, aand miist” jedhan sun, jechuun abbaan manaa haadha manaa isaa dhiisee olii-gad hin fiffiigu, akkanuma haati-manaanis abbaa manaa ofii dhiisuun olii-gadi hin cecceetu jedhan sun soba jechaa dha. Abbaan Minilik, mootii biyya tokkoo tahee, namaaf fakkeenya tahuu, achi darbachuun haadha warraa ofii dhiisuun bakkuma halletti kukkufuun Minilik argate jechaa dha. Haati isaa kun uummatoota isaan: “shaanqillaa, baariyaa-gabra” jedhanii akka bineensaatti adamsuun gurguratan san irraayyi dhufte jechaa dha. Kanaaf, warri Amaaraa inni yaadaan malee, bifaan nu hin fakkaatu jedhuuni. Maali namni gurraachi, namni funyaan fungaa tahe, isaan keessa hin jiru jechaa dhaa?

Oromoon keenya garuu, heddumminaan bifni Oromoo magaala jedhee fudhatullee, kan biraa hafee namootuma garaa tokko keessaa bayanii fi abbaa tokko qaban irraayyuu obbolaa: gurraacha, magaalaa fi diimaatu argamu. Haasaa Oromoo keessattuu: “garaan haadhaa buburree-dha” kan jedhamutu argama.” Karaa amantii Waaqeffannaas bifti ilmoo namaa hunduu kan Waaqaan uumame waan taheef, kabajamaa dha; walqixxee dha jedha. Haatahuu, warri qeyee abbaa Minilik keessa hojjatan cufti waadaa waliif galuun mucicha dhoksuun, jechaan akka ilma mootichaa tahee dhoksani. Haatahu malee, isaa waggaalee sadii guutee dubbiin sun nama harkaa baatee, gurra haadha warraa Hayila-Malakot seente. “Barbaadaa hatattamaan fidaa” jechuun otoo ishiin dhaadattuu firoota warra Minilik keessaa inni tokko, mucicha dhoksaan fudhatee gara Biyya Oromootti baqate. Biyya Oromoo keessaa naannoon Minilik ijoolummaa isaatiin kooluu itti-gale kun, naannoo Oromoo Karrayyuuti. Yeroo san Biyya Oromoo keessaa, gandi hamma barruu harkaa gawu wayiillee warra Habashaa jala hin turre. Uummanni Oromoo uummata birmaduu, sabni Oromoo saba bilisa, Biyyi Oromoos biyya walaba turewoo!

Bakki dhaloota Minilik kan isaan akkanumaan “magaalaa” jedhaniin malee, ganda gudddaa wayii kan daangaa Biyya Oromoo keessaa naannoo Abbichuu Galaan irraa wantee (kiilomeetira) 10 callaa fagaatee argamu. Biyyi Oromoo inni naannoo Karrayyuu immoo naannoo Manjee karaa bahaatiin daangessa. Minilik gara waggaalee sagalii aannanii Oromoo dhugaa, damma Oromoo muuxxachaa, foon dilbii sangaa Oromoo sooramaa Afaan Oromoo dubbachaa guddate. Oromoon nama rakkatee itti-baqatee dhiisitii, karadeemaayyuu akka itti-keessummeessuu ni beekna. Inni halbee haadha manaa Hayila-Malakot jalaa baqatee, dhoksaan gara isaanii dhuufuun kun immoo caalayyuu mararafannoo fi jaalala Oromoota Karrayyuu uumefii qananiin guddate. Booda isaa waggaa 12 tahuu, Teediroos maraataan sun Biyya Amaaraas, Biyya Oromoo isa Walloos gubaa, barbadeessaa naannoo Biyya Amaaraa isa Shawaa jedhamuu dhaqqabe. Abbaan isaa waraana irratti otoo hin taane, tasa waan du’eef warri Amaaraa bakka inni itti-baqatee itti-guddate sanii, Biyya Oromoo Karrayyuu irraa fuudhuun gaangee irra kaayuun, qeesota cinaa buusanii waraana Teediroos dura gorani. Ni moyamanii, gurbichis boojiyamee bakkka oggaa san Teediroos Oromoo achi irra-qubate lafarraa duguuguun masaraa itti-ijaarrate, Dabra Taabor keessa gara waggaa 10-ii jiraate.

