Serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Irreechi Switzerland 2014 magaalaa Lausanne tti haala hedduu bareedaa ta’een guyyaa 27.09.2014 kabajamee ooleera. Odeeffannoo baldhinaan maxxansuuf rakkina Interneetii waan qabnuuf hamma rakkoo kana irra aannuu tti akka obsaan nu’eegdan kabajaan isin gaafa dha. Galatoomaa!

OromiaTimes

Irreecha 2014 VIIrreecha 2014 III

Guyyaan: 27.09.2014

Sa’a: 10:00 irraa kaasee hamma galgalaa tti

Bakki: Hora Ouchy, Lausanne, Switzerland

Uffata aadaa uffadhaa koottaa! Galatoomaa!

Koree Irreecha Oromoo Switzerland

Irreecha 2014 II

Irreecha 2014 Swiss

Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname

Fulbaana 22, 2014
Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ayyaanaa Irreechaa Birraa bara 2014 Hora Arsadii fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kabajamuuf jiruu ilaalchisuun Uummatni Oromoo nagaan akka kabajatuuf qophii fi enyummaa, tokkummaa fi jaalaala waliif qabu akka jabeeffatuuf ibsa qabxiijaha (6) qabudabarse.

Seenaa uummata Oromoo kessaatti ayyaanni guddaa fi kabajamaa keessaa tokko ayyaana irreechaati. Ayyaanni kun uummata Oromoo biratti Waggaa keessatti yeroo lama kabajama. Kunis Ayyaanaa Irreecha Birraa fi Ayyaana Irreecha Arfaasaa jedhamuun Ayyaana Oromoon kabajatudha. Ayyaanni Irreechaa waktii Birraa baroota dhufaa darbaa fi bittaa mootota fi mootummoota abbooti irree biyyaatti bitaa jiran biratti barrii Oromoon tole jedhee nagaan manaa ba’ee nagaan ayyaaneffatee, Irreeffatee galee beeku takkaa hin turre. Ayyaannichi biyyaattii keessatti Ayyaana Oromoo ta’uu fi Waan Oromoon qofti Ayyaana kabajamaa fi jaalatamaa kana irratti walittii dhufee Ayyaaneeffatee jaalaala, gammachuu, tokkummaa fi eenyummaa isaa waan jabeeffatuuf abbootiin Irree warrii Oromoon akka walitti hin dhufne hin barbaadne afaan qawween dura dhaabbachaa turan dhaabbachaas jiru, Sabboontota Oromoo fi jaalattoota ayyaanaa kanaa fi leellistoota ayyaana kanaa fi Amantii Waaqqeffaanna dhibbootan lakka’amanituu badii tokko malee eenyummaa isaaniin yakkamee hidhatti guurama ture, guuramas jira. Dhiibbaan hangamiituu utuma jiruu Uummaatni Oromoo bara irraa gara baraatti kan Ayyaana Irreechaa Arsadii irraatti argamu miliyoonaa hedduun dabalaa dhufuun uummatichi eenyummaa Amantii, Aadaa, Duudhaa fi Safuu isaa irraatti wareegama qaalii baasuun sadarkaa har’aa kana irraga’ee jira. Sababaa Ayyaana kanaan Wal qabatee bara Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO Uummatni Oromoo waggaa 23 guutuu dachaan hidhatti guuramee hidhamee dararama, human waraanaa itti bobbaasuun bakkeetti safuun irraa mulqamee uuffatni aadaa Oromoo illee irra baafamee badii tokko malee mana hidhatti darbama as ga’ee jira. Haalaa Suukaneessaa akkasii keessaatti Oromoon eenyuummaa isaa irratti cichuun tokkummaa isaa fi Jaalala Oromummaa waliif qabu jabeessuun kabaja Ayyaana Irreechaaf qabu jabeessuun itti fufee jira.

Haaluma raafama biyyaattiin keessa jirtuu fi Dhiibbaa Mootummaan EPRDF/TPLF/OPDO’n uummata Oromoo irraan ga’aa jiru irratti hundaa’uun Ayyaana Irreecha kan bara 2014, gaafa guyyaa Onkoloolessa 5/2014 ykn Fulbaana 25/2007 A.L.Htti Kabajamuuf jiru irratti Hoggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ayyaaniicha nagaan Uummatni Oromoo akka kabajatuuf hawwii qbu ibsuun Ibsa armaan gadii uummata Oromoo fi mootummaa afaan qawweetti fayyadamee uummata goolaa jiruuf dabarsee jira.

1. Uummatni Oromoo hundi baga jalbultii ayyaana Irreechaa bara 2014 isin ga’e! Barrii kun kan nagaa, tokkummaa, jaalaalaa fi Bilisummaa isiniif haata’u! Uummatni keenya bakka jirtan hundaa ayyaanaa irreechaa bara 2014 Hora Arsadiitti kabajamuuf jiru kana irratti arragamuun eenyummaa keenya, aadaa keenyaa, amantaa keenyaa, Safuu fi duudhaa keenyaa, tokkummaa fi jalalaa Oromummaa waliif qabnu akka dagaagsinuu fi guddifnu fi uummatni keenyaa nagaan ba’ee Irreeffatee akka galuuf Hawwii qabnuu fi waamicha Oromummaa uummata keenya hundaaf dabarsina.

2. Dargaggootni Oromoo, ga’eessotni fi beektootni Oromoo kabajaa fi ulfina uummata keenya irraa dhaallee uffachuun, manguddootaa fi ulfoowwaan Oromoof dursa laachuun ulfinaa fi Kabaja guddaa kessaattuu manguddoota, Dubartootaa, Dubartoota Ulfaa fi daa’immaniif kennuu fi garagarruun akka isaan nagaan ayyaneeffataniif akka koree naamusaatti tajajila barbaachisu uummata keenyaaf akka kennitan dirqama Oromummaa akkaba’atan isin gaafatna.

3. Medialeen walabaa Oromoo ayyaanaa beekaamaa fi kabajamaa uummataa Oromoomiliyoona 40 oliin simatamu kana abbootiin irree biyyattii bulchaa jiran Carraa tamsaasaa kallattii dhorkachuun ukkamsaa guddaa keessatti tiksaa akka jiran beekamaadha. Kanaafuu kallattii isiniif danda’ame hundaan ayyaanaa beekaamaa fi kabajamaa kana online uummata kee nyaa biyyaa keessa fi bakkoota garaagaraa taa’ee ayyannichaa hordofuu akka qaqqabsiftanii fi eenyummaa, Amantaa Waqqeffannaa, aadaa, safuu fi duudhaa, tokkummaa fi jaalaala uummata keenyaa addunyaa biyya lafaa hundaaf akka ibsitan fi guddiftaniif waamicha keenya isiniif dabarsina.

4. Mootummaan EPRDF/TPLF /OPDO’n bara baraan loltootaa fi poolisii kora bittinneessaa fi humnoota tikaa lakkofsaan hin beekamne ayyaana irreechaa irratti baajata guddaan ramaduun uummatni Oromoo waggaa 23 guutuu hidhaa, reebaa, eenyuummaa fi sabummaan yakkaa, safuu fi duudhaa uummatichaa cabsuun uummaticha salphisaa, dararaa har’a ga’uun seenaa keessatti galmeeffamee(Documented) kanta’eedha. Gochi suukkaneessaa fi abbaan irruummaan kun uummaticha eenyummaa amantii, aadaa, duudhaa, safuu, Jaalalaa fi tokkummaa isatti caalmatti kan cimsaa jiruu malee duubatti kan hin deebinee ta’uu hubachuun gochaad iinummaa fi faashistummaa boruuitti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa isin hin baasne irraa akka of dhaabdan waamicha keenya dabarsina.

5. Humnootni nageenyaa, poolisii fi hidhattootni dhalootaan Oromoo taatan guyyaa ayyaana Irreecha dhufaa jiru kana akka dhala oromoo tokkootti, eenyuummaa Oromoo fi Oromummaa tiksuu, uummata Oromoof kabaja kennuu, Ayyaanaa beekaamaa fi kabajamaa Oromoof bakka guddaa qabaachuun uummatni Oromoo nagaan ba’een nagaan Irreeffatee akka galuuf dirqama Oromummaa ba’uun, kayyoo fi dirqamaa Mootummaa shororkeessaa TPLF/EPRDF akka hin fudhannee waamicha isiniif dabarsina.

6. Maayyii irratti Ayyaanni Oromoo Irreechi kabajamaa fi jaalatamaan kun uummata Oromoo hundaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti dhufuun Hora Arsadiitti erga kabajamee booda kutaalee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraatti batii Fulbaanaa fi Onkololeessa guutuu itti fufee kan kabajamuu want a’eef haaluma wal fakkaatuun akka kabajamuuf waamicha keenya jabeessinee dabarsina jechuun hoggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo waamichaa Walliigalaa uummata Oromoo hundaaf dabarsee jira.

Hubachiisa: Ayyaanni Irreenhaa baroota dhufaa darbaa Hora Arsadiitti Fulbaana 28 akka lakkofsa faranjiitti ykn Fulbaana 19 A.L.Htti kabajamaa kan ture, Oromiyaan Mootummaa mataa ishee waan hin qabneef giti bittaa halagaa jibbinsa uummaticha irraa qabu ibsuuf kan bara kana Onkololessaa 5/2014 ykn Fulbaana 25/2007 A.L.Htti jijjiruun ibsama jira.

Injifannoon Uummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Fulbaana 22/2014

Ayyaana Gaarii!

The following is the full speech of Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, at the 4th New World Summit, which was held from September 19-21, 2014, in Brussels, Belgium.

“A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy”, the futile attempt of successive regimes of Ethiopia

Your Excellency Mr. Chairman,

Dear Honorable guest speakers,

Ladies and Gentlemen,

It is a great privilege and honor for me to be among you today representing the Oromo Liberation Front. First of all, I would like to extend my deepest gratitude to the organizing committee for inviting OLF and having organized the 4th New World Summit that brought together the representatives of stateless states to discuss and share experiences about the potentials or obstacles that states are embroiling some genuine political causes today.

Ladies and Gentlemen,

The topic on which I am going to address is “A Criminal State: The Blackmailing of the Oromo Liberation struggle for Freedom and Democracy”: the futile attempt of successive regimes of Ethiopia. Accordingly, my presentation is organized in five main parts. In the first part, I introduce Oromo (the people) and Oromia (the land) that are caught in an increasingly violent identity political struggle. In the second part, I will try to indicate the deep rooted conflict that led the Oromo people for being at odd to the Ethiopian Empire. In the third part, I point to the birth and grand objectives of Oromo Liberation Front. In the fourth, I will enumerate with some specific examples how all the Ethiopian regimes that seized power one after the other attempted to blackmail Oromo liberation struggle. Finally, I offer our view on the current political situation and the future scenarios on Oromo vs Ethiopia.

1) Who are the Oromo and Oromia?

I might be forgiven for asking who the Oromo are and why they are important. It is, however, impossible to understand Ethiopia – which is Africa’s second most populous country and the recipient of billions of dollars in western aid without knowing something of the Oromo. Oromos are the largest ethnic group of the Ethiopian empire and their language is the fourth most spoken in Africa. According to US Bureau of African Affairs November 5, 2010 the total population of Ethiopia is estimated at 80 million of which the Oromo are said to constitute 40%. With today’s projected 93.9 million people of Ethiopia, Oromo accounted for about 35 million. Addis Ababa/Finfinne, sometimes known as the capital city of Africa, serves as the seat of Ethiopian government, Oromia regional state and many international organizations is located at the heart of Oromo land (Oromia). Among the nations and nationalities in Ethiopia, Oromos occupy an important position not only geographically but also socio-economically. Oromia State is the largest among the Regional States of Federal Republic of Ethiopia. It stretches from northwest Sudan border to south east to Somalia, from north Tigray border to south up to Kenya, and in the west from Sudan border to the east up to Djibouti. Oromos are the single most nation that has cultural contact with many nations and nationalities in Ethiopia. Natural resource from Oromia is the backbone of Ethiopia’s national economy. It mainly supplies most of agricultural products. Coffee, which generates about 60% of Ethiopia’s foreign exchange earnings and about 10% of government revenue, grows mainly in Oromia. Other major exportable agricultural products such as hides and skins, pulses and oil-seeds are also produced mainly in Oromia. Oromia has large reserve of gold, platinum, nickel, tantalum, iron, marble, and other non-metallic and industrial minerals. It is also estimated that Oromia has the Potential to provide hydroelectric power to the Horn of Africa. The main hydroelectric power of the country comes from Oromia. In addition, potentially rich geothermal power exists in the Great Rift Valley section, which passes through the heartland of Oromia. The main tributaries to the Great Ethiopian Grand Renaissance Nile dam come from Oromia.  Yet the Oromo are an invisible nation in the eyes of the world and political minority in the Ethiopian empire.

2. Why Oromo are in more than a century old conflict with the Ethiopian empire in which they are the largest and most strategically placed?

In order to comprehend how the Oromo has been targeted and marginalized in the politics of Ethiopian empire, we need to look at Oromo history and formation of Ethiopian empire. The present Ethiopia is an empire of more than 80 nations and nationalities. The process of empire building of Ethiopia involved no more than conquest and subjugation of conquered peoples. It was accomplished by a monarchy that extended its power from the central highlands, Abyssinia, to neighboring areas and beyond. Abyssinian Emperor Menlik-II subjugated the Oromo during the last quarter of the nineteenth century with the help of the European colonial powers of the day at the juncture of European scramble of Africa. It was not delimited to its today’s political geography at any time before the conquest by Menilik-II.

Ladies and gentlemen,

Despite the Berlin conference of 1884/85 that was held on how to divide Africa among the colonial powers, there was a fear of clashing interest among colonial powers in occupying Abyssinian kingdom. The Italian post of Asab was transformed into the colony of Eritrea. The Benadir coast which the Italians bought from the Sultan of Zanzibar emerged as Italian Somaliland. The French post Obock was transformed into the colony of Djibouti. The British established themselves on both sides of Bab El Mandab, at Aden and British Somaliland. But they all had their own ambitions of expanding their empires and connecting their various holdings in Africa. Italy wanted to connect her two colonies, Eritrea and Italian Somaliland, by land. But Abyssinia with her holdings lies between the two. The French had the ambition of building a railway across the continent from east to west, i.e. from Djibouti to Dakar, Senegal to connect her colonial possessions. But Abyssinia and Sudan lie in the way. The British also aspired to build a railway line across Africa, this one from north to south, i.e. from Cairo to the Cape and to connect Africa with Europe through the canal. However, the three European powers were not prepared to go to war over their conflicting interests, i.e. over “Ethiopia”. Each of them supplied military equipment and competed to be the most influential on the Ethiopian Empire.

Ethiopia was then formally designated as the Empire of Ethiopia until the deposition of its last emperor, Haile Selassie in 1974. Christopher Clapham, Professor of Politics and International Relations  at the Centre of African Studies, University of Cambridge (2006) put in a clear language that:-

…” the origins of the Ethiopian state, which are a source of great pride to many of its citizens, are also the seed of many of its problems. Formally designated the Empire of Ethiopia until the deposition of its last emperor, Haile Selassie in 1974, it was imperial not only in the title of its ruler but in the way that the state itself was put together”

Like any other empires in history, emperor Menilik also put the foundation of the empire with the might of gun. As this empire is an agglomeration of diverse nations and nationalities with different historical, socio-economic, cultural values and religious backgrounds prior to their subjugation, permanent colonial military suppression marks the history of the colonized people in this empire. This overlooked Ethiopia’s transformation into an imperial state during the late 1800s in which the monarchy with the help of modern weapons and European advisors allowed to embark on its own land holding system. Hundreds of thousands of settlers, known as naftanya, meaning gun carrier, were dispatched by the Emperor into fortified settlements in the Oromo and other conquered areas. The settlers seized vast tracts of Oromo lands, on which the Oromo were forced to be serfs. This Ethiopian colonial state created a naturally developing leadership vacuum in Oromo society by destroying a cultural and political leadership during its colonial expansion. It also delayed the development of an Oromo national leadership by denying the Oromo opportunities essential for the development of an educated and organized leadership. Educational opportunities have been mainly provided for children of the Ethiopian rulers in order to perpetuate the Amhara-Tigrayan (Abyssinian) dominance (Markakis, 1974)

Ladies and Gentlemen,

Sadly enough, this phenomenon of Ethiopian colonialism remains invisible on most maps of late nineteenth and early twentieth century of Africa, which portray the division of the continent as a strictly European affair.

However, the continuous domination and suppression, exclusion and exploitation of annexed peoples by the ruling ethnic group called for resistance and insurgency. Ever since the early 1960s nationalism has figured critically in the politics and international relations of the Horn of Africa regimes in general and Ethiopia in particular. The nationalities question became the center of the Ethiopian conflict. It was first illustrated by student Walleligne Makonnen’s article in the publication of Ethiopian Student Movement, The Struggle (November 1969)

Is it not simply Amhara and to a certain extent Amhara-Tigre supremacy? Ask anybody what Ethiopian culture is? Ask anybody what Ethiopian language is? Ask anybody what Ethiopian music? Ask anybody what Ethiopian religion is? Ask anybody what the national dress is? It is either Amhara or Amhara-Tigre!! To be a “genuine Ethiopian” one has to speak Amharic, to listen to Amharic music, to accept the Amhara-Tigre religion, Orthodox Christianity, and to wear the Amhara-Tigre Shamma in international conferences. In some cases to be an “Ethiopian” you will even have to change your name. In short to be an Ethiopian, you will have to wear an Amhara mask (to use Fanon’s expression).

