Serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora

IRREECHI  MALLATTOO  TOKKUMMAA KEENYAATI  !!!

SEENAA Y.G(2005)

Addunyaan keessa jiraannu kun, irra jireessa Seenaa Abbooti Biyyaa Saamanii kan kooti jechuun waan nu dursaniif malee, Itoophiyaanis taatu Addunyaan biraa akka nu duuba jiran ragaalee hedduu tarrisuu dandeenya. Har’a Gabrummaa jala waan jirruuf, haqa kana fudhachiisuun ni ulfaata ta’a. Gaafa jabaannee humna taanee garuu addunyaan waan har’a aguugdee irra teesse kana ifa baasuun waan hin hafne. Gadaa nuuti waraqaa fi Maanguddoota keenya irraa dhaga’uun ala hojiin hin mul’ifne ykn, Beektoonni keenyas baratanii ittiin eebbifamuu malee, hanga har’atti Gadaan akkamiin hojii irra akka ooluu danda’u qorannoo gaggeessanii dhalootaaf dhiheessuu dadhaban kun, Dimokiraasii Ameerikaa har’aaf ka’umsa ta’uu isaa , Gola-hambaa yk Muziyeemiin Ameerikaa keessaa adda addaa , waan Oromoo addatti Booranaa keessaa guurame hedduu akka qaban, warri carraa argatanii ijaan argan ni dubbatu.

Biyyi yk Ummati Walabummaaf of qopheessu tokko, ega Walaboomee booda miti waan Biyya isaa keessatti ijaarrachuuf deemu yk barbaadu qorachuu kan eegalu. Walabummaa booda isa har’a Gabrummaa jalaa ba’uuf tattaaffannu caalaa hojiilee jajjabduutu nu eeggata. Walbummaa keenya kana mirkaneessuuf waan itti qophoofnu hedduutu jira. Humnaanu Biyya keenya dhuunfannu , Qabsoon Wlabummaa keenya addunyaa fudhachiisuuf nu eeggatu lakkoofsa hin qabu. Ragaalee walitti qabachuun, waan addunyaa irratti ittiin falamannu qopheeffachuun, waan gaafataman sirreeffachuun kkf, har’a kan nutti hin mul’annee, dhiheenya keenyatti argannu, yeroo yeroon isaa ga’u of biraa dhabnu hedduutu jira. addatti beektoonni keenya Dirree siyaasaa irratti wal qabuu irra, hojiilee suduudaan isaan ilaallatan ammumaa gurmaa’aanii fixachuu, ragaalee guurrachuu , hojiilee Dippilomaasii gaggeessuu, waan Ummati kun dur qaba jedhamu kana hundaa walitti fidanii, waan fooyyaa’uu qabu fooyyeessanii, Baraa fi Dhaloota kana waliin akka deemutti qopheessuun Abshaalummaadha. Mata duree kana irratti bal’inaan waan itti qophaa’een qabaa yeroo biraa itti deebi’a. qoodi hojii odoo jiraatee Mooraa qabsoo illee tasgabbeessuu danda’a jedhee waan yaaduuf.

Ummati Oromoo Gabrummaan dura akkuma Gadaan hundee Tokkummaa isaa ta’ee beekamutti  “AYYAANNI IRREECHAA”s mallattoo Tokkummaa Ummatichaa akka ta’ee , kanneen seenaa Ummata kanaa akka gaaritti beekan addunyaa irratti katabanii ragaa ba’aniiru. Mootootii Biyya isaaniif fakkeenyummaa keenya kaasanii gorsaa turuu , Gola hambaa Biyyootaa fi Yunivarstiilee addunyaa irraa bebbeekamootu of keessatti dhokfatee, bara jabaannee nu dubbachuuf eegaa jiru. Amantiileen Addunyaa dhunfatanii jiran kanneen dachee Oromotti osoo hin dhufiin Waaqeffannaan akka turee fi Amantiin Addunyaa kana irra jiru hundi Oromiyaa ega seenee illee , Ummati Oromoo , IRREECHA akka Mallattoo tokkummaa isaatti fudhatee hanga har’aatti waliin Guyyaa Galataa kana kabajachaa jiraachuu ragaa kan ba’an lakkoofsa hin qaban. 

Irreechi Guyyaa Waaqa itti Galateeffatan. Guyyaan kun Warra Irreecha dhabamsiisuuf waggoota dheeraaf ifaajjan biratti hin beekamu. Oromoon isaan waliin jiraatu GUYYAA GALATAA jedhee yennaa kabajatu, warra mukattii sagaduu jedhanii isa balaaleffatu. Balaaleffachuu irra dabree hidhaa fi ajjeesaa turan. Addunyaan Oromoo booda dhiheenya kanaa kaaftee Guyyaa Galataa jettee yennaa xibaartu ammoo, amma danda’an lallabaniifii ibsafaa itti kennuu barbaadu. Waan maraafuu kan beekaa rafe ,,,, isa jedhan waan ta’eef qalbii isaaniif haa laatu  jechuun ala waan jennuun hin qabnu. Fakkeenyaaf Guyyaa jaalalaa kan jedhan addunyaan akka haaraatti faarsiti. Nuuti garuu maqaa adda addaa Godinaalee keenya keessatti haa qabaatu malee Baatiin Birraa Oromoo biratti waan addunyaan akka haaraatti faarsitu kanaan beekama. Addunyaan biqiltuu itti dhaabanii fi naannoo kunuunsan jettee Doolaara Biliyoonaan ittin saaman, Oromoon garuu muka muruuf seera mataa isaa umama isaa kaasee qaba . Addunyaan har’a Guyyaa hundaa, guyyaa fayyaa , guyyaa maanguddoo, guyyaa dubartii, guyyaa daa’immanii kkf jettee reefuu ramadaa jirti. Biyyoota hedduutti ega eegalamees Umuriin dargaggeessa tokko hin caalu. Oromoo biratti garuu Guyyaan 30 maqaa mataa isaa  fi hiikkaa mataa isaa qaba. waa hedduu kaasuu dandeenya. Nuumatu dhimma keenya dhimma addunyaa gochuuf hin tattaafannu malee, ykn Seenummaa isaatti qofaa daangeessinee teenye gaabbiin dhumna malee, waan irratti hojjatamu qabu lakkoofsa hin qabu jechuufan kaasee.

Irreecha waggoota 20 asitti kabajamaa jiru ilaalchisee beektoonni Biyya alaas ta’ee , Ummati keenya yaada nama jajjabeessu heddu kennee jira. Irreechi Guyyaa Galataa irra dabree hiikkaa ykn Kaayyoo jajjabaa kan biraas ni qabaata.waaqayyoo guyyaa kanaaf isa ga’ee ni galateeffatan. Hegareef illee akka karaa qajeelchuuf dhaammatan. Mallattoo Tokkummaa saba kanaa ta’uu isaa fi Tokkummaa saba kanaa jabeessuuf qooda ofii akka gumaachan kakuu haarofatan, garaa qulqulluu wal eebbisan, hammeenya wal irratti hojjatan waliif dhiisan, garaatti hammeenyaa  fi quuqqaa qabaachaa wal hin eebbisan, Malkaa nu’uun dura waan kana fixatan, Gadaa fi Miraga Abbaa Biyyummaa Oromoof kabachiisuuf waadaa seenan, waaqinillee akka gargaaruuf kadhatan, Maanguddoof Umurii, Ga’eessaaf qalbii, Dargaggeessaaf Gootummaa, Ijoolleef guddachuu itti hawwanii eebbisan. Ebbi kun garaa qulqullun yoo ta’ee qabachuu dubbatan. Kun Iccitti muraasa Guyyaa Glataa kana keessa jiru Bara gugguffannaa kana keessa hin guuttatan. Irrumaa barachaa dhaloota Guutuu ta’uu uummachuuf hojjatan.

