Serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora

Isheetuu Tasfaayyee

http://qz.com/275489/in-ethiopia-foreign-investment-is-a-fancy-word-for-stealing-land/

http://oromedia.net/2014/10/20/dr-diimaan-abbaa-duulaa-wajjin-duagahii-taae/

Originally posted on OromiaTimes:

View original

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU!

SEENAA  Y.G(2005)

Sochiin Oromoo, Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 Biyya keessatti gaggeeffamen wal-qabatee gaggeeffame, Sochii Oromoon taasisuu dada’u keessaa hangam ta’a jedhanii tilmaamu irra, waan inni nu akeeku irraa barachuutu dansaadha jedhee mata duree kana filadhe malee, falmaa Diddaa Gabrummaa waggaa 100 olii hanqisuuf akka hin taane, naaf hubattu jedheen amana. Seenaa Qabsoo Oromoo Jalqabaa hanga Bilisummaatti jiru yeroon itti katabnuu fi seenaaf keenyu ni dhufa. Hojii guddaan, yeroo sana asi butuuf hojjachuudha. Sochii itti jirru kana yeroo hundaa madaaluun dansaadha. Madaalliin kun gama lamaan ta’uu danda’a.

 1. Humna qabaachuu qabnu ykn baayyina keenyaan , beekumsa keenyaan, dandeettii lammiilee keenyaan, kkfn wal-gitaa ? 2. Humna diinaa nu dura dhaabbatee jiruun. Gama kanaan yennaa ilaalluu , tarii waa hedduu nu akeeku danda’a. hangam hojjachuun akka nu irraa eegamuus nu akeeka. Sochiin jiru garuu rakkoo fi danqaalee keessa ofi illee dabalatee jiru keessa taree kan hojjatame waan ta’eef, waan nu akeeku qaba. odoo yaadaa fi qalbiin keenya gama tokko jiraatee woo ? jennee akka of gaafannus nu akeeka……humna Boonsaa hojii iccittii bobaa diinaa jala taa’anii ykn bakka biraas taa’anii hojjatan, Hojiin qofaa akka irra aannu kan nu mirkaneessan qabaachuu keenyas nu akeeka. Kun dhugumatti kan itti boonnuudha. Seenaa kanas yeroon itti faarsinu ni dhufa. Amma garuu yeroo isaa miti. hojjachuu, falmuu, xiiqeffachuu, gumaa ba’uuf halkanii guyyaa hojjachuu qofaatu furmaata ta’uu nu akeeka. Qabsaa’oonni kaleessa haqa Ummata isaaniif manaa ba’an , duuchaamatti diinaan olitti isaan abaaruun illee sabummaa irraa ka’amee akka akka hin taane nu akeeka. Ijoollee dhalootaan qaroo ta’an, ABO dhaga’uu irra taranii ijaan arganii hin beekne wareegama Boonsaa akkasii Bilisummaaf kafalaa jiraniin, “Bilisummaa Ummata keenyaa nuutiyyuu ijaan arguu dhiisuu dandeenya” jedhenii miidiyaa of harkaa qabaniin tamsaasuun sirri akka hin taane nu akeeka. Sochiin Oromoo Bara 2014 waan nu akeeku qabaan waa hedduudha. “Haasaa 1,000,000 irra , gocha 1 tu Bilisummaatti dhihoodha” kanan jedheef kanaafi.

Kutaa 2ffaatti deebina.

BARA 2014 SOCHIILEE HOJII CAALAAF NU KAKAASUU DANDA’AN :

 1. Fincila Diddaa Gabrummaa Barattootaa fi Dargaggootaa Biyya keessaa
 2. Hawaasa Oromoo Biyya keessaa ijoollee cinaa hiriiruu,
 3. Hawaasa Oromoo Biyya alaa deeggarsaa fi ajjeechaa morme hiriira qindoome gaggeessuu,
 4. Qabsaa’oonni Ilaalchaan tokko ta’an ABO jabaa gadi dhaabuuf murteessu
 5. Midiyaalee walabaa (Intarneetaanis) dhimma Ummata isaanii irratti hojjataa jiran,
 6. Dhaabbileen, Waldaaleen gargaarsaa fi Amantii dhimma Oromoo irratti hiriiruu eegaluu ,
 7. Baqattootaaf birmannaa taaisfame,
 8. Aadaa, Seenaa fi Oromiyaa beeksisuuf sochiilee taasifaman,
 9. Ayyaana Irreechaa 2014 irratti Sochii Biyya keessaa fi alatti gaggeeffame,
 10. Fincila Diddaa Gabrummaa 2014 fi Hawaasa Oromoo Biyya alaa ,

Qindoominni Hiriira Deeggarsaa fi miidhaa Ummata keenya addatti ijoollee irra ga’ee addunyaatti beeksiisu irratti hojjatame, Nama boonsa. Humna qabaachuu qabnu keessaa amma tokkon ykn wareegama nuuti baasu qabnu keessaa ka’umsaaf kan ta’uun, dhimmi  keenya sadarkaa Senaatarooraatti akka irratti mari’atamu taasifnee jirra. Biyyoonni fi dhaabbileen edila addunyaa adda addaa ajandaa akka taasifatan taasifnee jirra. Sochiin taasifame kun waa hedduu nu akeekee jira . Lammiileen Oromoo Biyya alaa dhimma Ummata isaanii addunyaatti beeksisuuf carraan qaban bal’aadha. Ummati Biyya keessaa sirna guyyaa saafaa Taankiin Nama irra deemu, Gogaa Namaa quncisee nama adabu keessa jiraatanii wareegama baasaa jiranii, Bilisummaa isaan wareegamaniif nuufis qorichaa maaltu nu irraa eegama ? jedahnii sochiin eegalan itti fufu qaban. Haala ijoolleen falmaa keessatti gaggeessaa jiranii fi haala Biyya alaa Kanaanis of madaaluu barbaachisa.

Dhimma Ummata keenyaa irratti wal bira dhaabbachuu danda’u irra tarree, waliin Asfaaltii irra teenye beelaan of adabnee aantummaa Ummata keenyaa mirkaneessinee jirra. Jireenya Biyya alaa Ulfaataa sana keessatti yeroo ofiillee wareeganii Ummata ofiif dubbachuun waan salphaa akka hin taane beekamaa. Jiraachuun ammoo waan hundaa dursa waan ta’eef. Kanas ta’uu yaadaa fi gaaffii ummata ofii akka fedhanitti bakka dhiheessuun danda’amutti hangam hojjannee ? jennee akka of gaafannu kan nu akeeku tokko sochii 2014 kanadha. Biyya alaa kana keessatti akka yaada ofii ka’anii hiriira ba’uun ykn waan yaadan gaggeeffachuun rakko. Akka sochii 2014 kanaa garuu qindeeffannaan waggaa guutuu sagalee Ummata keenyaa eessattu dhageesisuun akka danda’amu nu akeeka. Yeroo Ajjeefamuu fi hidhamuu Ummata keenyaa qofaa odoo hin taanee,yeroo hundaa miidhaa ummata keenya irra ga’u dhageesisuu akkamiin dandeenya ? jedhanii mari’achuu fi hojiitti hiikuun fardiidha.

Qabsoo jechuun Miseensa dhaabaa irratti qofaa kan gatamu osoo hin taanee, Hawaasa Biyya keessaa fi alaa kan ilaallatu ta’uu qabatamaatti arginee jirra.kana caalaatti akka dhaabaattis, akka Kominiitittis, akka Waldaalee Amantiittis, Akka waldaalee Gargaarsaattis, kkf wal gargaaruun , waliin dhaabbachuun hangam dhageetti akka namatti horu hubanneerra. Kana irra dhaabbatanii akeekkachuun kan nama qalbii qabuuti. Isaan asittis waan qindoomiinaan deemaa jiran argaa jirra. Faranjiinis warra takkaa ho’anii deebi’anii qabbanaa’an jettee , gaafa nuuti iyyannee isin dhageenye jechaa amma nuuti deebinee iyyannutti akka nu hin eegne fi, jarri kun dhugaa qabu jettee kaka’umsa isaanii irraa ajandaa isaanii hanga taasisanitti hojjachuuf, dabareen hiriirrii fi sochiin adda addaa akka taasifamu danda’u waan baranneef itti fufun barbaachisaadha.

“Wal dhaggeeffachuu fi waliif birmachuun aadaa keenya keessatti jiru , garuu nu harkaa bade nutti deebi’uuf nu suufachaa jiru kanaaf balbala bananii simachuun hedduu nu gargaara. Waan adda itti ta’anii beekanii, waan irratti waliif galan irratti hojjachuun, Dimokiraasiin nuuf aadaa dha isa jennuu nu dhugeessa. yeroo gaddaa fi rakkoo adda ba’uu mannaa, yeroo gammachuu adda faca’uu wayya. Gammachuu waloo keessaa yoo dhabanillee dhuunfaatti nama biraa hin hafu. Gaddi garuu Ummata waliin yoo ta’e Nama jabeessa. Yoo qophaa ta’an garuu Nama cabsa.” Kun falaasama Oromooti. Barumsi hammayyaa nu fuutee baddee kan dagatame. Kanaaf Hawaasi Biyya alaa Sochiin taasisu humnoota alaattis iyyachuuf, Ummata Biyya keessaaf hamilee ta’utti amannee, yoo xiqqaate waan Ummata Biyya keessaa Boonsu irratti hojjachuun baroodha. Diinaa Ummata keenya miidhaa Ulfaataa irraan ga’aa jiru irratti hojjachaa , waan keessa ofii tolfachaa deemuun murteessaadha. Qindoominni socii Hawaasa Oromoo Biyya alaa kana caalaa jabaatee dhageetti Ummata keenyaa akka ol kaasee addunyaa irra nu dhaabu hin shakku.

 1. Mooraa Qabsoo Oromoo Irroomsuu :-

Barri 2014 Seenaa Qabsoo Oromoo keessatti waan ittin ibsamu hedduu. Waan hundi yeroo isaa malee akka hin taanee, Maanguddoonni Oromoo barnooti hammayyaa hin booressine gadi jabeessanii dubbatu. Dhugumatti miidhaan Ummata irra ga’u jabaataa wayita deemu fi waan nuuti keessa jirru ilaallee waa hedduu dubbachuu malla. Waa hedduus hawwina ta’a. waanuma halkan tokkotti waa hundaa jijjiirru nutti fakkaatee, waan fagoo nu hin tarkaanfachiifne keessa seennee Maraammartoo siyaasaan kufana ta’a. waan ana qofaaf dubbiin galte goonee Xiinxala hedduus tarrifna ta’a. Addunyaan, amma Miidiyaama yeroos keessa teenya dubbannu yk amma waraqaa irratti katabaa jirru geessi jennee waan boruu deebi’ee mataa gadi nu qabsiisuu haasa’uus dandeenya.kkf.

Kun hundi yeroo isaa malee yoo ta’ee isuma akka har’a teenye of taajjabaa jirru hordofsiisa. Har’a dhalli Oromoo bakka jirutti of ilaalaa jira jedheen amana. Dhugaan eessa akka jirus caalaatti adda baafachaa jira. Dirree siyaasaa keessatti of ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Odoo hin hojjannee fi hin falmannee Bilisummaan hin jiru. kan hojjatee fi dhama’u Bilisummaa yoo gaafate irraa bareeda. Kan wareegama waa maraa baasuu Bilisummaan maa fagaattee ? jedhee yoo komate irraa bareeda. Kan Umurii guutuu xiinxalaaf taa’e garuu, guyyuu yoo komataa olee bulu qaama irra na hin yaa’u. Ummati keenya kana adda baafachuun dansaadha. Adeemsi Siyaasaa Mana Ijaaramu tokkon fakkeeffama malee, yeroo inni jaraamee dhumuun wal bira hin qabamu. Mana tokko hundee isaa ijaaruu kaasee, waan mana isa taasisuu fi jabiina qabu ilaalanii siyaasaaf fakkeenya taasifachuun ni danda’ama. Garuu hundee isaa torban tokkotti , gidaara isaa, achi kkf herreeganii waggaatti yk baatii ammanaatti jedhamee herreegamu, Adeemsa qabsoo fi siyaasaa akkasiin lafa keewwachuun rakkoodha. Akkasitti yaaduun hedduu nu dhamaaseera. Firiin muka tokko yeroo isaa malee akka bilchaatu hawwinee, hundee isaatii yoo murree kan yaadine ni argannaa ? ykn firiin sun haa bilchaatu jennee Bishaan guyyaa guutuu itti guurreef, xaa’oo humnaa olii itti dhangalaasneef bilchaachuu firii Sanaa ni ariifachiifnaa ?

Amma yeroon isaa ga’ee ABO jabaa gadi dhaabuu irra ga’ameera. Kun Ummataaf Abdii ol aanaadha. Itti baha isaa argachuuf ammallee yeroo nu gaafata. Kun haala keessa jirru irrattis hundaa’a. kana irra waan jabaas dhaga’uu dandeenya. Waan keessa dabarree nuuf barnoota guddaadha. Humni akkasitti yaadu yeroo keessa dhufa . dhawaataan argama. Calalamee kan akka sibiilaa jabaatu hanga argamutti , yeroo gaafata. Warri Addunyaan nu harka jirti jedhan Biyya waggaa 40 booda dhuunfachuu barbaadaniif, itti duulanii dhaloota yaada isaanii qabu keessatti dhalchaa fi guddisaa jiran. Yeroo guddatan iskoolaar shippii barnootaa jedhanii ofitti fudhatanii barsiisanii akka Biyya bulchu taasisanii waan fedhan hojjatan . fkn……

Biyyi Iskotilaand jedhamtu waggaa 300 booda Biritaaniyaa jalaa ba’uuf hiree murteeffannaaf dhihaattee waan ishee mudate agarree jirra. Isaan tarii waggaa amma kana sabboonummaa isaanii Ummata keessa tursuu yaalaa turan ta’a. Ingiliziin garuu dubbiin garamitti akka deemu waan beektuf, karaa waan kana danqitu irratti hojjachaa turte. Addatti Dingdee gama hundaa jiru tu’atanii dhiibbaa har’aa kana raawwatan. Kanaaf waan hin yaadamne arguu dandeenye.warri dhibee wal fakkaataa qabanis keessaan waa hedduu dalagan. Addunyaa akkasii keessa jirra .(shira kana hawwuu ykn bilisummaa dhabuu jaraa deeggaru koo miti) shirri akkasiis nu irratti raawwatamu mala.nuutis akkas fageessinee yaaduun dansaadha. Mooraan Qabsoo YK Qabsaa’oonni walitti dhufuu qofaa irratti hojjachuun ga’aa natti hin fakkaatu. Hegaree keenya ijaaruu irrattis gorsaa fi yaada laachufiitu dansaadha. Waan har’a arginu fi nu miidhe kana dhaloota itti aanu keessatti akka hin umamneetti akkamiin gadi isaan dhaabnaa jedhanii yaaduun bilchina .Biyyoonni hedduun sagantaan siyaasa isaanii waggaa 20-25ttii akkas goona jedhanii akeekkatu. Yoo kun yaadamuu jalqabee waan har’aa irratti wal qabuun dhibee Nagaan waliin tarkaanfachuutu eegalama jedheen yaada.