However, the reactions and controversies on the above article prompted by then to the political elites of Ethiopia is not yet ended journey. Therefore it was not accidental that since early 1970s almost all major political forces, such as the Eritrean People’s Liberation Front, Tigray Peoples Liberation Front, Oromo Liberation Front and Ogaden National Liberation Front, have always been not only rooted but also geared towards resolving this deep rooted conflict. On the contrary some pan Ethiopianists organizations remained antagonistic to these liberation movements. In addition, the stereotype of Ethiopia’s statehood derived from the hierarchical and authoritarian social structures of the northern highlands which are resistant to political accommodation, ruling over the egalitarian annexed nations and nationalities remained the core problem of the politics of Ethiopia.

3) The birth and grand objectives of Oromo Liberation Front (OLF)

The Oromo people resisted Ethiopian colonial expansion and domination both militarily and culturally in localized and scattered ways. The Oromo rose in frequent rebellions, the largest of which broke out in Rayyaa Azebo in 1948 and in Bale in the 1960s and resulted in the deaths of thousands people. Peacefully, in 1936 Oromo leaders also appealed via the British Government to League of Nations to establish a mandate over Oromia until it achieved self-government. However, the peaceful quest remained on deaf ear by European super powers and on the contrary the British took side in bombing of Rayyaa Azebo oromo resistance. During Haile Silassie regime the monarchical and colonial nature of the Ethiopian empire did not allow the Oromo to form a political organization that would allow them express their aspiration. Legally it was only possible to form self-help associations. Accordingly, three Oromo Self-help associations merged together in 1963-1964 and formed the Macha-Tulama Self-Help Associations.  The formation of Macha-Tulama Self-Help Association in Finfinne (Addis Ababa) and the emerging of Oromo musical and cultural groups marked the public rise of Oromo nationalism. Consequently the government in fear of Oromo national consciousness exiled and imprisoned many of the leaders of the Association and banned the Associations.

Ladies and Gentlemen,

As the Ethiopian government denied the Oromos any channel through which to express their national interest, Oromo revolutionaries established an underground political movement. This was a new epoch in Oromo struggle while it led for the first establishment of Oromo Liberation Front in 1973. The birth of Oromo Liberation Front in 1973 brought new hope for the Oromos. The Oromo Liberation Front aimed to create an Oromo national movement that would enable the Oromo people to decide on their political future democratically through a referendum. It did not wish to impose its will on the Oromo, but maintained that only the Oromo people can decide whether to create “an independent republic of Oromia” or to build a multicultural democracy by joining “other peoples in any form of political arrangement”.

Ladies and Gentlemen,

OLF fought the Ethiopian Military government in the east, south and western part of Oromia until the regime fall in May 1991. OLF was the third strong organization that has been recorded in combat against the brutal government of Mengistu next to Eritrea Peoples Liberation Front – today’s Eritrea Government and Tigrayan Liberation Front – today’s Ethiopian government. OLF and its military wing Oromo Liberation Army has never participated in street terror tactic that has targeted civilians which was the ugly face of Abyssinian politics during Degue Military regime. It engaged itself against the government soldiers and security agents.

As the Emperor had done, Mengistu, the chairman of the Derg, continued the pattern of extreme centralization and denial of individual or collective rights of nations and nationalities. He replaced monarchical absolutism ideology by militaristic Marxism – Leninism to build the Ethiopian nation state. Centralization and homogenization under the culture of one ethnic group, Amhara, severely suppressed the Oromos culturally, economically and politically and only perpetuated the systematic domination.

In April 1976, the Derg regime promulgated its Program for the National Democratic Revolution (PNDR), which accepted the notions of self-determination for nationalities and regional autonomy. Accordingly Eritrea, Tigray, Aseb, Dire Dawa, and Ogaden were delineated to be autonomous. Remarkably here it rather divided the Oromo land (Oromia) into more administrative region than before. However Dergue’s futile attempt by creating the so-called autonomous regions, which were totally subordinated to the national government and denial of the Oromo right never addressed the national question nor saved it from demise. In sum military rule, guided by revolutionary socialism was unable to address properly the root causes of national conflict.

Right at the eve of the downfall of the dictatorial socialist regime, the US government took an initiative to lay a ground for peace and stability in Ethiopia and invited the major armed groups Eritrean People Liberation Front, Tigray People Liberation Front, Oromo liberation Front and the falling Dergue regime to London conference in May 1991. Oromo Liberation Front agreed to the conference and joined Tigray Peoples Liberation Front as a partner in drafting the Transitional charter and setting the Transitional government (1991-1992). Knowing the political tradition of Abyssinians, it was foreseeable to the OLF what the ultimate goal of Tigray People Liberation Front  would be, but with hope that the regional and global influences of democratic countries would curb the Tigray Peoples Liberation Front’s ambition to emerge as the new dominant group like that of its predecessors.

The Charter was principled with four elements that fundamentally departed from the autocratic and imperial tradition of Ethiopia to transform the relationships between the colonizer and the colonized nations.  These four components were the supremacy of the law, devolution of Power, the construction of a multinational democratic state and the free market economy. Despite all these declaration of principle, the Tigrayan Peoples Liberation Front/Ethiopian People Revolutionary Democratic Front (EPRDF) since coming to power in 1991, continued practices that violate the charter and its own constitution and its international human rights obligations.

After 1992 “snap” election which the Oromo Liberation Front won in landslide in Oromia region, TPLF led EPRDF started to focus on politics of power protection and consolidation.  Consequently intimidation and planned manipulation of democratic processes eventually resulted in the exit from the Transitional government of the second strong political force, namely, the OLF, and other forces as well. In addition, other political parties and liberation movements were disqualified afterwards because of their participation in the Paris Peace Conference in 1993.

After all the popular liberation movements and political parties had been pushed out, the Transitional Government became one dictatorial party, the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front with its satellite Peoples Democratic Organizations (…PDOs) it has manufactured. It appointed a Constitution Commission to draft a unilateral constitution. Accordingly, on 5th of June a 547-member Constitutional Assembly was elected and established without representation of the opposition. Then after, EPRDF not only established all institutions under its full control but also legalized and legitimized its hegemony. This establishment of constitutional and institutional base for EPDRF’s hegemony began with the elections of 1995 is on track. Since then it built systematically its hegemony both in Ethiopia and in the Horn of Africa.  Today, 23 years after such tailored election, there is no distinction left between legislative, judiciary and executive bodies of the state. All these institutions are rather part and parcel of the EPRDF itself. There is no at the moment the slightest political space for the opposition as this was unwaveringly confirmed with the 99.6% electoral result for the TPLF/EPRDF in 2010 national election and 99.9% in May 2013 local election. The EPRDF/TPLF regime not only abused the judiciary, the media and economic sector but it possessed them as a part of its own party structure.

To sum up, the OLF was born to address the brutal oppression, and socio-politico-economic exploitation and subjugation of the Oromo people by the Ethiopian political system. This necessity delivered a secular OLF in 1973/1974. The sacrifice of thousands of Oromo nationalists has resulted in the recognition of Oromo and Oromia as a unified national and political entity in the Ethiopian political system in 1991.

Due to unchanged course of Ethiopia’s political history Oromos remained in conflict with the current Ethiopia’s regime as well.

4) Some examples of blackmailing of the Oromo liberation struggle by Ethiopian regimes that seized power one after the other

Diverting of public attention and international community from the legitimate quest of the Oromo people for freedom and democracy is always the ominous act of successive Ethiopian regimes. Numerating such blackmailing might be a hard work since individuals, civic organisations, artists, journalists and Oromo liberation organizations were and are labelled and targeted. Hundreds have been eliminated on various pretexts, thousands have disappeared, and tens of thousands have been imprisoned. I will try to touch and mention some of these disturbing inhuman acts.

During the regime of Emperor Haile Selassie

An attempt to destroy Oromo identity: Under the Emperor Haile Selassie Oromo place names were changed to Amharic and local language and culture were banned. Administrative regions were carefully labelled as much as possible not to reflect Oromo history and culture. Five kingdoms of Jimma were given the name of Kafa a name driven from minority Kafichoo nation, Tullamaa was given Shewa name which was derived from Shewan dynasty of Abyssinian, Boranaa and Gujii were lamped under the name of Sidamoo derived from Sidama nation. Bale and Arsi   of the same Oromo clan was partitioned in to geographic and clan name. Some places like Adama, Bishoftu. Ambo and Chiro were renamed and and given Amhara name.

The blackmailing of the Macha-Tulama Self-help Associations:

In the beginning of the 1960s, the legally registered Macha-Tulama Self-Help Associations began to produce a centralized leadership for the Oromo people by mobilizing rural and urban areas for development activities. In 1966 public rallies and meetings were organized in villages, towns and cities in several places of Oromia by the association. However, the government being scared of Oromo national consciousness it exiled and imprisoned many of the leaders of the Association. The Haile Selassie government used an explosion at the cinema hall in Addis Ababa to implicate the leaders in act of crime against the government. Ironically, the exploded devices were planted by government security men, one of whom lost hand while planting it. The government imprisoned the key leaders of the association, all of them severely tortured. The emperor has assigned five of its staunch supporter as special court and a prosecutor. By this kangaroo court leaders like honorable Mamo Mazamir were sentenced to death by hanging, while several were given life-long sentences of imprisonment. Many like distinguished leader Haile Mariam Gammada (a distinguished lawyer) died in prison from unnatural causes. General Tadassee Biru, the Chairman of the Association, was sentenced to life long imprisonment and sent to remote town of Galamso. After the fall of the Emperor General Tadassee left the prison and commenced armed struggle in country side in 1974. He immediately declared land to be free for those who work on it. The military junta hurriedly declared the nationalization of rural land and arrested general Tadassee and sentenced him to death and executed him on March 13, 1975.

During Dergue regime:

Scheme of settlement in 1985: To deny the territorial autonomy of the Oromo people the Dergue have conducted two types of settlements scheme in Oromo land (Oromia) under the cover of – saving famine victims. The first of conventional settlement en-masse from northern Ethiopia on vast low lands of Oromia region. The second type of settlement scheme involved integration of the settler into Oromo community. Local peasant associations were assigned a fixed number of families to settle and integrate in their respective area. All these were designed for three objectives: 1) to blunder the territorial claim by portraying Oromos have not any geographical defined territory. 2) The settlers have been used to fulfill the traditional role of the colonial settlers by being security arm and loyal to central government and hostile to Oromo people and liberation struggle 3) they served for divide and rule colonial policy of the government.

Orchestrating the notions of self-determination and partitioning Oromia in to more administrative regions than before:

In response to nation and nationality question the Dergue created the Institute for the Study of Ethiopian Nationalities in 1983 to develop administrative and political proposals to accommodate all the country’s major nationalities. As a result of the institute’s findings, the government abolished Ethiopia’s fourteen administrative regions and created thirty regions, of which five– Eritrea, Tigray, Aseb, Dire Dawa, and the Ogaden–were to be autonomous. Oromo, Ogadeni, Eritrean and Tigray liberation movements denounced the plan as nothing more than an attempt to perpetuate government control of this regions. Remarkably here it rather divided the Oromo land (Oromia) into more administrative region than before. However Dergue’s futile attempt by creating the so-called autonomous regions, which were totally subordinated to the national government and denial of the Oromo right to this fake autonomy after its deceptive activity of “settlement” never, saved it from demise.

Current regime

The current Ethiopian regime attempted all to blackmail the liberation struggle of Oromo people using the war on terror are nothing but extension of similar attempts of its predecessors. The September 11, 2001 attacks brought increased American involvement in the Horn of Africa and an alliance with Ethiopia against “terrorism”. Instead of solving the conflict peacefully the tireless effort of the government of Ethiopia has always been trying to put Oromo Liberation Front on the terrorist list by the international community and to put a boundary between the Oromo people and the OLF. The OLF is mainly targeted because it is the only force that is a real threat to the regime wishing to stay in power for decades ahead. To eliminate this threat, the regime is restlessly trying hard by misinforming the public and by misrepresenting the OLF and to register it in terrorist list of western governments. To realize this objective it has invested millions of dollars on the lobby machine and the media especially in Washington DC, Brussels, London and nagged the western diplomats to be agents of their evil blackmails.

Appeal via circular letter:

In June 18, 2003 the Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in Berlin, Germany dispatched to various western diplomatic offices not to give recognition for the OLF as a legitimate political organization.

Intensive lobbying of US Government:

In late 2006 the US, which had begun training the Ethiopian army three years earlier, backed Ethiopia’s invasion of neighboring Somalia. Ethiopia sought to firmly align its domestic opponents with the US war against al-Qaeda, with the head of the Ethiopian National Intelligence and Security Service (NISS) chief, Mr. Getachew Asefa,  in documents released by WikiLeaks, telling the US ambassador in 2009 that the OLF  and ONLF should be treated as terrorists because they have safe haven camps in extremist-held areas in Somalia and receive support and assistance from the very same high value targets (HVTs) that the U.S. and Ethiopia are trying to neutralize (Cable reference id: #04 ADDIS ABABA 001318). Despite Get chew’s lobby, it is well known fact that OLF and ONLF left Somalia in 1999.

Orchestrated bombing attempt by Ethiopian security force to put the blame on OLF:

Released WikiLeaks Ethiopia files expose how Ethiopian security forces planted 3 bombs that went off in the Ethiopian capital Addis Ababa on September 16, 2006 and then blamed Eritrea and the Oromo resistance for the blasts in a case that raises serious questions about the claims made about the bombing attempt against the African Union summit earlier this year in Addis Ababa, Ethiopia. In WikiLeaks report  from 2006 marked “Secret ; Subject: Ethiopia: Recent Bombings Blamed on Oromos Possibly the Work of Government of Ethiopia” “Classified By: Charge [d’Affairs] Vicki Huddleston”, “An embassy source, as well as clandestine reporting, suggests  based on reliable source that the bombing may have in fact been the work of the Government of Ethiopia’s  security forces.” (Cable reference id: #06ADDISABABA2708.)

Pormogulation of laws that enables it to blackmail others:

The Ethiopian government pormogulated laws concerning the Registration and Regulation of charities and societies proclamation (civil society law (CSO) No. 621/2009), Anti-terrorism law (No.652/2009), The freedom of the mass Media and Access information proclamation (No, 590/2009), the political Parties registration proclamation (No. 573/2008), the Amended Electoral Law (No, 532/2007) and the Electoral code of conduct for political parties (No. 662/2009)

These laws are supplanting rather than supplementing to the constitution both in their very precepts and practical consequences. The anti-terrorism law makes any dissenting voice vulnerable to abuse of basic human rights by the government security forces. It commonly used to invoke in the arrest and imprisonment of thousands of Oromo students and politicians, who made several demonstrations opposing government policies on Oromo land garb and unlawful eviction of Oromo thousands peasants.  The new Media law is designed to strengthen the Anti-terrorism law by having made the provision of license and control over Media. Further it strengthened its repressive machinery with the newly legislated civil society law that limited access of NGOs to the country. The purpose is very clear. It wanted a free hand to perpetuate its abuse of human rights undisturbed and unconstrained.

Parliament resolution:

It declared a resolution in the parliament on June 14, 2011 that OLF is one of the five as a terrorist organization.  But they failed to get literally any one to approve their futile agenda.  Right after this resolution when interviewed “The US embassy spokesperson Mrs. Brandt says Ginbot 7, OLF and ONLF are not considered terrorists in the US’ eyes”.

The Current Ethiopian regime is staging a hilarious fabricated dramas alleging to confound the OLF with terrorist organization as well as to divert the attention of the general public from liberation struggle. This attempt, though it was intensive, has failed to win the sympathy of the people it targeted.

Hilarious film dramas:

For the operation of its window dressing procedure the EPRDF tried to catch some positive publicity in a media environment by manufacturing its hilarious film dramas. Targeting to both legal and illegal opposition, in all its media drama it tried to kill two birds with one stone. The Ethiopian Radio and Television Agency (ERTA now EBC) released on 09 June 2011 a show-and-tell documentary film with a title of “Addis Ababa like Bagdad”. The TV drama disseminated defamatory allegation claiming that ‘Eritrea in cooperation with OLF and Ginbot 7 had a conspiratorial intention during the AU Conference that was held in Addis Ababa in January 2011. This investigative documentary shows how Ethiopian national intelligence agency was able to track and dismantle terrorist groups that were recruited, trained and funded by the Eritrean government. This false tag to OLF was planned and designed against OLF by EPRDF to lift its problem to international agendas.

Five month after “Addis Ababa like Bagdad” was aired the TPLF led EPRDF launched again its blackmailing and its pathetic tyranny with another title “Akeldama” (Land [field] of Blood) a documentary film that was aired on Ethiopian TV from November 26 to 28, 2011. The documentary is extremely defamatory and portrays OLF and others wrongly as if they have conducted inhumane massacres. None of the portrayed TV show can be corroborated by evidence.