Irreechi kan Oromooti . dhimma Oromooti. Dhimma nama dhuunfaa miti. dhimma beektootaa ykn Namoota siyaasaa ykn dhaabbilee siyaasaa qofaa miti. waldaalee adda addaa qofaas miti. qaamoon kanneen , Irreecha kana bakkatti deebisuuf , ykn addunyaatti beeksiisuuf hojjachuu danda’u. yennaa hojjatanis, kan Oromoo ta’uutti labsanii Ummaticha illee ittiin beeksisan. Kanaaf, Irreecha Mallattoo Tokkummaa keenyaa ta’uu mirkaneessuuf gama hundaa walitti dhufanii fi wal Afeeranii kabajuun , Dimokiraasiin nuuf Aadaa malee kan addunyaan jettu kana akka hin taane mirkaneeffannee, Addunyaatti of beeksiisuun ni dada’ama jedheen amana. Fincila diddaa Gabrummaa Biyya keessaa 2014 ilaachisee Abbootiin Amatii adda addaa HIRIIRA DEEGGARSAA fi gocha wayyaanee balaaleffachuu irratti Biyyoota alaatti argamanii akkuma qooda isaanii gumaachan, IRREECHA BARANAA irratti hirmaatanii Tokkummaa Ummata kanaaf lallaba dhageesisuun nu jabeessa malee nu hin laaffisu. Gama Siyaasaan kan jirrus, waan tokkummaa keenya mamii keessa hin galchine irratti waliin dhaabbachuun akka waliif naatoo qabaannu nu taasisee hegaree keenya waliin qajeelchuuf nu gargaaruun ala badii tokkollee hin qabaatu. Guyyaa waaqa itti galateeffatan qofaa waan ta’eef.

Dubbiin heddummaateef maalitti hin fe’anii jedhama. Lammiileen keenya addatti Dargaggoonni Bara 2014 kana Fincila Diddaa Gabrummaa irratti wareegaman irra jireessi isaanii Aadaa fi Seenaa Oromoof kabajaa guddaa kan qaban, IRREECHA OROMIYAA keessatti babal’isanii Tokkummaa Ummatichaa akka sibiilaa jabeessuuf kan hojjataa turan heddummiinaan keessatti argaman. Kaayyoo isaanii kana Galmaan ga’uuf waadaa keenya illee kan itti haaromsinu haa ta’u. waan ofii keenyaa addunyaatti nu beeksisuu danda’an katabuu fi barachuu, akkasumas ittiin eebbifamuu qofaa odoo hin taanee, hojii irra oolchuuf irratti haa hojjannu. Kana hojjachuuf ilaalchi siyaasaa kkf nu daangeessu jedhee hin amanu. Seenaa, Aadaa, fi duudhaa Oromoo keessa jiru katabuu fi argaa dhageettin dhaloota lama dabarsinee jirra. Walii dabarsuu kana keessa waan itti dabalamuu fi hir’atu hedduun jiraachuu ni mala. Kanaaf akkaataa dhalooti itti aanu illee ittin jiraatu irratti haa hojjannu.Addunyaa irratti saba Seenaan isaa qofti dubbatamu taanee hafnaa ?
IRREECHII 2014 KAN MILKII NUUF HAA TA’U ! KAN DABE ITTI QAJEELEE , OFITTUMMAAN ITTI DHABAMEE, FEDHIIN ILMAAN OROMOO ITTI QAJEELU  HAA TA’U. GADAAN QUUFAA FI GABBINA.     

GALATOOMAA  !

HORAA BULAA !

Burqaa430@gmail.com

Nanjibbe Kormaa Lukkuu*

 

Amma maaluma ta’ee maaf iyya kormaan lukkuu

Halkan guutuu gadoodee kan iyyu iyya kuukkuu

 

Maaliif qooxiirra ba’ee anarraa bitittisaa

Anoo jooraa du’aankoo dadhabeen gadi ciisaa

 

Maaliif narratti olba’ee narraa caraana jamaa

Akkasaa hossee mitii anoo nan yaada namaa

 

Yeroo inni gamaa iyyuu kuukkuuluuluu bari’ee

Quufee morma kaafatee kankoorraa na ari’ee

 

Anoo mana ijaarradheen dabarsee isaaf kenne

Nagararraa quphanee sinkabajallee hinjenne

 

Ani adda qullaan deemaa inni gonfoon dhaadataa

Anaan hagabuu bulchee foon mataarratti baataa

Maalumaaf natti inaafaa maaf hirriba nadhowwa

Isanni sagal fuudhuu anoo kankoodhan hawwaa

 

Bara jijjiiramemoo maaliif bariin caraanee

Akkan ciisee itti hin yaanneef maaf qalbiikoo nadhaanee

 

Manni murtii isaaf loogee narratti godheem dabaa

Anaan lafa na ciibsee ofiisaan mana yaabaa

 

Maasiikoo nyaatee quufee foonsaa mataatti baata

Koo sagalee ukkaamsee iyyee waliif dirmataa

 

Natti hindhiisiinaa firaa mee dafaa naabirmadhaa

Lukkuu kana rukutuuf hunduu naaf iyyaafadhaa

 

Yeroof iyyiti malee lukkuun umurii hinqabduu 

Wal hortee babay’aattus guyyaa ayyaanaa hindabartuu

 

Wayi yaa lukkuu kormaa gabaabduu hojjaa xiqqoo

Sanyiinkee haadhumatu yaa ilbiisota indaaqqoo

 

Funaantuu kosii ormaa waan hundaa kan sassaabduu

Waan gaariif wanta badaa lukkuun addaan hinbaastu

 

Hundumaa walitti qabdee raammoos ta’e ilbiisaa

Qonqootti gadi naqatti wantoota jibbisiisaa

 

Kan sammuu yaadu hinqabne lukkuu  sammuunshee duwwaa

Jiraattee narakkisuurra lubbuunshee ba’uu wayyaa

 

Gamnas mitiim gowwummaa waliinshee hinbeekamu

Foon addarrati baatti hin nyaattu namaa hinlaattu

 

Kan amalli buburree waan jibbisiistuu fokkuu

Hojiishees nan ciiga’e nanjibbe kormaa lukkuu!

***

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Qeerransamoo Leencaa?*

 

Akaakuun bineensaa hundumtuu gadi yaa’ee

Kan bifasaa hinbeeknetu kibbaa gadi dacha’ee

Kan gaaftisaa dheeraa anfaarroonsaa bissii

Ijji diddiimatee kan humnisaa jissii

Bosona sochoosee gaara dhiibee jigsee

Raatoftuu bineensaa walii wallaalchiisee

Jawweefi bofti hamaan garaan lo’ee lo’ee

Gaarris iddoosaatii sodaatee socho’ee

Gogorriin kaakkistee weenniinis korrisee

Hamaakennis harqee jaldeessis callisee

Waraabessis yuusee illeettiin caraantee

Booyyeen haati garaa waan gootu wallaaltee

Garraamummaasaatiif gafarsi miidhamee

Xaxaa sarariitiin dhaabiitti hidhamee

Loccuunis manarra olii gadi looti

Hamaakennis hoolaa oliif gadi ooftii

Jibooliin dallantee gaaraa babbarooddee

Gorommiin rifattee walumasheen ooddee

Tisiisni raqarratti walgahii waammattee

Akki eegde hafe kannisaan nyaatamtee

Tuqaan biyyoo lafaa mancaasuuf ol dhiibdii

Rirmis xaa’oo nyaattee goggogsu barbaaddii

Yeroof ni korrisu Kaan immoo bookkisu
Kan wacanis jiru kaanimmoo hin kirkiru
Kaan raqa aryatu Kaan raammoo marqatu
Kaan baala ciratuu Kaan gaafaan wal diru
Kaan biyyoo qotu Kaan gaaddisa boqotu
Kaan gurra mirmirsu Kaan fincaan firfirsu

Kaan nyaattuu kaan sodaattuu
kaan suuftuu kaan dhuuftuu
kaan dhaaltuu kaan dhaantuu
kaan munyuuqxuu kaan hulluqxuu

Dhaabannaan cimaa fakkaatti malee akka gurra harree
kan akka leencaa gama gamana raasuu tasumaa in agarre!

Marree akkasuma, leencaafi qeerransaa
furmaanni rakkoodhaa,dawaan waraabeessaa
wal waamtee yoo yaatu booyyeedhaaf daljeessaa
gantuu hamaaqixaa,dhokfatee eegeesaa
nyaarrisaa anffaarroo,goofticha bineensaa
leenca leenca caalu,falli rakkoo isaa!

Halkan ta’ee guyyaa kana namaraachaa

Kan furmaata kennu qeerransamoo leencaa?

******

Leenciif qeerransillee gosti isaanii tokko

kan nuti jibbinuu booyyee haadha qoonqoo…!              