Turee, Teediroos Biyya Oromoo Walloo barbadeessaa, ennaa namoota Ingilizii kanneen biyya isaa keessa jiraatan hidhe san, waraanni Biyya Ingilizii kan Jeneraal Nappirin gaggeeffamu, kolonii isaanii Indiyaa irraa itti-dhufu, Yohaannis warra Tigree kan booda mootii-mootolii Toopphiyaa isaanii tahe, karaa baneefii gara Teediroositti akka dabran gargaare. Amma Teediroos namoota Ingilizii, Minilikii fi dureewwan Oromoota Walloo hedduu, ilma mootiittii Warqituu faa qabatee gaara dheeraa hallayyaa fi qaalaan marfame kan Biyya Oromoo Walloo keessaa, Maqdallaa (maqaa dallaa)-tti baqate. Booda oggaa waraanni Ingilizii kun bakka Teediroos jiru, Maqdallaa dhaqabu inni qaata waraana Oromoota Walloo kan mootuu Warqituutiin durfamu isa marsee argani. Otoo warri Ingilizii Mootuu Warqituu hayyama gaafatanii fiixee hallayyaa Maqdallaa sana dhaqabuuf haasawaa jiranuu, Teediroos hidhamtoota Biyya Ingilizii, Minilikii fi namoota isaa gadi lakkeessee, Oromoota Walloo kan lakkoofsaan baay’ee tahan, ilmi Mootuu Warqituu otoo hin hafin hallayyaa sana irraa gadi darbachuun isaan fixe. Yoona waraanni Warqituu isa marsee jiru sun aaree Teediroos ajjeesse. Ennaa jeneraal Naappiir Teediroos bira gawu inni du’ee jira. Namoonni Teediroos kan baqatanii gara Ingilizootaa dhaqaban: “mootiin keenya harka hin kennaddhu jedhee of-ajjeesse” jechuun seenaa sobaa hamma harraattuu barreessitoota Amaaraatiin dadarbatamu lafa kaayani.

Kanaa achi Minilik namoota isaa kan isa waliin hidhaman kanneen lakkoofsaan 10 tahanii malee, wanni inni qabu hin turre. Horii yaabbii fi galaa wayiillee hin qabu ture. Amma Warqituun nammummaa fi garalaafina Oromoo saniif jecha: gaangolii, fardeen, galaa fi loltoota ishii keessaa namoota hanga biyya isaa gawuttu isa gaggeessan wajjin kenniteefi. Inni ganda teessoo mootummaa abbaa isaa, Ankoobar dhaqqabee, gargaarsa Goobana Daaccee fayiin mootii Amaara naannoo Manjee (Shawaa Kaabaa) tahe. Booda otoo waggaa kundahnillee hin guutiin bara 1873 keessa waancaa itti-dhugee fi waciitii itti-nyaate caccabsuun, harka-laateef nyaachuun biyya Oromoo Walloo kan Mootuu Waqqituu-tiin durfamotti duulee humna meeshaa-waraanatiin qabate. Inni amma naannolee Biyya Oromoo isaan ollaalee biyya isaa tahaniitti duuluu hojii isaa isa hangafa godhachuun meeshaa-waraanaa Oroppaa irraa argateen mowuu jalqabe. Biyyi Oromoo Karrayyuu kan gaafa rakkoo fi cinqii isa baasee, isa guddise sanillee hin dhiifnee, waraanaan qabachuun gabroomfate. Minilik kana warri Amaaraa akka goota isaanii isa duraasaa fi akka jagna gita hin qabneetti dhiiyeessu. Namummaa isaas akka nama waan jedhe hin haalletti, waadaa namaaf gale hin cabsineetti ilaalu. Kana irratti akkana ani abbootii seenaa Oromoota Tuulamaa fi Macca-Baha (Oromiyaa Waltajii) irraa walitti qabetti inni nama waadaa namaaf galee eegus miti, jagna hiriyaa hin qabnes miti. Inni isaaniif waan fedhe tahuyyuu, uummata Oromoo fi uummatoota Kibbaatiif naazii Afrikaa waan taheef, siidaan isaa dachee teenya irraa buqqifamuu qaba!