Land Leasing (Grabbing) and city expansion:

A scheme that invites foreign investors to take away land from subsistent farmers in the name of agricultural mechanization or modernization, without any sort compensation. This is strictly designed in uprooting of Oromos from their land. Reports indicate that more than 2.8 million people have already been evicted. Addis Ababa Master Plan is designed to divide Oromia in west and east

Constitutional mockery:

Ethiopia’s constitution Article 39 stipulated the Rights of Nations, Nationalities, and Peoples in the following manner:-

 1. The right to self-determination, including secession, of every Nation, Nationality and People shall come into effect:

(a) When a demand for secession has been approved by a two-thirds majority of the members of the Legislative Council of the Nation, Nationality or People concerned;

(b) When the Federal Government has organized a referendum which must take place within three years from the time it received the concerned council’s decision for secession;

In a country where the oppression of the state is legitimacy for its existence putting this on the constitution is merely for the accusation of genuine liberation movements and deception of International community.  Since the members of the Legislative council of Oromia is controlled by the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), a member of the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF). They are hand-picked agents of Tigray Peoples Liberation Front under the mockery of National election who have no say by their own.

Ladies and Gentlemen,

The hoodwink and political theatre without much substance of the TPLF led EPRDF will not stop Oromo liberation struggle but may lengthen the duration of success. Since the struggle of the Oromo people, then, is nothing more than an attempt to affirm their own place in history. It seeks for liberation of all sort of annexation; it stands for equality, human dignity, democracy, freedom and peace. It is not directed against the masses of a particular nation or nationality, nor against individuals, but rather against Ethiopian oppressive system. Blackmailing of a genuine causes is not exceptional to Oromos and OLF. Nelson Mandela told to the world with his own word: – “I was called a terrorist yesterday, but when I came out of jail, many people embraced me, including my enemies, and that is what I normally tell other people who say those who are struggling for liberation in their country are terrorists. I tell them that I was also a terrorist yesterday, but, today, I am admired by the very people who said I was one.” (Larry King Live, 16 May 2000)

Contrary to what the EPRDF regime is trying to convince the peoples of the country Oromos across all sectors of the society and regions are struggling for their quest of freedom and democracy. Today un- announced mass abduction and arrest targeting Oromos in all the regions are going on. Oromo business men, teachers, university lecturers, journalist, members of Oromo legal political organizations who have seats in the parliament, students and peasants are languishing  being put behind bars and hidden prisons. All these demonstrate the repeated deafening concocted film show has never convinced the Oromo to rally behind the regime against the OLF

5) The current situation and the future scenarios of Oromo vs Ethiopia

Today anyone who speaks on the plight of the Oromo People does not belong to the ruling party is a crime and can be taken to prison any time. Oromo nationals from all walks of life – farmers, students, teachers, business persons, entrepreneurs, government employees, engineers, medical doctors, youths, elderly, men, women, children and etc. brought from all over Oromia and accused of being either members or supporters Oromo Liberation Front  have been subjected to brutal tortures, ill treatments and very harsh prison situations by the government of Ethiopia.  Some rights groups estimate there are around 30,000 Oromo political prisoners in Ethiopia. Almost any Oromo arrested, disappeared, tortured or executed is alleged simply for “act of terrorism”, “Narrow Nationalism”, “violation of territorial integrity”, “Treason act”, “Moslem fundamentalism” and “instigating ethnic conflict”.  However the true causes behind this mask are:-

 • for having attended a course in Oromo language and history,
 • for their protest against banning of Oromo civic organizations such as  Human Right League, Oromo Relief Association, Metcha-Tulama self-help association and various Newsletter such as Urjii, Sefe Nebalbal, Madda Walaabuu and etc.
 • for their demand for freedom of press and release of political prisoners,
 • for the protest against derogation of Oromo Culture,
 • for their demand to exercise religion freedom,
 • for their demand to help to extinguish the fires  which destroyed up to 600,000 hectares of forest,
 • for their demand for conservation of Environment from various pollutions,
 • for their demand on new educational, taxation and agricultural policies,
 • for their protest against the Removal of Oromia Region Capital City from Finfinnee (Addis Ababa) to Adama (Nazareth) and for their support of OLF and demand to free political prisoners.
 • for their demand  to free political prisoners and settle political problems by peaceful means
 • for their demand to stop uprooting Oromos by the expansion of cities and towns under the so called “master-plan” and land lease to foreign investors etc.

Genocide Watch in its report released on March 13, 2013 considered Ethiopia to have already reached Stage 7, genocidal massacres, against many of its peoples, including the Anuak, Ogadeni, Oromo and Omo tribes. Article II of the United Nations Convention defines genocide as “acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”.

Ladies and Gentlemen,

Increasing human rights violations became inevitable once the regime chose to pursue its undemocratic aspiration of becoming the new dominant group. The military and security machinery coupled with a clandestine party structure will continue to be strengthened to prop up the emerging domination. Consequently, the regime is well known for terrorizing and savagely massacring innocent people in the country and of fabricating news to slander and blackmail opposition organizations. Analysis of Genocide watch is not reason but it is an outcome of process committed by the regime. To mention some of mass executions: The March 1992 massacre of oromos along the streets of Water town Harrarge region, the February 1994  Massacre Ogadeni in Wardheer, the Massacre of  Oromos at Babo Gambel village West Wollega in April 1995,the Massacre of  Oromos at  Sigmo and Gattira Districts in March 1995,  the Massacre of Sheko and Majenger people on 11 March 2002, The Locke, Sidama,  Massacre of  May 2002, the December 13, 2003 mass killings of Anuaks, the Massacre after turmoil of  2005 National election in Addis Ababa, the Massacre of  Oromos on Gara Sufi in February  2007,  the 2009 mass murder of  Ogadeni in Kabiribayah  Ogaden,  the massacre of members of the Suri tribe(Omo) of  December 2012, the Massacre of Muslim protestors April and August 2013 in Asasa and Kofele Oromia and the Massacre by  special (Liyu) Police 2013/2014 on Ogadeni and Oromos are some of the living testimonies of the state  terrorist act of the regime and are true historical records.

Ladies and Gentlemen,

It is not only lack of political pluralism but also a close examination into the working system of the private sector would immediately expose the deception of EPRDF regime. In the name of private property only two interrelated blocks monopolized the whole sector. These are the Midroc business empire owned by the Saudi-Ethiopian businessman Sheik Mohammed Alamudi affiliated to Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front leadership and the regime’s party associated “partystatal” enterprises that spread across every significant area of the economy. Considering the later, it is officially known that “Non-Governmental Organizations” such as Relief Society of Tigray, Tigray Development Association and Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigray (EFFORT) are controlled by TPLF and serve as the front organizations to channel national and international resources to the ruling party controlled business empires. Ladies and Gentlemen,

Ever since the Ethiopian state took its present form, change in government always emanated from the barrel of the gun rather than the ballot box. Opposition to the state has always remained a deadly business.  Thus, the only recourse for a serious opposition is to resort to arms resistance. This phenomenon has created a cyclical vicious circle. If the International community and all democratic forces vest a credible interest to end that cycle, they need to collaborate with genuine forces such as Oromo Liberation Front so that the right of self-determination will be materialized. However, the trend of oppression followed by the TPLF-led EPRDF government has already reached its climax and its response to ongoing peaceful demonstrations clearly heralding for the worst consequences.  As the consequence of theses accumulated repressive measures, one can easily tell that the current regime is leading the nation down the road of civil disobedience and civil unrest that could go out of control any time soon. The cost of such thing would be immense resulting Genocide and indeed undesirable.

As John Kennedy put it: “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”(John F. Kennedy 1962). The struggle of Oromo people opted to raise arms since other venues were closed. It is also shaped as the former President of South Africa, Nelson Mandela said, “oppressors determine the mode of the struggle”. Ethiopian colonial regimes determined the mode of Oromo people’s struggle for their right to freedom.”

The only source of temporary stability of the current Ethiopia rests on foreign aid patronage and the regime’s total control over the military, security forces and its readiness to use it without hesitation. The regime’s refusal to negotiate in good faith with liberation movements to find long lasting solution and its violent confrontations on the streets against peaceful protestors and villages is convening for civil conflict if not curbed by international community. However, it remained paradox that Ethiopia’s lack of democratic transparency was not a barrier to US aid and 26 members of the Development Assistance Group (DAG).

6) Conclusion

The building blocks for the 1991 system were a result of a tripartite agreement between Tigray People Liberation Front led Ethiopian People Revolutionary Democratic Front, Eritrean People Liberation Front and Oromo Liberation Front that forged in the aftermath of the overthrow of the Dergue regime. The core principles that brought them together were ratified in the Charter of the Transitional Government of Ethiopia. These are: the right of self-determination of nations and nationalities, Decentralization of State (devolving of power with Federal setting based on nation and nationalities), liberalization of the economy and multiparty democratic system that would embrace international Human Rights Bill as part of the Transitional Charter for the respect of human rights. Mediators (international community) that assisted the block builders promised their solidarity based on the famous slogan “No democracy, No support”.

However, when the OLF was forced to leave the political process in 1992 it was clear that this would not only set in motion a gradual erosion of legitimacy for the system but also the conditions for the onset of conflict between Tigray People’s Liberation Front and Eritrean People Liberation Front. However, the conventional wisdom among the international community was that democracy is a slow process and that Ethiopia was making headways toward peace, democracy and development. In fact, as predicted the fallout between TPLF and EPLF culminating in a bloody border conflict from 1998-2000. International Community failed to resolve this conflict that affected the whole region. The subsequent crackdown against the “legal” Opposition in the May 2005 elections and the government’s claimed a 99.6% victory of 2010 national election- a mockery of democracy- provided a golden opportunity for the international community to reassess the faulty conclusion made but the international community failed to take the opportunity. Today as the legacy of the builders weathered away the core principles of the charter that was base for constitution are repealed by various proclamations (awajs) or remained on paper for consumption foreign relations.

Ladies and Gentlemen,

Like its predecessors the failure of the current regime to avoid resolving the core national question will eventually lead it to its demise.

The key points to be underscored about the ongoing Oromo liberation struggle is the sustained peaceful protest of Oromo youths (Qerroo) that widespread- engulfing all regions and most sectors. The regime’s response to these Oromo protests heralds the future of Ethiopia in a fundamental way. We believe that this development indicates that the political situation in Ethiopia has reached a new turning point. Today, any stakeholder of the Horn of Africa cannot by-pass addressing the Oromo and other people’s cause. However, a long lasting peace is once again overshadowed by the geo-strategic interest of major powers supporting the totalitarian government of Ethiopian regime.

We would like to remind all again that OLF is a liberation movement that came out of liberation struggle of century old resistance against occupation and exploitation and struggles for the self determination of the Oromo people. Armed struggle is the option chosen by the Ethiopian regimes for the people and the organization as peaceful venue is closed for its own citizens. The core political issue in Ethiopia- the source of its instability- is the marginalization of the Oromo majority. Ending this injustice requires creating a new, just, genuine political field that will put in practice the quest of Oromo people for their inalienable right for self-determination.

Peace and freedom for all!!

Thanks.

Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, presents a paper about the Oromo National Cause at the 'New World' Summit in Brussels, Belgium

 Summit: Blacklisting Oromo People’s History Evades Criminal Dimension of the Ethiopian State

The New World Summit of Stateless State was held from September 19-21, 2014, at the Royal Flemish Theatre (KVS) in Brussels, Belgium. Twenty stateless political organisations had participated on this Summit. The Summit was divided into five sessions: Oppressive State,Progressive State, Global State, New State and Stateless State. Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, presented a paper about the Oromo National Cause on the first session, and his paper addressed how successive Ethiopian regimes ostracized the notion of the right to self-determination and attempted to blackmail the genuine Oromo National Liberation struggle. At the Summit, it was underscored that the Ethiopian regime’s blacklisting of the Oromo Nation’s history would evade the criminal dimension of the Ethiopian state, whose legitimacy came from its capacity to suppress the majority ethnic groups that constituted it.

The flag of Oromia outside the Summit venue

 A Criminal State: The Blacklisting of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy

The Oromo Liberation Front (OLF) is a political and militant organization that fights for the right to self-determination of the Oromo people against Ethiopian rule. As a result of the struggle that began after the Ethiopian colonization of Oromia in the late 19th century, the OLF was formed as a secular, military organization during the Marxist-Leninist revolution that ousted Emperor Haile-Selassie in 1974. The OLF had also fought the subsequent Derg military regime (1974-1991) in coalition with other military nationalist organizations, such as the Ogaden National Liberation Front (ONLF), the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) and the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). When the decades-long civil war finally led to the toppling of the Derg regime in 1991 and the independence of Eritrea, the OLF participated in the mainly TPLF’s dominated Transitional Government of Ethiopia. As the TPLF consolidated its grip on power and continued to negate the political autonomy of the Oromo, the OLF left the Transitional Government in June 1992 – which led to a violent backlash against the Oromo population. Currently, despite being a democracy in theory, both the military regime as well as the political and economical spheres are dominated by the Tigrayan minority. As a consequence, other oppressed ethno-national groups, such as the Ogaden and the Oromo, continue their military and political struggle for the right to self-determination. Following Ethiopia’s adoption of the restrictive Anti-Terrorism Proclamation in 2009, the OLF was blacklisted as a terrorist organization by the Ethiopian regime – which led to a large-scale arrests and persecutions of prominent members of the group, including parliament members and candidates.

This lecture addressed the manner in which blacklisting a political movement as a ‘terrorist’ functions as an ideological cover-up of the enforced administrative construct of the Ethiopian state. Apart from the Oromo, who represent the largest ethnic group in the country, many other peoples struggle for independence from the contested state. At what level can we argue that the state of Ethiopia even exists, when its main legitimacy seems to be based on its capacity to suppress the very political majorities that constitute it? The blacklisting of a people’s history thus becomes a way of evading confrontation with the criminal dimensions of the state itself.

Source: Extracted from Brochure of the Summit

Dr. Shigut Geleta, Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division, at the 4th New World Summit in Brussels, Belgium

OromiaStatelessState2014_5

OromiaStatelessState2014_3

J I R A A CH U U F   F A K K A A CH U U !!!

Haqni haqa dhalee yaadnis akka dansaa
Carraaqqii jireenyaaf qalbiin wal adamsaa

Isan ta’e dhiisee ba’aa ormaa baachuu
Gola diinaa seenee halagaaf wallaachuu

Tattaaffiin taasisuuf yoon fakkaadhes jallaa
Kophaakoo dhaabadhus kan hinqabne dallaa
Nama fira hinqabne ta’ees deegaa qullaa
Narratti  walga’us gidiramni tuullaa

Kanan yaade marti faallaan yoo hiikames
Hatee saamuu dhiisuun harka qullaa hafes

Hagam hadheeffame xoofoo du’aa baadhee
Gatii qajeelummaaf lubbuukoollee laadhee

Mul’atakoof jecha dhorkamus gammachuu
Gonkumaa hinbarbaadu jiraachuuf fakkaachuu
*******
Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

A N I   S I I N  H  I N T A ‘ U !!!

Ati kan naan jettu arraba miidhagdee

Asiif achi fiigdee mudhiikee hidhattee

Kankee gatii hinqabu koo dhaga’i jettee

Ofiikee nagochuuf baay’ee nagidirtee

Ani siin hinta’u dhaga’ikaa maaloo

Natti hinqabamiin hinkuufatiin haaloo

Ofdanda’een tura lafa kana gubbaa

Keessikoo dideera maaliifan ofhuba

An nama guutuudha sammuu kophaan qaba

Ati nan miidhiin malee sitti hinyaadu daba

Akkakeettis yaaduu gonkumaa hindanda’u

Fal’aanakeen yaadees lafan yaade hinga’u

Ani anumadhaam tokkichuma kana

Aniif ati yaada garaagara qabna

Maarree yaa’ilma namaa halkan guyyaa hinta’u

Nangidirsiin lakkii ani siin hinta’U!!

*****/////******

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

***********************

Hara Bishooftuu*

 

Harri Bishooftuu magaalaa Bishooftuu keessatti argama. Bishooftuun ammoo, magaalawwan biyya Oromiyaatti argaman keessaa ishee tokko. Magaalli kun, magaalaa guddittii Oromiyaa, Finfinnee irraa naannoo km47 fagaattee gara Bahaatti argamti. Harawwan uumamaa isheetti naanna’anii jiran magaalawwan biroo irraa addaa ishee taasisu. Harawwan kunneen lakkofsaan torba ta’u: Bishooftuu, Arsadee, Baabboo Gaayyaa, Kurruuftuu, Calalaqaa, Kiiloleefi Hara Magariinsa jedhamu. Kanarraan kan ka’e, bishaan waan itti baay’atuuf, maqaan iddoo kanaa yookiin maqaan magaalaa kanaa Bishooftuu jedhamee moggaafame. Harri Bishooftuu ammoo harawwan kanneen keessaa hara Calalaqaarraan kan hafe dhiyeenyaan magaala kana keessatti argama jechuun nidanda’ama.  Kanaafuu, kallattii itti argamaa, haala uumamaafi ilaaluuf kan nama hawwatu ta’uu hara kanaa ilaalla.