 

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Sunis Kunis Tokkuma*

Halkanis ta’e guyyaa xiinxaleera itti yaadee

Homaa fooyyee hinqabani waa baay’ee irra barbaadee

Isa tokko dagatee tokko guutinnaa laataa

Jedhees obsaan eeggadhee imaanaa durii qaataa

Akka leencaas xirqaanee akka fardaas himimsee

Kan na dhadga’u dhabeen ittan dhiise callise

Sanamoo kanan jedha isaaniimoo isinii

Dhibeen keenya maaluma maaf dhibe jijjiiramnii

Attamiin naaf guutamaa dheebuunkoo waggaa kumaa

Abdiin kutadheem dhiiroo sunis kunis tokkuma

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

********************************************************************************

Murxuxxee

Erga baatee turte waggaas lakkoofsiftee

Akka baateen hafte guddaa nayaachiftee

Firaafi halagaa addaan baasi jedheen

Furguggiseen gale dhimma baasti se’een

Erga naharkaa baatee nattis hindeebinee

Garuu abdii kutadhee anis hin callifnee

Waaqaaf lafa gidduu balal’aa ooltee

Utuu bu’aa hinbuusiin anatti deebite

Murxuxxee ha’anii rukuttee hubatuu
Darbanii deebinaan isa maal komatuu?

Ajjeesee,madeessee hordoffin mil’atuu
Darbannaa murteessa,gombisuu takkatuu

Murxuxxeenkoo gootaa komachuus nan dhiisa

Boojuu guuree galeen gaaf tokko dhiichisaa

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

The Bloody Career of Gayle Smith: Obama’s Quiet Consigliere

by THOMAS C. MOUNTAIN

Gayle Smith who served in the Clinton Administration with Susan Rice is today serving as a special assistant to President Obama and Senior Director for Development and Democracy at the U.S. National Security Council. She was one of dictator Meles Zenawi’s “skirted friends” and his booster. She was also a Confidante of the TPLF Tigrean leadership, according to Peter Rosenblum (2002), and that she spent “the decade of the 1980s as the liaison between the CIA and Meles Zenawi”. We can tell who is echoing behind PM Hailemariam Desalegn’s empty regime change rhetoric Read more at http://www.tesfanews.net/obamas-quiet-consigliere-gayle-who/#ZueZ7I3eWXUbBIPK.99

August 28, 2014 (Counter Punch) — Gayle Smith who served in the Clinton Administration with Susan Rice is today serving as a special assistant to President Obama and Senior Director for Development and Democracy at the U.S. National Security Council. She was one of dictator Meles Zenawi’s “skirted friends” and his booster. She was also a Confidante of the TPLF Tigrean leadership, according to Peter Rosenblum (2002), and that she spent “the decade of the 1980s as the liaison between the CIA and Meles Zenawi”. We can tell who is echoing behind PM Hailemariam Desalegn’s empty regime change rhetoric

Gayle who? Obama’s quiet consigliere Gayle Smith is rarely in the public eye and seems to prefer it that way. At least most of the time, so when she mounted the podium to deliver a eulogy at the funeral for Ethiopia’s late, genocidal strongman Meles Zenawi in Addis Ababa in 2012 I stopped what I was doing and started paying attention.

Obama’s Special Assistant and Senior Director at the  National Security Council spoke fondly of her self described 30+ years of friendship with Meles Zenawi going back to their days together in the trenches of the Ethiopian and Eritrean resistance to the Soviet backed Mengistu regime and the great droughts of the early-mid 1980’s.

This consigliere knows what getting down and dirty really means, having served her time literally,“in the trenches” of one fo the more nasty independence struggles/civil wars the 20th Century was to endure. Of course in those days she was an “award winning journalist”, at least until the war ended with Eritrean independence and the overthrow of the Mengistu regime in 1991.

A dramatic career change saw her phenomenal rise to become Chief of Staff for the US Agency for International Development (USAID) three years later in 1994.

In just 3 years transforming from “award winning journalist” to Chief of Staff of what has for decades been known as USCIA. As in USAID, recently caught red handed in the  scandal in Cuba using anti AIDS programs to try and destabilize Cuban society.

Than in 1998, just in time to see the launch of the next round of Ethiopian invasions of its neighbors, she turns up as the head of African affairs at the National Security Council, then headed by Anthony Lake, today the boss of UNICEF.

Then Gore lost to Bush in the 2000 Presidential election and Gayle who? seamlessly transitioned into civilian life, landing a juicy spot at a neo-liberal ngo next door to power in Washington D.C. She soon launched the “Enough Project” infamous for its fabrications about the conflict in Dafur.

She then took up with a rising star in the Democratic Party, one Barack Obama, endowed at the time with the nickname “Senator Slither” by the late Alexander Cockburn. Gayle Smith brought on board Susan Rice, the god daughter of former Secretary of State Madeline Albright, for whomGayle who? had become a big sister/mentor to during Ms. Rice’s rookie days as Under Secretary of State for African Affairs under Bill Clinton in the mid 1990’s. They along with Tony Lake made up the senior triumvant of the foreign policy capos in the 2008 Obama campaign for President.

Today Gayle who? occupies an office close to her Godfather, Barack Obama in the White House, avoiding the sunlight and dispensing very dubious council considering the desperate shape the USA has been finding itself in matters of world affairs. Where she will end up if Queen Hillary is restored to the Presidential throne in 2016 remains to be seen but if history is to be the judge it seems that the heady days of sitting on top of the worlds sole superpower are gone forever. Though one must never forget that a stricken, cornered beast is at its most dangerous and who knows what new wars will be launched based in part on advice given by Obama’s quiet consigliere, Gayle Smith.

Thomas C. Mountain has been living and reporting from Eritrea since 2006 and can be reached at thomascmountain at g mail dot com.

Sources: counterpunch.com, tesfanews.com

OMN: Oduu Hagayya 28, 2014

OMN: Oduu Hagayya 28, 2014: http://youtu.be/q4U9fuVbOpw

Oral statement, Human Rights Council, 19 June 2014

August 27, 2014

Fleeing from abuse in Ethiopia and seeking refuge in Kenya, Djibouti, Somaliland, South Africa and Egypt, 187 refugees have described in detail, during hour-long interviews how they and their close families were persecuted.[1]

Nearly all reported arbitrary detention of relatives and 126 were themselves detained. Over half of those interviewed (95 – 51%) had been tortured, which amounted to 75% of former detainees. Rarely do refugee populations report experiencing torture to this extent.

Rape was reported by 25% of women/girl refugees (21 of 85). Just over half of women/girl refugees who had been detained (41) were raped in detention, almost always repeatedly and by more than one officer, and sometimes by up to eight at a time.

Refugees reported 87 disappearances in detention, of whom 69 were first degree relatives – parents, children, siblings or spouses.

Extra-judicial killings of those whom refugees were able to name – friends, neighbours, relatives or co-detainees – were reported of 372 individuals, 84 of whom were first degree relatives.

There are more than 250,000 Oromo refugees in the world. If only one tenth of that number has experienced the intensity of abuse meted out to the interviewees in Africa, hundreds of thousands of detentions without trial, at least 50,000 political killings, over 11,000 disappearances and over 6000 cases of rape by members of the security forces can be assumed to have taken place in Ethiopia since 1992.

While Ethiopia has enjoyed favoured aid status and millions of it population have remained dependent on food aid, its oppressive policies have stifled pluralism and denied more than a fraction of democratic space to opposition groups. It has one of the most sophisticated security and surveillance systems in Africa and maintains a large, well-equipped army and air-force.

Despite ongoing food-dependency, more than one million hectares of arable land has been leased to foreign investors growing for foreign markets while hundreds of thousands of local farmers have been evicted from their land.