Waan har’a irra geenye jirru tuffachuun , qeeqa akka baallee indaaqqoo salphatuun saaduun,kkf eessaanu nu hin ga’an. Halgaa gammachiisuu danda’a. miidhama Ummata keenyatti jabeessuus danda’a. ABO jabaa nuuti hawwinu Ummataaf kan labsu , Nama Jabaadha. Qabsaa’oota jabaadha. Hojii jabaadha. Wareegama jabaadha. Keessa tikifachuudha. Waan hundaa hojiin irra aanuu keenyadha. Diina irraa keessaa fi alaan of irraa ittisuu yoo dandeenyedha. Rakkoon kaleessaa nutti hin deebitu jennee warra yaada kana dhugeessaa jiran waan maraan yoo waliin dhaabbanneedha. Kun haqa. Kun hundi odoo hin taanee yk gochuuf odoo hin murannee hawwuun hawwuumadha. ABOn Jabaachuun Ummati jabaachuudha. Qabsoo walii galaa Ummati keenya itti jiruufis hundeedha. Hundee qabsoo keenyaa jabeeffachaa, sochii Bara 2014 bifa gara garaan itti fufuun murteessaadha.

Gama kaaniin, fedhii Ummata ofii ialaallatanii dantaa ofii nama hollachiiftu of keessaa baasanii , Qabsoo Ummata ofii tarkaanfachiisuun, kakuu jaallanii  dhugeessuu ta’aa jedheen yaada. Gaddaa fi miidhaa keessa taa’aanii dantaa dhuunfaa dhaggeeffachuun sirri natti hin fakkaatu. Waan hunda dura wareegama Biyya keessaaf bakka laachuutu gaariidha. siyaasa addunyaa keessatti , saba tokko keessaa miti, Biyyumti bara baraaf diina wal taasifate hin jiru. yoo barbaachisees, wal irraa fagaachuun keenya lola addunyaatu itti jirtuun tokko miti. taa’aanii yoo yaadan iyyu, kun akkamiin ta’ee ? jedhanii kan nama gaabbisiisuudha. Ilaalchuma tokkotu bakka lama dhaabbate. Yeroo ammanaa fudhachuu isaattuu gaabbuu qabna. yoo bara baraaf wal lolu ykn wal jibbuu ta’es, wayyaanee faa’a waliin malee, obbolaan lama ……hin tolu.

Mooraa Qabsoo walii galaa keessatti tasgabbii Uumanii waliin socha’uun murteessaadha. Kana Umuuf, sochii bara 2014 caalaa akka taasifnu hin shakku. Hundumtu waan ummata kanaaf tolu qofa irratti odoo hojjatee fi waan nu booressu irraa odoo dhaabbatee, Tokkomuun ykn Gamtoomuun Oromoo waggoota nu hin eegsiisu ta’a. Halagaan sadarkaa dantaa isaaf jedhee wal dhabee nu miidhaa jira. Kufaatii keenya irratti mana waloo ijaarrachuuf yaadan. Nuuti ammoo lola isa dhumaan wal dhamaafna. Kana dhaabnaan karaan eegalame milkiin akka xumurru hin shakku.

5.Miidiyaalee dhimma Oromoo irratti hojjataa jiranilaalchisee:-

Kutaa 3ffaan itti fufa

HORAA BULAA !!!!!!!!!!

Haajii Biiftuu Fayyisoo

SOCHIIN OROMOO BARA 2014 WAAN NU AKEEKU QABA! HUMNA TA’UUF BAKKAYYUTTI HAA HOJJANNU!

SEENAA  Y.G(2005)

Bara 2014” Ummati Oromoo Mirga Abbaa Biyyummaa isaa kabachiisuuf yk deeffachuuf, Biyya keessaa fi alatti Qabsoon gaggeessaa jiru, diina irratti waloon hojjachuun bu’aa qabeessa ta’uu qofa odoo hin taanee, keessa isaatti , sochiin Nama dhuunfaa eegalee amma dhaabaatti, dabrees/darbees amma Ummataatti gumaacha yoo taasifne, Injifannoon dhihoo ta’uu kan itti hubateedha jedheen amana. Nama waan hojjatame gamaagamee, isa itti aanuuf maaltu nu irraa eegama ? sochii keenya kana irra bal’ifnee yoo itti fufnee Gabrummaa jalaa ba’uu dandeenya, kana irra yoo wal dhaggeeffannee fi wal utubne…… jedhee kan herreeggateef, Barri 2014 barnootaa fi hamilee guddaa nu keessatti uumuu irra taree, sochii itti aanuuf bu’ura godhata. Ummata Mirga isaaf saganteeffatee Biyya keessaa fi alatti sochaa’aa jiru, diinni hangamuu hammeenya nu irratti hojjatu, qabsoo Ummata kanaa dhaamsuu akka hin dandeenye, Ummati kun Qabsoo walii galaaf Qophaa’aa jiraachuu fi kunis injifannoo Ummata kanaan akka Goolabamu diinni dirqamaan akka fudhatu taasisa.

Bara 2014 Biyya keessaa fi alatti sochiileen turan, Seenaa Qabsoo Ummata kanaa keessatti bakka ol-aanaa qabu jechuu dandeenya.Bara 2014 Biyya keessaa fi alatti , Sochiileen taasifaman (bifa kamiinu haa ta’uu) Addunyaa irratti dhageetti kan itti argannee fi hammenya diinaa Addunyaatti kan beeksifannee, akkasumas, Qabsoon keenya haqummaa qabaachuu isaa kan nuuf mirkaneesseedha. Sochiileen kun humna qabnu hundaan itti bobbaanee milkeessinee ?moo warra dhimma Ummata isaanii guyyuu hordofantu waan kana milkeesse ? yoo jenne, deebiin isaa ifadha. gabaabaatti, baayyina keenya humnatti jijjiruuf sochiilee Bara 2014 waan nu akeeku qaba yoo jenne wayya.ykn Ilaalcha kamiinu adda taanu, dhimma Oromoo irratti wal tumsuun akka danda’amu karaa nu saaqeeraa jechuus dandeenya. Diina waan hundaan Biyya keenya irratti of goobsee jiru, sochii akkasiin kan sochoofne, sochii kana dachaa sadiin illee yoo guddifne, jilbeeffachiisuu dandeenya jennee herreeguus dandeenya.

Ani akka Nama tokkotti, Daa’ima waggaa/ganna 10 wayyaanee balaaleffachuuf baatee rasaasaan dhangalaate ijaan odoon arguu, Ummati Oromoo hin dammaqinee jedhee hin dubbadhu. Dammaqisuufis hin yaalu. Karaa fi shira diinaa ittii himuun garuu waan jiraati. Maanguddoo waggaa 80 wayyaanee odoo mormuu rasaasaan jigisan osoo ijaan arguu, Dulloomtee Afaan kee odoo qabattee ta’ee,yk karaa naa gadhiisis hin jedhu. Maaliif jennaan, tokkoo, Gabrummaan Umuriin Nama hin qoodu.Lammeessoo, Dhaloota har’a lubbuun jiru hundaaf hundeedha waan ta’eef. kana malees, akka Nama baranaa, dhaabbata dhabee odoo hin kachachallee, haqa isaaf cichuun isaa , Gabrummaa mormee Ummata isaaf, Ijollee isaaf fakkeenya ta’ee wareegamuun isaa , ganamaa kaasee walabummaa Ummata isaaf falmaa jiraachuun isaa, Seenaa keessatti faarfamaa jiraachuu qaba jedhee waan itti amnuuf. Kanaaf, Barruu kiyya  kutaa 3n dhiheessuuf yaalu keessatti, Bara 2014 akka fakkeenyaatti qabxiilee sochiilee Ijoo ta’an fudhee, Sochiilee Boonsaa kanaaf hundeen Qindoominaa fi wal dhaga’uu ta’utti waanan amaneef, waan kana caalaatti jabeessuuf qabxiilee nu fayyadu jedhee itti amane kaasee, hunduu yaada irratti yoo walii hire, hojii kana caalaa hojjachuu dandeenya kan jedhu fi Bara 2015 humna qabnuun qabsoo keenya finiinsuuf gamanumaa saganteeffachuu fi qindeeffachuun murteessaa ta’uu yaadachiisuun yaade na ofkalchaa .

BARA 2014 SOCHIILEE HOJII CAALAAF NU KAKAASUU DANDA’AN :
 1. Fincila Diddaa Gabrummaa Barattootaa fi Dargaggootaa Biyya keessaa
 2. Hawaasa Oromoo Biyya keessaa ijoollee cinaa hiriiruu,
 3. Hawaasa Oromoo Biyya alaa deeggarsaa fi ajjeechaa morme hiriira qindoome gaggeessuu,
 4. Qabsaa’oonni Ilaalchaan tokko ta’an ABO jabaa gadi dhaabuuf murteessu
 5. Midiyaalee walabaa (Intarneetaanis) dhimma Ummata isaanii irratti hojjataa jiran,
 6. Dhaabbileen, Waldaaleen gargaarsaa fi Amantii dhimma Oromoo irratti hiriiruu eegaluu ,
 7. Baqattootaaf birmannaa taaisfame,
 8. Aadaa, Seenaa fi Oromiyaa beeksisuuf sochiilee taasifaman,
 9. Ayyaana Irreechaa 2014 irratti Sochii Biyya keessaa fi alatti gaggeeffame,
 1. Fincila Diddaa Gabrummaa Barattoota, Dargaggootaa fi Sabbontootaan gaggeeffame fi,
 2. Sochii Ummata Biyya keessaa ilaalchisee:-

Sochiin Fincila Diddaa Gabrummaa bifa haaraan gaggeeffamuu ega eegalee waggoota lakkofsiisee jira. Garuu kan akka bara 2014 hojiin Gootummaa itti hojjatamee fi wareegamni qaaliin itti kafalame mul’ateera jechuun nama rakkisa. Sochiin kun Qabsoon Oromoo Biyya keessaa fi alatti dhageettii guddaa akka argatu taasisuu irra taree,wayyaanee  fi jala deemtootaaf ergaa ol aanaa kan dabarseedha jechuun ni danda’ama. Ummati Bilisummaa Barbaadu hidhamuun, hiraaruun, ajjeefamuun, Biyyaa godaanuun waanuma Addunyaan hundi obsaa fi murannoon keessa baatee Bilisummaa labsattee itti jiraatteedha.Wayyaaneen waan hundaa tu’adheen jira jettee bakka dhaadattutti, teekinooloojiin hammayyaa hundaa ta’udhe jettee lallabaa bakka jirtutti, Humna waraanaan waa hundaa of jala galcheera jettee of mookisaa bakka jirtuutti, Bilisummaa Ummatootaa mirkaneesse, Ummati na waliin hiriiree jira,Qabsoo Ummata Oromoo ABOn durfamu laaffise, dhabamsiisee jettee yeroo dhaadataa jirtutti, Fincilli Diddaa Gabrummaa Oromiyaa keessaa guyyaa tokkotti itti dhohe kun, wayyaaneen waan qabdee fi godhiiftu wallaaltee hangam akka olii if gadi akka fiigde Seenaatu galmeessee jira. Kana malees yeroo ammaa Qabsoon Ummata Oromoo shiraa fi hololli siyaasaa bifa kamiitu irratti gaggeeffamu, ajjeechaa fi hidhaan bifa kamiitu irratti raawwatamu , dhaamsuun akka hin danda’amne, wayyaanee caalaa ragaa kan ba’uu jira natti hin fakkaatu.

Fincillii Diddaa Gabrummaa 2014 Seenaa Ummata Oromoo keessatti bakka ol aanaa qaba. akkasuma Ijoollee fi sabboontoonni Mirga Abbaa Biyyummaa Ummata isaaniif Wareegama bifa kamiitu kfalan seenaan yoomillee isaan hin dagatu.Seenaan galmeessee kaa’aa qofaa odoo hin taanee, dhalonni Oromoo Biyya keessaa fi ala jiru hundumtuu gumaa isaanii baasuuf, sochii daranii qindeessee keessattis hirmaatee diina dachee isaa irraa buqqisuuf halkanii fi guyyaa kan irratti hojjatuudha. Jabiin Fincila Diddaa Gabrummaa SEENAAn yeroo itti faarfatu ni dhufa jechaa,Fincila Diddaa Gabrummaa Qeerroo fi Qarree, Barataa fi Barattuu, Dargaggoo fi Dargaggeetti , Hojjataa, Abbaa Qabeenyaa, Waldaalee adda addaa kkf hammatu itti fufisiisuuf waan nu irraa eegamu gumaachuuf hundi keenya bakka jirru haa sochoonu.