XUMURA DUBBII

Uummanni Oromoo haqaa fi mirga uumaan qabu, kan gabroomfatoota Habashaatiin irraa fudhatame deebisee gonfachuuf, kunoo bara sonaan dheeraa dirree qabsoo keessatti argama. Akkuma barri dhufee dabru qabsoon isaa kun cimaa, walitti ititaa as gaye. Uummanni nagaa fi ilmoo namaa jaalataan kun akka gaaf tokko fiixaan bawu mamiin wayiituu hin argamu. Qabsoon dhalawwan Oromoo barana Oromiyaa guutuu keessaa sochowuun, waltaatee goote kun Oromoo fi firoottan isaatiif boonsisaa fi hamileessaa cimaa yoo tahu, diinota isaatiif ammoo salphinaa fi sodaa guddaa taheeti jira. Amma Oromoon alaa-manaa waltahuun garum fuulduraatti tarkaanfachuu malee, filmaata biraa waa tokkollee hin qabu. Uummanni kun cimee, tokkoomee, waltahee harqoota koloneeffattoota Habashaa of irraa darbachuun akka caccabsu diinonni isaas, firoonni isaas beekuu qabu. Bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa isa “akka du’aa hin oolle” kana daran shaffisiisuuf wanneen nuti Oromoonni fiixaan-baafachu qabnutu jira. Mee isaanin armaan gaditti tokko tokkoon tarreessee, jala-harriquun barreeffama kana xumura.

1) Tokkummaan Oromoo kan ammaa caala akka gaariitti cimuu qaba. Oromoon wal malee, akka namuyyuu hin qabne beekuun bakka jiru maratti cimee walcimsuutu karaa nama baasu taha. Dhaabbileen hawaasotaa, dubartootaa, dargaggootaa, artistootaa, barateeyyii, amantiiwwanii faa akka gaariitti waltahuun walcinaa goruu qabu. Kana akka godhaniif, Oromoota waayee siyaasaa irratti hojjatan qofaa otoo hin taane, sheekonni, qeessonnii fi qaalluuwwan Oromoo alaa-manaa akka Oromoon waltahuuf: kakaasuu, lallabuu fi WAAQA kadhachuu qabu! Bilisimmaa waaqni wajjin nu uume eenyumtuu nu irraa mulquu akka hin qabne, sagalee qulqulluu fi arraba qulqulluutiin dabarsuun dirqama warra Waaqatti amanuutisi!

2) Oromoon jaarmolee isaa karaa garagaraatiin walitti fidachuun, odaa tokko jalatti walitti qabachuutu isa barbaachisa. Kun jaarmolee siyaasaas, jaarmolee kan siyaasaa hin taanes kan ilaalu. Walitti mufatanii akka sangaa didaa asii fi achi ceccewuun kun eessumaanuu kan nama gawuu miti. Impaayera Toopphiyaa jedhamtu tana dimokiraatessuuf dhamawuun kunis, gonkumaa karaa nama baasuu miti. Seenaa ilmoo namaa keessatti, muuxannoolee addunyaa tanaa irratti impaayerri gara biyya dimokiraatawaatti geeddarame tokkollee hin jiru. Impaayera Toopphiyaa ishii rirmi nyaatee tortorse tanaaf raajiin wayii kan amma dhalatuu miti. Impaayerittiin gaafuma dhiiga Aannolee fi lafee Calanqoo irratti ijaaramte san, akka ishiin gaaf tokko caccabdee kosii-seenaa keessatti darbatamtu Waaqaa-lafaan murteefame. Kanaaf, karaa kanaanis Oromoon lammiiwwan isaa tokko tokko amansiisuun ofitti deebifachuu qaba!

3) Uummanni Oromoo kan ammaa caala, alaa-manaa jaarmolee isaa cimsachuu qaba. Kanneen ciman immoo walitti qindeeffachuutu isarra jira. Uummata akka gaariitti ijaaramee, akka gaariitti tokkoomee, akka gaariitti karaa maraan hidhate eenyumtuu cabsuu hin dandayu. As irratti dubbiin of-ijaaruu kun karuma taliigatiin callaa akka hin taane, hubachuun mishaa dha. Ijaaramuu fi wal-ijaaruun seenaa uummataa fi saba Oromoo daran dheeraa kana keessatti bakka olaanaa akka qabu, dagatamuu fi irraanfatamuun irra hin jiru. Ee, ijaaramuu, ammas ijaaramuu dha dubbiin bilisummaa fi walabummaa!