[1] http://www.oromo.org/osg/Report_46.pdf; http://www.oromo.org/osg/pr47.pdf; http://www.oromo.org/OSG/pr_48.pdf; http://www.oromo.org/OSG/pr_49.pdf; 26 Oromo refugees were interviewed by OSG in Cairo, 20-29 May 2013.  Report is in preparation.

http://youtu.be/Ud7VtMllabE

http://youtu.be/FdghOdC2krE

ኢትዮጵያ
አነጋጋሪው የዪኒቨርስቲ ተማሪዎች የፖሊሲ ስልጠና
ተማሪዎችና የፖለቲካ ተቋዋሚ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ፖሊሲ ላይ ያተኮረው ለከፍተኛ ትምሕርት ተቋማት ተማሪዎች የሚሰጠውሥልጠና ከጥሪው አንስቶ በግዳጅ የሚካሄድ መሆኑን ነው የሚናገሩት የኢትዮጵያ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የሁለት ሳምንታት የፖሊሲ ስልጠና ላይ መሆናቸውን መንግስት አስታውቋል ።

ነሐሴ 20 የተጀመረው ይኽው ስልጠና ተማሪዎች በግዳጅ የሚሳተፉበት መሆኑን አንዳንድ ተማሪዎችና ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይናገራሉ ።መንግሥት ግን ይህን ያስተባብላል ።
ተማሪዎችና የፖለቲካ ተቋዋሚ ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ፖሊሲ ላይ ያተኮረው ለከፍተኛ ትምሕርት ተቋማት ተማሪዎች የሚሰጠውሥልጠና ከጥሪው አንስቶ በግዳጅ የሚካሄድ መሆኑን ነው የሚናገሩት ። በተለይ በስልጠናው የማይሳተፉ ተማሪዎች በመጪው አመት የትምህርት እድል እንደማያገኙ ይገልፃሉ ።ከዚህ በተጨማሪ የትምህርት ነጻነትና ፖለቲካዊ ሰበካ በመርህ ደረጃ አብረው የማይሄዱ ሆኖ እያለ ተማሪዎችም ይህን አስመልክቶ ቅሬታቸውን እንዳያሰሙ ተቃውሞ እንደገጠማቸው ነው የሚገልፁት ። በትምህርት ላይ ሳሉ የኢህአዴግ አባል የሆኑ ተማሪዎች በኩል መመዝገባቸውንና የስልጠና ቅጽ መሙላታቸውን በስልጠናው የሚሳተፉ ተማሪዎች ይናገራሉ።ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የስልጠናውን አጀንዳዎች ያብራራል።
ካሁን ቀደም ምላሽ ያላገኘው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጥያቄ በቅድሚያ ምላሽ ሊሰጥበት ይገባል የሚል ተቃውሞ መነሳቱን ይኽው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ተናግሯል። ተማሪው ስልጠና የሚሰጥባቸው አካባቢዎች በፌዴራል ፖሊስ መከበባቸውንና ተማሪዎች ከቅጥር ግቢው መውጣት መከልከላቸውንም ገልጿል። ተማሪው እንዳለው በስልጠናው የሚሳተፉ ተማሪዎች የተሰጣቸውን የስልጠና ሰነድ በማቃጠል ተቃውሟቸውን አሰምተዋል።
ካልተመዘገቡና ካልተሳተፉ በመጪው አመት በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጀመሩትን ትምህርት ለመቀጠል እንደማይችሉም ጨምረው ተናግረዋል።

ተቃዋሚው የፖለቲካ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ ባለፈው ሳምንት ይህን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በስልጠና አመካኝቶ የራሱን አስተሳሰብና ርዕዮተ ዓለም በተማሪዎች ላይ እየጫነ መሆኑን አስታውቋል።የፓርቲው ምክትል ሊቀ-መንበር አቶ ስለሺ ፈይሳ ስልጠናውን አስመልክቶ በሰጡት አስተያየት የትምህርት ተቋማት ከፖለቲካ ጫና ነፃ መሆን እንዳለባቸው ይናገራሉ።እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ አገሪቱ ካለችበት አስቸጋሪ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አኳያ ይህን አይነት ስልጠና ትልቅ ወጪ የሚጠይቅ ስለሆነ ከየትኛው በጀት ተወስዶ እየተካሄደ መሆኑ ግልጽ ስላልሆነ ሃብት ማባከን ነው ።
መንግስት በበኩል ሥልጠናው በግዳጅ የሚስጥ እንዳልሆነና የትምህርት ነጻነትን እንደማይጋፋ ነው ያስታወቀው ። በአምቦ፤ ወለጋ፤መዳወላቡና ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች ተቃውሞዎች አሉ ቢባልም አቶ ሬድዋን ሁሴን ግን የፖሊሲ ስልጠናው ያለምንም እንከን እየተካሄደ መሆኑን ይናገራሉ።
በአሁኑ ወቅት በሃገሪቱ ባሉ ከ30 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ከስምንት መቶ ሺ በላይ ተማሪዎች በስልጠናው እንደሚሳተፉ ተገልጿል ።
መርጋ ዮናስ
ነጋሽ መሐመድ

VOA

Handaara galaana Tripoolii keessatti dhuma torban darbee bidruun humnaan ol nama feete garagaltee namnii hedduun dhumuun gabaafamee jira. Dhaabnii baqatootaa kan Tokkummaa Mootummotaa akka gabaaseetti Jimaata darbe Bidiruun yoo xiqqaate namoota 270 ta’an feete galaana keessatti garagaltee namoonni 19 balaa kana irraa lubbuun hafan.

Waardiyyaan handaara galaana Libiyaa eegu immoo reeffa nama 100 argatee jira. kanneen hafan bishaaniin nyaataman sodaa jedhuutu jira. Guyyuma sanbataa fi Dilbata kana bidiruun namni hedduminaan irratti fe’ame kan biraa lama achuuma galaana Libiyaa keessatti liqimsamuun gabaafamee jira.

Dhibba hedduun humnootii handaara galaana xaaliyaanii eegan fi humna galaana biyyattiin kan baraarfaman yoo ta’u Doniin daldaltotaa iddoo san turtees birmattee jirti. Dubbi himtuun UNHCR Melisaa Fleeming haalli nageenya iddoo sanaa hammaataa deemuu fi kunis namoota seeraan ala nama deddebisan lakkofsaan akka dabalan taasise jedhu.

Jaarmayaan godaantootaa kan addunyaa ykn IOM akka jedhutti uummata kuma 100 caalaatu waggaa kana galaana irraan xaaliyaanii dhaqqabe. kun isa bara darbee irraa dachaa sadii dabale. Biyyonni lameen uummanni hedduminaan keessaa baqatu Ertraa fi Siriyaa ta’un ibsamee jira.

Gabaasa Guutuu caqasaa

Hagayya 27, 2013 FDG Itti Fufeen ” Diiga Keenyaan Oromiya Ni Bilisoomsina” Jedhu Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa. Loltooti Wayyaanee Meeshaan,Barattooti Ammoo Harkaan Walitti Seenaniiru.

http://youtu.be/PhgBuRdvsg0

ETHIOPIA: Arrests and Detentions of Oromo Students Continued

HRLHA Logo2

While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromia following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. The renewed violence by government forces against Oromo nationals started particularly following what was termed as “Lenjii Siyaasaa” (literally meaning “political training”) that has targeted Oromo Students of higher educational institutions and has been going on in the past two weeks in different parts of Oromia.

Although the agendum for the “Political Training” was said to be “the unity of the country,” it instead has become an opportunity of carrying out further screenings and arrests of students, as around 100 more students have so far been arrested from Ambo University campuses alone and sent to a remote, isolated military camp called Sanqalle, leaving families and friends in fear in regards to the safety and well-being of the students in particular, not to mention the disruption of their studies. The arrests were made following the students’ protest of their confinement into the campuses during this so call “Political Trianing,” and the demand that the killers of their fellow students be brought to justice prior to discussing “unity.” Also, five students of Wallaga University, from among those who were gathered for the same purpose of “Political Training,” were kidnapped on the 22nd of August 2014, and taken away in a vehicle with plate number 4866 ET; and their whereabouts are not known since then. HRLHA correspondents have also traced another fresh arrests and detentions of around 100 Oromo nationals in a small town called Elemo, Doranni District in the Illu Abba Borra Zone. It took place on the 14th of August 2014; and Waqtole Garbe, Sisay Amana, Tiiqii Supha, Ittana Daggafa, Badiru Basha, Kamal Zaalii, Rashiid Abdu, Zetuna Waaqoo, Daggafa Tolee, Adam Ligdii, Indush Mangistu, Dibbeessa Libaan, and Ofete Jifar were a few among those detainees in Elemo Prison.