Karaan Finfinnee gara Adaamaatti geessu keessumattuu karaan duraan ture Magaala Bishooftuu lamatti hiree keessa tara yookiin keessa darba. Karaa konkolaataa kana qabatanii yeroo naannoo Seerkilii jedhamee waamamu ga’an, kallattii Kibbaatiin naannoo  m200 irratti, Hara Bishooftuu jedhamuti argama. Harri kuna lafa bal’ina km2____kan uwwiseefi gadi fageenya m___ kan ta’edha. Kallattii Kibbaatin gaara waan ta’eef magaalli achi babal’achuurraa dheese malee kallattii sadan hafaniin Magalaa Bishooftuutin marfamee yookiin daangeffamee argama. Kallattii Kibba lixaatiin garuu gaarumatti maxxanee warshaa gogaa tokko qofatu mullata.

Harri Bishooftuu nama yeroo jalqabaaf argu haaturuu isuma itti deddeebi’ee ilaaluufiyyu waan dinqisiisaadha. Magaala kana keessa naannoo Hootela Tuurist hanga buufata Humna Xiyaaraa jedhamutti gama mirgaatiin yookin kallattii Kibbaatiin karaa adda addaa Hara kanatti ba’anii daawwachuun nidanda’ama. Haata’u malee hunda caalaa dhiyoon Karaa konkolaataarraa naannoo Seerkilii kanatti yoo maqanidha. Bakka kanaa karaa Koobil Istoonii qabatanii amma hara kanaatti yeroo deeman, magaaluma keessa manneen jidduudha. Karaan Koobil Istoonii kun xinnoo tabba fakkattus tabbi ishee ammanumatti. Naannoma kanaan karaa lamatu gara hara kanaatti maqsa. Tokkoo, naannooma Seerkilii kanatti iddoo hooteelaa Geberewooch jedhutti yeroo maqan isa lammataa immoo karaama konkolaataa gara adaamaa geessu kana qabatanii xiqqoo gadi siiqanii maqa gara Hooteela Diriim Laand jedhamutti maqsa. Maqa tokkoffaa qabatanii yeroo deeman Hooteela Bishooftuu Afaaf jedhutti nama baasa. Maqxi lammaffaan immoo Hooteela Diriim laand jedhamutti nama baasa. Sana booda, hara kana arguuf baay’ee nama hindhamaasu wanti namarraa eegamu karuma karaa deeman sana hooteloota kanatti seenuudha. Maarree egaa, battaluma sanatti haalli jiru namatti jijjiirama. Namni guyyaa duraaf iddoo kana ga’e yookin geesse, ani eessan jira biyya biraa moo biyya koo keessa? jechuun gaaffii of gaafachuutti ka’ama.

Hara kana yeroo argan, kan xiyyaara keessa taa’anii samiirraa lafa gadi ilaalan fakkaata. Bakka jiran sanarraa gadi allayyaa keessa naannoo meetira 400 hanga 500 kan fagaatu fakkaata. Lafa baay’ee bal’aa uwwisee jira haaluma sanaan immoo digirii 360 gaaraan masamee jira. Gaara itti hara kanatti galagaleefi naanna’ee jiru kanarra gooda bishaanichaa iraa hanga fiixee gaara sanaatti biqiltuuwwan magariinsa akaakuu adda addaatu uwwisee jira. Hunda caalaa immoo mukeen akka garbii yookiin laaftoofi doddotafaadha. Nama hubatee ilaaleef harri kun bifti isaa addaachuu baatus, aannanuma orooboo keessatti naqamee itti hinqadaadamiin ammo taa’u fakkaata. Gama kibba bahaatiin loon karaa baafatanii ededa ededarra qabatanii goodaa bu’uun hara kana ulaa tokkoon qofa dhuguu danda’u. Karaa biroo gonkumaa horii haaturuu simbirroonuu waan kuftee cabdu faakkaata. Baay’ee gadi fagaata waan ta’eef hedduu nama sodaachisa. Waan abjuun arganillee namatti fakkaata. Gadi itti bu’uun isaas hinyaadamu. Garuu daandiima loon bu’anii dhugan sanaan, namoonni tokko lama qarqara iraa bishanicha nidaaku. Namni hundi gubbana taa’ee gadi ilaalu namoota bishaan  daakan kana arguu hindanda’an. Nama arguu danda’uufillee simbirroo fakkatanii itti mul’atu.

Harri Bishooftuu daawwachuuf kan nama hawwatudha. Dura yeroo argan waan nama sodaachisu haafakkaatu malee  hara kana biraa deemi deemi nama hinjedhu. Baay’ee miidhaga. Daawwachuuf ija namatti tola. Bonas gannas ofitti nama harkisa. Keessumattuu yeroo bonaa qilleensi Magaalaa Bishooftuu o’aa waan ta’eef, daqiiqaa muraasa deemanii qarqara hara kanaa yeroo taa’an immoo qilleensi achirraa dhufu keessa gubate qabbaneessee boqonnaa sammuu namaaf kenna. Kanarran kan ka’e namoonni biyya alaas ta’an biyya keessaa yeroo mara naannoo sanatti walmaraa oolu. Waggoota shanan jahan durban dura namoonni kamiyyu kallattii fedhaniin keessumattu gama magaalli jiruun qarqararra dhabatee hara kana daawwachuu danda’u turan. Haata’u malee yeroo ammaa manneenifi hooteloonni akka dallaa waan itti naanna’aa jiraniif qarshiitiin malee carraan tola ilaaluu dhiphachaa dhufeera.

Walumaa galatti harri Bishooftuu, qabeenyaa Uumaan dhala namaa badhaasedha. Qabeenyi kunis haala teessuma lafa isaafi iddoon itti argama isaa magaala keessa ta’uun isaa akka namoonni jaallataniifi waa’ee hara kanaa faarsan taasisa. Qabeenyi kun qabeenya walii kan Oromiyaati. Kanaafuu, bareedeefi miidhagee gara fuulduraatti akkuma itti fufuufi namoota dhuunfaa muraasaan qabamee yookiin to’atamee faayidaa namoota dhuunfaa qofa ta’uurra mootummaa Oromiyaafi uummata Oromiyaan xiyyeeffannaan itti kennamee lammiin kaffalee ilaaluu hindandeenye bilisaan akkuma duraa ilaalee itti bashannanu gochuun barbaachisaadha.