Ummata Oromoo Qabsoo walii galaaf qopheessuu keessatti gumaacha mataa keenyaa taasisuuf , murannoon waliin dhaabbachuu nu barbaachisa. sochiin ijoollee keenyaa Biyya alaatti Hawaasa Oromoo sochoosee sagalee isaanii dhageesisuun akka waliin dhaabbatan san, Biyya keessattis qaama hawaasa Oromoon odoo utubamee ta’ee firiin isaa kana irra mirqaansaa ta’a ture. fkn.Ficila diddaa 2014 irratti wanni addaa mul’ate tokko. Ijoollee kana waliin sabboontonni fi Ummati sochii taasiseedha. Ajjeefamuu ijoollee mormuu, kan hidhaatti guuran gadhiisiisuu, ijoollee irraa bitamtoota dhorkuun sochiin taasifamedha. Kana caalaatti jabeeffachuu nama barbaachisa. gaaffiin ijoollee kanaa sirrii ta’uu fi Ummaticha kan bakka bu’u ta’uu dhugeessuuf , humni nama baratee fi qaama Hawaasichaa biraa isaan cinaa jiraachuun diinaaf soda guddaadha. Kana lfa qabsiisuun dansaadha.

Addatti, Dargaggootaa fi shamarran keenya, Warshaalee fi Kubbaaniyyaa wayyaanee, akkasumas Biyyoota alaa keessatti maqaa hojiin ukkaafamanii ta’aan hirmaachisuuf gama hundaan sochaa’uu nu barbaachisa. Sirna gaaffii Ummataa dhaggeeffachuu hin barbaannef furmaati jiru, dantaa isaa irratti bobba’uudha. Mormii karaa Nagaan yoo hin dhaga’u jedhee, waan biraas waliin akeekkachuu barbaachisa. Wayyaanee kan nu irratti goobsee inni adda duraa, OPDO dha. inni lamataa qabeenyaa keenyadha. Yeroo kanatti adda durummaan kan wayyaaneef bifa kamiinu irree kan  ta’eef, Qabeenyaa keenyadha. Hanga waan kana saamuuf sodaa fi yaaddoo tokko illee hin qabaatinitti, Abbaa irrummaa ishee itti fufti. Kanaaf bifa kanaan qormaata gadi fageenyaa gaggeessinee waan furmaata nuuf ta’u falachuu nu barbaachisa.

Maastar Pilaaniin Finfinnee haaraan sabbataa, Aqaaqii, Holataa fi kkf akka dabalatu kan taasisaniif, dachee kana Oromiyaa jalaa baasuu qofaaf odoo hin taanee, Finfinnee irraa hanga KM 45tti Qabeenyaan jiru irra jireessa kan wayyaanootaati. Galiin bakka kana irraa qofaa argamu lafee duddaa Biyyattiiti. Galiin kun tokkollee akka Oromiyaa seenuu fi Naannoon Oromiyaa itti fayyadamu hin barbaadan. Naannoo kanaa galii Gibiraa fi kkf irraa galiin argamu, Fedaraalaaf akka galu taasifama. Ammallee. OPDOn kan itti hajajidu muraasa qofa. Tigiraayitti garuu akkas miti. galiin hundumtuu Naannichaafidha. Nageenya isaanii Finfinnee keessaa mirkaneessuuf illee , Naannoo kana akka fedhanitti ijaaruu barbaadu. Sagantaan isaanii yeroo dheeraa kan hedduu nama sukkanneessuudha. Diina gara jabiina akkasii qabuutu nu dura dhaabbatee jira. Kanaaf sochiin keenya kan kanaan wal gitu ta’uu qaba.waan isaan rifaasisuu fi Ummati isaanillee hegaree isaaniif akka yaadan taasisuun murteessaadha.

Akka fakkeenyaatti waa tokko kaasuun ni danda’ama. Wayyaaneen Gaaffii Ummata Oromoo kana Addunyaa kana irratti fudhatama dhabsiisuuf shirri hojjattu lakkoofsa kan hin qabne ta’us, tokko Biyyoonni Addunyaa irratti dhageetti qaban, Biyyattii keessaa dantaa akka qabaatan taasisuun, wayyaaneen yoo jiraatte malee dantaan isaanii sun jiraachuu akka hin dandeenye amansiiftee bara baraaf jiraachuudha. Biyyoonni kun saamicha gaggeessaa jiran akka hin dhabneef, gaaffii Ummatootaa kana ukkaamsuun isaanii waan hin hafne.kanaaf, shira wayyaanee kana dhimma keenyatti naanneeffachuu ni dandeenya.kunis, Qabeenyaa humnoota alaa kamuu keessa ykn Warshaalee, Kubbaaniyyaa, dhaabbilee adda addaa, dhaabbilee miti mootummaa, dhaabbilee edila addunyaa ,Waldaalee, Bakkoota Qonnaa fi kkf ilmaan Oromoo hojjachaa jiran gurmeessanii gaaffii wal fakkaataa kaasuun sagaleen keenya karuma isaanii deebi’ee akka dhaga’amu taasisuun ni danda’ama. Ilmaan Oromoo addatti Ilmaan Qotee bulaa dachee isaa irraa buqqifamee kubbaaniyyaa Finfinnee marsee jiru keessa hojjatan kuma 100n lakaa’aman. Abbootiin Qabeenyaa Biyya alaas ta’ee, Humnoonni alaa Biyyatti keessatti qabeenyaa horatan, dubbiin jabaachaa dhufnaan ykn humna Ummata kanaa ifatti arginaan, Qabeenyaan isaanii baduu irra wayyaanee konkolaachisuu akka filatan shakkiin hin jiru.kanaaf gama kanaan waan nu irraa eegamu yoo raawwannee, sochii Fincila Diddaa gabrummaa Ummata Oromoo kan walii galaatti ce’uu dandeenya jedheen yaada.

Sochiin Fincila Diddaa Gabrummaa Bara 2014 hundee wayyaanee raasuu isaa kan nu dhugeessu, holola siyaasaa hanga har’aatti Barattootaa fi Dargaggoota irratti oofaa jiruudha. Gabaabumatti, Fincilli Diddaa Gabrummaabara 2014 Gootummaa ol aanaan gaggeeffame, Mirga Ummata ofii gaafachuuf qofaa odoo hin taanee, Waadaa Jaallan waggoota 100 oliif wareegama qaalii kafalaniif gumaa Bilisummaan baatu jabeessuuf ta’uu dagachuu hin qabnu.Sochii keenya Nama dhuunfaa kaafnee hanga Hawaasaa fi dhaabaatti gaggeessine daran wal jabeessinee itti fufuuf haa hojjannu. Bilisummaan keenya harka keenya keessa malee, harka halgaa keessa hin jirtu. Maandeellaaf Bilisummaa isaa mana hidhaatti kan geesseef hin jiru. odoo achitti geessaniif ta’ee waggaa 27 hin hidhamu. Maandeellaatu Mana hidhaa keessaa baasee dhaqee Bilisoomu isaa labsate. Labsachuuf ammoo wareegama bifa kamiitu Ummata isaa waliin kfaleera. Kanaaf Bilisumma keenya bakkatti deeffachuuf haa hojjannu. Haa Qabsoofnu. Sochii Bilisummaa Ummata ofiif gumaacha bifa kamiituu kan taasisuu , Gammachu fi Galanni isaa Bilisummaa inni Labsatuudha.

Haalaa wayyaanee fi rakkoo keessa ofii keessa luftanii Hojii boonsaa akkasii warra hojjattaniif, sochii kana milkeessuuf yeroo keessan, lubbuu keessan …..kennitanii wareegama ulfaataa kan baaftaniif Galanni keessan Bilisummaa haa ta’u. Namni Bilisummaa Ummata isaaf quuqamu, waan hojiin mul’isuun madaalama. Haasaa miliyoonairra , gocha 1tu Bilisummaaf dhihoodha.

Kutaa 2ffaan itti fufa.

HORAA BULAA  !!!!!!!!!

burqaa430@gmail.com

Adeemsa malkaa MN 2014

http://www.ntvuganda.co.ug/news/local/06/oct/2014/ethiopias-oromo-community-uganda-celebrate-irreecha-festival#sthash.KZ2z9SRW.dpbs

https://www.facebook.com/video.php?v=1471064216505756″ data-width=”466″

Viidiyoo I

https://www.facebook.com/video.php?v=1471062593172585″ data-width=”466″

Viidiyoo II

https://www.facebook.com/video.php?v=1471075516504626%22

Viidiyoo III

Viidiyoo IV

Viidiyoo V

Viidiyoo VI

Heavy TPLF security presence observed at Hora Arsadi, Bishooftuu

MARCH FOR OROMIA

HIRIIRA NAGAYAA MAGALAA NEW YORK

IMG_106888024885409

Onkololeessa 17, 2014
Ganama sa’a 9:00 AM irraa jalqabee…

Ilmaan Oromoo Amerkaa kaabaa fi Naannoo ishee, akkasumas Kanada keessa kan jiraattan hunduu Oromummaa keenyaaf jecha, homtuu uttuu addaan nu hin baafnee, tokkummaa dhaan roorroo lammii Oromoo biyyaa irratti mootummaa TPLFn raawwachaa jiru murmuuf nageenya biyya keenya Oromiyaa fi saba keenya Oromoof akka ta’uu, Master Plan Finfinnee hojjii dabaa shira waayyaane waan ta’eef hojii irra akka hin oolle, saba keenya kan hajjeesse murtii haqaatti dhi’aatte akka gaafatamu, kan hidhamaan akka hiikaman, mirgi sabaa akka kabajamu, karaa hirriira nagaan mormii keenya Dhaabbata Falma Mirga Dhala namummaa ti hadhageessifnu, jechuu dhaan waamicha keenya Ilmaan Oromoo, hundaaf dabarsina, Kan dhaga’ee isa hin dhaga’iin haadhaggeessisuu!

Iyyaa iyya dabarsaa! Bakka jirtannitti walti nuuf labsaa!

GARGAARSA DURAA (FIRST AID) AKKAMIIN AKKA GOONU BEEKNAA?*

Dhalli namaa addunyaa balaan keessa guutte kessa jiraata. Battala balaan tasaa isa qaqqabuttis gargaarsa barbaada. Kunis gargaarsa duraa jedhamuun kan beekamu yoo ta’u, gargaarsi duraa kuns adeemsa nama miidhaa/balaan qaqqabe tokkoof battalaan taasifamudha. Dhalli namaa kufee cabuun, meeshaa qararra ejjechuun, gororasaan hudhamuun, nyaata nyaataa utuu jiruu hudhamuun, huubni addaa qoonqootti rakkachuun, bishaan isa liqimsuufi kan kana fakkaataniin balaan isa dqaqqabuu danda’a.  Gama biraatiinis, sababa balaa konkolaataatiin namootiin miidhaman hedduudha. Kun ammoo irra caalaan nama balaa konkolaataa isa mudatee tokko yoo fudhannee ilaalle, mana yaalaatiin ga’uun dura gargaarsa duraa dhabuusaatiin kan dhumutu irra caala.  Kanaafuu, nama balaa konkolaataan battalumatti miidhame tokko mana yaalaatiin ga’uun dura mallattoo miidhamaa sanarraa mul’atu hubannee tooftaa garaagaraatti gargaaramuun gargaarsa duraa taasisuufii dandenya.

Nama balaa konkolaataatiin battalatti miidhame tokko amaloota ittiin adda baafannu qabna.  Kunis,  bifa lamaan ilaalamuu kan danda’u yoo ta’u, inni jalqabaa waan mul’ataa kanneen akka dhangala’uu dhiigaa, cabinsa lafeefi hir’achuu qaamaati.  Inni lammataa ammoo ujummoon sombaa nama miidhame sanaa sababa dachaatii qaamaatiin cufamuun dhukkaamfamuu mala. Kun ammoo dhalli namaa qilleensa ala daqiiqaa afur ol waan jiraachuu hindandeenyeef dafee du’uu danda’a. Kanaafuu, namni battala balaan kun qaqqabetti cinaa jiru suuta jechuun afaaniin dhibamaa sanaaf qilleensa kennuu danda’uu qaba. Namni gargaarsa duraa kennu kunis dhukkuba hafuuraan daddarbaniif saaxilamuu danda’us lubbuu oolchuurra waan hincaalleef kutannoodhaan lubbuu oolchee ofii keenyaa boodarra yaalamuu dandeenya.  Akkasumas,  balaa konkolaataatiin kan guutummaan qaama namaa caccabeefi burkutaa’e numudachuu danda’a. Kanarraa kan ka’e, namni gaggabuun sammuusaan ala ta’ee ofirratti guuramuu, fiincaa’uufi bobbaa bobbaa’uu danda’a. Kunis ta’u garuu lubbuu oolchuuf jecha waan dandeenyu mara taasisuun dirqama namummaa ta’a.

Tooftaalee garaagaraatti gargaaramuun nama balaan konkolaataa qaqqabe tokkoof gargaarsa duraa taasisuun nidanda’ama.  Fakkeenyaaf, nama balaa tasaa kanaan caccabe tokko iddoo inni kufee olqabuun moofaa qulqulluun lafa cabasaa sana suuta jedhanii hidhuun nidanda’ama.  Akka tasaa ta’ees arrabni keessatti dacha’uu mala. Yeroo kanammoo qilleensi oliif gadi darbuu dhorkamuusaarraan kan ka’e gororri isa fe’uu danda’a. Kanaan walqabatee dhangalaatiin dhiigaas waan mudachuu maluuf namni gargaarsa duraa kennus dhukkuba birootiif akka hinsaaxilamneef of eeggannaa cimaa taasisuu qaba. Cabinsaafi akka malee dhangala’uu dhiigaa keessattis toora/kallattii sirrii qabsiisuun mala gaariidha. Kana jechuun, cabinsa yoo ta’e, suuta jechuun lafee gargar kakkaatte tooratti deebisuuf of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Gama aadaatiinis yoo ta’e, mala dhidhiibbaatiin lafee gargar kaate iddootti deebisanii dhaabuun waan danda’amuuf of eeggannaatiin dhidhiibbaa salphaa taasisuun nidanda’ama. Akkasumas  kan dhiigni dhangala’u yoo ta’e, akka barbaachisummaasaatti kallattii cinaachaa yookaan dugdaan ciibsuun lubbuu badiirraa hambisuu dandeenya. Bifuma kanaan, namni balaan tasaa irra ga’e kun hanqina qillleensaatiin nama miidhamni isa qaqqabe yoo ta’e, olkaasanii yookaan ciibsuun afaan ofii afaan dhukkubsatichaatti qadaaduun afuura kennuufiin nidanda’ama.