More worrisome and frustrating is agents of the federal government’s interference with regional and local judicial systems. More than one hundred students and other Oromo nationals, from among the thousands who were detained following the April-May nationwide protest, have been granted bails in local courts of the regional government of Oromia. These include 64 detainees in Dembi Dollo/Qellem, 10 in Ambo, 40 in Sibu-Sire and Digga District. But, all the court decisions were overruled by political officials representing the federal government. The Dembi Dollo/Qellem detainees in particular were granted bails four times, only to be turned down by political officials all the four rounds. On the other hand, there have been some cases in which prison terms ranging from six months to a year-and-half were imposed on the Oromo detainees, not in courts, but by those representatives of the federal government. Also, some independent lawyers complain that they were threatened by officials from the ruling party; and, as a result, refraining from representing the Oromo detainees. Usual as it has been in the past fifteen or so years, this case of interfering with and disobeying court rulings indicates that the case of these most recent Oromo detainees is purely political.

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) calls upon the Ethiopian Government to refrain from harassing and intimidating students through such extra-judicial means as killings, arrests and detentions, and denials of justice after detention; and instead, facilitate conducive teaching-learning environments. HRLHA also calls upon the Ethiopian Government to unconditionally release the detained Oromo students and other nationals; and, as requested by their fellow students, bring to justice the killers of innocent and peaceful protestors during the April-May crackdown.

BACKGROUNDS:
The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) has reported (May 1st and 13th, 2014, urgent actions, HumanRightsLeague.com) on the heavy-handed crackdown of the Ethiopian Federal Government’s Agazi Special Squad and the resultant extra-judicial killings of 34 (thirty-four) Oromo nationals; and the arrests and detentions of hundreds of others.

Although the brutalities of the armed squad and the resultant fatalities happened to be very high in Ambo Town, the peaceful protests by Oromo students of different universities and faculties have been taking place in April and May in various towns and cities of Oromia, including Diredawa and Adama in eastern Oromia, as well as Jimma, Mettu, Naqamte, Gimbi, and Dambidollo in western Oromia.

The Oromo students of universities and colleges in different parts of the regional state of Oromia took to the streets for peaceful demonstrations in protest to the decision passed by the Federal EPRDF/TPLF-led Government to expand the city of Finfinnee/Addis Ababa by uprooting and displacing hundreds of thousands of Oromos from all sorts of livelihoods, and annexing about 36 surrounding towns of Oromia, the ultimate goal of which is claimed to be redrawing the map of the Oromia Region. The federal annexation plan, which was termed as “The Integrated Development Master Plan,” is said to be covering the towns of Dukem, Gelan, Legetafo, Sendafa, Sululta, Burayu, Holeta, Sebeta, and others, stretching the boundary of Finfinne/Addis Ababa to about 1.1-million hectares – an area of 20 times its current size.

Please direct your concerns to:

• His Excellency, Mr. Haila Mariam Dessalegn, Prime Minister of Ethiopia P.O.Box – 1031 Addis Ababa Telephone – +251 155 20 44; +251 111 32 41 Fax – +251 155 20 30 , +251 15520

• Office of the President of Oromiya Regional State Telephone – 0115510455 • Office of the Ministry of Justice of Ethiopia PO Box 1370, Addis Ababa, Ethiopia Fax: +251 11 5517775; +251 11 5520874 Email: ministry-justice@telecom.net.et

• UNESCO Headquarters Paris. 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France 1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 France General phone: +33 (0)1 45 68 10 00 http://www.unesco.org

• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)- Africa Department 7 place Fontenoy,75352 Paris 07 SP France General phone: +33 (0)1 45 68 10 00 Website: http://www.unesco.org/new/en/africa-department/

• UNESCO AFRICA RIGIONAL OFFICE MR.JOSEPH NGU Director

• UNESCO Office in Abuja Mail: j.ngu@unesco.org Tel: +251 11 5445284 Fax: +251 11 5514936

• Office of the UN High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva 1211 Geneva 10, Switzerland Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters) E-mail: tb-petitions@ohchr.org this e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Office of the UNHCR Telephone: 41 22 739 8111 Fax: 41 22 739 7377 Po Box: 2500 Geneva, Switzerland.

• African Commission on Human and Peoples‘ Rights (ACHPR) 48 Kairaba Avenue, P.O.Box 673, Banjul, The Gambia. Tel: (220) 4392 962 , 4372070, 4377721 – 23 Fax: (220) 4390 764 E-mail: achpr@achpr.org

• Office of the Commissioner for Human Rights

• Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex, FRANCE + 33 (0)3 88 41 34 21 + 33 (0)3 90 21 50 53

• U.S. Department of State Laura Hruby Ethiopia Desk Officer U.S. State Department HrubyLP@state.gov Tel: (202) 647-6473 • Amnesty International – London Claire Beston Claire Beston” <claire.beston@amnesty.org>,

• Human Rights Watch Felix Horne “Felix Horne” hornef@hrw.org.

Ethiopia considers devaluing currency

Africa
ETHIOPIA – Ethiopia says it’s considering the World Bank’s suggestion to devalue its currency, the Birr, but government says it want to minimise the impact on the wider economy.
 
In July, the World Bank released its third economic report on Ethiopia and advised the country to devalue its currency.
 
The global lender argues that Ethiopia’s Birr is overvalued and that the country would benefit from making the move, but it wouldn’t be the first time for Ethiopia. 
 
In 2010, the government devalued the Birr by ten percent – and by 20 percent the year after; all in line with the country’s Growth and Transformation Plan.
 
But since then the Birr has strengthened in real terms, by more than 50 percent, currently standing at 19 to the US dollar.

Ethiopian clashes blamed for spate of killings in Garissa

BY KIPCHUMBA SOME Updated Monday, August 25th 2014 at 18:29 GMT +3

GARISSA COUNTY: On the afternoon of June 9, an unlikely incident in Garrissa helped to reveal the faces and reasons behind a spate of mysterious killings that have rocked the county. That afternoon, a man approached Hassan Yusuf Intabur in his shop on Guled Street in Garissa Town, pulled out a gun concealed in his right hip, and shot him in the head. The gunman then pumped seven more rounds into Intabur’s body until his gun jammed. When this happened, members of the public who had taken cover spotted an opportunity to apprehend the suspect. But the attacker had another weapon. From a plastic paper bag he was carrying, he fished out a grenade, removed the pin and hurled it towards the crowd that was surging towards him. However, his backup failed him, too. The grenade landed softly in the soil, and failed to detonate. With nothing left to thwart the mob, the attacker took off on foot, with wananchi hot on his heels. There was pandemonium in the town as the crowd pursued the attacker who, though fleet-footed, seemed a stranger to the town since he did not know seem to know where to escape to. They eventually caught up with him, tackled him to the ground, and gave him a thorough beating before the police arrived to save him from imminent death. With his capture, the police achieved a rare breakthrough in solving a string of killings that had rocked Garrisa since June. Furthermore, the breakthrough uncovered a vicious war of attrition being fought by the Ethiopian government against one of its secessionist movements. Garissa, a small sand-swept town 350 kilometres east of Nairobi, had become the unlikely hunting ground for Addis Ababa’s special forces against the separatists. When questioned by the police, the attacker, who neither spoke English nor Kiswahili, identified himself through an interpreter as Abdirahman Mohammed Hajir, a chief inspector of police in the Somali regional government of Ethiopia. This is a southern part of Ethiopia dominated by ethnic Somalis. A rebel movement from the area has been fighting to secede from Ethiopia since 1984. The region is also alternately known as Ogaden, or Western Somalia, and the main rebel group is the Ogaden National Liberation Front ( ONLF).
Read more at: http://www.standardmedia.co.ke/thecounties/article/2000132638/ethiopian-clashes-blamed-for-spate-of-killings-in-garissa

http://youtu.be/IASo0eT_qvI

http://youtu.be/J9CpxgNTPts

http://qeerroo.org/2014/08/25/breaking-news-abmbo-waraanni-agaazii-barattoota-oromoo-53-irratti-miidhaa-guddaa-geessisuun-isaa-daran-fdg-jabeesse/

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/amharic/highlight/page/id/356685/t/Interview-with-Tsegaye-Regassa-Ararssa-%E2%80%93-Pt-1/

http://youtu.be/xRsD5FXDtbc

http://youtu.be/MVBnWiDU79U

OMN: ODUU HAGAYYA 22, 2014

Peoples under Threat 2014

EMBARGO: 00.01 (GMT+1) 29 APRIL 2014

Quick links

Introduction
Major risers since 2013
Peoples most under threat – highest rated countries 2014 

Read the global press release, as well as press releases for Africa, Asia and Europe
Download the full Peoples under Threat table and briefing
Visit the new Peoples under Threat online map
View a photo story and film in the Minority Voices Newsroom
#PUT14

http://www.minorityrights.org/download.php?id=1354

Introduction

PUT Logo

Peoples under Threat is Minority Rights Group’s annual authoritative rankings table which highlights those countries around the world where the risk of mass killing is greatest.