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

22. 09. 14

SOMAAN GOOTAA URGAAYEE – 2

Taammanaa Bitimaa irraa
DURAANDURSA
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee waraqaa tana bakkuma isa dabre dhaabne san irraa ka’uun itti haa fufunu! Akka inni kun isa duraanii wajjin wal isiniif qabatuufan, mee isa xumura dabree irratti jedhame tokko isiniif kaaya:
Dubbii lafarra harkisanii waggaalee heddumeessuu fi gubboon isaanii biyyuma ofii kana nama jibbisiisa. Himata galfachuufillee dursanii warra Afaan Amaaratiin iyyannoo namaaf barreessan, barbaadanii horii baasaniifii kitaabsisuutu ture. Jarreen qawwee fi fannoon biyya Abbaa Gadaa fi biyya Haadha Siiqqee seenan kun biyya kana Gondor fakkeessuuf, halkanii-guyyaa irratti hojjachaa turani. Kanaaf, “qeyee” jarreen kanaa fi “boongoo” jarreen kanaa kan tahe, manneen murtii irraa baqachuun Oromoon qeyee eebbaa fi qeyee ayyaantuu kan tahe, gara galmoota warra qaalluu dhaquun wal-himachuu filate.
Galmoota Oromoo kanneen keessatti wanni gubboo jedhamu, gocha isaa dhiisitii sagaleen isaatuu hin aragmu. Achitti Afaan Amaaraa hin loqodamu yookaan simaamaloon wayii hin wacamu. Dhimmii sunis lafarra hin harkifamu. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. “Qalaaxee” fi balaaxeen, “maxiraa” fi qaxiraan wayiituu hin argamu. Fakkeenyaaf yoo namni Tolchaa Fayyisaa jedhamu waa irratti nama Gaaromsaa Bayii jedhamu kan himatu tahe, gaafa Kudhafree (kudharfee) warra qaalluu sanaa deemeti: “obboo Gaaromsaa Bayii kana irratti natti dabree jiraa, dhufee naaf haa gaafatamu” jedheetoo deeggartoota warra qaalluu, kanneen qeyee galma sanaa keessatti argamuun qaalluu gargaaranitti himata. Jarri kun: “kunoo, dubbiikee dhageenyee jirraa, dhaqiitii gaafa akkanaa akka obboo Gaaromsaa Bayii dhufuuf itti-himi!”, jedhuuni. Obboo Tolchaan akkuma jarri jedhanitti tolchee, gaaromsee obboo Gaaromsaatti hima. Dhaamsi dhaamsa mana eebbatii, sagaleen sagalee dhugaatii obboo Gaaromsaan gaafuma jedhame sana gara warra qaalluu dhaqa. Gaafas shanachi taa’ee inni akka dhugaa dubbatu kallacha faa qabachiisanii dhugaa baasisu. Mannis mana dhugaatii, laftis lafa dugaatii, warris warra dhugaatii, biyyis biyyaa dhugaa fi biyya eebbatii Oromoon achitti soba dubbatu gonkumaa hin jiru. Isa akkanaa kanatu bara sana, akka qeyeen warra abbaa sobaa fi warra abbaa qawwee onu taasise.
Akkuma Oromoon dubbii dhugaa kana wal-harkaa fuffuudhee biyyaa biyyatti dabarse sana, warri Amaaraas waayee kanaa aariin walitti dabarsuutti ka’ani. Amma biyya “Gaallaa“, keessumaa Ambo “quufe” kanaaf nama “qoricha qotuuf“, wal-mariyachuun Shaggar irraa gara Ambootti ergani. Barri isaa walakkeessa bardhibbee 19 fi shantamootaa (“1950s“) keessa, namni Oromoodhaa qoricha akka qotuuf ergame sun immoo namichaa durumaan jibba Oromootiin ija of-jaamse, kan Fitaraarii Saayiluu Dufaayee (Saahiluu Difaayee) jedhamu, kan bulchaa koonyaa Ererii fi Karrayyuu (Adaamaa) ture tokko. Biyyi Torban Kuttaayee kun erga abbaan Sadan Liiban (abbaan Ammayyaa, Walisoo fi Kuttaayee), Liiban Maccaa: “horii bacaqi; qaalluun si keessaa haa-bawuu qaalluutti buli!” jedhee isa eebbisee, biyyi kun biyya namni horee kuma gatu, kumaan bacaquu fi biyya qaalluu jechuun biyya eebbaa taheeti bara Saayiluu Dufaayee bira kutee kunoo nus, Dhaloota Qubees dhaqqabe. Hubaddhaa Liiban Maccaa kan jiraate kaleessa faa, bara Teediroos faa, bara Minilik faa mitii! Liiban Maccaa Sadan Liiban diina hollacciisoo san horee dabre kun, gara waggaalee 600 dura nama jiraate. Eebbi isaa lafatti hin buunee kunoo bara nafxanyicha moofaa, bara Sayiluu Dufaayee sana bira kutee bara nafxaynoota haaraa, warra Wayyanee kanaayyuu gayee jira. Biyya Liiban Maccaa eebbaan ilmaan isaa sadanitti dabarse kanatu oggaa Wayyaaneen: “Goojjam keessayyuu dabarree eenyumtuu nu hin tuqu” jechaa harree ooffattee, qawwee baaddhattee Laga Abbayyaa cewuun Biyya Oromoo seente san, kan qabu qawween kan dhabe shimalaan dura goree ishii kashakkashe.
Saayiluu Dufaayee akkuma magaalaa Amboo seeneen: “hin dhuginaa“, “ulee qabattanii hin deeminaa” faa namaan jechuutti ka’e. Raajii Rabbii, Ambo mee biyya eebbaati malee, biyya namni dhugee machaawuun walis, namas rakkisu hin turree! Dubbiin kun naannoo Torban Kuttaayee bira dabree naannoo Afran Walisoo, naannoo Jahan Ammayyaa fi naannoo Jahan Bachoo faa dhaqqabe. Oromoon: “Sidaama maalitummoo biyya dhufe? Bulchaa akkamiimmoo nutti ergani?” jechuun raajeffachuutti ka’e. “Inni biyya bulchuu dhufe moo waan nuti nyaannuu fi waan nuti dhugnu nutti himuuf dhufe? Nuti farsoo garbuu keenyaa, kaasin-kaafnaa (kaatikaalaa) garbuu fi qamadii keenyaa, daadhii damma keenyaa yoo dhugne maaltu isa galche? Maali inni araqee diimaa (“konyaakii”) isa baargamaa, Biyya Faranjiiirraa dhufu dhugaa bulaa mitii?” Otoo biyyi Sadan Liiban kana malaaleffatuu (dinqeeffatuu) silaa biyya Torban Kuttaayee keessaa naannoleen Gindabaratii fi Jalduu lolumaaf dhalatanii, mootummaan Habashaa naannoo kana irraa gibiraa fi qaraxa guurrachuu malee, wanni inni uummataaf godhu hin turree, manneen barumsaa, buufanni fayyaa, karaan konkolaataa faa hin jiruu, amma Gindabarat gibira galchuu dide. Saayiluu Dufaayee kana dhagayee otoo qorichaa Oromoof akka qotuuf, ergame sana dhaqeetoo hojii irra oolchuuf: “akaakii zarraaf” isaanii san jedhuu, akkuma “kan qabuufan dabala jettee harreen lagatti fincoofti” mammaaksi Oromoo jedhuu san, biyya Afran Walisoo keessaa naannolee Bodda, Dandii fi Qaqaldhii jedhamanitti Oromoon gugsii fardaa irratti  gaafa ximqataa wallole. Garuu, Oromoonni wallolan sun akkuma aadaa Oromootti ennasuma dubbii sana jaarsummaa fi obbolummaan fixatani. Naannoleen Walisoo sadeen kanaa olitti himaman immoo erga bara Xaaliyaanii boodatii koonyaa “Jibaati fi Macca” jedhamu jala, jechuun “mootummaa” Saayiluu Dufaayee jalatti argamu. Amma dubbiin badde! Egaa, namtichi kun dura Gindabarat gibira galchisiisa moo baddaa Walisoo: Dandi, Qaaldhii fi Bodda dhaqqeeti “maaf gugsiif baatan?” jechuun Oromoota adaba?
Oromoon naannoo Oromiyaa Waltajjii kun akkuma Oromoota naannolee biroo sirba jaalata. Walalooleen akka sirbaatti qopphaawan seenaa fi aadaa isaa keessatti bakka guddaa qabu. Sirboonni kunimmoo akka addaddaa fi bakka addaddaatti dhiyaatu. Oromoon keenya otoo addunyaa tana irratti walmorkiin heddummina akaakuu sirbaa kan sabni tokko qabuu, “haa dhiyaatu!” jedhamee tarii tokkoffaa tahuu dandaya. Godinoonni Oromiyaa marti sirboota garagaraa qabu. Kana malees godinni tokko immoo ofumaafuu sirboota addaddaa qaba. Mee yoo godina Wallaggaa fudhattan kan achitti sirbamu iyyaasee callaa isinitti hin fakkaatini. Sirboota gosa danuu tahan qaba, uummanni Oromoo Macca Lixaa kun. Kan godina Oromiyaa Waltajjiis akkanuma. Innimmoo waan gosoolii lama jechuun Tuulamaa fi Macca Bahaa of-keessaa qabuuf, caalayyuu akaakuun sirbootaa baay’ata.
Akkuman gara biraatti ibsuuf yaale, Oromoon naannoo kanaa mankiristaanaa (bataskaana) kan jaraa gara olbaa aadaan isaa itti-agarsiifamuu godhatee jira. Oromoon kan gaafa taabonni waggaa waggaatti ayyaaneffatamu (“naggasu“) faa,  gaafa ximqataa faa bataskaana dhaqu Waaqa kadhachuufii miti. Dhiichisa, ragada, awwayyaa fi sirboota biroo sirbuu fi booda immoo gugsii fardaatiif yaa’ee dhiichisaan lafa sochoosaa achi deema. Bacho Maaramii Rimeechaa (Rimeessaa), Gabreelii Guftee fi Goorgisii Tajii faa; Waliso Maaramii Dandii, Garbeelii Kotobaa fi Mikaa’ela Qamaxxee faa; Kuttaayee Mikaa’ela Xuqur Incinnii, Mikaa’ela Awwaaroo faa Waaqa kadhachuuf dhaqa namni jedhu yoo jiraate, nama aadaa fi duudhaa naannoo kanaa sirriitti hin beekne tahuu dha qaba! Inni naannolee Jahan Bachoo, Afran Walisoo fi Torban Kuttaayee irratti jedhame kun immoo dubbii gabaabsuufi malee: naannoleen Abbichuu, Jiddaa, Darraa, Salaalee, Sulultaa, Meettaa, Aabbuu, Galaan, Gimbichuu, Ada’aa, Sooddoo, Caboo, Ammayyaa, Noonnoo, Gaamoo Jibaat, Calliyaa fi Daannoo faas akkanuma.
Mee akka fakkeenyatti isaan kanaa olitti tuqaman keessaan tokkoo isaa qofa fudhaddhee isiniif addeessa. Dursee bataskaanni akaakuun lama akka naannoo Oromiyaa Waltajjii kanatti argamu kanaan dura bakka tokkotti ibseen ture. Habashoonni qawween cabsanii Biyya Gadaa seenan sun Oromoo dirqisiisanii gara lagaatti geessuun bishaan itti-facaasanii “maqaa kiristinnaa” kan jedhamu, maqaa Oromoon sirriitti waamuu hin dandeenye kan aadaa fi seenaa isaa wajjin waa tokkollee guduunfaa hin qabne baasaniifi. Kana bira kutanii Oromoon nama du’e bataskaanatti malee, akka hin awwaalle “abunni” isaanii maganee, mootummaan isaaniis seera baase. Namni seeraa fi magantii kana hordofuu dide ni adabama. Raajii Waaqaa, safuu namaa! Jarri seera baasan malee, taabotaan maganan malee, bataskaanuma saniyyuu bakka uummanni barbaadutti hin ijaarre. Kun humna isaanitii ol ture. Garuu, humna fi haala qabatamaa isaan keessatti argaman caala kan ture: tuffii, oftuuluu, duubatti-hafummaa fi sanyummaa isaaniiti.
Fakkeenyaaf, biyya Afran Walisoo humna qawwee Faranjiitiin cabsanii seenan san keessatti kan dursanii bataskaana dhaabbatan Danditti, jechuun Maaramii Dandiiti. Maaramiin Dandii tun abbaa lafaa (haadha lafaa) ishii akkamiiti. Akkum Raas Dargee, Raas Birruu, Raas Masfin Silashii faa lafa wantaa (“gaasshaa“) hedduu qabdi. Kana malee, ishiin balabbaatasi. Lafa “ishii” kana irraa hoomisha: irboo, sisoo yookaan hirtaa galchisiifatti. Kana ishiif kan qotee galchuu qotee-bulaa Oromoo isa lafti isaa irraa fudhatame sana. Kana malees, lafa warri Amaaraa fudhatan jechuun Oromoo irraa dhuunfatan keessaa dhibbantaan 30-ni kan bataskaana Habashaati. Isa Oromoof hafe irraayyisi gibirri kan galu: Waliso yookaan Ambo, Tullu Boolloo yookaan Giinciitti warra mootummaatii otoo hin taane, Danditti ishiif gala. Fakkeenyaaf, Qaqaldhii keessaa warri Gurree Birqii akka isaan jedhanitti: “lafuma abbaa-saanii isa mootummaa Sidaamaa irraa deebisanii bitatan“, kan gandeen Shimala-a fi Dirree Warra Shuruu keessatti argamuuf gibira hamma bara 1970-tti, mootummaaf Giincittii mitii, Maaramiif Danditti galchaa turani. Fakkeenyi as irratti kaafame kun uummanni Oromoo: lafa isaa, biyya isaa fi mirga isaa dhabee mootummaa fi bataskaana Habashaatiin bitamaa akka ture, ammallee karaa tokkoon akka jiru ifumatti nutti agarsiisa.
Uummata Afran Walisoo keessaa inni naannoo hedduu baldhaa Bodda, Dandii fi Qaqaldhii keessa jiru, keessumaa ganna-ganna nama du’e reeffa isaa baatee Maaramii Dandii geessuun daran isa rakkise. Oromoon akka aadaa isaatti du’aa isaa awwaallachuu seeraan dhoowwame jechaa dha. Oromoon aadaa isaa keessatti nama du’e bakka lama keessaa kan fedhetti awwaallata ture. a) Bakka Kaabbaa jedhamu kan gandi tokko yookaan sanii ol nama ofii kan du’e itti-awwaallatu. Bakki kun qulqullinaa fi magariisa tahuun eegama. Naannoo sanaa fi awwaala irratti mukkeen addaddaatu dhaabama. Dallaan marfamee qulqullinaan eegama. Faranjoonni bara 1838 keessa karaa Biyya Amaaraa isa Manjee jedhamuu Biyya Oromoo keessaa Tuulama seenan, Oromoon uummata qaroome jechuun wanneen isaan raajeffatan keessaa inni tokko akka Oromoon bakka awwaalaa kunuunsee eeggatu arguuni. b) Naannoo qeyee ofiitti namni barbaade nama ofii awwaallata. Biyyis biyya Gadaa fi biyya dimokiraasitii, uummannis uummata Oromoo kan Gadaatii namni lamaan kana keessa filachuun bakka fedhetti awwaallata tureeyyu. Uummanni Afran Walisoo keessumaa inni naannoo Qaqaldhii keessaa: Gafarsa, Dirree Warra Shuruu, Shimala, Kotoba, Dannaba, Maaruu Warra Tolaa, Komboloota, Jawwee, Oddo Heexoo, Kabaashee, Dhalata, Qaldhaa, Shube, Biichee, Gaatiraa Walisoo, Gareeruu fi Xiraange faa irraa guyyaa guutuu reenfa baatee Maaramii Dandii geessuun itti-hammaannan warri Gurree Birqii, jechuun warri abbaa Gadaa Walisoo lafa isaaniif hafe keessaa kennuun “bataskaanni Oromoo” kan Garbeelii jedhamu Kotobatti ijaarame. Garbeeliin Kotobaa kun hiyyeessa Rabbiitii homaa lafa wayiituu hin qabu. Irboo, sisoo fi hirtaa hin galchisiifatu. Kan inni qabu uummata Oromoo qofa. Uummanni Oromoo kun immoo silaa oggaa sana daaqoniinis, qeesiinis Oromoon hin turree, Amaaruma “mindeeffate“-ef bona-bona oggaa midhaan galu, qunnaa tokko yookaan sanii gadi sunumtuu namni dandawu walitti buusetoo qeesichaa fi gargaartuu isaatii kennama. Boodallee gara bara 1965 irraa kaasee qeesii fi gargaartuun isaa Oromuma turani.
Egaa, Mudde bultii 19 guyyaa Garbeeliin Kotobaa ayyaaneffamu Oromoon wal-haretoo bawuun aadaa ofii agarsiifata. Oromoon sirba irrattis, gugsii faa irrattis walmorka. Walmorkii qajeelaa kanatu uummata Oromoo irra-qaraa, irra-jabeessaa dhufe. “Hardha ganda kamtu sirbaan caale, ganda kamtu gugsiin caale? Ilma eenyutu gogsiin caale? Intala eenyutu sirba morma-shiitiin biyya harkatti galfate?“, jedhama. Oggaa Gafareen, Kowoo fi Hulluuqqoon “Dullee, Dullee, sii dhufee Dulleen” jechaa bakka heddutti hiramuun gurmuu gurmuun dhiichisaa dhufu, ennaa Kabaasheen “Kabee, Kabee, sii dhufe Kabeen, sii dhufee Qaqeen“, Kotobni “Kotee, Kotee, sii dhufe Koteen, sii dhufe Qaqeen“, Gafarsi, Xiraange, Shube, Dhalanni faa gurmuu gurmuun lafoon dhiichisaan dachee sochoosaa, warri fardaa gurmuu gurmuun hiramuun “kaawoon deebitewoo” faa jechaa dhufan dhugaa mitii fiilmii Holii-wudii tokko namatti fakkaata. Uummata Oromoo miidhagaa, aadaa Oromoo miidhagaa, Afaan Oromoo miidhaa, Biyyoromoo miidhagaa Waaqni mimmiidhagsee uume kana raajeffachuuf sagalee fi jechatu nama hanqata. Inni yaa’ee dhufe kun dallaa bataskaanaa fuuldura dirree jiru keessa gurmuu gurmuun hiramee dhiichisa yookaan ragada. Dubarrii fi dubartoonni feenaan dhiiroota waliin, feenaan qobaa ofii gurmuu dhaabbatanii ragadaa oolu. Keessumaa oggaa naannoo Afran Walisoo fi naannoo Torban Kuttaayeettiawwayyaa-n sirbamu, dubara Oromoo kana irraa mormi isaanii lookoon sun citee Harar yookaan Naqamte waan gawu fakkaata.
Akkanuma gaafa Maaramiin Dandii guyyaa Guraandhala 21 “naggaftu” kan Garbeelii Kotobaa isa armaan olitti ibsame harka hedduun namaa fi fardaan caalutu buqqa’ee bawuun ayyaaneffata. Waan Afran Walisoo guutuun achitti yaa’etoo walgaye fakkaata. Kunis sababa malee miti, naannoo Afran Walisoo kana keessaa kan ayyaaneffannoon Maaramii Dandii hundumaa irra-caalu. Nafxanyyoonni Biyya Oromoo qawwee ibiddaatiin cabsanii qabatan bataskaana kana bakka dur Oromoon yaa’ee itti-irreeffatutti ijaarani. Taabonni kun xiqqoo-shii irraa siqee qarqara Dambal (Hara) Dandiitti dhaabate. Akkuma bakki Gabreelii Qullubbii inni gooroo Barentuu (Harargee) bakka dur Oromoon yaa’ee itti-ayyaaneffatuutti ijaaramee jechaa dha. Lookolee saglan Oromoon Walisoo nan qaba jedhu keessaa sadii: Boddi, Dandii fi Qaqaldhiin sirbaa fi gugsii fardaatiif haramanii achitti bawu. Warri lafoo fi warri abbaa fardaa gurmuu gurmuun hiramaniiti dhiichisaa fi kaawoon deebitewoon lafa sochoosaa dhufu. Warri kun dallaa bataskaana marsee jiru sanillee hin seenani. Dirree bataskaana fuulduraa fi cinaa jiru keessatti dhiichisu, ragadu, mirqaanu. Ennaa taabonni bayee mana sana naannawuuf jedhu: namoonni warra bataskaanaa gargaaran gadi bayanii karra irra dhaabachuun sagalee olqabaniitoo: “maaloo yaa Waliso, maaloo yaa biyya taabonni bayee mee xinnooshii nuu obsaa!”, jedhu. Amma biyyi ni kadhatame malee, hin ajajamnee hundumtuu cal-jedha. Taabonni sun bayee, mana isaa sana oggaa sadii naannayee akkuma bayetti nagaan gala. Warri yommuu taabonni bayee naannawu sana wajjin deemee naannawu: nafxanyootaa fi keessummoota isaanii, tajaajiltoota bataskaanaa, abbootii sangaa (baalabbaatota), abbootii lagaa (ciqaa-shuumota) fi namoota Oromoo tokko tokko qofa. Akkuma taabonni galeen abbootiin fardaa gugsiif, namoonni kaan immoo doowwachuuf akkuma dhufanitti sirbaa dirree garmaama fardaa kan achuma bataskaana sanatti dhiyaatee jirutti qajeelu.
Duudha fi muuxannoon akkanaa kun itti-fufuun bara Fitaraarii Saayiluu Dufaayee dhaqqabe. Akkuma irranatti addeeffame namtichi kun leencota Torban Kuttaayee isaan Gindabarat keessaa gibira mootummaa nafxanyaa sanaaf baasuu didanatti duuluuf raroo isaa haratee, “akkakii-zaarraaf” isaanii sana deddeebisee dadarbachaa karaa qabate. Namtichi kun waan mootummaan Hayila-Sillaasee qabu mara of-duubaa qaba: Loltuu meeshaa waraanaa kan ammayyaa kanneen addaddaa mataa irraa kaasee hamma miilaatti hidhate, balaliyaa (xayyaara) waraanaa boombii samii irraa gaddarbatu, karkarroyyaa (taankii) akka gafarsa madaayeetti baalaa-muka, lafaa-margaa of-duraa haqaa gangalatu, gaazexeessitoota dhumiinsa uummataa “farra-Toopphiyaati jechuun barreessan, phaaphasii fannoo qabatee farra Kiristoosii fi farra biyyaati jechuun dhumiinsa uummataa eebbisu faa of-duubaa qaba. Oromoonni Torban Kuttaayee fi Afran Walisoo garuu, jaalala mirgaa fi biyya isaanii, tokkummaa ofii fi onnee Oromoo kutattuu sana malee, wanni of-duubaa qaban hin turre.
Uummanni Oromoo beektotaa fi gamnoota, muraacii fi abshaalota of keessaa qaba. Kanaaf ennaa Saayiluu Dufaayee kun dhaadachaa magaalaa Amboo irraa bayeetoo karaa Giincii-tiin Gindabaratitti duuluuf qajeelu, gamnoonni biyyaa kun waan haala Oromoon keessatti argamuu beekaniif, dubbii qabbaneessuuf Amaarticha bira dhaqani. Inni humna loltuu hammamii yoo qabaateyyuu, otoo Gindabarat hin dhaqqabin waan naannoo Jalduutti isa eeggatu itti-himani. Gindabaratii fi Jaldu keessa eenyumtuu akka takkaa humnaan keessa hin dabarre, akka Oromoonni Jalduu lafa irra dhiisii muka irrayyuu taa’anii rasaasa namatti roobsan, namni Jalduu nama gonkumaa hin muldhanne akka tahe, “diina” hin muldhanne kanaan loluun akka hin dadayamne itti-himuun, achumaanillee waayee Oromoo beeksifachuun, akka isaan jaarsa biyyaa gara Gindabaratitti erganii dubbii tana karaa nagaatiin fixan faa itti-himani. Marii fi haasaa dheeraa booda Sayiluun jaarsolii Oromoo saniin tole jedhee, gara Ambootti deebiye. Gamnoonni Oromoo sun gara Gindabaratis hin dhaqnee, gara qeyee ofiittis hin deebinee, namoota sadii of-keessaa filachuun gara Finfinnee Shaggaritti ergatani. Namoota kana keessatti jagnicha Oromoo amma lubbuun hin jirre, Zoogaa Boojiyaa Hasaquu Horaa-tu argama. Oromoonni kun mooticha mootolii, Hayila-Sillaasee bira dhaquun: “akka namni biyya bulchuuf ergame sun biyya gubuuf adeemaa jiru” tokko tokkoon itti-himani. Dubbii “araqee hin dhuginaa, ulee hin qabatinaa” irraa kaasee hamma dubbii Gindabaratii fi Danditti duuluuf qopphaawuu isaa itti-himuun, yoo inni hatattamaan isaan irraa kaafamuu baate, dubbiin gara biraatti akka deemuun ishii hin oolle, gurra mootichaa buusani. Hayila-Sillaaseen jarri nagaan akka biyya isaanitti galanii fi inni immoo akka dafeetoo isa isaan jedhan sana fiixaan-baasu waadaa galeefi. Otoo torban tokko hin guutiin silaa Hayila-Sillaaseen qaruutee dhaa, namicha akka shoomutti “dajjaazmaach” jedheenii akka Wallagga bulchuuf gara Naqamteetti dabarse.
Akkuma irranatti ibsame, gaafa Maramiin Dandii “naggaftu” namni gugsii fardaa keessa wallolee, tokko tokko miidhamani. Saayiluun kana dhagawuun akka isa fuulduratti dhiyaataniif, xalayaa “qalaxee” jedhamutu itti-erge. Kanas nama inni matadeemaa (“ring leader“) jedhutti erge. Namni inni itti-erge kun Tashoomaa Gammachuu ilma Gammachuu Qamalittii Waarii ture. Tashoomaa Gammachuu Qamalittii akka jedhame sanitti gara magaalaa Amboo hin dhaqne. Karaa namicha xalayaa Saayiluu fidee isatti kenneeetiin deebiii qabu, gara Sayiluu isa Ambo keessa taa’ee dhaadatuu sanaatti dabarse. Xalayichi duraanii “koottutti waayee dubbii kana natti himi” kan jedhu, kan afaan nagaa fi arraba qaroominaatiin itti-ergame hin turre. Xalayichi xalayaa doorsisaa fi tuffii ture. Booda Tashoomaa Gammachuu Qamalittii: “namana ati silaa eenyu kan akkanatti anas, biyyakoos doorsiftu? Dhiirri dhufee nama qaba malee, erbee doorsisaa namatti hin ergu. Egaa yoo dhuguma dhiira taate koottutii na qabi? Garuu, otoo mana keetii hin bayin Dandi kun, Waliso kun biyya eenyyu faa akka ta’e, anis ilmaa fi sanyii eenyu faa akkan ta’e qoraddhu! Erga kana qorattee anis akkuma qeerransoota Gindabarat Kuttaayeen si eegaa jiraa, Arfan Walisoos si eegaa jiraa koottu!” “Erbeen” Tashoomaa Gammachuu jedhu sun “qalaaxee” warra Habashaa sani. Saayiluu Dufaayee dhaamsi kun sonaan isa aarsullee Dandi Walisoo dura Gindabarat Kuttaayeetti duuluu filate. Eekaa, dubbiin dubbii gibiraatii, gibirri immoo dubbii horii fi garaa warra nafxanyaa saniitiwoo!
Ennasum waayeen “erbee” Saayiluu Dufaayee fi deebiin Tashoomaa Gammachuu Qamalittii biyya Afran Walisoo keessa tamsaye. Eekaa, akkuma abbaan Liiban sadanii, Liiban Maccaa: “beeki; beekaan si keessaa haa bawu; beekumsatti buli!”, jedhee ilma isaa Waliso eebbise san walaloon dhiichisaa, kan “SOMAAN GOOTAA URGAAYEE ” jedhamu, baddaa Walisoo keessatti walaleeffamuun biyya keessa facaye. Amma armaan gaditti walaloon sirbaa, kan dhiichisaan lafa sochoosu kun isiniif dhiyaata. Haatahu malee, waan kutaan kun dheeratee yeroo keessan isin jalaa fixuu dandayuuf, asuma irratti dhaabnee kutaa sadaffaa irratti walitti deebinaa, hangasitti nagaa fi nageenyaan naa bubbulaa!
                                                                                        Itti-fufa —!
==============      ==============

Sirna Kabaja Ayyaana Irreechaa Onkololeessa 04/ 2014

Hora Gaasperplas,Amsterdam-Netherlands!