Dabalataanis, nama balaa konkolaataan isa qaqqabe tokko gara mana yaalaatti geessisuun gargaarsa lubbuu oolchuuti. Kunis, mala garaagaraan ta’uu danda’a. Fakkeenyaaf, lafa balaan kun itti mudate sanatti humna dabalataa argachuuf iyyanii iyya dabarsuun nama birmachiisuun nidanda’ama.  Namni gurmaa’inaan argamu kun ammoo yoo siree, teessoo yookaan muka ittiin nama dhibamaa sana baatu argate wasaasaan atattamaan mana yaalaan ga’uu danda’a.  Dabalataanis, qaama nageenya nama eegsisutti yookaan teessoo ambuulaansiitti atattamaan bilbiluun akka dafamee bira ga’amuuf hawasni naannoo waliif birmachuun gargaarsa atattamaa kennuu danda’a.

Walumaagalatti, nama balaan konkolaataa qaqqabe tokko mallattoo miidhamaa isa qaqqabeen adda baafachuun nidanda’ama.  Kanarraa ka’uunis, tooftaalee garaagaraa kanneen akka lafa cabaa/miidhamaa hidhuu, hafuura gargar cite afuufuun deebisuu, huccuu/uffata qulqulluun hidhuutiin gargaarsa duraa taasisuu danda’uudha. Dhumarrattis, mana yaalaatiin ga’uudhaan ogeeyyiin fayyaa akka gargaaraniif hawaasni naannoo gama isaatiin tumsa isarraa eegamu mara taasisuu qaba.

*Beekan Gulummaa Irranaa, 2014

Yemen’s Saleh seeks refuge in Ethiopia

Ali Abdullah SalehAli Abdullah Saleh

Former Yemeni President Ali Abdullah Saleh has decided to flee to Ethiopia to escape a likely attack by armed Houthi militias, after the group directed many threats at him and besieged his home, a media source close to the presidential palace said.The news website Yemen Ethadi reported that “the regional and international pressure exerted on the former President Ali Abdullah Saleh aims to force him to leave political life and Yemen”.

“Ethiopia received a request from former President Saleh to reside there and it accepted the request on the condition that he does not partake in any political activities during his stay on its territory,” the site continued.

Al-Quds Al-Arabi quoted informed sources as saying that the Houthis besieging Saleh’s home after the fall of Sanaa. He received threats from militants who want revenge for the six wars that took place during his reign against the group between 2004 and 2010; the first of which lead to the death of the founder of the Houthis, Hussein Badreddin Al-Houthi, in Saada.

Ergaa Aaddee Sinqee Wesho (IOYA Vice President)

*****

Ergaa Aaddee  Amanee Badhaasoo (IOYA President)

****
Kabaja Irreechaa ilaalchisee ibsa obboo Gammachuu fi Obboo Olumaa

****

Irreecha fi Eebba Maanguddootaa

****
Kooyyaa Birraa…

OromiaTimes Media Production

Ethiopian diplomat flees US to dodge prosecution

By Mario Trujillo – 10/02/14 04:21 PM EDT

An Ethiopian diplomat who allegedly fired a gun during a protest this week at his country’s embassy in Washington, D.C., has left the United States to escape prosecution.

The State Department on Thursday confirmed that it had asked Ethiopia to waive the diplomat’s immunity so he could be prosecuted in U.S. courts, which was refused.

“In this case, we requested a waiver of immunity to permit prosecution of the individual involved in that incident,” State Department press secretary Jen Psaki said. “The request was declined and the individual involved has now left the country.”

Diplomats are expelled from the United States when their host country declines to waive diplomatic immunity.

Psaki, who did not identify the diplomat, said once expelled, individuals typically are not allowed back to the U.S. for any other reason but prosecution.

The Secret Service responded to reports of a gunshot at the Ethiopian Embassy compound on Monday and detained an individual believed to have fired the shot.

No injuries were reported from the incident, which was partially caught on camera with a man in a black suit wielding a handgun amid a small crowd of people before the gunshot is heard.

Reuters reported the man turned himself into authorities but he was not arrested because of his diplomatic immunity.

http://thehill.com/policy/international/219621-ethiopian-diplomat-removed-from-us-to-escape-prosecution

Seenaa Galmee Gadaa
Oromia Times OromiaTimes
ani sin barbaada!
Eesummatti argamtaa?
Himtuu sirna Gadaa?

Taphadhee burraaqqee
siiwajiin ragadaa!
sassaabduu icciittii
Gummaachittuu Addaa!
baayyeen si jaalladhaa
Marartoon kee Guddaa!
hindhokattiin kottuu
jireenya koorratti atis GA’EE QABDAA!

MARASAA kee bandhee
seenaa KOO barbaadaa!
Ani achitti of argee
kanaaf ani gammadaa!
firra guddaa qabdaa
marsaa warra Gadaa.com
hiddaa sanyii
guddaa
maaloo walgaafadhaa
Tokkummaan hirree dha
Hirreenis mo’ichaa
Ayyaantuu Oromiyaa
sanas iyyaa fadha!
seenaa seenaa caaluu
Oromiyaa jedhaa!
OMN DHAAF HARKAA
GUUTTUU LAADHA!
SBOn anga sans naaf yaadadhaa!
Sudaan kartum jedhee
Ullagaa yaabadha
Taddassee Tellee faa
Sagaleen yaadadha!
immimmaan harcaasseen
Boo’ee gangalladhaa!
VOA, NAN JENNAAN
Jaallannee naaf waama!
NAMOO DHAA fi Niwwaammiin
Oli jedheen Uyyiissaa
Namaa naaf hayyamaa!

TV oromiyaa dhiiggaan gad dhaabbattee
beeksissaa Aadaatti
Galmee qopheefattee!
Seenaa himmuuf kaattee,
Ijoolleen Oromoos hadhaa abbuuqattee
kaaniis biyyaa yaattee!
Kan jiruu dhorkamttee,
Haxxeen mana mana
keessaa mimmilqixxee
Seenaa saba koottii
Hedduu nuuf beeksiftee,
Qaccallee Oromoo
murattuu fi kuttuu
yoomu gad hin jettuu!

Adaamatti yaattee
studio seentee
OROMUMMMAA dhugaan
Yemuutti muldhattee,
jarra qaanneestee!
hojiiraa dhorkamtee!
Obsi maali abbashee
bar hin jijjiiramtii
Yoomi akkanaa aftee!

TV OROMIYAA waa nayaadachiissii!
Sagantaa kee keessaa
Tarrii ni daggattee
Ilma OBBO Wajjiraa
Kan akka Dhaabassaa?
Oggeessaa fi Ga’eessaa
Oduun Afaan isaa
Damma irraa mi’eessaa
Seenaa saba isaa
QULQULLUUN beeksissaa!

Kana faa ni dhabddee
furtuun kan kee eessaa?
VOICE of OROMOO
Kanafaa dhageessaa!
Dhugaa achitti baddee,
Hardha ifa baassaa!
ifti bilisummaa
Hardhas ni lalliissaa!

Rdioo IXXOPIYAA
waan Afaan Oromoo irraa,
Kan sinbirtuu Barrii
Waa garaa na nyaatti
hardhas karaa illaala,
Sagalee kee yaaddee
Jedheem DASSUU DUULAA!
Sinbirtuu barrii irraa,
LAMLAM faattu baddee
Qorroo eessaa illaalaa?

Kan radio Fanaa
sagalee iyyuu hin beekuu
TARKUU OLAANAA
Firooma dhiigattiin
Isattu natti haana
DHIIRROON isaa illaalaa?
kaannee iyyaafana
RADIO FANA
GARDUUMMII godhatte,
Mataa ittiin tummamnaa,
Dhagaa kan dubbanuu
Egaa kun yoomummaa!

INNII KEESSAAF ALA
Uttuu wal hin jibbiin
Uttuu adda hin bahiin
waliin yoom hojjennaa?

Kottaa yaa lammii koo
Qorchaa barbaanaa

TOKKUMMAA TOKKUMMAA TOKKUMMAA

GALATOOMA!

Abdii Boruu

SOMAAN GOOTAA URGAAYEE – 3

Taammanaa Bitimaa irraa

WALALOO

Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, amma kutaa isa xumura kana keessatti walaloo: “Somaan Gotaa Urgaayee” jedhamu sanituu isiniif dhiyaata. Walaloon kanaa gadatti isiniif dhiyaate kun: “Walaloota Uummata Oromoo” kanneen kanaan dura Oromiyaa Watajjii irraa walitti qabeeyyu keessaa kan fuudhame. Barreeffama kana kutaalee dabran lamaan keessatti waan massaanii (babnii) fi ka’umsi walaloo kanaa isiniif dhiyaatee tureef, amma as irratti irra hin deebiyamu.

Namtichi Saayiluu Dufaayee jedhamu kun wanneen inni akkuma magaalaa Amboo gayeen, Oromoonni akka hin goonee fi duukaa hin buune dhoowwutti ka’e keessaa inni tokko: “ulee qabattanii hin deeminaa” jechuu isaati. Warri walaloo kana baase: “uleedhuma ati nu dhoowwitu sanaan sitti kaana! Somaa sitti marree sitti urgeessina” jechuu isaanii-ti. Eekaa, inni meeshaa waraanaa qabeenya Oromoo fi leecalloo Oromiyaatiin bitame: qawwee, taankii fi roopphilaa waraanaa faa qabatullee Oromoon isa hin sodaannee waan qabu, shimalaan dura goruuf kutate jechaa dha. Saayiluu Dufaayee kun diddaa uummataa irraan kan ka’een, Ambo irraa gara Naqamteetti akka dabarfameeyyu kutaa dabre keessatti tuqameeti ture. Booda immoo achi irraa gara bulchaa godina Arsii tahuun gara Asallaatti dabre. Ennaa Waldaan Maccaa-Tuulamaa magaalaa Dheeraatti yaa’ii isaa gaggeeffate san, inni akka korri kun hin godhamneef hedduu dura dhaabachaa, dabreeyyuu foolisiin dhoowwisiisaa ture. Kutannoo cimtuu Oromoonni Arsii fi miseensonni waldaaa kanaa agarsiisaniin yaa’iin sun fiixaan-bawuu dandaye. Erga yaa’iin sun xumurameellee namoota achii galan irratti foolisii ergee gara namoota afurii galaafachiisee ture. Namni kun jibbii fi hammeenyi inni uummata Oromoo irratti qabu hedduu hamaa ture. Warraaqsa bara 1974 booda nomoota 60 Dargiin ajjeefaman keessaa isa tokko ture.
Yaa Saayiluu Dufaayee

Somaan, somaan gootaa urgaayee

Saayiluu yalma Dufaayee

Somaan, somaan gootaa urgaayee!

(*inni kun Buufata!*)

1) Somaa Gindabarat

Arooressa Walisoo

Qabattee hin baatuu

Yoo dhufe innisoo!

*Buufata!*

2)  Yaa Kuttaaye hin jettuu
Yaa Abeebe hin jettuu

Kuttaaye isa Koluu

Abeebe isa Koluu

Ammas taanaan durii

Innoo diinaan toluu!

*Buufata!*

3) Yaa Waliso hin jettuu

Waliso isa Dandii

Walisoo isa Boddaa

Yoo baalageen quufte

Yoo roorroon hammate
Ka’ee itti-hordaa!

*Buufata!*

4) Maaf yaa Bacho hin jenne

Bacho goodaa Qarsaa

Gaaf sarageen quufte*

Gaaf roorrisaan goobe

Ka’ee itti-marsaa!

*Buufata!*

5) Jabbilee Walisoo fi ijoollee Kuttaayee

Waayee-shiin dhageenyee Saayiluu Dufaayee
Biyya Sadan Liiban somaatu baroodaa
Beeljotu gadoodaa**

Walirraan dheensituu aadaa-shiitiin oodaa!

*Buufata!*

6) Asiin buutus garbaa

Achiin buutus garbaa

Jabbilee Oromoo

Yaa duchiiftu arbaa!
*Buufata!*

XUMURA DUBBII

Barreeffamni kutaalee sadiitti qoodamuun dhiyaate kun hamma tokko wayyee hacuccaa fi roorroo uummata Oromoo irratti gabroomfattoota Habashaatiin adeemsifamaa ture nuuf addeessa. Hamma tokkos diddaa fi fincila uummanni kun adeemsisaa ture nutti agarsiisa. Diddaa fi fincilli akkanaa kun godinoota Oromiyaa fi gosolii Oromoo maraan kan adeemsifamaa ture. Haatahu malee, barreeffamuun uummataaf hin dhiyaanne. Dhugaa, kun hojii fi dirqama Oromoota waa baratan ija-banatee ilaalaa jiru. Kunis qaama qabsoo saba keenyaa tahuu isaa akeekkachuu fi beekuun irratti xiyyaaffannee adeemsisuu qabna. Amma uummanni Oromoo karaa maraan cimee, tokkoomee, hidhatee garuma fuuldurraatti tarkaanfachuu malee, filmaata biraa hin qabu. Uummanni Oromoo birmadummaa, sabni Oromoo bilisummaa, biyyi Oromoo, Oromiyaan walabummaa ofii humna ofiitiin deebifatanii akka gonfatan abdiin kiyya daran guddaa dha!
============ Hubachiisota Miiljalee  ============

* “saragee” = “wanbadee“, “kashalabbee“, “gandalabbee” jechuu dha.
** “beeljoo” = qawwee “beeljigii” jedhamu kan Biyya Beeljigii-tti (“Belgium“) hojjatamuun booda gara biyya keenyaa seene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20140927_113513OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname

Fulbaana 22, 2014
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ayyaanaa Irreechaa Birraa bara 2014 Hora Arsadii fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kabajamuuf jiruu ilaalchisuun Uummatni Oromoo nagaan akka kabajatuuf qophii fi enyummaa, tokkummaa fi jaalaala waliif qabu akka jabeeffatuuf ibsa qabxiijaha (6) qabudabarse.