Peoples under Threat is created by compiling data on the known antecedents to genocide or mass political killing. While the individual indicators describe the current situation – what is happening – the index as a whole seeks to predict what may happen.

As an early warning tool, Peoples under Threat has been widely used by UN officials and other human rights and conflict prevention practitioners. Almost all the significant episodes of civilian killing that occurred over the last year took place in countries which were near the top of, or major risers in, 2013’s Peoples under Threat table.
^top

New online map shows Middle East, Africa states dominate Peoples under Threat 2014 survey on risk of mass killing  

Syria, Democratic Republic of Congo, Yemen, South Sudan, Central African Republic and Egypt are among the most significant risers in this year’s Peoples under Threat index.

‘A number of states which rose prominently in the index over the last two years – including South Sudan, the Central African Republic and Syria – have subsequently faced episodes of extreme ethnic or sectarian violence,’ says Mark Lattimer, MRG’s Executive Director. ‘The 2014 release of Peoples under Threat analysis shows that the risk in those states remains critical – but also that threat levels have risen in other states.’

The Peoples under Threat survey seeks to identify those peoples or groups that are most under threat of genocide, mass killing or other systematic violent repression in 2014, and for the first time is being launched today by MRG as an online map. Read more… 

Major risers since 2013

Rank Rise in rank since 2013 Country Group Total
3 3 Syria Political targets, Shi’a/Alawites, Assyrians, Kurds, Palestinians 21.61
4 4 Dem. Rep. of the Congo Hema and Lendu, Hutu, Luba, Lunda, Tutsi/Banyamulenge, Batwa/Bambuti, other groups  20.98
10 1 Yemen Zaydi Shi’a, ‘Akhdam’, Southerners 18.58
12 2 South Sudan Murle, Nuer, Dinka, Anuak, Jie, Kachipo 17.71
14 3 Central African Republic Muslims, Christians, Kaba (Sara), Mboum, Mbororo, Gula, Aka 15.88
17 8 Mali Tuaregs, Arabs, Maure, and others in the north 15.47
23 33 Egypt Copts, Shi’a, Bahá’ís, Nubians, Bedouin 14.12
30 6 Turkey Kurds, Alevis, Roma, Armenians and other Christians 12.86
40 18 Guinea Bissau Balanta, Fula (Fulani), Manjaco, Mandinga, Papel, Ejamat (Felupe), Jola (Diola), Susu, Cape Verdeans 12.10
60 New entry Ukraine

Tatars, Krymchak and Karaites in Crimea; Russians, Hungarians, Moldovans and other national minorities

10.91

Download the full Peoples under Threat table as a PDF file

 ^top

Peoples most under threat – highest rated countries 2014

Rank Country Group Total
1 Somalia Minorities incl. Bantu, Benadiri and ‘caste’ groups (Gabooye etc.); clan members at risk in fighting incl. Hawiye, Darod, etc. 23.34
2 Sudan Fur, Zaghawa, Massalit and others in Darfur; Ngok Dinka, Nuba, Beja 21.63
3 Syria

Political targets, Shi’a/Alawites, Christians, Kurds, Palestinians

21.61
4

Dem. Rep of the Congo

Hema and Lendu, Hutu, Luba, Lunda, Tutsi/Banyamulenge, Batwa/Bambuti, other groups

20.98
5

Afghanistan

Hazara, Pashtun, Tajiks, Uzbeks, Turkmen, Baluchis

20.96
6

Iraq

Shi’a, Sunnis, Kurds, Turkmen, Christians, Mandaeans, Yezidis, Shabak, Faili Kurds, Bahá’ís, Palestinians 20.67
7

Pakistan

Shi’a (incl. Hazara), Ahmadiyya, Hindus and other religious minorities; Baluchis, Mohhajirs, Pashtun, Sindhis

20.49
8

Burma/Myanmar

Kachin, Karenni, Karen, Mons, Rakhine, Rohingyas, Shan, Chin (Zomis), Wa

19.69
9 Ethiopia Anuak, Afars, Oromo, Somalis, smaller minorities 19.18
10 Yemen Zaydi Shi’a, ‘Akhdam’, Southerners 18.58

Download the full Peoples under Threat table as a PDF file

- See more at: http://www.minorityrights.org/12369/peoples-under-threat/peoples-under-threat-2014.html?utm_source=newsletter0814&utm_medium=email&utm_campaign=bulletin#sthash.CszKg6Tg.dpuf

Oromummaan Raayyaa Seenaa Tahee Akka Hin Hafne ! Iyyaa ! Iyya Dabarsaa !!!

 

“የራያ ሕዝብ የማንነት ጥያቄ እና

የማዕከላዊ መንግስታት ምላሽ

ከአፄ ዮሐንስ ፬ኛ እስከ ኢህአደግ”

Kitaaba Alamuu Kaasaa Rattaa fi Siisaay Mangistee Addisuutiin barreeffame.

 

Kitaabni kun gara waggaa tokkoo dura ‘Amaarinyaa’dhaan barreeffamee kan maxxanfame oggaa tahu, waa’ee gaaffii eenyummaa fi mirgaa kan ummata Raayyaa ibsuu irratti kan hundaawee dha akka mata-dureen isaa jedhutti.        Mata-dureen isaa kan “Gaaffii eenyummaa ummata Raayyaa fi deebisaa mootummoota Waaltaa,  Atsee Yohaannis IV irraa hanga Wayyaaneetti” jedhu kun qalbii koo waan harkiseefin barbaadee dubbise. Ergan dubbisee booda gaarummaa ykn. mishooma isaa qofa osoo hin taane akka hammeenya isaattis waanin ilaale/hubadhe waan jiruufin yaada kana namoota waliin qooddachuun hin hammaatu jedhee waan kana barreessaa jira. Yaada natti bule ykn. hubannaa kiyya ibsuu dura, warri barruu kiyya kana dubbisuuf carraa argattan kitaabichas barbaaddanii akka dubbistanin isin yaadachiisa.

 