Hawaasa Holand

Kanaan dura ,sirna kabaja ayyaana aadaa irreechaa ilaalchisee  dhaamsa bifa gara garaan akkuma isiniin gahaa  turreetti, amma kunoo  qophii keenya  gama hundaan xumurannee ,Onkololeessa 04-2014 akka Gidduugala Awurooppaatti gamtaan dhaabbannee akka ayyaaneeffannu irra deebi’ee koreen guumii irreechaa Netherlands dhaamsa Oromummaa gammachuun isiniif dhiyeessa!.

-Bakkii Irreeffannaa Hora Gaasperplasdam,Magaalaa Amsterdam-Netherlands.(Bakkuma waggaa dabre itti godhanne dha)

-Saáatii 12.00(akka Saáa Amsterdamitti) irraa eegalee gaggeeffama.

-Tartiibni Sagantaa aadaa iirreeffannaa ,bakka horaa kanatti battalumatti harka keessan gaha.

-Akkaataa bakka Hora Gaasperplas(Gaasperplasdam) ,Amsterdam itti dhuftanis;

1.Warri Geejjibaa uummataan dhuftanii fi biyyoota Awurooppaa gara garaa irraa daandii fagoo  imaltanii dhuftaniif karaa lamaan dhufuu dandeessu.

1.1 Warrii Karaa Amsterdam central station iin  seentan , tireena  irraa buutanii ,meetiro lakkofsa 54 qabattanii daqiqa 10-15 erga deemtanii booda bakka station Bijlmer Arena jedhamutti irraa buutanii ,Bus lakkofsa 47 qabattanii bakka Veenendaalplein bus station jedhutti oggaa bus irraa buutan daqiqa 2-3 gidduutti harka bitaatti maqxanii battalumatti  bakka Horaa geessu.

1.2 Warri kallattiidhaan tireena Amsterdam Bijlmer Arena jedhu qabattanii dhuftan immoo battalumatti tireena irraa butanii bus lakkofsa 47 qabattanii bakka feermaataa Veenendalplein bus sation jedhutti bus irraa buutanii harka bitaatti maqxanii daqiqaa 2-3 gidduutti battalumatti bakka horaa geessu.

2. Warri Makinaa dhuunfaan dhuftan Veenendaalplein bus station  Amsterdam ykn immoo Veenendaalplein 24,1106CN Amsterdam yoo tomtom keessanitti  guuttatan batalumatti dhufuu dandeessu.

-Bakki Bashannanaa halkan guutuu itti gaggeeffamu;
Maqaan  galmaa Sade Center,www.sadece.nl
Mahoniehout 13,1507 ED Zaandam .

Warrii geejjiba Uummataan bakka galmaa kana dhuftaniif Zaandaam Central station tti tireena irraa buutanii  daqiqaa 5-6 gara duubaan baatanii  fuula duraatti yoo arreeddan battalummatti bakka galmaa geessu.

Odeeffannoo dabalataa kanneen barbaaddaniif ;
Lakkofsa bilbilaa;+31684306631
                               +31687862003

Hubachiisa;Bakka irreeffannaa Hora Gaasperplasparkiittis taée bakka galmaatti paarkiin makinaa yeroo hunda bilisa!

Hindagatina!,Uffannaa aadaa keessaniin miidhagdanii ,bareeddanii ,cululqxanii guyyaa san muldhachuu!!

Aadaanii fi  agartuun ija takko , dhoksaa hin fedhan!!!!!!

Irreechii,Utubaa Aadaa, Mallattoo  Tokkummaa Uummata Oromooti!!!

Koree Guumii Irreechaa Amsterdam-Netherlands!

UN experts urge Ethiopia to stop using anti-terrorism legislation to curb human rights

GENEVA (18 September 2014) – A group of United Nations human rights experts* today urged the Government of Ethiopia to stop misusing anti-terrorism legislation to curb freedoms of expression and association in the country, amid reports that people continue to be detained arbitrarily.

The experts’ call comes on the eve of the consideration by Ethiopia of a series of recommendations made earlier this year by members of the Human Rights Council in a process known as the Universal Periodic Review which applies equally to all 193 UN Members States. These recommendations are aimed at improving the protection and promotion of human rights in the country, including in the context of counter-terrorism measures.

“Two years after we first raised the alarm, we are still receiving numerous reports on how the anti-terrorism law is being used to target journalists, bloggers, human rights defenders and opposition politicians in Ethiopia,” the experts said. “Torture and inhuman treatment in detention are gross violations of fundamental human rights.”

“Confronting terrorism is important, but it has to be done in adherence to international human rights to be effective,” the independent experts stressed. “Anti-terrorism provisions need to be clearly defined in Ethiopian criminal law, and they must not be abused.”

The experts have repeatedly highlighted issues such as unfair trials, with defendants often having no access to a lawyer. “The right to a fair trial, the right to freedom of opinion and expression, and the right to freedom of association continue to be violated by the application of the anti-terrorism law,” they warned.

“We call upon the Government of Ethiopia to free all persons detained arbitrarily under the pretext of countering terrorism,” the experts said. “Let journalists, human rights defenders, political opponents and religious leaders carry out their legitimate work without fear of intimidation and incarceration.”

The human rights experts reiterated their call on the Ethiopian authorities to respect individuals’ fundamental rights and to apply anti-terrorism legislation cautiously and in accordance with Ethiopia’s international human rights obligations.

“We also urge the Government of Ethiopia to respond positively to the outstanding request to visit by the Special Rapporteurs on freedom of peaceful assembly and association, on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and on the situation of human rights defenders,” they concluded.

ENDS

(*) The experts: Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson; Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai; Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, David Kaye; Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Michel Forst; Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Gabriela Knaul; Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan Méndez.

Special Procedures is the largest body of independent experts in the United Nations Human Rights system. Special Procedures is the general name of the independent fact-finding and monitoring mechanisms of the Human Rights Council that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Currently, there are 38 thematic mandates and 14 mandates related to countries and territories, with 73 mandate holders.

Special Procedures experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity

For more information log on to:

Countering terrorism: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
Freedom of assembly: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
Freedom of expression: http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
Independence of judiciary: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
Rights defenders: http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
Torture and Inhuman treatment: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

UN Human Rights, country page – Ethiopia: http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ETIndex.aspx

For more information and media requests, please contact Claudia Gross (+41 22 917 9187 / cgross@ohchr.org) or write to srct@ohchr.org.

For media inquiries related to other UN independent experts:
Liz Throssell, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org)

UN Human Rights, follow us on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube:
http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en

- See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15056&LangID=E#sthash.PpjHo6Z1.dpuf

HRC 27 — Statement Delivered Under Item 6
SEPTEMBER 19, 2014

Human Rights Watch welcomes the adoption of the outcome of the UPR on Ethiopia, which reflected many important recommendations to address human rights concerns in the country.

We welcome Ethiopia’s stated commitment to rights-based development and the government’s important efforts to improve respect for the rights of women, children, persons with disabilities, and migrant workers, as well as its longstanding support for up to 500,000 refugees.

However, the Human Rights Council’s review of Ethiopia comes at a time of increasing concern about the rights situation in the country. Ethiopia’s government refuses to acknowledge, much less investigate and respond to, many credible allegations of serious human rights violations, including arbitrary detention, torture and ill-treatment by the state security forces.

Fundamental freedoms enshrined in the Ethiopian constitution and international human rights law, particularly freedom of expression, association and peaceful assembly, have come under sustained and systematic assault by the government in recent years. Despite Ethiopia’s assertion that freedom of expression is thriving, the number of journalists, activists and opposition members arbitrarily detained on spurious terrorism charges continues to rise, while the number of independent media decline as media workers flee the threat of arbitrary detention and prosecution. The government has not, to our knowledge, investigated the many claims from detainees of mistreatment during detention.

Ethiopia regrettably refused to accept specific recommendations regarding amending the Charities and Societies Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation. Revision of this legislation remains urgent and essential for meaningful activity by independent media and nongovernmental organizations, including election–related activities that could help improve the environment in advance of the 2015 elections. Rejecting recommendations to revise these laws quashes hopes that Ethiopia could seriously implement the general recommendations it accepted on freedom of expression, association and human rights defenders.

Finally, Human Rights Watch urges Ethiopia to strongly consider the repeated recommendation made by states at the UPR that Ethiopia welcome and invite the UN special procedures and ratify the Rome Statute, the Optional Protocols to the Convention against Torture, ICCPR, and other important treaties. As a member of the Human Rights Council, Ethiopia is expected to uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights. We regret that Ethiopia has missed the important opportunity created by the UPR to make more concrete pledges to address key shortcomings raised by many states during the UPR debate.

Artistootni Oromoo 3 Sirna Wayyaanee Jalaa Miliqan

Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) | Fulbaana 19, 2014

OromoArtistsSBO20143

Artiin Oromoo guddisuu fi hojiilee isaanii ummatatti dhiyeessudhaan tattaaffiin taasisan mootummaa wayyaaneetiin dhiibbaan irra geessifamu hammatuurraa biyya abbaa isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamuu artiist Amiin Huseeni fi Artist Mihrat Waldamaariyam (Haati Shumbee) gaaffii fi deebii SBO waliin taasisaniin ibsan.

Sirba isaa “Baaleen Bu’aa, Baaleen Bu’aa Biyya Loowwanii …” jedhuun ummata Oromoo biratti dhageettii kan horatee fi beekame wellisaan dargaggeessi Artist Amiin Huseen, biyya keessatti artii Oromoo guddisuu fi quuqqaa saba Oromoo ibsuudhaaf bilisummaa dhabuu akkasumas kaasetta dhiyoo kana baaseen walqabatee humnoota tikaatiin doorsisnii fi hiraarri itti hammaachuurraa lubbuu isaa baafachuuf baqachuu gaaffi fi deebii SBO waliin taasiseen ibseera.

Kanaan dura wayta hogganootni Waldaa Maccaa fi Tuulamaa wayyaaneedhaan yakkamanii hidhaman innis Oromummaa isaatiin yakkamee waggootaaf hidhaa keessa turuu kan ibse Artist Amiin Huseen, erga hidhaadhaa bahee boodas hojiin artii inni hojjetu humnoota tikaa wayyaanee fi dabballoota OPDO amanamtoota TPLF tahaniin ija shakkiin ilaalamaa fi si’a hedduus waamamee doorsifamuu dubbate. Keesssumaa Albama haaraa mata-dureen isaa “Yoomi Guyyaan?” jedhu erga baaseen booda sirbichi akka ummata bira hin geenye danqaa uumuu fi humnoota tikaatiin waajjiratti waamamee doorsisni deddebi’ee irra gahuus ifa godhe.

Artistoonni Oromoo sabboonoon waa’ee mirga saba isaanii fi haala jiruu-jireenya ummataa ibsuuf yaalan rakkoon ulfaataan akka irra gahu kan dubbate dargaggoon Oromoo Artist Amiin Huseen, innis hidha laga Abbayyaatiif qooda laatu gaafatamee diddaa agarsiisuu fi “Boondii bitadhaa jechuu mannaa, boombii bitadhaa jechuu hin wayyuu?” jedhee dubbachuu isaatiin ummata nurratti kakaasta jedhamee humnoota tikaatiin hiraarfamuu ibseera.

“Ummanni Oromoo erga bara Minilik gabrummaaf affeeramee kaasee hiraarri gabroomfattootaan irra gahu irraa hin dhaabbanne” kan jedhe Artist Amiin, “OPDOn dhaaba namoota dhiiga Oromoo hin qabnee fi fira fakkaatanii Oromoo miidhaa ulfaataaf affeeraniin guutamtee dha.” jedheera.

Ummanni Oromoo biyya keessaa mootummaa aangoorra jiruun rakkoon jabaan irra gahullee mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaatiif kutannoodhaan falmaa jabaatti jiraachuu sochii Qeerroo Bilisummaa eeruudhaan kan ibse artist Amiin Huseen, “Dhaloonni ammaa ho’aan,‘QUBEE GENERATION’ mirga biyyaa fi ummata isaatiif murannoon diina dura dhaabbatee wareegama ulfaataa baasaa jiraachuun bilisummaan dhiyoo tahuu akka agarsiisu addeessa.

Haaluma walfakkaatuun maqaa masoo Haadha Shumbee jedhamuun kan beekamtu Artist Mihrat Waldamaariyamis dhiibbaa sirna abbaa irree Oromoo gabroomfatee jiruun irra gaheen kan kahe hojii ishii hojjechuu dadhabuurraa biyyaa bahuuf dirqamuu gaaffii fi deebii SBO waliin taasisteen ibsiteetti.

Diraamaa fi baacoo adda addaa hojjechuudhaan ummata Oromoo biraa jaalalaa fi dinqisiifannoo guddaa kan horatte Artist Mihrat (Haati Shumbee), waltajjiilee irratti bilisa tahanii akka hin hojjenne danqaan itti heddummaachuu, ajaja qondaalota OPDOtiin hojiin isaanii TV-Oromiyaa irratti akka hin dhiyaanne taasifamuu akkasumas hojiileen artii tattaaffii fi baasii dhuunfaa isaanii hedduu booda baasanis qabiyyeen isaa ykn uffannaan uffatan dhaamsa biraa dabarsa kan jedhuun dhoowwamuurraa rakkoo hamtuuf saaxilamuu ibsiteetti.

Qondaalonni OPDO TV-Oromiyaa keessa hojjetan Afaanii fi Artii Oromootiif kabaja kan hin qabne tahuu fi articha guddisuu fi artistootas jajjabeessuurra hamilee cabsuu fi Afaan Oromoo awwaalanii kan alagaa mul’isuuf akka hojjetaa jiran dubbatte, Artist Mihrat – Haati Shumbee. Dhaabbatni Raadiyoo fi TV Oromiyaa jedhamu maqaadhumaaf hoogganaa qaba jedhama malee, kan akka fedha isaa sukkuumu ergamaa gaafatamaa waajjira Qonnaa Oromiyaa jedhamu Zalaalam Jamaanee tahuu kan saaxilte Artist Mihrat W/ Maaryam, Artistoonni Oromoo akka garaa isaanii Oromiyaa keessa naanna’anii hojii isaanii ummatatti akka hin agarsiisne ajaja qal’aa Zalaalamiin ugguramuu fi kanneen tattaaffii taasisan ammoo doorsifamuu ibsite.

Fincilli Diddaa Gabrummaa ummannii fi Qeerroon Oromoo gaggeessaa jiran dargaggoonni Oromoo hedduun kan irratti wareegaman tahuu isaarraa gaddi nutti dhagahamus, gatii qaalii malee Injifannoon hin argamu” kan jette Haati Shumbee, “Sochiin Daraggoota Oromoo kunis guyyaa tokkummaan Oromoo caalaatti itti mirkanaahee fi Oromoon jirra jedhee socho’ee wal sochoose waan taheef, moo’insa” jetteetti.

Gaaffii fi deebii Artist Amiin Huseenii fi Artist Mihrat W/ Maariyam (Haadha Shumbee) SBO waliin taasisan sagantaa SBO fuula duraa keessatti kan isinii dhiyeessinu waan ta’eef, akka hordoftan isin afeerra.

———————
———————

Artiistiin Oromoo beekamtuu fi sabboontuun Meetii Jamamaa gaafii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) waliin taasifteen miidhaa mootummaan abbaa irree wayyaanee ishii fi abbaa warraa ishiirraan gahaa turee fi jiru jalaa baqachuun biyyaa abbaa ishii dhiiftee godaanuu ibsite.

Art. Meetii Jamamaa gaaffii deebii Fulbaan 17 bara 2014 SBO waliin taasifteen dhiibbaa fi hiraarrii mootummaan wayyaanee ishii fi abbaa warraa ishiirratti raawwachaa tureen gar malee kan miidhamaa fi hiraaraa turte ta’uu ishiitiin biyya abbaa ishee fi ummata Oromoo ogummaa ishiin ishee jaalatu dhiiftee akka baqachuuf dirqamte SBOf ibsitee jirti. Art. Meetiin akka jettetti mootummaan wayyaanee dhiittaa mirgaa ummata Oromoorraan gahaa jiruun kan ka’e yeroo ammaa kana kan yeroo kamiyyuu caalaa ajjeechaan, hidhaa fi dararaan hammaatee jira.

Miidhaan saba Oromoorratti gahaa jiru jabaachaa deemuun wal qabatee artiistoota sabbontoota ta’anii fi kanneen rakkoo ummata isaanii ogummaa qabaniin calaqqisiisan addatti tika wayyaaneetiin irratti xiyyeeffatamuun hiraarfamu jechuun rakkoo artiistoota Oromoo garaaf hin bullu jedhanirra gahu ibsitee jirti.