Seenaa uummata Oromoo kessaatti ayyaanni guddaa fi kabajamaa keessaa tokko ayyaana irreechaati. Ayyaanni kun uummata Oromoo biratti Waggaa keessatti yeroo lama kabajama. Kunis Ayyaanaa Irreecha Birraa fi Ayyaana Irreecha Arfaasaa jedhamuun Ayyaana Oromoon kabajatudha. Ayyaanni Irreechaa waktii Birraa baroota dhufaa darbaa fi bittaa mootota fi mootummoota abbooti irree biyyaatti bitaa jiran biratti barrii Oromoon tole jedhee nagaan manaa ba’ee nagaan ayyaaneffatee, Irreeffatee galee beeku takkaa hin turre. Ayyaannichi biyyaattii keessatti Ayyaana Oromoo ta’uu fi Waan Oromoon qofti Ayyaana kabajamaa fi jaalatamaa kana irratti walittii dhufee Ayyaaneeffatee jaalaala, gammachuu, tokkummaa fi eenyummaa isaa waan jabeeffatuuf abbootiin Irree warrii Oromoon akka walitti hin dhufne hin barbaadne afaan qawween dura dhaabbachaa turan dhaabbachaas jiru, Sabboontota Oromoo fi jaalattoota ayyaanaa kanaa fi leellistoota ayyaana kanaa fi Amantii Waaqqeffaanna dhibbootan lakka’amanituu badii tokko malee eenyummaa isaaniin yakkamee hidhatti guurama ture, guuramas jira. Dhiibbaan hangamiituu utuma jiruu Uummaatni Oromoo bara irraa gara baraatti kan Ayyaana Irreechaa Arsadii irraatti argamu miliyoonaa hedduun dabalaa dhufuun uummatichi eenyummaa Amantii, Aadaa, Duudhaa fi Safuu isaa irraatti wareegama qaalii baasuun sadarkaa har’aa kana irraga’ee jira. Sababaa Ayyaana kanaan Wal qabatee bara Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO Uummatni Oromoo waggaa 23 guutuu dachaan hidhatti guuramee hidhamee dararama, human waraanaa itti bobbaasuun bakkeetti safuun irraa mulqamee uuffatni aadaa Oromoo illee irra baafamee badii tokko malee mana hidhatti darbama as ga’ee jira. Haalaa Suukaneessaa akkasii keessaatti Oromoon eenyuummaa isaa irratti cichuun tokkummaa isaa fi Jaalala Oromummaa waliif qabu jabeessuun kabaja Ayyaana Irreechaaf qabu jabeessuun itti fufee jira.

Haaluma raafama biyyaattiin keessa jirtuu fi Dhiibbaa Mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO’n uummata Oromoo irraan ga’aa jiru irratti hundaa’uun Ayyaana Irreecha kan bara 2014, gaafa guyyaa Onkoloolessa 5/2014 ykn Fulbaana 25/2007 A.L.Htti Kabajamuuf jiru irratti Hoggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ayyaaniicha nagaan Uummatni Oromoo akka kabajatuuf hawwii qbu ibsuun Ibsa armaan gadii uummata Oromoo fi mootummaa afaan qawweetti fayyadamee uummata goolaa jiruuf dabarsee jira.

1. Uummatni Oromoo hundi baga jalbultii ayyaana Irreechaa bara 2014 isin ga’e! Barrii kun kan nagaa, tokkummaa, jaalaalaa fi Bilisummaa isiniif haata’u! Uummatni keenya bakka jirtan hundaa ayyaanaa irreechaa bara 2014 Hora Arsadiitti kabajamuuf jiru kana irratti arragamuun eenyummaa keenya, aadaa keenyaa, amantaa keenyaa, Safuu fi duudhaa keenyaa, tokkummaa fi jalalaa Oromummaa waliif qabnu akka dagaagsinuu fi guddifnu fi uummatni keenyaa nagaan ba’ee Irreeffatee akka galuuf Hawwii qabnuu fi waamicha Oromummaa uummata keenya hundaaf dabarsina.

2. Dargaggootni Oromoo, ga’eessotni fi beektootni Oromoo kabajaa fi ulfina uummata keenya irraa dhaallee uffachuun, manguddootaa fi ulfoowwaan Oromoof dursa laachuun ulfinaa fi Kabaja guddaa kessaattuu manguddoota, Dubartootaa, Dubartoota Ulfaa fi daa’immaniif kennuu fi garagarruun akka isaan nagaan ayyaneeffataniif akka koree naamusaatti tajajila barbaachisu uummata keenyaaf akka kennitan dirqama Oromummaa akkaba’atan isin gaafatna.

3. Medialeen walabaa Oromoo ayyaanaa beekaamaa fi kabajamaa uummataa Oromoomiliyoona 40 oliin simatamu kana abbootiin irree biyyattii bulchaa jiran Carraa tamsaasaa kallattii dhorkachuun ukkamsaa guddaa keessatti tiksaa akka jiran beekamaadha. Kanaafuu kallattii isiniif danda’ame hundaan ayyaanaa beekaamaa fi kabajamaa kana online uummata kee nyaa biyyaa keessa fi bakkoota garaagaraa taa’ee ayyannichaa hordofuu akka qaqqabsiftanii fi eenyummaa, Amantaa Waqqeffannaa, aadaa, safuu fi duudhaa, tokkummaa fi jaalaala uummata keenyaa addunyaa biyya lafaa hundaaf akka ibsitan fi guddiftaniif waamicha keenya isiniif dabarsina.

4. Mootummaan EPRDF/TPLF /OPDO’n bara baraan loltootaa fi poolisii kora bittinneessaa fi humnoota tikaa lakkofsaan hin beekamne ayyaana irreechaa irratti baajata guddaan ramaduun uummatni Oromoo waggaa 23 guutuu hidhaa, reebaa, eenyuummaa fi sabummaan yakkaa, safuu fi duudhaa uummatichaa cabsuun uummaticha salphisaa, dararaa har’a ga’uun seenaa keessatti galmeeffamee(Documented) kanta’eedha. Gochi suukkaneessaa fi abbaan irruummaan kun uummaticha eenyummaa amantii, aadaa, duudhaa, safuu, Jaalalaa fi tokkummaa isatti caalmatti kan cimsaa jiruu malee duubatti kan hin deebinee ta’uu hubachuun gochaad iinummaa fi faashistummaa boruuitti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa isin hin baasne irraa akka of dhaabdan waamicha keenya dabarsina.

5. Humnootni nageenyaa, poolisii fi hidhattootni dhalootaan Oromoo taatan guyyaa ayyaana Irreecha dhufaa jiru kana akka dhala oromoo tokkootti, eenyuummaa Oromoo fi Oromummaa tiksuu, uummata Oromoof kabaja kennuu, Ayyaanaa beekaamaa fi kabajamaa Oromoof bakka guddaa qabaachuun uummatni Oromoo nagaan ba’een nagaan Irreeffatee akka galuuf dirqama Oromummaa ba’uun, kayyoo fi dirqamaa Mootummaa shororkeessaa TPLF/EPRDF akka hin fudhannee waamicha isiniif dabarsina.

6. Maayyii irratti Ayyaanni Oromoo Irreechi kabajamaa fi jaalatamaan kun uummata Oromoo hundaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti dhufuun Hora Arsadiitti erga kabajamee booda kutaalee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraatti batii Fulbaanaa fi Onkololeessa guutuu itti fufee kan kabajamuu want a’eef haaluma wal fakkaatuun akka kabajamuuf waamicha keenya jabeessinee dabarsina jechuun hoggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo waamichaa Walliigalaa uummata Oromoo hundaaf dabarsee jira.

Hubachiisa: Ayyaanni Irreenhaa baroota dhufaa darbaa Hora Arsadiitti Fulbaana 28 akka lakkofsa faranjiitti ykn Fulbaana 19 A.L.Htti kabajamaa kan ture, Oromiyaan Mootummaa mataa ishee waan hin qabneef giti bittaa halagaa jibbinsa uummaticha irraa qabu ibsuuf kan bara kana Onkololessaa 5/2014 ykn Fulbaana 25/2007 A.L.Htti jijjiruun ibsama jira.

Injifannoon Uummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Fulbaana 22/2014

Ayyaana Gaarii!

The following is the full speech of Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, at the 4th New World Summit, which was held from September 19-21, 2014, in Brussels, Belgium.

“A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy”, the futile attempt of successive regimes of Ethiopia

Your Excellency Mr. Chairman,

Dear Honorable guest speakers,

Ladies and Gentlemen,

It is a great privilege and honor for me to be among you today representing the Oromo Liberation Front. First of all, I would like to extend my deepest gratitude to the organizing committee for inviting OLF and having organized the 4th New World Summit that brought together the representatives of stateless states to discuss and share experiences about the potentials or obstacles that states are embroiling some genuine political causes today.

Ladies and Gentlemen,

The topic on which I am going to address is “A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation struggle for Freedom and Democracy”: the futile attempt of successive regimes of Ethiopia. Accordingly, my presentation is organized in five main parts. In the first part, I introduce Oromo (the people) and Oromia (the land) that are caught in an increasingly violent identity political struggle. In the second part, I will try to indicate the deep rooted conflict that led the Oromo people for being at odd to the Ethiopian Empire. In the third part, I point to the birth and grand objectives of Oromo Liberation Front. In the fourth, I will enumerate with some specific examples how all the Ethiopian regimes that seized power one after the other attempted to blackmail Oromo liberation struggle. Finally, I offer our view on the current political situation and the future scenarios on Oromo vs Ethiopia.

1) Who are the Oromo and Oromia?

I might be forgiven for asking who the Oromo are and why they are important. It is, however, impossible to understand Ethiopia – which is Africa’s second most populous country and the recipient of billions of dollars in western aid without knowing something of the Oromo. Oromos are the largest ethnic group of the Ethiopian empire and their language is the fourth most spoken in Africa. According to US Bureau of African Affairs November 5, 2010 the total population of Ethiopia is estimated at 80 million of which the Oromo are said to constitute 40%. With today’s projected 93.9 million people of Ethiopia, Oromo accounted for about 35 million. Addis Ababa/Finfinne, sometimes known as the capital city of Africa, serves as the seat of Ethiopian government, Oromia regional state and many international organizations is located at the heart of Oromo land (Oromia). Among the nations and nationalities in Ethiopia, Oromos occupy an important position not only geographically but also socio-economically. Oromia State is the largest among the Regional States of Federal Republic of Ethiopia. It stretches from northwest Sudan border to south east to Somalia, from north Tigray border to south up to Kenya, and in the west from Sudan border to the east up to Djibouti. Oromos are the single most nation that has cultural contact with many nations and nationalities in Ethiopia. Natural resource from Oromia is the backbone of Ethiopia’s national economy. It mainly supplies most of agricultural products. Coffee, which generates about 60% of Ethiopia’s foreign exchange earnings and about 10% of government revenue, grows mainly in Oromia. Other major exportable agricultural products such as hides and skins, pulses and oil-seeds are also produced mainly in Oromia. Oromia has large reserve of gold, platinum, nickel, tantalum, iron, marble, and other non-metallic and industrial minerals. It is also estimated that Oromia has the Potential to provide hydroelectric power to the Horn of Africa. The main hydroelectric power of the country comes from Oromia. In addition, potentially rich geothermal power exists in the Great Rift Valley section, which passes through the heartland of Oromia. The main tributaries to the Great Ethiopian Grand Renaissance Nile dam come from Oromia.  Yet the Oromo are an invisible nation in the eyes of the world and political minority in the Ethiopian empire.

2. Why Oromo are in more than a century old conflict with the Ethiopian empire in which they are the largest and most strategically placed?

In order to comprehend how the Oromo has been targeted and marginalized in the politics of Ethiopian empire, we need to look at Oromo history and formation of Ethiopian empire. The present Ethiopia is an empire of more than 80 nations and nationalities. The process of empire building of Ethiopia involved no more than conquest and subjugation of conquered peoples. It was accomplished by a monarchy that extended its power from the central highlands, Abyssinia, to neighboring areas and beyond. Abyssinian Emperor Menlik-II subjugated the Oromo during the last quarter of the nineteenth century with the help of the European colonial powers of the day at the juncture of European scramble of Africa. It was not delimited to its today’s political geography at any time before the conquest by Menilik-II.

Ladies and gentlemen,

Despite the Berlin conference of 1884/85 that was held on how to divide Africa among the colonial powers, there was a fear of clashing interest among colonial powers in occupying Abyssinian kingdom. The Italian post of Asab was transformed into the colony of Eritrea. The Benadir coast which the Italians bought from the Sultan of Zanzibar emerged as Italian Somaliland. The French post Obock was transformed into the colony of Djibouti. The British established themselves on both sides of Bab El Mandab, at Aden and British Somaliland. But they all had their own ambitions of expanding their empires and connecting their various holdings in Africa. Italy wanted to connect her two colonies, Eritrea and Italian Somaliland, by land. But Abyssinia with her holdings lies between the two. The French had the ambition of building a railway across the continent from east to west, i.e. from Djibouti to Dakar, Senegal to connect her colonial possessions. But Abyssinia and Sudan lie in the way. The British also aspired to build a railway line across Africa, this one from north to south, i.e. from Cairo to the Cape and to connect Africa with Europe through the canal. However, the three European powers were not prepared to go to war over their conflicting interests, i.e. over “Ethiopia”. Each of them supplied military equipment and competed to be the most influential on the Ethiopian Empire.