4) Uummannii fi sabni Oromoo karaa dandaye maraan hidhatee wal hidhachiisuu qaba. Uummata sirriitti of ijaaree, isa sirriitti tokkomee, sirriitti dammaqee oljedhe humni isa jilbeeffachiisu hin argamu. Uummata kutatee ka’eef, meeshaan waraanaa rakkoo miti. Meeshaan waraanaa achuma biyya isaa keessa ciisaa jira. Uummanni Oromoo kitilli 50-ni (miliyoonni 50) kun waltayee iyyee iyya dabarsuunuu diina isaa haleelluu dandaya. “Nuti uummanni Hindii yoo waltaanee Gaara Himaalayaatti olbaanee fincoofne, ficaan keenya koloneeffattoota Ingilizii akka galaanaatti nurraa haree Maanya Hindiitti naquu dandaya”, jedhee ture Mahatma Gandhi. Nutis humnaa fi leecalloo uummanni Oromoo karaa addaddaatiin qabu kana, walitti jabeeffannee, karaa maraan jabaannee ka’uutu waamicha harmee Oromiyaati!

5) Nuti Oromoonni uummatoota Kibbaa hidduu kanuma akka keenya waanjoo gabrummaa Habashaa jalatti argaman waliin, qabsoo keenya obbolummaa irratti hundawuun walitti qindeeffachuu qabna. Kana malees, diinni keenya gita-bittee Habashaati malee uummata Habashaa akka hin taane sirriitti beekna. Kana warra gurra nutti cufateef deddeebifneetoo ibsuun barbaachisaa dha. Hardhas, borus uummanni kamuu inni nagaan biyya keenya keessa jiraatu nagaan isaa ni eegama. Kanas deddeebifnee warra hin beekneef yookaan immoo kan beekaa dideef himuu qabna.

6) Nuti dhalawwan Oromoo kanneen bineensummaa mootummoota Habashaa baqachuun garaa waaqaa jalatti faffacaanee argamnuu, kan ammaa caala cimneetoo waayee uummata keenyaa addunyaatti beeksifachuu qabna. Qabsoon nuti barana ijoollee teenya ishii Oromiyaa keessaa cinaa dhaabachuun goone, fakkeenya gaarii nuuf taha. Eekaa, nuti Oromoota keenya warra Minisootaa fi Awustiraaliyaa akka fakkeenyaatti fudhannee of haa jabeessinu. Oromiyaa bilisoomte, ishii sammuu keenya keessatti argamtu tana abadan eenyumtuu nu keessaa haqee ballissuu hin dandayu!  

                                                            ==============    //    ==============  

IRREECHI  MALLATTOO  TOKKUMMAA KEENYAATI  !!!

SEENAA Y.G(2005)

Addunyaan keessa jiraannu kun, irra jireessa Seenaa Abbooti Biyyaa Saamanii kan kooti jechuun waan nu dursaniif malee, Itoophiyaanis taatu Addunyaan biraa akka nu duuba jiran ragaalee hedduu tarrisuu dandeenya. Har’a Gabrummaa jala waan jirruuf, haqa kana fudhachiisuun ni ulfaata ta’a. Gaafa jabaannee humna taanee garuu addunyaan waan har’a aguugdee irra teesse kana ifa baasuun waan hin hafne. Gadaa nuuti waraqaa fi Maanguddoota keenya irraa dhaga’uun ala hojiin hin mul’ifne ykn, Beektoonni keenyas baratanii ittiin eebbifamuu malee, hanga har’atti Gadaan akkamiin hojii irra akka ooluu danda’u qorannoo gaggeessanii dhalootaaf dhiheessuu dadhaban kun, Dimokiraasii Ameerikaa har’aaf ka’umsa ta’uu isaa , Gola-hambaa yk Muziyeemiin Ameerikaa keessaa adda addaa , waan Oromoo addatti Booranaa keessaa guurame hedduu akka qaban, warri carraa argatanii ijaan argan ni dubbatu.