 1. Cuunfaa qabiyyee kitaabichaa keessaa jajjaboon:
 • Lafa Oromoon Raayyaa amma irra qubatee jiru kana osoo Oromoon dhaqee hin qabatin dura ummatootni biraa kan Doobbaa, Qadaa, Angoot jedhaman akka turanii fi waa’ee eenyummaa ummatoota sanaa ilaalchisee hanga ammaatti wanti guddoo beekamu kan hin jirre tahuu,
 • Oromoon naannoo sanatti babal’atee dhuunfachuu kan danda’e lola/weerara Ahmad bitaachaa booda carraa argatetti dhimma bahee akka tahe,
 • Oromoon erga achi gahee sirna bulchiinsa isaa (Sirna Gadaa) naannichatti gadi dhaabee ummata naannichaa illee fudhachiisee booda ummatni duraan achi ture gara Oromummaatti jijjiiramaa deemuu isaa,
 • Haa tahu malee booda keessa ol’aantummaa gama siyaasaa fi waraanaa naannichatti Amaarotaa fi Tigirootni qaban irraa kan ka’e Aadaa fi Afaan ummatoota kana lamaaniitiin dhuunfatamaa dhufuu. Akkasis tahee (Afaanota Amaaraa, Tigiree, Oromoo fi Agawuu dubbachaatuma) Raayyummaa akka eenyummaa walootti dagaagfachaa dhufuu,
 • Atsee Yohaannis IV irraa jalqabee moototaa fi mootummoota Itoophiyaatiin hammeenyi gurguddaan ummata kana irratti raaw’atamaa turuu fi gootummaa ol’aanaa ummatichi of ittisuudhaan agarsiisaa jiraate,
 • Maayyii kana (haala amma keessa jiramutti) ummatni kun eenyummaa “Raayya” jedhamuun ala eenyummaa biraa kan hin qabne ykn. qabaachuus hin dandeenyee fi hin feenes tahuu isaa,
 • Yeroo ammaa ummatni kun fedhii isaatiin ala bakka lamatti addaan qoodamee bulchiinsa naannoo Tigiraayii fi Amaaraa jalatti bulfamaa kan jiru oggaa tahu, warra Tigiray jalatti bulan keessaa warri Amaarinyaan “Afaan dhalootaa isaanii” tahe mirga Afaan ofiitiin (Amaarinyaadhaan) barachuu dhorkamuu. Warri Tigirinyaa dubbatanis Tigirinyaan isaanii “Tigirinyaa Raayyaa” ykn. “የራያ ትግርኛ” jedhamee waan duraa tuffatamuuf manneen hojii mootummaa bakkoota akka mana seeraatti akka fedhanitti ittiin tajaajilamuuf kan rakkatan tahuu. Walumaagala eenyummaa kan isaanii hin tahin (kal’oo Tigirummaa) dirqamanii akka uffataniif irratti hojjetamaa jiraachuu,
 • Kanaafuu, “Raayya” jedhamee akka Saba addaatti (Oromoos tahe saba kamuu wajjin hidhata kan hin qabne) kophaatti bahee mirga naannoo ofiitti ofiin of bulchuu (Autonomy) akka falmatuu fi qabsoon inni amma dura yeroo adda addaatti gochaa turee fi ammas gaaffii fi fedhiin isaa akeekuma kanaaf akka tahe ibsuutu yaalame kitaabicha keessatti. Ummata Raayyaatiif mirga kana dhugoomsuuf, akkaataan ummatni Silxee waggoota muraasa dura itti falmatee “Nuti Silxee malee Guraagee miti.” jechuudhaan ‘Referendum’ gaggeeffatee milkaawes akka fakkeenya hordofamuu qabuutti akeekame.

 

 1. Gaarummaa kitaaba kanaa:

Hanga ammaatti waa’een Oromoo Raayyaa addatti bifa hangana bal’aa taheen kan barreeffame waan hin jirreef (jabinaa fi laafina, tolinaa fi hammina, dhugaa fi soba ….kkf. isaa secca’anii adda baasuudhaan wayyeessuu qorattoota seenaa Oromootiif dhiisnee) duuchaadhumatti barreessitootni kitaaba kanaa hojii itti dadhabanii bifa kanaan dhiheessan kanaaf galateeffatamuu qabu kan jedhu yaada dhuunfaa kiyyaa ti.

 

 1. Akka dogoggoraa, hanqinaa ykn. hammeenyaatti kanin ilaale:

Kitaabicha keessatti bal’inaan kan mul’atu (maqaan lafootaa fi moggaasni waan adda addaa, maqaan namoota qooda mumul’ataa qabaachuudhaan maqaan isaanii dhahamuu hundi, akkasumas sirni bulchiinsa aadaa kan naannichatti har’a illee hojii irra oolaa jiru) Oromummaan ummatichaa gaaffii jala kan hin galin tahuu kan mirkaneessu tahu illee, barreessitootni ummata kanaan Oromoo, Amaara, ykn. Tigiree jechuun hin danda’amu jechuu filatan. Fakkeenya ummata Silxees hawwaniif. 

Doobbaan gosoota Oromoo bebbeekamoo keessaa tokko akka tahe barreessitootni kun ni wallaalu ykn. qorannoo gaggeessan keessatti iyyaafatanii addaan baafachuuf ni rakkatu jedhamee hin yaadamu. Haa tahu malee, duula daga deebifachuu Oromoon Jaarraa 16ffaa keessa gaggeesse sanaan dura naannoo sana Oromoon hin turre yaada jedhu seenaa dharaa/dogoggoraa ammaan dura ture dhugoomsuuf qofa Doobbaa akka ummata Oromoo hin tahiniitti dhiheessuuf akka yaalametu calaqqisa.

 

Gama kaaniin afaan guutanii “Ummata kanaaf eenyummaa Amaarummaatu malaaf” jechuu baatanis, dubbii Afaaniitiin sababsanii garri itti dagalchuuf yaalan gara Amaarummaatti akka tahe ni calaqqisa. Waa’ee mirgaa fi Oromummaa ummatichaa garuu ragaalee isaan walitti qabatan keessaa dhugaa dirreetti mul’atu kitaabicha keessatti argina malee yaadaa fi fedhii barreessitootaa irraa wanti kana ilaalchisee dhugaa bahamu ykn. falmamu hin mul’atu. Inumaayyuu eenyummaan Oromummaa Raayya keessaa gara dhumachuutti jira ykn. dhumateera gara jechuutti deemuuf kan ariifatan fakkaata. Kana jechuuf kan na dirqisiisu:

 • Akkuma kitaabicha keessatti bal’inaan ibsamettuu ummaticha keessatti Amaarummaan kan mul’atu Amaarinyaa dubbachuu qofaani. Afaan ammoo waggaa 100 ol bulchiinsa ol’aantummaan Amaaraa keessatti mirkanaawe jalatti buluuf dirqamuu irraa kan dhufe tahuu eenyu iyyuu haaluu hin danda’u.
 • Akkasuu tahee, Oromummaan ummaticha keessatti Amaarummaa caalaa dachaa meeqa bifa hedduudhaan of mul’isa.
 • Barreessitootni dhugaa kana hunda irra tarkaanfatanii Oromummaa ummatichaa caalaa Amaarummaa isaatiif (mirga Afaan dhalootaatti fayyadamuu maqaa jedhuun) quuqamuufii isaaniitu mul’ata.
 • Warra gara bulchiinsa Tigiraayitti cite irra dhiibbaa gahe malee warri gama bulchiinsa Amaaraatti cite maal keessa akka jirus wanti tuqame hin jiru.

 

 1. Kitaabicha ilaalchisee gaaffiileen deebii argachuu qaban?
 • Kun dubbii ykn. seenaa dhugaa akkaataa eenyummaanii fi fedhiin Oromoo Raayyaa har’a maal akka fakkaatu itti ibsamuun malee? Mirga Oromoo Raayyaa falmuu fi eenyummaa isaa kan dhugaa (Oromummaa) deebisee akka dagaagfatuu fi bilisummaa isaa gonfatu gochuutti waan gumaachu ni qabaa? Dhuguma Oromoon Raayyaa yeroo ammaa bifa kanaan of ibsaa?
 • Irreen of ittisuu fi mirga ofii kabajsiifachuu Oromoo Raayyaa miidhaa gabrummaa jaarraa tokkoo oliif jalatti rirriitameen laamsha’ee, fira/lammii birmatee dhaqqabuufis dhabnaan akka muka jigeetti qottoon itti danataa jiraa? Humnoota addaan qircachuuf qoodni koo ni xiqqaate jedhanii irratti wal qabaa jirantu jiruu?
 • Fedhii Siyaasaa namoota muraasaa (kan namootni murtaawoon bolola aangoo qaban dheebuu bahuuf bifa kanaan waa yaalaa jiraachuu agarsiisu) tahuu danda’aa?  
 • Imaammata diinota Oromummaa kan yeroo dheeraa, isa gurmuu Oromoo laaffisuu, wayyabummaa inni naannoo kanatti qabu xiqqeessaa fi dachii isaa itti dhiphisaa deemuu jedhu shaffisiisuuf jecha daba bilchinaan itti yaadamee dalagamaa jiru keessaa qabxii tokko tahuu danda’aa?