Ethiopia was then formally designated as the Empire of Ethiopia until the deposition of its last emperor, Haile Selassie in 1974. Christopher Clapham, Professor of Politics and International Relations  at the Centre of African Studies, University of Cambridge (2006) put in a clear language that:-

…” the origins of the Ethiopian state, which are a source of great pride to many of its citizens, are also the seed of many of its problems. Formally designated the Empire of Ethiopia until the deposition of its last emperor, Haile Selassie in 1974, it was imperial not only in the title of its ruler but in the way that the state itself was put together”

Like any other empires in history, emperor Menilik also put the foundation of the empire with the might of gun. As this empire is an agglomeration of diverse nations and nationalities with different historical, socio-economic, cultural values and religious backgrounds prior to their subjugation, permanent colonial military suppression marks the history of the colonized people in this empire. This overlooked Ethiopia’s transformation into an imperial state during the late 1800s in which the monarchy with the help of modern weapons and European advisors allowed to embark on its own land holding system. Hundreds of thousands of settlers, known as naftanya, meaning gun carrier, were dispatched by the Emperor into fortified settlements in the Oromo and other conquered areas. The settlers seized vast tracts of Oromo lands, on which the Oromo were forced to be serfs. This Ethiopian colonial state created a naturally developing leadership vacuum in Oromo society by destroying a cultural and political leadership during its colonial expansion. It also delayed the development of an Oromo national leadership by denying the Oromo opportunities essential for the development of an educated and organized leadership. Educational opportunities have been mainly provided for children of the Ethiopian rulers in order to perpetuate the Amhara-Tigrayan (Abyssinian) dominance (Markakis, 1974)

Ladies and Gentlemen,

Sadly enough, this phenomenon of Ethiopian colonialism remains invisible on most maps of late nineteenth and early twentieth century of Africa, which portray the division of the continent as a strictly European affair.

However, the continuous domination and suppression, exclusion and exploitation of annexed peoples by the ruling ethnic group called for resistance and insurgency. Ever since the early 1960s nationalism has figured critically in the politics and international relations of the Horn of Africa regimes in general and Ethiopia in particular. The nationalities question became the center of the Ethiopian conflict. It was first illustrated by student Walleligne Makonnen’s article in the publication of Ethiopian Student Movement, The Struggle (November 1969)

Is it not simply Amhara and to a certain extent Amhara-Tigre supremacy? Ask anybody what Ethiopian culture is? Ask anybody what Ethiopian language is? Ask anybody what Ethiopian music? Ask anybody what Ethiopian religion is? Ask anybody what the national dress is? It is either Amhara or Amhara-Tigre!! To be a “genuine Ethiopian” one has to speak Amharic, to listen to Amharic music, to accept the Amhara-Tigre religion, Orthodox Christianity, and to wear the Amhara-Tigre Shamma in international conferences. In some cases to be an “Ethiopian” you will even have to change your name. In short to be an Ethiopian, you will have to wear an Amhara mask (to use Fanon’s expression).

However, the reactions and controversies on the above article prompted by then to the political elites of Ethiopia is not yet ended journey. Therefore it was not accidental that since early 1970s almost all major political forces, such as the Eritrean People’s Liberation Front, Tigray Peoples Liberation Front, Oromo Liberation Front and Ogaden National Liberation Front, have always been not only rooted but also geared towards resolving this deep rooted conflict. On the contrary some pan Ethiopianists organizations remained antagonistic to these liberation movements. In addition, the stereotype of Ethiopia’s statehood derived from the hierarchical and authoritarian social structures of the northern highlands which are resistant to political accommodation, ruling over the egalitarian annexed nations and nationalities remained the core problem of the politics of Ethiopia.

3) The birth and grand objectives of Oromo Liberation Front (OLF)

The Oromo people resisted Ethiopian colonial expansion and domination both militarily and culturally in localized and scattered ways. The Oromo rose in frequent rebellions, the largest of which broke out in Rayyaa Azebo in 1948 and in Bale in the 1960s and resulted in the deaths of thousands people. Peacefully, in 1936 Oromo leaders also appealed via the British Government to League of Nations to establish a mandate over Oromia until it achieved self-government. However, the peaceful quest remained on deaf ear by European super powers and on the contrary the British took side in bombing of Rayyaa Azebo oromo resistance. During Haile Silassie regime the monarchical and colonial nature of the Ethiopian empire did not allow the Oromo to form a political organization that would allow them express their aspiration. Legally it was only possible to form self-help associations. Accordingly, three Oromo Self-help associations merged together in 1963-1964 and formed the Macha-Tulama Self-Help Associations.  The formation of Macha-Tulama Self-Help Association in Finfinne (Addis Ababa) and the emerging of Oromo musical and cultural groups marked the public rise of Oromo nationalism. Consequently the government in fear of Oromo national consciousness exiled and imprisoned many of the leaders of the Association and banned the Associations.

Ladies and Gentlemen,

As the Ethiopian government denied the Oromos any channel through which to express their national interest, Oromo revolutionaries established an underground political movement. This was a new epoch in Oromo struggle while it led for the first establishment of Oromo Liberation Front in 1973. The birth of Oromo Liberation Front in 1973 brought new hope for the Oromos. The Oromo Liberation Front aimed to create an Oromo national movement that would enable the Oromo people to decide on their political future democratically through a referendum. It did not wish to impose its will on the Oromo, but maintained that only the Oromo people can decide whether to create “an independent republic of Oromia” or to build a multicultural democracy by joining “other peoples in any form of political arrangement”.

Ladies and Gentlemen,

OLF fought the Ethiopian Military government in the east, south and western part of Oromia until the regime fall in May 1991. OLF was the third strong organization that has been recorded in combat against the brutal government of Mengistu next to Eritrea Peoples Liberation Front – today’s Eritrea Government and Tigrayan Liberation Front – today’s Ethiopian government. OLF and its military wing Oromo Liberation Army has never participated in street terror tactic that has targeted civilians which was the ugly face of Abyssinian politics during Degue Military regime. It engaged itself against the government soldiers and security agents.

As the Emperor had done, Mengistu, the chairman of the Derg, continued the pattern of extreme centralization and denial of individual or collective rights of nations and nationalities. He replaced monarchical absolutism ideology by militaristic Marxism – Leninism to build the Ethiopian nation state. Centralization and homogenization under the culture of one ethnic group, Amhara, severely suppressed the Oromos culturally, economically and politically and only perpetuated the systematic domination.

In April 1976, the Derg regime promulgated its Program for the National Democratic Revolution (PNDR), which accepted the notions of self-determination for nationalities and regional autonomy. Accordingly Eritrea, Tigray, Aseb, Dire Dawa, and Ogaden were delineated to be autonomous. Remarkably here it rather divided the Oromo land (Oromia) into more administrative region than before. However Dergue’s futile attempt by creating the so-called autonomous regions, which were totally subordinated to the national government and denial of the Oromo right never addressed the national question nor saved it from demise. In sum military rule, guided by revolutionary socialism was unable to address properly the root causes of national conflict.

Right at the eve of the downfall of the dictatorial socialist regime, the US government took an initiative to lay a ground for peace and stability in Ethiopia and invited the major armed groups Eritrean People Liberation Front, Tigray People Liberation Front, Oromo liberation Front and the falling Dergue regime to London conference in May 1991. Oromo Liberation Front agreed to the conference and joined Tigray Peoples Liberation Front as a partner in drafting the Transitional charter and setting the Transitional government (1991-1992). Knowing the political tradition of Abyssinians, it was foreseeable to the OLF what the ultimate goal of Tigray People Liberation Front  would be, but with hope that the regional and global influences of democratic countries would curb the Tigray Peoples Liberation Front’s ambition to emerge as the new dominant group like that of its predecessors.

The Charter was principled with four elements that fundamentally departed from the autocratic and imperial tradition of Ethiopia to transform the relationships between the colonizer and the colonized nations.  These four components were the supremacy of the law, devolution of Power, the construction of a multinational democratic state and the free market economy. Despite all these declaration of principle, the Tigrayan Peoples Liberation Front/Ethiopian People Revolutionary Democratic Front (EPRDF) since coming to power in 1991, continued practices that violate the charter and its own constitution and its international human rights obligations.

After 1992 “snap” election which the Oromo Liberation Front won in landslide in Oromia region, TPLF led EPRDF started to focus on politics of power protection and consolidation.  Consequently intimidation and planned manipulation of democratic processes eventually resulted in the exit from the Transitional government of the second strong political force, namely, the OLF, and other forces as well. In addition, other political parties and liberation movements were disqualified afterwards because of their participation in the Paris Peace Conference in 1993.

After all the popular liberation movements and political parties had been pushed out, the Transitional Government became one dictatorial party, the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front with its satellite Peoples Democratic Organizations (…PDOs) it has manufactured. It appointed a Constitution Commission to draft a unilateral constitution. Accordingly, on 5th of June a 547-member Constitutional Assembly was elected and established without representation of the opposition. Then after, EPRDF not only established all institutions under its full control but also legalized and legitimized its hegemony. This establishment of constitutional and institutional base for EPDRF’s hegemony began with the elections of 1995 is on track. Since then it built systematically its hegemony both in Ethiopia and in the Horn of Africa.  Today, 23 years after such tailored election, there is no distinction left between legislative, judiciary and executive bodies of the state. All these institutions are rather part and parcel of the EPRDF itself. There is no at the moment the slightest political space for the opposition as this was unwaveringly confirmed with the 99.6% electoral result for the TPLF/EPRDF in 2010 national election and 99.9% in May 2013 local election. The EPRDF/TPLF regime not only abused the judiciary, the media and economic sector but it possessed them as a part of its own party structure.

To sum up, the OLF was born to address the brutal oppression, and socio-politico-economic exploitation and subjugation of the Oromo people by the Ethiopian political system. This necessity delivered a secular OLF in 1973/1974. The sacrifice of thousands of Oromo nationalists has resulted in the recognition of Oromo and Oromia as a unified national and political entity in the Ethiopian political system in 1991.

Due to unchanged course of Ethiopia’s political history Oromos remained in conflict with the current Ethiopia’s regime as well.

4) Some examples of blackmailing of the Oromo liberation struggle by Ethiopian regimes that seized power one after the other

Diverting of public attention and international community from the legitimate quest of the Oromo people for freedom and democracy is always the ominous act of successive Ethiopian regimes. Numerating such blackmailing might be a hard work since individuals, civic organisations, artists, journalists and Oromo liberation organizations were and are labelled and targeted. Hundreds have been eliminated on various pretexts, thousands have disappeared, and tens of thousands have been imprisoned. I will try to touch and mention some of these disturbing inhuman acts.

During the regime of Emperor Haile Selassie

An attempt to destroy Oromo identity: Under the Emperor Haile Selassie Oromo place names were changed to Amharic and local language and culture were banned. Administrative regions were carefully labelled as much as possible not to reflect Oromo history and culture. Five kingdoms of Jimma were given the name of Kafa a name driven from minority Kafichoo nation, Tullamaa was given Shewa name which was derived from Shewan dynasty of Abyssinian, Boranaa and Gujii were lamped under the name of Sidamoo derived from Sidama nation. Bale and Arsi   of the same Oromo clan was partitioned in to geographic and clan name. Some places like Adama, Bishoftu. Ambo and Chiro were renamed and and given Amhara name.

The blackmailing of the Macha-Tulama Self-help Associations:

In the beginning of the 1960s, the legally registered Macha-Tulama Self-Help Associations began to produce a centralized leadership for the Oromo people by mobilizing rural and urban areas for development activities. In 1966 public rallies and meetings were organized in villages, towns and cities in several places of Oromia by the association. However, the government being scared of Oromo national consciousness it exiled and imprisoned many of the leaders of the Association. The Haile Selassie government used an explosion at the cinema hall in Addis Ababa to implicate the leaders in act of crime against the government. Ironically, the exploded devices were planted by government security men, one of whom lost hand while planting it. The government imprisoned the key leaders of the association, all of them severely tortured. The emperor has assigned five of its staunch supporter as special court and a prosecutor. By this kangaroo court leaders like honorable Mamo Mazamir were sentenced to death by hanging, while several were given life-long sentences of imprisonment. Many like distinguished leader Haile Mariam Gammada (a distinguished lawyer) died in prison from unnatural causes. General Tadassee Biru, the Chairman of the Association, was sentenced to life long imprisonment and sent to remote town of Galamso. After the fall of the Emperor General Tadassee left the prison and commenced armed struggle in country side in 1974. He immediately declared land to be free for those who work on it. The military junta hurriedly declared the nationalization of rural land and arrested general Tadassee and sentenced him to death and executed him on March 13, 1975.

During Dergue regime:

Scheme of settlement in 1985: To deny the territorial autonomy of the Oromo people the Dergue have conducted two types of settlements scheme in Oromo land (Oromia) under the cover of – saving famine victims. The first of conventional settlement en-masse from northern Ethiopia on vast low lands of Oromia region. The second type of settlement scheme involved integration of the settler into Oromo community. Local peasant associations were assigned a fixed number of families to settle and integrate in their respective area. All these were designed for three objectives: 1) to blunder the territorial claim by portraying Oromos have not any geographical defined territory. 2) The settlers have been used to fulfill the traditional role of the colonial settlers by being security arm and loyal to central government and hostile to Oromo people and liberation struggle 3) they served for divide and rule colonial policy of the government.

Orchestrating the notions of self-determination and partitioning Oromia in to more administrative regions than before:

In response to nation and nationality question the Dergue created the Institute for the Study of Ethiopian Nationalities in 1983 to develop administrative and political proposals to accommodate all the country’s major nationalities. As a result of the institute’s findings, the government abolished Ethiopia’s fourteen administrative regions and created thirty regions, of which five– Eritrea, Tigray, Aseb, Dire Dawa, and the Ogaden–were to be autonomous. Oromo, Ogadeni, Eritrean and Tigray liberation movements denounced the plan as nothing more than an attempt to perpetuate government control of this regions. Remarkably here it rather divided the Oromo land (Oromia) into more administrative region than before. However Dergue’s futile attempt by creating the so-called autonomous regions, which were totally subordinated to the national government and denial of the Oromo right to this fake autonomy after its deceptive activity of “settlement” never, saved it from demise.

Current regime

The current Ethiopian regime attempted all to blackmail the liberation struggle of Oromo people using the war on terror are nothing but extension of similar attempts of its predecessors. The September 11, 2001 attacks brought increased American involvement in the Horn of Africa and an alliance with Ethiopia against “terrorism”. Instead of solving the conflict peacefully the tireless effort of the government of Ethiopia has always been trying to put Oromo Liberation Front on the terrorist list by the international community and to put a boundary between the Oromo people and the OLF. The OLF is mainly targeted because it is the only force that is a real threat to the regime wishing to stay in power for decades ahead. To eliminate this threat, the regime is restlessly trying hard by misinforming the public and by misrepresenting the OLF and to register it in terrorist list of western governments. To realize this objective it has invested millions of dollars on the lobby machine and the media especially in Washington DC, Brussels, London and nagged the western diplomats to be agents of their evil blackmails.