Biyyi yk Ummati Walabummaaf of qopheessu tokko, ega Walaboomee booda miti waan Biyya isaa keessatti ijaarrachuuf deemu yk barbaadu qorachuu kan eegalu. Walabummaa booda isa har’a Gabrummaa jalaa ba’uuf tattaaffannu caalaa hojiilee jajjabduutu nu eeggata. Walbummaa keenya kana mirkaneessuuf waan itti qophoofnu hedduutu jira. Humnaanu Biyya keenya dhuunfannu , Qabsoon Wlabummaa keenya addunyaa fudhachiisuuf nu eeggatu lakkoofsa hin qabu. Ragaalee walitti qabachuun, waan addunyaa irratti ittiin falamannu qopheeffachuun, waan gaafataman sirreeffachuun kkf, har’a kan nutti hin mul’annee, dhiheenya keenyatti argannu, yeroo yeroon isaa ga’u of biraa dhabnu hedduutu jira. addatti beektoonni keenya Dirree siyaasaa irratti wal qabuu irra, hojiilee suduudaan isaan ilaallatan ammumaa gurmaa’aanii fixachuu, ragaalee guurrachuu , hojiilee Dippilomaasii gaggeessuu, waan Ummati kun dur qaba jedhamu kana hundaa walitti fidanii, waan fooyyaa’uu qabu fooyyeessanii, Baraa fi Dhaloota kana waliin akka deemutti qopheessuun Abshaalummaadha. Mata duree kana irratti bal’inaan waan itti qophaa’een qabaa yeroo biraa itti deebi’a. qoodi hojii odoo jiraatee Mooraa qabsoo illee tasgabbeessuu danda’a jedhee waan yaaduuf.

Ummati Oromoo Gabrummaan dura akkuma Gadaan hundee Tokkummaa isaa ta’ee beekamutti  “AYYAANNI IRREECHAA”s mallattoo Tokkummaa Ummatichaa akka ta’ee , kanneen seenaa Ummata kanaa akka gaaritti beekan addunyaa irratti katabanii ragaa ba’aniiru. Mootootii Biyya isaaniif fakkeenyummaa keenya kaasanii gorsaa turuu , Gola hambaa Biyyootaa fi Yunivarstiilee addunyaa irraa bebbeekamootu of keessatti dhokfatee, bara jabaannee nu dubbachuuf eegaa jiru. Amantiileen Addunyaa dhunfatanii jiran kanneen dachee Oromotti osoo hin dhufiin Waaqeffannaan akka turee fi Amantiin Addunyaa kana irra jiru hundi Oromiyaa ega seenee illee , Ummati Oromoo , IRREECHA akka Mallattoo tokkummaa isaatti fudhatee hanga har’aatti waliin Guyyaa Galataa kana kabajachaa jiraachuu ragaa kan ba’an lakkoofsa hin qaban. 

Irreechi Guyyaa Waaqa itti Galateeffatan. Guyyaan kun Warra Irreecha dhabamsiisuuf waggoota dheeraaf ifaajjan biratti hin beekamu. Oromoon isaan waliin jiraatu GUYYAA GALATAA jedhee yennaa kabajatu, warra mukattii sagaduu jedhanii isa balaaleffatu. Balaaleffachuu irra dabree hidhaa fi ajjeesaa turan. Addunyaan Oromoo booda dhiheenya kanaa kaaftee Guyyaa Galataa jettee yennaa xibaartu ammoo, amma danda’an lallabaniifii ibsafaa itti kennuu barbaadu. Waan maraafuu kan beekaa rafe ,,,, isa jedhan waan ta’eef qalbii isaaniif haa laatu  jechuun ala waan jennuun hin qabnu. Fakkeenyaaf Guyyaa jaalalaa kan jedhan addunyaan akka haaraatti faarsiti. Nuuti garuu maqaa adda addaa Godinaalee keenya keessatti haa qabaatu malee Baatiin Birraa Oromoo biratti waan addunyaan akka haaraatti faarsitu kanaan beekama. Addunyaan biqiltuu itti dhaabanii fi naannoo kunuunsan jettee Doolaara Biliyoonaan ittin saaman, Oromoon garuu muka muruuf seera mataa isaa umama isaa kaasee qaba . Addunyaan har’a Guyyaa hundaa, guyyaa fayyaa , guyyaa maanguddoo, guyyaa dubartii, guyyaa daa’immanii kkf jettee reefuu ramadaa jirti. Biyyoota hedduutti ega eegalamees Umuriin dargaggeessa tokko hin caalu. Oromoo biratti garuu Guyyaan 30 maqaa mataa isaa  fi hiikkaa mataa isaa qaba. waa hedduu kaasuu dandeenya. Nuumatu dhimma keenya dhimma addunyaa gochuuf hin tattaafannu malee, ykn Seenummaa isaatti qofaa daangeessinee teenye gaabbiin dhumna malee, waan irratti hojjatamu qabu lakkoofsa hin qabu jechuufan kaasee.