Artiistoonni sabboontonni garaaf hin bullu jedhan akka hojii ogummaa isaaniin wal qabatu hojjetanii hin jiraannelleen dhiibbaa adda addaa irratti taasisuu fi danqaa uumuun, yeroo barbaachise ammoo hidhuu fi ajjeesuun hojii ijoo mootummaa wayyaanee waan ta’eef, artistiin Oromoo jireenya akkasii keessa jira jechuun SBOf ibsitee jirti.

Art. Meetii Jamamaa anis akkan ogummaan qabuun ummata koo hin tajaajillee fi biyya koo keessatti hojjedhee hin jiraanne ati miseensa ABO ti jechuudhaan humni tikaa fi qondaalonni wayyaanee/OPDO yoo guyyaa ayyaana keenyaa dhuftee nu biratti sirbite malee hin hojjettu jechuun walatajjii na dhorkachaa fi ukkaamsaa adda addaa narratti raawwachaa turan jetteetti. Itti dabaluudhaanis Art. Meetii Jamamaa akka SBOtti himteetti heyyama baafadhee akkan hin hojjenneefis mana qabsiisi, qarshii kuma dhibba shan argisiisi naan jechuun ta’e jedhanii waanan gochuu hin dandeenyeen jiruu fi jireenya na dhorkan jettee jirti.

Art. Meetii Jamamaa itti dabaluudhaan akka SBOtti himtetti abbaa warraa ishii Obbo Gammachiis Magarsaa humni tikaa wayyaanee miseensa ABO ti itti jechuudhaan waggoota 10nii oliif hidhee akka dararaa adda addaa irraan gahaa ture fi ishiiniis kophaa ishii daa’ima waliin akka dararamaa turte addeessite. Abbaan warraa ishii Obbo Gammachiis Magarsaa reebichaa fi dararaa irra gaheen miidhaan qaamaa guddaan kan irra gahe ta’uu ibsitee jirti.

Yakki mootummaan wayyaanee OPDO of jala oofuudhaan ummata Oromoorratti raawwacha jiru kana qophaa miti kan jette Art. Meetiin, ummata Oromoo naannawa Finfinnee qeeyee fi qabeenyarraa buqqisuudhaan lafa Oromoo gurgurachuuu fi Oromoo biyya dhablee gochuuf deemuunis kan mataa nama dhukkubsuu fi kan hundi keenyaa tokkummaadhaan irratti qabsaawuu qabnuu dha jettee jirti.

Guutuu gaaffii fi deebii Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO)n Art. sabboontuu, beekamtuu fi jaalatamtuu Meetii Jamamaa waliin taasise guutummaa isaa sagantaa SBO fuula duraa keessatti akka hordoftan kabajaan isin beeksisna.

SBO

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/09/oromia-to-partake-in-4th-new-world-summit-themed-stateless-state/

Will Scottish referendum encourage Africa’s separatists?

 An African refugee walks with her son on 17 June 2013 past a map of Africa at an exhibition hall in Rabat, Morocco

Related Stories

Many African countries have secessionist movements, partly because their borders were drawn up by colonial powers in the 19th Century. Will the Scottish referendum lead to a greater push for independence on the continent?

In one of the few referendums on sovereignty to be held in Africa, in 1961, the people of the British colony of Southern Cameroon voted to join the French territory of Cameroun, while the separate territory of Northern Cameroon opted to join Nigeria.

More than half a century later, some English-speaking Cameroonians want independence, saying they face discrimination by the French-speaking majority.

“The conspiracy between the UK and France denied us the option of independence. Now, the British are being haunted here,” independence campaigner Ebenezer Akwanga told the BBC.

‘Enemy of your enemy’

“They are all Anglo-Saxon, but the Scottish are having their own referendum with an in/out option. Why can’t we?”

But analysts say there is unlikely to be a “domino effect” of independence referendums across Africa.

line
map
line

“The international community has no appetite to rearrange boundaries. It will be an endless process,” says Paulo Gorjao, director of the Portuguese Institute for International Relations and Security.

Mr Gorjao argues that Africa’s myriad secessionist movements are weaker now then during the Cold War, when they relied heavily on the support of either Western powers or the former Soviet bloc.

Click the following link to read the full story: http://m.bbc.com/news/world-africa-29209741

Datum:14-09-2014 TBOJ (UOSG) Tell:  01745994312 E-Mail: tboj.uosg@gmail.com

Koraa 38faa TBOJ/UOSG

Ibsa ejjannoo hirmaattota kora 38ffaa TBOJ

TBOJ Kora 38ffaa Tokkummaa Barattoota Oromoo Jarmanii(TBOJ)Fulbaana 14, bara 2014 waaree booda sa’aa 12:15 hamma 18:30  magaalaa Frankfurt, galma Universitii Joon Volfigaang keessaattii geggefamee. Kaayyoon walgahii keenyaa: 1ffaa haala Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) ABOn   gaggeeffamuu  yeroo ammaa malii irraa  akka jiru   hubannoo siyaasaa Hooggannaa Dhaabaa  irraa  hunbannoo  argachuu fi 2ffaa rawwii hojii TBOJ Onkoololeessa bara 2013 amma Fulbaana 2014 gamaagamun booda koree hojii geggesitu (KHG) gadaa ittii  aanuu filachuudha. Walgahiin  keenyaa  akkumma aadaa oromoottii Eebbaa  manguddoon  egaa bannamee booda    ittii aansudhaan  faaruu alaabaa Oromoo  akkasumas Jaallan QBO irraatii otto falmanii wareegamaniif  yaadannoon  kanii godhamee yoo ta’u    Hogganaa ABO irraa  Miseensaa Gumii Sabaa kan ta’e  J/ Qajeelchaan   mataa duree  qabsoo bilisummaa oromoo  bara 1990 asii  ABOn gageefamu maal akka fakkaatu fi   maal keessaa  akka darbe fi yeroo amma  ABO maal akka gochaa jiru akkasumas WBOn maal gochaa akka jiru akkumma waligalatii  haala   keessaa fi alatii deemmaa  jiru  bal‘inaan  ibsame jira  akkasumas   hirmaattoota  walgahii ittiin gaafii  mana keessaa  kaaniif  deebiin qubsaan  egaa kenna booda   hirmaatoottaan yaadiin  ijaaroo dhiiyssudhaan  walghiin keenyaa  nagaa  fi  milkiin xumurame yoo ta’uu gabaasii raawwii hojii TBOJ  Onkoloolessa bara 2012  hamma  Fulbaana   2014    dhiiyattee  gamagamuudhaan  egaa raaggaasiisanii booda  Gadaa itti anuuf  Koree Hojii Gaggeessituu (KHG)   filachuudhan   Ibsa Ejjennoo baafatuun  walga’iin TBOJ 38ffaa  xumurameera. Ibsa ejjennoo Nuti miseensotiin TBOJ walgahii kana hirmaannee turre haala siyaasaa QBO irratti ergaa mariyanneen booda, ummataa Oromoo fi Oromiyaa sirna  gabroofata  (kolonii) bara ammaa motummaa Habashaa, gartuu waayaaneen (TPLFn) hogganamaa jiru, jalatti gidirfamaa jiru bilisomsuuf qabsoo hadhooftuu hogganummaa  ABOn geggefamaa jiru gutummaan tumsaa, (gumaata) nu irraa barbaadamu gama maraan kennuuf qophii ta`uu keenya ni mirkaneessina!

 1. QBO hirmannaa ummata Oromoo fi hogganummaa ABOn geggefamaa jiruu ni deggerra!
 2. Qabsoo hidhannoo, siyasaa, fi dipilomasii ABO geggessaa jiru diinagideen ni utubna!
 3. Qabsoo fincila diddaa gabirummaa karaa qerroo Oromiyaa, barattotaa, fi ummataa Oromoo geggefamaa jiru waan nu irraa barbaachisu maraan ni tumsina!
 4. Sagalee QBO haala hundaa kessatti firotaa fi dinoota ni dhageessifina!
 5. Saamichaa Lafa fi Qabeenya Oromoof Oromiyaa akkasumas shororkaa ummata Oromoo irratti dinoti fi farreen QBO raawataa jiraatan injifachuuf  hubannoo fi kutannoon sagantaa QBO milkomsuuf heera jaarmaa ni tiksina!
 6. Araaraa ABO guduuti tahef labsamee ni deggerra!
 7. Yakkoota dhittaa mirga-namomaa ummata Oromoo irratti karaa motummaa gabironfataa TPLF (wayaanee) raawatamaa jiru ni balaaleffanna!
 1. Hogganummaa motummaa wayaaneen yakkoota dhiittaa mirga namaa ummata Oromoo irratti raawatamaa jiru hambisuuf akka hawaasoti Addunyaa dhibbaa godhan ni gaafanna!
 1. Lammii Oromiyaa kanneen meeshaa motummaa TPLF ta`uun yakkoota hiriyaa hin qabne ummata Oromoo irratti raawachisuun sirna motummaa Habashootaa tiksuuf boojiyamtan akka gara moraa QBO makamuun mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo kabachisuuf qabsooftan waamicha ilaalcha Oromummaa hundeefate isiniif erginerra!

10. Master Plan–>Master killer dha!!! kana cimsinee morminaa! Injifatnnoon ummata Oromoof!

Hirmaattota kora 38ffaa TBOJ (Jarmanii, Frankfurt, Fulbaana 14-2014)

KHG TBOJ/UOSG

Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG

http://youtu.be/TI5azVSIOqk

Waliin duulla’moo wali’rra tti duullaa?*

(Obbo Daani’el Dafaa olola Prof. Mararaa Guddinaa fi Kutaalee Oromoo jidduu tti gaggeesseef deebii gabaabaa kenname)

*Barreessaan, Bakkaanga’aa Margaa oromummaan@yahoo.com

Dursa dubbii Obbo Daani’el dafaa angfummaa isaa tiif akkasumas qooda Qabsoo Oromoo keessa tti qabaachaa tureef kabajaa fi jaalala Oromummaa an qabuuf ibsuufiin barbaada.

Itti aansuu dhaanis “kan dandeessu dhaani jennaan namichi galee haadha manaa isaa dhaane” mammaksa jedhuun gara yaada ijoo dubbii tti darba.

Fulbaana 14, bara 2014 mata duree “Oromia is bleeding (part 3) Daniel Daffa confronting Dr. Mararaa on Oromo issues” jedhu jalatti balaaleffannaa Obbo Daani’el Dafaa Prof. Mararaa Guddinaa’rra tti video’oo dhaan dhiyeesse miidhaa guddaa yoo fide malee Qabsoo Saba Oromo tiif bu’aa dhaamsi kun fidu tokkollee hin jiru. Wayyaanee dhiiga ilaaman Oromoo dhangalaasaa jirtu, lubbuu kumaatamaa dhabamsiisaa jirtu, kuma dhibbaatama biyyaa baqachiisaa jirtu, miliyoonota heddu lafa abaabilee akaakilee isaa’rraa Ummata keenya buqqisaa jirtu dhiisee Obbo Daaniel Dafaa maaliif Hogana Jaarmiyaa Siyaasaa Oromoo tokko’rra tti olola gaggeessuu’rra tti xiyyeeffatee? gaaffiin jedhu yoo dhiyaate mammaksuma armaani olii tti jedhametu Obbo Daaniel Dafaa tiif deebii ta’a.

Yeroo ammaa kanatti sababa adda addaa barbaadanii, Oromoo kutaan qoqqodaanii walitti bobbasuun yakka akka ta’e sabboontonni Oromoo martinuu irratti walii galu. Haata’u malee Obbo Daaniel Dafaa kutaalee Oromiyaa “Wallagga fi Showaa” jedhee maqaa waamuun olola vide’oo dhaan marasaalee adda addaa’rra tti maxxanse kun ilaalchaa fi fedhii ilmaan Oromoo waloon qaban kan booressuu dha. Gochaa Obbo Daani’el Dafaa raawwatte kun kan haamilee diina jabeessu, kan Oromoo walitti buusu dha. Kanaafuu Jaarmiyaan Hawaasa Oromoo akkasumass Jaarmiyooleen Siyaasa Oromoo magaalaa (biyya) Obbo Daanieela Dafaa jiraatu keessa jiraattan akeeka namni kun ilmaan Oromoo Walitti buusuuf tattaafate kana qorattanii naamusa sabboonummaa Oromummaa eegsisuun barbaachisaa dha jedheen amana.

Haala wal-fakkaatuun Gadaa.com, Ayyaantuu.com, namoota face book fi marsaalee kabiroo adda addaa’rratti dhaamsa mamaxxansaniif wantin dhaamuu barbaadu yoo jiraate Sab-qunnamtii (media) walabaa jechuun yaada Kutaalee Oromoo walitti buusu kan maxxansuu, yaada Sabboontota Oromoo wal-dura dhaabu kan maxxansu jechuu akka hin taane isin yaadachiisuun fedha. Dhaamsa isini tti ergame ykn dhaamsa marsaalee kabiroo’rra tti argitan maxxansuun dura yaada Qabsoo fi fedhii waloo Saba Oromoo kan hin miine akka ta’e ququlleeffachuun barbaachisaa dha jedheen amana.

Dhuma’rra ttis wantiin itti dabaluu fedhu yoo jiraate ijoon dubbii Prof. Mararaa tiif falmuu otoo hin ta’iin hoggana Qabsoo Oromoo gaggeessu kamiyyuu, (Leencoo Lataa, Dawud Ibsaa, Kamaal Galchuu, … eenuyllee) maqaa xureessuun Qabsoo Oromoo yoo miidhe malee bu’aa inni Saba keenyaaf fidu tokkolle hin jiru. Kanaafuu akka Obbo Daani’ ela Dafaa raawwate kana Wayyaanee’rra tti duuluu dhiisanii ilmaan Oromoo kutaan walitti buusuu, Qabsoo Oromoo burjaajessuu yaaluu’rraa Sabboontonni Oromoo of qusachuu dhaan tokkummaa Oromoo gara Umna gudda tti jijjiruu qabun jedha.

Kutaan kun akkas godhee ture, namni kutaa kanaa akkana jedhee ture jedhanii ilmaan Oromoo jidduu tti daangaa addaaddummaa babaldhisuu fi duula gaggeessuun waliin duula’rra walitti duuluu fida waan ta’eef gocha akkasi’rraa namuu of qusachuu qaba jedheen amana.

Waan Bayeessa haa Hojjannu!

 

Bakkaanga’aa Margaa
Bu’uuressaa Oromummaa Foundation fi
Wixineessaa WTUOGA
www.oromummaa.com

Yoom Dhuftaa Gugeekoo?

Beekan*Beekan Gulummaa Irranaa

 

Mallattoo nagaakoo yaa baattuu nageenyaa

Quba qabdaa laataa nu siyaaduu keenyaa

Simbirroota birootti makamtemoo laataa?

Waadaa fuutee baate isa guyyaa qaataa

Garaa nama nyaattaa qalbii keenya hattee

Seenaa waliin qabna kanaaf numararte

Gonfoo walqixxummaa madaallii qajeelaa

Hawwinee dheebonnee yaadaan sikajeellaa.

Qalbiin hunkuramnee hafuuraa ciccinnee

Waliin dudubbannee abdiiyyuu kutannee

Adurreen adalli wicii baay’ee fixxe

Dukkanaan da’attee fuutee boollaan lixxe

Arraagessi budaan innichi adda booqaa

Adalicha faana tokkoomuuf carraaqa

Isaan lamaaniyyuu dhiiga xuuxaa ooluu

Qabeenyaa Gugeerratti yeroo hundaa walloluu

Risaafi ruumuichi Joobirris kaateetuu garaa Waaqaa keessa

Cabsee alanfatee balleessuu barbaadee gayyaafatee qeensaa

Lukkuun jinnii kaatee isheen jibbisiistuun ilma namaaf diinaa

Huummoon raqa nyaattuu ilbiisa bosonaa hundumashee beeknaa

Simbirri daaloteen gamanaa fooriccee nagaa booressitee

Oduu hololaafi isa madda hinqabne walitti odeessitee

Hurunguun bosona keessaa ol dachaatee maasii keessa guuttee

Simbirri halkanii dukkanaan da’attee adalaaf wallaatte

Cirriin saawwan keenya ittuma ejjettee dhiiga isaanii xuuxxu

Warreen nuguggubdu nurraan galagaltuu ykn nurraa hincittuu?

Jetteetu gugeenkoo gugeen miilla calii dubbatti gaararraa

Dhufunshee dirqama faajjii fannifattee teessee adda leencaarraa

Gugeenkoo nidhuftii faajii bilisummaa ciniintee baadhattee

Ijoolleenshee marti qalbiin karaa jira gurri dhadhaabbatee

Kutattuun Gugeekoo yaada cabe suphuuf kutannoon hojjettee

Ilbiisota mara boollatti ukkaamsitee kaanis injifattee

Simbirroon dhokattuun maqaanshee jibbame mormi jalli diimaa

Magariisa uffattee odaan faayamteetu labsii nagaa himaa

Yaadaan burjaaja’aa qalbiin namiidhameen hubamee keessikoo

Qara ilaalaan hafamoo dafteetu naadhuftaa bareedduu Gugeekoo!!