Appeal via circular letter:

In June 18, 2003 the Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in Berlin, Germany dispatched to various western diplomatic offices not to give recognition for the OLF as a legitimate political organization.

Intensive lobbying of US Government:

In late 2006 the US, which had begun training the Ethiopian army three years earlier, backed Ethiopia’s invasion of neighboring Somalia. Ethiopia sought to firmly align its domestic opponents with the US war against al-Qaeda, with the head of the Ethiopian National Intelligence and Security Service (NISS) chief, Mr. Getachew Asefa,  in documents released by WikiLeaks, telling the US ambassador in 2009 that the OLF  and ONLF should be treated as terrorists because they have safe haven camps in extremist-held areas in Somalia and receive support and assistance from the very same high value targets (HVTs) that the U.S. and Ethiopia are trying to neutralize (Cable reference id: #04 ADDIS ABABA 001318). Despite Get chew’s lobby, it is well known fact that OLF and ONLF left Somalia in 1999.

Orchestrated bombing attempt by Ethiopian security force to put the blame on OLF:

Released WikiLeaks Ethiopia files expose how Ethiopian security forces planted 3 bombs that went off in the Ethiopian capital Addis Ababa on September 16, 2006 and then blamed Eritrea and the Oromo resistance for the blasts in a case that raises serious questions about the claims made about the bombing attempt against the African Union summit earlier this year in Addis Ababa, Ethiopia. In WikiLeaks report  from 2006 marked “Secret ; Subject: Ethiopia: Recent Bombings Blamed on Oromos Possibly the Work of Government of Ethiopia” “Classified By: Charge [d’Affairs] Vicki Huddleston”, “An embassy source, as well as clandestine reporting, suggests  based on reliable source that the bombing may have in fact been the work of the Government of Ethiopia’s  security forces.” (Cable reference id: #06ADDISABABA2708.)

Pormogulation of laws that enables it to blackmail others:

The Ethiopian government pormogulated laws concerning the Registration and Regulation of charities and societies proclamation (civil society law (CSO) No. 621/2009), Anti-terrorism law (No.652/2009), The freedom of the mass Media and Access information proclamation (No, 590/2009), the political Parties registration proclamation (No. 573/2008), the Amended Electoral Law (No, 532/2007) and the Electoral code of conduct for political parties (No. 662/2009)

These laws are supplanting rather than supplementing to the constitution both in their very precepts and practical consequences. The anti-terrorism law makes any dissenting voice vulnerable to abuse of basic human rights by the government security forces. It commonly used to invoke in the arrest and imprisonment of thousands of Oromo students and politicians, who made several demonstrations opposing government policies on Oromo land garb and unlawful eviction of Oromo thousands peasants.  The new Media law is designed to strengthen the Anti-terrorism law by having made the provision of license and control over Media. Further it strengthened its repressive machinery with the newly legislated civil society law that limited access of NGOs to the country. The purpose is very clear. It wanted a free hand to perpetuate its abuse of human rights undisturbed and unconstrained.

Parliament resolution:

It declared a resolution in the parliament on June 14, 2011 that OLF is one of the five as a terrorist organization.  But they failed to get literally any one to approve their futile agenda.  Right after this resolution when interviewed “The US embassy spokesperson Mrs. Brandt says Ginbot 7, OLF and ONLF are not considered terrorists in the US’ eyes”.

The Current Ethiopian regime is staging a hilarious fabricated dramas alleging to confound the OLF with terrorist organization as well as to divert the attention of the general public from liberation struggle. This attempt, though it was intensive, has failed to win the sympathy of the people it targeted.

Hilarious film dramas:

For the operation of its window dressing procedure the EPRDF tried to catch some positive publicity in a media environment by manufacturing its hilarious film dramas. Targeting to both legal and illegal opposition, in all its media drama it tried to kill two birds with one stone. The Ethiopian Radio and Television Agency (ERTA now EBC) released on 09 June 2011 a show-and-tell documentary film with a title of “Addis Ababa like Bagdad”. The TV drama disseminated defamatory allegation claiming that ‘Eritrea in cooperation with OLF and Ginbot 7 had a conspiratorial intention during the AU Conference that was held in Addis Ababa in January 2011. This investigative documentary shows how Ethiopian national intelligence agency was able to track and dismantle terrorist groups that were recruited, trained and funded by the Eritrean government. This false tag to OLF was planned and designed against OLF by EPRDF to lift its problem to international agendas.

Five month after “Addis Ababa like Bagdad” was aired the TPLF led EPRDF launched again its blackmailing and its pathetic tyranny with another title “Akeldama” (Land [field] of Blood) a documentary film that was aired on Ethiopian TV from November 26 to 28, 2011. The documentary is extremely defamatory and portrays OLF and others wrongly as if they have conducted inhumane massacres. None of the portrayed TV show can be corroborated by evidence.

Land Leasing (Grabbing) and city expansion:

A scheme that invites foreign investors to take away land from subsistent farmers in the name of agricultural mechanization or modernization, without any sort compensation. This is strictly designed in uprooting of Oromos from their land. Reports indicate that more than 2.8 million people have already been evicted. Addis Ababa Master Plan is designed to divide Oromia in west and east

Constitutional mockery:

Ethiopia’s constitution Article 39 stipulated the Rights of Nations, Nationalities, and Peoples in the following manner:-

 1. The right to self-determination, including secession, of every Nation, Nationality and People shall come into effect:

(a) When a demand for secession has been approved by a two-thirds majority of the members of the Legislative Council of the Nation, Nationality or People concerned;

(b) When the Federal Government has organized a referendum which must take place within three years from the time it received the concerned council’s decision for secession;

In a country where the oppression of the state is legitimacy for its existence putting this on the constitution is merely for the accusation of genuine liberation movements and deception of International community.  Since the members of the Legislative council of Oromia is controlled by the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), a member of the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF). They are hand-picked agents of Tigray Peoples Liberation Front under the mockery of National election who have no say by their own.

Ladies and Gentlemen,

The hoodwink and political theatre without much substance of the TPLF led EPRDF will not stop Oromo liberation struggle but may lengthen the duration of success. Since the struggle of the Oromo people, then, is nothing more than an attempt to affirm their own place in history. It seeks for liberation of all sort of annexation; it stands for equality, human dignity, democracy, freedom and peace. It is not directed against the masses of a particular nation or nationality, nor against individuals, but rather against Ethiopian oppressive system. Blackmailing of a genuine causes is not exceptional to Oromos and OLF. Nelson Mandela told to the world with his own word: – “I was called a terrorist yesterday, but when I came out of jail, many people embraced me, including my enemies, and that is what I normally tell other people who say those who are struggling for liberation in their country are terrorists. I tell them that I was also a terrorist yesterday, but, today, I am admired by the very people who said I was one.” (Larry King Live, 16 May 2000)

Contrary to what the EPRDF regime is trying to convince the peoples of the country Oromos across all sectors of the society and regions are struggling for their quest of freedom and democracy. Today un- announced mass abduction and arrest targeting Oromos in all the regions are going on. Oromo business men, teachers, university lecturers, journalist, members of Oromo legal political organizations who have seats in the parliament, students and peasants are languishing  being put behind bars and hidden prisons. All these demonstrate the repeated deafening concocted film show has never convinced the Oromo to rally behind the regime against the OLF

5) The current situation and the future scenarios of Oromo vs Ethiopia

Today anyone who speaks on the plight of the Oromo People does not belong to the ruling party is a crime and can be taken to prison any time. Oromo nationals from all walks of life – farmers, students, teachers, business persons, entrepreneurs, government employees, engineers, medical doctors, youths, elderly, men, women, children and etc. brought from all over Oromia and accused of being either members or supporters Oromo Liberation Front  have been subjected to brutal tortures, ill treatments and very harsh prison situations by the government of Ethiopia.  Some rights groups estimate there are around 30,000 Oromo political prisoners in Ethiopia. Almost any Oromo arrested, disappeared, tortured or executed is alleged simply for “act of terrorism”, “Narrow Nationalism”, “violation of territorial integrity”, “Treason act”, “Moslem fundamentalism” and “instigating ethnic conflict”.  However the true causes behind this mask are:-

 • for having attended a course in Oromo language and history,
 • for their protest against banning of Oromo civic organizations such as  Human Right League, Oromo Relief Association, Metcha-Tulama self-help association and various Newsletter such as Urjii, Sefe Nebalbal, Madda Walaabuu and etc.
 • for their demand for freedom of press and release of political prisoners,
 • for the protest against derogation of Oromo Culture,
 • for their demand to exercise religion freedom,
 • for their demand to help to extinguish the fires  which destroyed up to 600,000 hectares of forest,
 • for their demand for conservation of Environment from various pollutions,
 • for their demand on new educational, taxation and agricultural policies,
 • for their protest against the Removal of Oromia Region Capital City from Finfinnee (Addis Ababa) to Adama (Nazareth) and for their support of OLF and demand to free political prisoners.
 • for their demand  to free political prisoners and settle political problems by peaceful means
 • for their demand to stop uprooting Oromos by the expansion of cities and towns under the so called “master-plan” and land lease to foreign investors etc.

Genocide Watch in its report released on March 13, 2013 considered Ethiopia to have already reached Stage 7, genocidal massacres, against many of its peoples, including the Anuak, Ogadeni, Oromo and Omo tribes. Article II of the United Nations Convention defines genocide as “acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”.

Ladies and Gentlemen,

Increasing human rights violations became inevitable once the regime chose to pursue its undemocratic aspiration of becoming the new dominant group. The military and security machinery coupled with a clandestine party structure will continue to be strengthened to prop up the emerging domination. Consequently, the regime is well known for terrorizing and savagely massacring innocent people in the country and of fabricating news to slander and blackmail opposition organizations. Analysis of Genocide watch is not reason but it is an outcome of process committed by the regime. To mention some of mass executions: The March 1992 massacre of oromos along the streets of Water town Harrarge region, the February 1994  Massacre Ogadeni in Wardheer, the Massacre of  Oromos at Babo Gambel village West Wollega in April 1995,the Massacre of  Oromos at  Sigmo and Gattira Districts in March 1995,  the Massacre of Sheko and Majenger people on 11 March 2002, The Locke, Sidama,  Massacre of  May 2002, the December 13, 2003 mass killings of Anuaks, the Massacre after turmoil of  2005 National election in Addis Ababa, the Massacre of  Oromos on Gara Sufi in February  2007,  the 2009 mass murder of  Ogadeni in Kabiribayah  Ogaden,  the massacre of members of the Suri tribe(Omo) of  December 2012, the Massacre of Muslim protestors April and August 2013 in Asasa and Kofele Oromia and the Massacre by  special (Liyu) Police 2013/2014 on Ogadeni and Oromos are some of the living testimonies of the state  terrorist act of the regime and are true historical records.

Ladies and Gentlemen,

It is not only lack of political pluralism but also a close examination into the working system of the private sector would immediately expose the deception of EPRDF regime. In the name of private property only two interrelated blocks monopolized the whole sector. These are the Midroc business empire owned by the Saudi-Ethiopian businessman Sheik Mohammed Alamudi affiliated to Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front leadership and the regime’s party associated “partystatal” enterprises that spread across every significant area of the economy. Considering the later, it is officially known that “Non-Governmental Organizations” such as Relief Society of Tigray, Tigray Development Association and Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigray (EFFORT) are controlled by TPLF and serve as the front organizations to channel national and international resources to the ruling party controlled business empires. Ladies and Gentlemen,

Ever since the Ethiopian state took its present form, change in government always emanated from the barrel of the gun rather than the ballot box. Opposition to the state has always remained a deadly business.  Thus, the only recourse for a serious opposition is to resort to arms resistance. This phenomenon has created a cyclical vicious circle. If the International community and all democratic forces vest a credible interest to end that cycle, they need to collaborate with genuine forces such as Oromo Liberation Front so that the right of self-determination will be materialized. However, the trend of oppression followed by the TPLF-led EPRDF government has already reached its climax and its response to ongoing peaceful demonstrations clearly heralding for the worst consequences.  As the consequence of theses accumulated repressive measures, one can easily tell that the current regime is leading the nation down the road of civil disobedience and civil unrest that could go out of control any time soon. The cost of such thing would be immense resulting Genocide and indeed undesirable.

As John Kennedy put it: “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”(John F. Kennedy 1962). The struggle of Oromo people opted to raise arms since other venues were closed. It is also shaped as the former President of South Africa, Nelson Mandela said, “oppressors determine the mode of the struggle”. Ethiopian colonial regimes determined the mode of Oromo people’s struggle for their right to freedom.”

The only source of temporary stability of the current Ethiopia rests on foreign aid patronage and the regime’s total control over the military, security forces and its readiness to use it without hesitation. The regime’s refusal to negotiate in good faith with liberation movements to find long lasting solution and its violent confrontations on the streets against peaceful protestors and villages is convening for civil conflict if not curbed by international community. However, it remained paradox that Ethiopia’s lack of democratic transparency was not a barrier to US aid and 26 members of the Development Assistance Group (DAG).

6) Conclusion

The building blocks for the 1991 system were a result of a tripartite agreement between Tigray People Liberation Front led Ethiopian People Revolutionary Democratic Front, Eritrean People Liberation Front and Oromo Liberation Front that forged in the aftermath of the overthrow of the Dergue regime. The core principles that brought them together were ratified in the Charter of the Transitional Government of Ethiopia. These are: the right of self-determination of nations and nationalities, Decentralization of State (devolving of power with Federal setting based on nation and nationalities), liberalization of the economy and multiparty democratic system that would embrace international Human Rights Bill as part of the Transitional Charter for the respect of human rights. Mediators (international community) that assisted the block builders promised their solidarity based on the famous slogan “No democracy, No support”.