Irreecha waggoota 20 asitti kabajamaa jiru ilaalchisee beektoonni Biyya alaas ta’ee , Ummati keenya yaada nama jajjabeessu heddu kennee jira. Irreechi Guyyaa Galataa irra dabree hiikkaa ykn Kaayyoo jajjabaa kan biraas ni qabaata.waaqayyoo guyyaa kanaaf isa ga’ee ni galateeffatan. Hegareef illee akka karaa qajeelchuuf dhaammatan. Mallattoo Tokkummaa saba kanaa ta’uu isaa fi Tokkummaa saba kanaa jabeessuuf qooda ofii akka gumaachan kakuu haarofatan, garaa qulqulluu wal eebbisan, hammeenya wal irratti hojjatan waliif dhiisan, garaatti hammeenyaa  fi quuqqaa qabaachaa wal hin eebbisan, Malkaa nu’uun dura waan kana fixatan, Gadaa fi Miraga Abbaa Biyyummaa Oromoof kabachiisuuf waadaa seenan, waaqinillee akka gargaaruuf kadhatan, Maanguddoof Umurii, Ga’eessaaf qalbii, Dargaggeessaaf Gootummaa, Ijoolleef guddachuu itti hawwanii eebbisan. Ebbi kun garaa qulqullun yoo ta’ee qabachuu dubbatan. Kun Iccitti muraasa Guyyaa Glataa kana keessa jiru Bara gugguffannaa kana keessa hin guuttatan. Irrumaa barachaa dhaloota Guutuu ta’uu uummachuuf hojjatan.

Irreechi kan Oromooti . dhimma Oromooti. Dhimma nama dhuunfaa miti. dhimma beektootaa ykn Namoota siyaasaa ykn dhaabbilee siyaasaa qofaa miti. waldaalee adda addaa qofaas miti. qaamoon kanneen , Irreecha kana bakkatti deebisuuf , ykn addunyaatti beeksiisuuf hojjachuu danda’u. yennaa hojjatanis, kan Oromoo ta’uutti labsanii Ummaticha illee ittiin beeksisan. Kanaaf, Irreecha Mallattoo Tokkummaa keenyaa ta’uu mirkaneessuuf gama hundaa walitti dhufanii fi wal Afeeranii kabajuun , Dimokiraasiin nuuf Aadaa malee kan addunyaan jettu kana akka hin taane mirkaneeffannee, Addunyaatti of beeksiisuun ni dada’ama jedheen amana. Fincila diddaa Gabrummaa Biyya keessaa 2014 ilaachisee Abbootiin Amatii adda addaa HIRIIRA DEEGGARSAA fi gocha wayyaanee balaaleffachuu irratti Biyyoota alaatti argamanii akkuma qooda isaanii gumaachan, IRREECHA BARANAA irratti hirmaatanii Tokkummaa Ummata kanaaf lallaba dhageesisuun nu jabeessa malee nu hin laaffisu. Gama Siyaasaan kan jirrus, waan tokkummaa keenya mamii keessa hin galchine irratti waliin dhaabbachuun akka waliif naatoo qabaannu nu taasisee hegaree keenya waliin qajeelchuuf nu gargaaruun ala badii tokkollee hin qabaatu. Guyyaa waaqa itti galateeffatan qofaa waan ta’eef.