 

 1. Gama kaaniin dhimma Oromoo Raayyaa kanaan wal qabsiisnee kan nuti (Oromon) ofii fi wal gaafachuu qabnu:
 • ABO dabalatee gama jaarmayoota siyaasaa Oromootiin dubbii mirga Oromoo Raayyaa ilaalchisee maaltu dalagamaa ture/jira? Gahaatti dalagamee/dalagamaa jira jechuu dandeenyaa?
 • Kufaatii mootummaa Dargii booda Oromoon Raayyaa mirga eenyummaa ofii kan akka Afaanii fi Aadaa ofii dagaagfachuu akkamitti dhabe? Maaliif akkuma obboleeyyan isaa warra naannoo sanaa “በአማራ ክልል የኦሮሚያ ልዩ ዞን” “በትግራይ ክልል የኦሮሚያ ልዩ ዞን” (Naannoo Amaaraatti Zoonii Addaa Oromiyaa, Naannoo Tigiraayitti Zoonii Addaa Oromiyaa) jedhamuu illee dhabe? Maaltu yaalamee hanqate? Maaltu hin yaalamin hafe/dagatame?
 • Hayyootni seenaa Oromoo waa’ee seenaa Oromoo Raayyaa kana qoratanii ifa baasuu irratti hangam hojjetan? Ammas hangam hojjechuu danda’u?
 • Miidiyaaleen Oromoo walabni yeroo ammaa lakkoofsaan dabalaa jiran (Radio, TV, Websites, Barruulee…kkf.) kana irratti maal hojjechuu danda’u? bifa akkamiitiin qooda isaanii bahachuu danda’u?
 • Artistootni Oromoo hoo?
 • Walumaagala dhaloota haaraa Oromoo (kaa’imman har’aa) irraa maaltu eegama? Oromoon Oromiyaa guddoo isii Heeraan beekamtee jirtu keessa jirru mirga obboleeyyan keenya kan daangaa bulchiinsa alagaa keessatti bulfamuuf dirqamanii eenyummaa isaanii jijjiiruuf irratti dalagamaa jiruu (Oromoo Raayyaa) kaasnee gaafachuu hin dandeenyuu? Hariiroon/qunnamtiin nuu fi obboleeyyan keenya alagaadhaan marfamanii jiran sana gidduu jiru maal fakkaata? Akkamitti wayyeessina/cimsina?
 • Ilaalchi cimaan kennameefii bifa hedduudhaan irratti hin hojjetamu ykn. warraaqsi addaa dhimma kana irratti hin banamu taanaan, lakkuma umriin gabrummaa dabalaa deemuu fi guyyaan bilisummaa Oromoo fagaachaa deemuun eenyummaan Oromoo Raayyaa guyyaa irraa guyyaatti qal’achaa fi du’aa akka deemu hangam hubanna?   

Walumaagala Oromoon Raayyaa kan kaleessa gootummaa fi dandeeytii lolaa inni qabu diinaa fi firris quudheefii ragaa bahaafii ture sun, tuutni akka gurmuu kanniisaatti waliin duulee daga hedduu dhuunfata diinaa jalaa bilisoomsuudhaan harka Oromootti deebise sun, warri dachii gabbattuu irra qubatuu fi horii/loon gaanfa doobbaa horsiifatuun beekamu sun, har’a Oromummaan isaanii gaaffii jala akka galu taasifamee haala kana fakkaatu (kan yaaddoo fi gaaffii hedduu namatti bulchu) keessa jiraachuun isaanii hedduu garaa nama booressa.  

 

 1. Maaltu mala?

Qabsoo bilisumaa Oromoo qindeessanii itichuudhaan daandii ifaa irra kaa’anii sadarkaa har’aatiin gahuu keessatti kanneen qooda mumurteessaa kennan angafootni kaleessaa (keessattuu goototni wareegamtootni keenya) bara dukkana hamaa sana keessa taa’anii waa argan. Waan ofii argan sana nama kaanitti agarsiisuuf ammoo ofii isaanii dungoo tahanii dukkanicha ifatti jijjiiraniiru. Galata gootowwan sanaa! Dhalootni har’aa dukkana keessa hin jiru. Dabni Oromumaa irratti dalagamu hedduun ifa guyyaa (haala dhoksuun hin danda’amne keessatti) raaw’atamaa oola. Kanaaf dhaloota har’aatiif daba Oromummaa fi QBO irratti dalagamu arganii wal agarsiisuufis tahe mala ittiin dura dhaabbatanii fashalsan waliin qindeeffachuuf haalli jiru hanga kaleessaa dukkanaawaa fi ulfaataa miti. Itti beekuu, murteeffachuu, of kennuu fi gurmaawanii/ijaaramanii mala danda’amu hundaan irratti hojjechuu qofa gaafata.

 

Oromoon Saba Tokkicha kan Biyya Takkaa fi Hiree Tokko waliin qabu tahuu isaa hojiidhaan mirkaneessuun kan danda’amu, shira diinota keenyaa kan gurmuu Oromummaa laaffisuuf yeroo adda addaatti bifa gara garaatiin aggaamamu kamuu yeroodhaan qolatanii fashalsuudhaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu qofaan galma gaha.

 

Hayyootni Seenaa (keessattuu kanneen Seenaa Oromoo caalaatti qoratanii hubannoo wayyaa qabu jedhaman) dhimma kanaaf ilaalcha gahaa kennanii waa’ee Oromoo Raayyaa kan hanga amaatti beekamu gahaatti ibsuu fi kan si’achi qoratamee baramuu qabus qoratanii ifa baasuudhaan shira gurmuu Oromummaa laaffisuuf xaxamu fashalsuu keessatti qooda isaanii bahachuu akka qaban dhaammachuudhaanin barreeffama kiyya xumura.

 

Hub: Xiyyeeffannoon kiyya kitaabicha  irratti qofa osoo hin taane sanaan qabee walumaagala waa’ee Oromoo Raayyaa irratti jabeessinee akka yaadnu dha.

 

Malkaa Caffee  (malkaacaffee@gmail.com)

Hagayya 2014

http://youtu.be/N0coCW9bHtE

Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo ganama keessaa sa’atii 12:00 hiriira nagaa mormii sina Wayyaanee guddaa mooraa Yuunibarsiitii Amboo keessatti hiriiruun gara magaalaatti ba’uuf sagalee mirgii keenyaa nuuf haa kabajamu, gaaffii keenyaaf deebiin nuuf haa keennamu, Oromoo ajjeessuun, hidhuun, barnoota irraa arii’achuun, gara dabarsuun dhaabbachuu qaba, biyyaa keenyarratti, maaliif ajjeefamna, mootummaan kaleessa dhukaasee nu ajjeessuu har’a akkamitti walga’ii nu teesisuu danda’aa??? Master Plan Finfinnee guutummatti haqamuu qaba.

Gagma biraan ilmaan Oromoo Oromummaan hidhaman hiikamuu qabu, Oromummaan Yakka miti, qabeenya Oromoo gurguruun dhaabbachuu qaba. Mirgii Angoo siyaasaa qooddachuu uummata keenyaaf haa kabajamuu, Oromoon ofiin of bulchuu qaba, mirgii dimookiraasii nuuf haa kabajamuu, mirgii namoommaa nuuf haa kabajamuu,waraanaan doorsifamuun nurraa dhaabbachuu qaba jechuun sagaalee guddaadhaan barattootni gara Kumaatamaan lakkaawaman tilmaaman Yuunibarsiitii garaagaraa irraa barachaa turanii Godina Lixa Shawaa Aanaawwaan 18 fi bulchiinsaa magaalaa 3 irraa walitti qabaman hiriira guddaa gaggeessa
jiru.

Mootummaan Wayyaanee kaleessaa galgala mormii gootota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Amboo keessaatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuun humna waraanaa Agaazii jedhamuu barattootatti gadhiisuun barattoota doormii isaan keessa bulan irra adeemsisuun barattoota reebsisaa bule, barattootni hedduun madaa’anii hospitaala Amboo galani jiru. Magaalaan Amboo halkanii guyyaa raafama guddaa keessa jirti waraannii wayyaanee kun uummataa magaalaa keessa iyyaa barattoota dhaga’ee birmachaa jiruu reebaa bule, kun utuu kanaan jiruu goototni ilmaan Oromoo guyyaa har’aa ganamaa barii kana irraa eegaluun FDG haalaan qindaa’a ta’e itti kaasuun hiriiraa guddaan sagalee guddaan bilisummaa uummata Oromoof falmii dorgommii hin qabne gaggeessa jiru. Waraannii wayyaanee Agaazii jedhamuu humnaa ol bobbaafamee Mooraa Yuunibarsiitii keessatti gadi ittisuuf yaalii guddaa godhuyyuu ilmaan Oromoo soda tokko malee jala dhaabbachuun hiriiraan yeroo amma kana galma Yuunibarsiitiicha gara Magaalaa Ambootti baasuu irra sagalee dhaadannoo guddaa dhageessisa jiru.

- Qeerroo.org

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,788 other followers