However, when the OLF was forced to leave the political process in 1992 it was clear that this would not only set in motion a gradual erosion of legitimacy for the system but also the conditions for the onset of conflict between Tigray People’s Liberation Front and Eritrean People Liberation Front. However, the conventional wisdom among the international community was that democracy is a slow process and that Ethiopia was making headways toward peace, democracy and development. In fact, as predicted the fallout between TPLF and EPLF culminating in a bloody border conflict from 1998-2000. International Community failed to resolve this conflict that affected the whole region. The subsequent crackdown against the “legal” Opposition in the May 2005 elections and the government’s claimed a 99.6% victory of 2010 national election- a mockery of democracy- provided a golden opportunity for the international community to reassess the faulty conclusion made but the international community failed to take the opportunity. Today as the legacy of the builders weathered away the core principles of the charter that was base for constitution are repealed by various proclamations (awajs) or remained on paper for consumption foreign relations.

Ladies and Gentlemen,

Like its predecessors the failure of the current regime to avoid resolving the core national question will eventually lead it to its demise.

The key points to be underscored about the ongoing Oromo liberation struggle is the sustained peaceful protest of Oromo youths (Qerroo) that widespread- engulfing all regions and most sectors. The regime’s response to these Oromo protests heralds the future of Ethiopia in a fundamental way. We believe that this development indicates that the political situation in Ethiopia has reached a new turning point. Today, any stakeholder of the Horn of Africa cannot by-pass addressing the Oromo and other people’s cause. However, a long lasting peace is once again overshadowed by the geo-strategic interest of major powers supporting the totalitarian government of Ethiopian regime.

We would like to remind all again that OLF is a liberation movement that came out of liberation struggle of century old resistance against occupation and exploitation and struggles for the self determination of the Oromo people. Armed struggle is the option chosen by the Ethiopian regimes for the people and the organization as peaceful venue is closed for its own citizens. The core political issue in Ethiopia- the source of its instability- is the marginalization of the Oromo majority. Ending this injustice requires creating a new, just, genuine political field that will put in practice the quest of Oromo people for their inalienable right for self-determination.

Peace and freedom for all!!

Thanks.

Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, presents a paper about the Oromo National Cause at the 'New World' Summit in Brussels, Belgium

 Summit: Blacklisting Oromo People’s History Evades Criminal Dimension of the Ethiopian State

The New World Summit of Stateless State was held from September 19-21, 2014, at the Royal Flemish Theatre (KVS) in Brussels, Belgium. Twenty stateless political organisations had participated on this Summit. The Summit was divided into five sessions: Oppressive State,Progressive State, Global State, New State and Stateless State. Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, presented a paper about the Oromo National Cause on the first session, and his paper addressed how successive Ethiopian regimes ostracized the notion of the right to self-determination and attempted to blackmail the genuine Oromo National Liberation struggle. At the Summit, it was underscored that the Ethiopian regime’s blacklisting of the Oromo Nation’s history would evade the criminal dimension of the Ethiopian state, whose legitimacy came from its capacity to suppress the majority ethnic groups that constituted it.

The flag of Oromia outside the Summit venue

 A Criminal State: The Blacklisting of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy

The Oromo Liberation Front (OLF) is a political and militant organization that fights for the right to self-determination of the Oromo people against Ethiopian rule. As a result of the struggle that began after the Ethiopian colonization of Oromia in the late 19th century, the OLF was formed as a secular, military organization during the Marxist-Leninist revolution that ousted Emperor Haile-Selassie in 1974. The OLF had also fought the subsequent Derg military regime (1974-1991) in coalition with other military nationalist organizations, such as the Ogaden National Liberation Front (ONLF), the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) and the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). When the decades-long civil war finally led to the toppling of the Derg regime in 1991 and the independence of Eritrea, the OLF participated in the mainly TPLF’s dominated Transitional Government of Ethiopia. As the TPLF consolidated its grip on power and continued to negate the political autonomy of the Oromo, the OLF left the Transitional Government in June 1992 – which led to a violent backlash against the Oromo population. Currently, despite being a democracy in theory, both the military regime as well as the political and economical spheres are dominated by the Tigrayan minority. As a consequence, other oppressed ethno-national groups, such as the Ogaden and the Oromo, continue their military and political struggle for the right to self-determination. Following Ethiopia’s adoption of the restrictive Anti-Terrorism Proclamation in 2009, the OLF was blacklisted as a terrorist organization by the Ethiopian regime – which led to a large-scale arrests and persecutions of prominent members of the group, including parliament members and candidates.

This lecture addressed the manner in which blacklisting a political movement as a ‘terrorist’ functions as an ideological cover-up of the enforced administrative construct of the Ethiopian state. Apart from the Oromo, who represent the largest ethnic group in the country, many other peoples struggle for independence from the contested state. At what level can we argue that the state of Ethiopia even exists, when its main legitimacy seems to be based on its capacity to suppress the very political majorities that constitute it? The blacklisting of a people’s history thus becomes a way of evading confrontation with the criminal dimensions of the state itself.

Source: Extracted from Brochure of the Summit

Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, at the 4th New World Summit in Brussels, Belgium

OromiaStatelessState2014_5

OromiaStatelessState2014_3

J I R A A CH U U F   F A K K A A CH U U !!!

Haqni haqa dhalee yaadnis akka dansaa
Carraaqqii jireenyaaf qalbiin wal adamsaa

Isan ta’e dhiisee ba’aa ormaa baachuu
Gola diinaa seenee halagaaf wallaachuu

Tattaaffiin taasisuuf yoon fakkaadhes jallaa
Kophaakoo dhaabadhus kan hinqabne dallaa
Nama fira hinqabne ta’ees deegaa qullaa
Narratti  walga’us gidiramni tuullaa

Kanan yaade marti faallaan yoo hiikames
Hatee saamuu dhiisuun harka qullaa hafes

Hagam hadheeffame xoofoo du’aa baadhee
Gatii qajeelummaaf lubbuukoollee laadhee

Mul’atakoof jecha dhorkamus gammachuu
Gonkumaa hinbarbaadu jiraachuuf fakkaachuu
*******
Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

A N I   S I I N  H  I N T A ‘ U !!!

Ati kan naan jettu arraba miidhagdee

Asiif achi fiigdee mudhiikee hidhattee

Kankee gatii hinqabu koo dhaga’i jettee

Ofiikee nagochuuf baay’ee nagidirtee

Ani siin hinta’u dhaga’ikaa maaloo

Natti hinqabamiin hinkuufatiin haaloo

Ofdanda’een tura lafa kana gubbaa

Keessikoo dideera maaliifan ofhuba

An nama guutuudha sammuu kophaan qaba

Ati nan miidhiin malee sitti hinyaadu daba

Akkakeettis yaaduu gonkumaa hindanda’u

Fal’aanakeen yaadees lafan yaade hinga’u

Ani anumadhaam tokkichuma kana

Aniif ati yaada garaagara qabna

Maarree yaa’ilma namaa halkan guyyaa hinta’u

Nangidirsiin lakkii ani siin hinta’U!!

*****/////******

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

***********************

Hara Bishooftuu*

 

Harri Bishooftuu magaalaa Bishooftuu keessatti argama. Bishooftuun ammoo, magaalawwan biyya Oromiyaatti argaman keessaa ishee tokko. Magaalli kun, magaalaa guddittii Oromiyaa, Finfinnee irraa naannoo km47 fagaattee gara Bahaatti argamti. Harawwan uumamaa isheetti naanna’anii jiran magaalawwan biroo irraa addaa ishee taasisu. Harawwan kunneen lakkofsaan torba ta’u: Bishooftuu, Arsadee, Baabboo Gaayyaa, Kurruuftuu, Calalaqaa, Kiiloleefi Hara Magariinsa jedhamu. Kanarraan kan ka’e, bishaan waan itti baay’atuuf, maqaan iddoo kanaa yookiin maqaan magaalaa kanaa Bishooftuu jedhamee moggaafame. Harri Bishooftuu ammoo harawwan kanneen keessaa hara Calalaqaarraan kan hafe dhiyeenyaan magaala kana keessatti argama jechuun nidanda’ama.  Kanaafuu, kallattii itti argamaa, haala uumamaafi ilaaluuf kan nama hawwatu ta’uu hara kanaa ilaalla.

Karaan Finfinnee gara Adaamaatti geessu keessumattuu karaan duraan ture Magaala Bishooftuu lamatti hiree keessa tara yookiin keessa darba. Karaa konkolaataa kana qabatanii yeroo naannoo Seerkilii jedhamee waamamu ga’an, kallattii Kibbaatiin naannoo  m200 irratti, Hara Bishooftuu jedhamuti argama. Harri kuna lafa bal’ina km2____kan uwwiseefi gadi fageenya m___ kan ta’edha. Kallattii Kibbaatin gaara waan ta’eef magaalli achi babal’achuurraa dheese malee kallattii sadan hafaniin Magalaa Bishooftuutin marfamee yookiin daangeffamee argama. Kallattii Kibba lixaatiin garuu gaarumatti maxxanee warshaa gogaa tokko qofatu mullata.

Harri Bishooftuu nama yeroo jalqabaaf argu haaturuu isuma itti deddeebi’ee ilaaluufiyyu waan dinqisiisaadha. Magaala kana keessa naannoo Hootela Tuurist hanga buufata Humna Xiyaaraa jedhamutti gama mirgaatiin yookin kallattii Kibbaatiin karaa adda addaa Hara kanatti ba’anii daawwachuun nidanda’ama. Haata’u malee hunda caalaa dhiyoon Karaa konkolaataarraa naannoo Seerkilii kanatti yoo maqanidha. Bakka kanaa karaa Koobil Istoonii qabatanii amma hara kanaatti yeroo deeman, magaaluma keessa manneen jidduudha. Karaan Koobil Istoonii kun xinnoo tabba fakkattus tabbi ishee ammanumatti. Naannoma kanaan karaa lamatu gara hara kanaatti maqsa. Tokkoo, naannooma Seerkilii kanatti iddoo hooteelaa Geberewooch jedhutti yeroo maqan isa lammataa immoo karaama konkolaataa gara adaamaa geessu kana qabatanii xiqqoo gadi siiqanii maqa gara Hooteela Diriim Laand jedhamutti maqsa. Maqa tokkoffaa qabatanii yeroo deeman Hooteela Bishooftuu Afaaf jedhutti nama baasa. Maqxi lammaffaan immoo Hooteela Diriim laand jedhamutti nama baasa. Sana booda, hara kana arguuf baay’ee nama hindhamaasu wanti namarraa eegamu karuma karaa deeman sana hooteloota kanatti seenuudha. Maarree egaa, battaluma sanatti haalli jiru namatti jijjiirama. Namni guyyaa duraaf iddoo kana ga’e yookin geesse, ani eessan jira biyya biraa moo biyya koo keessa? jechuun gaaffii of gaafachuutti ka’ama.

Hara kana yeroo argan, kan xiyyaara keessa taa’anii samiirraa lafa gadi ilaalan fakkaata. Bakka jiran sanarraa gadi allayyaa keessa naannoo meetira 400 hanga 500 kan fagaatu fakkaata. Lafa baay’ee bal’aa uwwisee jira haaluma sanaan immoo digirii 360 gaaraan masamee jira. Gaara itti hara kanatti galagaleefi naanna’ee jiru kanarra gooda bishaanichaa iraa hanga fiixee gaara sanaatti biqiltuuwwan magariinsa akaakuu adda addaatu uwwisee jira. Hunda caalaa immoo mukeen akka garbii yookiin laaftoofi doddotafaadha. Nama hubatee ilaaleef harri kun bifti isaa addaachuu baatus, aannanuma orooboo keessatti naqamee itti hinqadaadamiin ammo taa’u fakkaata. Gama kibba bahaatiin loon karaa baafatanii ededa ededarra qabatanii goodaa bu’uun hara kana ulaa tokkoon qofa dhuguu danda’u. Karaa biroo gonkumaa horii haaturuu simbirroonuu waan kuftee cabdu faakkaata. Baay’ee gadi fagaata waan ta’eef hedduu nama sodaachisa. Waan abjuun arganillee namatti fakkaata. Gadi itti bu’uun isaas hinyaadamu. Garuu daandiima loon bu’anii dhugan sanaan, namoonni tokko lama qarqara iraa bishanicha nidaaku. Namni hundi gubbana taa’ee gadi ilaalu namoota bishaan  daakan kana arguu hindanda’an. Nama arguu danda’uufillee simbirroo fakkatanii itti mul’atu.

Harri Bishooftuu daawwachuuf kan nama hawwatudha. Dura yeroo argan waan nama sodaachisu haafakkaatu malee  hara kana biraa deemi deemi nama hinjedhu. Baay’ee miidhaga. Daawwachuuf ija namatti tola. Bonas gannas ofitti nama harkisa. Keessumattuu yeroo bonaa qilleensi Magaalaa Bishooftuu o’aa waan ta’eef, daqiiqaa muraasa deemanii qarqara hara kanaa yeroo taa’an immoo qilleensi achirraa dhufu keessa gubate qabbaneessee boqonnaa sammuu namaaf kenna. Kanarran kan ka’e namoonni biyya alaas ta’an biyya keessaa yeroo mara naannoo sanatti walmaraa oolu. Waggoota shanan jahan durban dura namoonni kamiyyu kallattii fedhaniin keessumattu gama magaalli jiruun qarqararra dhabatee hara kana daawwachuu danda’u turan. Haata’u malee yeroo ammaa manneenifi hooteloonni akka dallaa waan itti naanna’aa jiraniif qarshiitiin malee carraan tola ilaaluu dhiphachaa dhufeera.

Walumaa galatti harri Bishooftuu, qabeenyaa Uumaan dhala namaa badhaasedha. Qabeenyi kunis haala teessuma lafa isaafi iddoon itti argama isaa magaala keessa ta’uun isaa akka namoonni jaallataniifi waa’ee hara kanaa faarsan taasisa. Qabeenyi kun qabeenya walii kan Oromiyaati. Kanaafuu, bareedeefi miidhagee gara fuulduraatti akkuma itti fufuufi namoota dhuunfaa muraasaan qabamee yookiin to’atamee faayidaa namoota dhuunfaa qofa ta’uurra mootummaa Oromiyaafi uummata Oromiyaan xiyyeeffannaan itti kennamee lammiin kaffalee ilaaluu hindandeenye bilisaan akkuma duraa ilaalee itti bashannanu gochuun barbaachisaadha.

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,999 other followers