Dubbiin heddummaateef maalitti hin fe’anii jedhama. Lammiileen keenya addatti Dargaggoonni Bara 2014 kana Fincila Diddaa Gabrummaa irratti wareegaman irra jireessi isaanii Aadaa fi Seenaa Oromoof kabajaa guddaa kan qaban, IRREECHA OROMIYAA keessatti babal’isanii Tokkummaa Ummatichaa akka sibiilaa jabeessuuf kan hojjataa turan heddummiinaan keessatti argaman. Kaayyoo isaanii kana Galmaan ga’uuf waadaa keenya illee kan itti haaromsinu haa ta’u. waan ofii keenyaa addunyaatti nu beeksisuu danda’an katabuu fi barachuu, akkasumas ittiin eebbifamuu qofaa odoo hin taanee, hojii irra oolchuuf irratti haa hojjannu. Kana hojjachuuf ilaalchi siyaasaa kkf nu daangeessu jedhee hin amanu. Seenaa, Aadaa, fi duudhaa Oromoo keessa jiru katabuu fi argaa dhageettin dhaloota lama dabarsinee jirra. Walii dabarsuu kana keessa waan itti dabalamuu fi hir’atu hedduun jiraachuu ni mala. Kanaaf akkaataa dhalooti itti aanu illee ittin jiraatu irratti haa hojjannu.Addunyaa irratti saba Seenaan isaa qofti dubbatamu taanee hafnaa ?
IRREECHII 2014 KAN MILKII NUUF HAA TA’U ! KAN DABE ITTI QAJEELEE , OFITTUMMAAN ITTI DHABAMEE, FEDHIIN ILMAAN OROMOO ITTI QAJEELU  HAA TA’U. GADAAN QUUFAA FI GABBINA.     

GALATOOMAA  !

HORAA BULAA !

Burqaa430@gmail.com

Nanjibbe Kormaa Lukkuu*

 

Amma maaluma ta’ee maaf iyya kormaan lukkuu

Halkan guutuu gadoodee kan iyyu iyya kuukkuu

 

Maaliif qooxiirra ba’ee anarraa bitittisaa

Anoo jooraa du’aankoo dadhabeen gadi ciisaa

 

Maaliif narratti olba’ee narraa caraana jamaa

Akkasaa hossee mitii anoo nan yaada namaa

 

Yeroo inni gamaa iyyuu kuukkuuluuluu bari’ee

Quufee morma kaafatee kankoorraa na ari’ee

 

Anoo mana ijaarradheen dabarsee isaaf kenne

Nagararraa quphanee sinkabajallee hinjenne

 

Ani adda qullaan deemaa inni gonfoon dhaadataa

Anaan hagabuu bulchee foon mataarratti baataa

Maalumaaf natti inaafaa maaf hirriba nadhowwa

Isanni sagal fuudhuu anoo kankoodhan hawwaa

 

Bara jijjiiramemoo maaliif bariin caraanee

Akkan ciisee itti hin yaanneef maaf qalbiikoo nadhaanee

 

Manni murtii isaaf loogee narratti godheem dabaa

Anaan lafa na ciibsee ofiisaan mana yaabaa

 

Maasiikoo nyaatee quufee foonsaa mataatti baata

Koo sagalee ukkaamsee iyyee waliif dirmataa

 

Natti hindhiisiinaa firaa mee dafaa naabirmadhaa

Lukkuu kana rukutuuf hunduu naaf iyyaafadhaa

 

Yeroof iyyiti malee lukkuun umurii hinqabduu 

Wal hortee babay’aattus guyyaa ayyaanaa hindabartuu

 

Wayi yaa lukkuu kormaa gabaabduu hojjaa xiqqoo

Sanyiinkee haadhumatu yaa ilbiisota indaaqqoo

 

Funaantuu kosii ormaa waan hundaa kan sassaabduu

Waan gaariif wanta badaa lukkuun addaan hinbaastu

 

Hundumaa walitti qabdee raammoos ta’e ilbiisaa

Qonqootti gadi naqatti wantoota jibbisiisaa

 

Kan sammuu yaadu hinqabne lukkuu  sammuunshee duwwaa

Jiraattee narakkisuurra lubbuunshee ba’uu wayyaa

 

Gamnas mitiim gowwummaa waliinshee hinbeekamu

Foon addarrati baatti hin nyaattu namaa hinlaattu

 

Kan amalli buburree waan jibbisiistuu fokkuu

Hojiishees nan ciiga’e nanjibbe kormaa lukkuu!

***

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Qeerransamoo Leencaa?*

 

Akaakuun bineensaa hundumtuu gadi yaa’ee

Kan bifasaa hinbeeknetu kibbaa gadi dacha’ee

Kan gaaftisaa dheeraa anfaarroonsaa bissii

Ijji diddiimatee kan humnisaa jissii

Bosona sochoosee gaara dhiibee jigsee

Raatoftuu bineensaa walii wallaalchiisee

Jawweefi bofti hamaan garaan lo’ee lo’ee

Gaarris iddoosaatii sodaatee socho’ee

Gogorriin kaakkistee weenniinis korrisee

Hamaakennis harqee jaldeessis callisee

Waraabessis yuusee illeettiin caraantee

Booyyeen haati garaa waan gootu wallaaltee

Garraamummaasaatiif gafarsi miidhamee

Xaxaa sarariitiin dhaabiitti hidhamee

Loccuunis manarra olii gadi looti

Hamaakennis hoolaa oliif gadi ooftii

Jibooliin dallantee gaaraa babbarooddee

Gorommiin rifattee walumasheen ooddee

Tisiisni raqarratti walgahii waammattee

Akki eegde hafe kannisaan nyaatamtee

Tuqaan biyyoo lafaa mancaasuuf ol dhiibdii

Rirmis xaa’oo nyaattee goggogsu barbaaddii

Yeroof ni korrisu Kaan immoo bookkisu
Kan wacanis jiru kaanimmoo hin kirkiru
Kaan raqa aryatu Kaan raammoo marqatu
Kaan baala ciratuu Kaan gaafaan wal diru
Kaan biyyoo qotu Kaan gaaddisa boqotu
Kaan gurra mirmirsu Kaan fincaan firfirsu

Kaan nyaattuu kaan sodaattuu
kaan suuftuu kaan dhuuftuu
kaan dhaaltuu kaan dhaantuu
kaan munyuuqxuu kaan hulluqxuu

Dhaabannaan cimaa fakkaatti malee akka gurra harree
kan akka leencaa gama gamana raasuu tasumaa in agarre!

Marree akkasuma, leencaafi qeerransaa
furmaanni rakkoodhaa,dawaan waraabeessaa
wal waamtee yoo yaatu booyyeedhaaf daljeessaa
gantuu hamaaqixaa,dhokfatee eegeesaa
nyaarrisaa anffaarroo,goofticha bineensaa
leenca leenca caalu,falli rakkoo isaa!

Halkan ta’ee guyyaa kana namaraachaa

Kan furmaata kennu qeerransamoo leencaa?

******

Leenciif qeerransillee gosti isaanii tokko

kan nuti jibbinuu booyyee haadha qoonqoo…!              

 

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Sunis Kunis Tokkuma*

Halkanis ta’e guyyaa xiinxaleera itti yaadee

Homaa fooyyee hinqabani waa baay’ee irra barbaadee

Isa tokko dagatee tokko guutinnaa laataa

Jedhees obsaan eeggadhee imaanaa durii qaataa

Akka leencaas xirqaanee akka fardaas himimsee

Kan na dhadga’u dhabeen ittan dhiise callise

Sanamoo kanan jedha isaaniimoo isinii

Dhibeen keenya maaluma maaf dhibe jijjiiramnii

Attamiin naaf guutamaa dheebuunkoo waggaa kumaa

Abdiin kutadheem dhiiroo sunis kunis tokkuma

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

********************************************************************************

Murxuxxee

Erga baatee turte waggaas lakkoofsiftee

Akka baateen hafte guddaa nayaachiftee

Firaafi halagaa addaan baasi jedheen

Furguggiseen gale dhimma baasti se’een

Erga naharkaa baatee nattis hindeebinee

Garuu abdii kutadhee anis hin callifnee

Waaqaaf lafa gidduu balal’aa ooltee

Utuu bu’aa hinbuusiin anatti deebite

Murxuxxee ha’anii rukuttee hubatuu
Darbanii deebinaan isa maal komatuu?

Ajjeesee,madeessee hordoffin mil’atuu
Darbannaa murteessa,gombisuu takkatuu

Murxuxxeenkoo gootaa komachuus nan dhiisa

Boojuu guuree galeen gaaf tokko dhiichisaa

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 8,124 other followers