***///***

Gugeekoo gugeekoo gugee lammii keenyaa

Dafiitii nuuf koottu dheeboonnee si’eegnaa

Baay’ee sidheeboonnee dheebuu nama maraa

Si hin argiinaan du’aa addunyaa kanarraa?

***///***

Nagaan boqonnaakee addunyaa danboobsaa

Eebbi sirraa burqu hinqabuum lakkoofsa

Kanaafuu naaf dafi maaloo an muddamee

Erga duriin jooraam hinuma naaf gamee

Akkakee kaachuudhaaf samii Waaqaa  keessaa

Giidoonkoo bututaa humna nadaangessaa

Dheebuu cimaan qabaam beekuuf argamakoo

Si’eegaanoo jiraa yoom dhuftaa Gugeekoo?

****/////*****
naanjedhaniim….

Gugeen ati eegduu isheen bara sanaa
Yaadaan gadi hinteenye hin dhiisni maassana,

Lakki hindagatne waadaa fuutee baate
Addunyaatti dhugaa jiru himuuf manaa beellama itti taate

Gargaarsas nifeeti kan keessaafi alaa
Wanta salphaa miti jireenyi halaalaa

Gugittii kaleessaa haadha wucii hoomaa
Furmaanni hin argamu eeguu qofaan homaa

Wucooliinshee kitilaan har’a guddatanii
Dhufaatii haadhasaanii kanneen eeggatani

Akka daftee dhuftuuf yoo ariifatani,
Galma sirreessanii haala haamijeessani

Yoos dafee nita’a dhumaatiin barichaa,
Abdii hin kutatiin yaa dhala Oromtichaa,

ammas naan jedhani…….

Dhugaadha nan fayyee aannanuman dhugee

Maalin dubbiseeree akka harma haadhaan itti jedhe luugee….

Beekantu akkas godhee natti kaasee Gugee

Dhaggeeffattee laataa maaloo Gugeen keenyaa.

Abdi irraa qabna kanaaf karaa eegna.

Dhaga’uu baattuyyuu garaahoo wal beekna.

Barrisii nuuf kottu maaloo Gugee keennaa!

ammas naanjedhan…..

Atis nu jiraadhuu Beekan yaa beekaakoo hayyuu bara qubee

Dubbiin Gugee kanaa hundaa garaa gubee

Abdiidhumaan eegna gaaf tokko yoo dhufee

Gugeen nafa hinkaattu kaattuunshee dhiphaadha

Yeroonsa fagaatuyyu ga’uunshee dhugaadha

obsumaan eeggachuun gonka murteessaadha

Kan hundaa danda’u ammoo Waaqa isa guddaadha

Gugee eessa jirtaa?sagaleekee dhabnee
Lammiiwwankee mara walumatti qabnee

Dhuftee nun ilaaltuu waanuma keessa jirruu
Suma eegna malee hormaaf garaa hin hirruu

Gugee baatee hafuun maqaafiyyuu hin toluu
Sanyii gugee jedhu waa’eekeef nuun loluu

Dhaloota qulqulluu yoom dhuftaa yaa gugee
Lammiinkee garboomee ofirratti mugee

Warra dadammaqe bineensatu nyaataa
Kaan boqonnaa dhabee oliif gadi kaataa

Gugeekoo  hin galtamoo hin haftee adaraa?
Baachuusaa nuffineem dhiphinaaf dararaa

jedhan kunoo…..

Gugeen hin dagannee dhaamsa fuute baate
Lallabaati jirti takka hin boqonnee
Waldhabdee ilmooshee gidduutti rakkattee
Tokkummaa fiduudhaaf kan keessaa dagattee
Walqabanii dhufuu imala eegalte

uf…..

Yoom galtaaree ati biyyaa baanaan hundaan hunkuramee,

Abdiin nagaakeenya nu jalaa suggaramee,

Gugeekoo barrisi koottu nagaa warabbadhuu,

Ati galuu baannaan tasa hin boqodhu!

 

Naanjedhan…..

Qalamnikee hin gogiin mirgisaa haa hafu,

Gugeenkee amma dhuftuti garaan keenya hin rafu,

Jabbaadhu lammiikoo nu hundi waliini,

Bari’uun hin ooluu tokkoyyuu hin shakiini,

Kan barii nuuf fidu waaqa barii uumee,

Bari’uun hin ooluum yeroo eegaaf malee!

uffee…

Dhufaatinkee Gaheeram  Simboofi Gugee koo
Hee gugee,mallattoo fakkii koo
Simboo faaya anaaqarqaraaf gidduu koo

Haadha nagaan garbaahaadha obsi darbaa
Mallattoo nageenyaaeertuu jaalala keenyaa.

Irbuu kudhaammattee, nan dhufaan fagaattee
kunoo hanga yoonaa yaaddoonkee nu nyaatee
Raaga dhageenyaarraa dhufaatiinkee dhiyaate.

Galmi maniikeetii,inni ati bu’urtee
Inni keessa boqottu,egere nuuf dhuftee
Inni ilmaankee waliitti funaantee

Afaanin nyaachiftu kunoo siif gaheera
Dhaloonnikee gaariin, si arguu hawweera
Inni ati deessee, inni ati dhalchite
Koottu siin jedharaa harka baldhifatee.

Atoo saala lamaa, kormaafi goromtii
Raadaafi jibichaan, lamaan wal taatanii
Mallattoo eenyummaa gugurraan yaatanii

Hee gugeekoo, gugee bareedduukoo

Mee nuuf ariifadhu askottu gaaf tokko

Amma yoom naaf dhuftan kana booda hin jiruu
Yaadnikoo wal xaaxee tasa wal hin hiru.
Bayee si simachuufani as-achin taattiru.

Daandiin haqaaraameeraa danqaan buqqa’eera
Atoo dhufaatinkee qaata dhiyaatera.

Simbirroo nageenyaa, sanyii eebbifamtuu
Maaltummoo dhalatee,kan sitti qixxaatu.

Haadha nagaan dhibbaa giiftii simboon darbaa
Mootii simbirrootaa, kan jaalalli arbaa.

Atoo faayee dhumaam jabduukoo murattuu
Sifaana guddanneem kanaaf siif cirattuu
Daandiikee imallee tasa nurraa hin cittuu
Yaaddoof jaalallikee ogguu nurraan haftu.

Umriinkeehoo dheeraa, akka harrageessaa
Fayyaantee xaliilaam, kan akka gadamsaa

Sirratti yaalanii, nagaakee booreessuu
Hedduudha xaxaaniim, fayyaakee caanqessuu
Atoo humna qabdaa, humna humna caaluu
Ayyaan qabeettikoo,homtuu sin madaaluu.

Sifan bobbaheen an sifaanan galaa
Duukakee garmaameen, gammachuun fooggala
giiftii manni alaa mootii guyyaaf galgalaa
boojituu onnee koo dhuunfattuu waan maraa
atoo abbaa feete caaltam kanaaf siif alaanalaa
situ naaf hubataa sadookoofi laalaa.

Marree Gugittiikoo gallikee dhiyaatee
Ijoolleentee kichuus kunoo siif guddattee

Gargaarsafi deeggarsi, hedduun kadhatamuu
Nutuu kiphiikeetii,waankeen waakkatamuu.

koottu gugeekoo gugee gurraattiikoo
Guugee sanyii gootaa,tokkee qeerramtiikoo.

Kaanin wal hin maktuu atoo adda dhumaa
Nutis sanyii biroon walfaana,

Sin marqinuu, qofaa sitiffannaa
Imaanaa sanyiikee, kan kalee kaleessaa
Dhaloota eebbisiifi tiksii fuutehoo seenessaa,
Kan sitti laatamee, situ baatee jooraa
Kanaaf si jaalannaa,sibbaata daraaraa.

Ruumichis cinaakee, sitti hirkannaa fedha
Aaamasaa jijjiiree goflaan dhadhaa dhadaa

Urunguunis aaddee,jorroofaana fiigdii
Joorroonillee gaarishoo, urunguutu baddii
Egaa ´gallikee dhiyaateraa, ati nuuf gammadi.

****

Gugee haadha abdii ishee kaayyoo guddaa
Fedhii keessa keenyaa hunda harkaa qabdaa
Atuu beekta silaa kan nuuf galte waadaa
Lammiin foolateera si argachuuf aada

Atis hin taa’in kaa mee jedhi barrisi
Nurraa hin fagaatinii koottuu nurra marsi
Booranaa fi Gujii Baaleef gaarreen Arsi
Akkam jirtu jedhii fiigichaan dubbisi
Achumaanis gahi Harargeefi Dirree

Warra arfan qalloo diinaaf garaa hin hirre

Qaxxaamurii bahi achiin gama Walloo
Ani dhufaan jiraa ka’aa jedhiin maaloo

Tasa hin dadhabini ammallee barrisi
Warra Abdiisaa Aagaa, Abbisheef Oliiqaa dammaqsiiWallaggatti

Cehii achumaan dubbisi
Dhaqi Iluu Abbaa Boori

Jimmaallee dhaqqabi warra Abbaa Jifaari
Dhaamsakee facaasi ammallee sararii

Koottu gama Showaa handhuura biyyakoo
Kan diina hin sodaanne korommii lammiikoo
Sanyii Taaddee Birruu goota gaafa rakkoo
Waa hundaan milkooftaa hin shakkin waan tokko

Taa’i bal’ifadhuu Hora Finfinneerra
Cuqursaan alagaa amma nu gaheera.

****

Kaabaatti salaale Kibbatti moyyaalee
Dhihaa_baha dhaqi Darbi gara Baalee
Cunqursaan alagaa Heddu sitti caalee
Bara kana hin beeku….u Haa turu inni kalee
Ijatu na rifate Ani waansaan wallaalee
Erga na jalqabee Takka oolee_bulee
Ajaa’iban arga Yookan warri galee
Yookan sangaan dhalee
Yookan sangaa qalee

koottu dafii Gugeekoo koottu hin turinii.

 jaalala halaalaan gubdee nu’n waadinii…

Abdiin Oromootaa bar suma qofaadha…….

Egaa yeroo dhuftuu harka duwwaa miti,

mallattoo Abbaa Gadaa Odaa qabatteeti….

 Alaabaa isa dhugaa faajjii nuu fiddeeti…….

naan jedhaniim…..

Nuu jiraadhu maaloo yeruma hundumaa

Hayyuuwwan oromoo keessaa tokko sumaa
Qalamnikee kun hindoomin yoomumaa
Dhiiga haa barreessu Waggaa kumaatama
Haa dubbatuu kunoo Gadoo jaarraa lamaa
Akkuma maqaa kee Beekan qabnu sumaa
Gumaachi kee kanaan Himamee yoooom dhumaaaaa..
Rabbi siif haa kennu umrii waggaa kuma

Jedhaniim ammas…..

 

Dhufaatin kee Gaheeram  Simboofi Gugee koo
Hee gugee, mallattoo fakkii koo
simboo faaya anaa qarqaraaf gidduu koo
haadha nagaan garbaa haadha obsi darbaa
mallattoo nageenyaa eertuu jaalala keenyaa.

irbuu kudhaammattee, nan dhufaan fagaattee
kunoo hanga yoonaa yaaddoonkee nu nyaatee
raaga dhageenyaarraa dhufaatiinkee dhiyaate.
galmi manii keetii,inni ati bu’urtee
inni keessa boqottu,egere nuuf dhuftee
inni ilmaankee waliitti funaantee
afaanin nyaachiftu kunoo siif gaheera
dhaloonnikee gaariin, inni ati abuurte
inni ati deessee, inni ati dhalchite
koottu siin jedharaa,harka baldhifatee.

atoo saala lamaa, kormaafi goromtii
raadaafi jibichaan, lamaan wal taatanii
mallattoo eenyummaa gugurraan yaatanii

amma yoom naaf dhuftan kanabooda hin jiruu
yaadnikoo wal xaaqee tasa wal hin hiru.
bay’ee si simachuufani as-achin taattiru.
daandiin haqaaraameeraa danqaan buqqa’eera
atoo dhufaatiniinkee qaata dhiyaatera.

Simbirroo nageenyaa, sanyii eebbifamtuu
maaltummoo dhalatee,kan sitti qixxaatu.
haadha nagaan dhibbaa giiftii simboon darbaa
mootii simbirrootaa,kan jaalalli arbaa.
atoo faayee dhumaam. jabduukoo murattuu
sifaana guddanneem. kanaaf siif cirattuu
daandiikee imallee tasa nurraa hin cittuu
yaaddof jaalalli kee ogguu nurraan haftu.

umriinkee hoo dheeraa, akka harrageessaa
fayyaantee xaliilaam, kan akka gadamsaa
sirratti yaalanii, nagaakee booreessuu
hedduudha xaxaaniim, fayyaakee caanqessuu
atoo humna qabdaa, humna humna caaluu
ayyaan qabeettikoo,homtuu sin madaaluu.

sifan bobbaheen an sifaanan galaa
duuka kee garmaameen, gammachuun fooggala
giiftii manni alaa mootii guyyaaf galgalaa
boojituu onnee koo dhuunfattuu waan maraa
atoo abbaa feete caaltam kanaaf siif alaanalaa
situ naaf hubataa sadookoofi laalaa.

Marree Gugittii koo.galli kee dhiyaatee
ijoolleen tee kichuus kunoo siif guddattee
gargaarsafi deeggarsi, hedduun kadhatamuu
nutuu kiphii keetii,waankeen waakkatamuu.

koottu gugee koo gugee gurraattiikoo
Guugee sanyii gootaa,tokkee qeerramtii koo.
kaanin wal hin maktuu atoo adda dhumaa
nutis sanyii biroon walfaana,
sin marqinuu, qofaa sitiffannaa
imaanaa sanyiikee, kan kalee kaleessaa
dhaloota eebbisiifi tiksii fuutehoo seenessaa,
kan sitti laatamee, situ baatee jooraa
kanaaf si jaalannaa,sibbaata daraaraa.

Ruumichis cinaakee, sitti hirkannaa fedha
qaamasaa jijjiiree goflaan dhadhaa dhadaa,
Urunguunis aaddee,jorroofaana fiigdii
joorroonillee gaarishoo, urunguutu baddii
egaa ´gallikee dhiyaateraa, ati nuuf gammadi.

Gugee, gugee, gugee yaa hiriyaa gootaa

hiriyaa kee dhiistee, eessa turte laataa?

Gugeen karaa jirti argatteti xurree,

Simannaaf qophaayi jabaafadhu surree,

hojii xumuratti malee hin turre,

Keessakoo bobeesseera gaaffiin jaarraa tokkoo

Nageenyaaf si eegdii dheebottuun biyyakoo

Maaloo yoom naadhuftaa bareedduu Gugeekoo!!

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

***///****
12. 09. 14

SOMAAN GOOTAA URGAAYEE

Taammanaa Bitimaa irraa
DURADUBBII 
Barri isaa walakkeessa bardhibbee 19 fi shantamootaa (“1950s“) keessa. Mootummaan Habashaa kan mootii-mootolii Hayila-Sillaasee-tiin gaggeeffamu Biyya Gadaa: biyyaa fi biyyee, magaalaa fi baadiyyaa mara waan harkatti galfate fakkaata. Uummanni Oromoo erga waraana Minilikiin dirree waraanatti, humna meeshaa waraanatiin moyamuun Habashootaan dagabaafatamee (koloneeffatamee) biyyi isaa qabamee kunoo waggaalee 140 ol tahee jira. Bara dheeraa kana keessa ginni-bittee Habashaa, keessumaa kan Amaaraa wanni hamaa fi suukkaneessaan inni uummata Oromoo irratti hin adeemsifne hin jiru yoo jedhame, dubbii hoowwisuu miti. Kanneen keessaa barreeffama kana irratti gariin isaa ibsamuuf yaalamaa, mee yoo yeroon isiniif hayyame duukaa-bu’aa!
Barreeffama kana keessatti walaloo sirbaa, kan dhiichisaan lafa sochoosuu fi seenaa baldhaa kan isa waliin walqabatutu isiniif dhiyaata. Walaloon kun bara dheeraa dura kan uummata irraa walitti-qabame. Kunis barreeffama kana kutaa isa xumuraa irratti isiniif dhiyaata. Asi irratti jecha “somaa” jedhamu kana yoon isiniif addeesse mishaa natti fakkaata. Biyya Oromoon qubatee, akka abbaa biyyaatti irra jiraatu maratti: Oromiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa Kibbaa keessatti “somaa“-n muka eebooti. Garuu, naannoo Macca Bahaatti san irratti hiikkoo biraas dabalatee argama. Asitti “somaa“-n ulee cimaa kan akka meeshaa waraanaatti dhimma ittiin-bayanis taha. Isa naannoo Oromoo Tuulamaatti “shimala” jedhamu, jechaa dha. Dhugaa dha; Macci Bahaas “shimala” ni jedha. Shimalli yookaan somaan akkasitti godina Oromiyaa Waltajjiitti jaalatamuu fi farfamuu kun heddumminaan naannoo Gindabarat irraa dhufa. Achi irraayyi daldalaan-bultoonni akkuma bunaa fi soogiddaa faatti biyyaa-biyyatti dabarsuun ittiin-daldalu. “Diirri shimala akka koodee offiitti jaalata” jedhama. Kanaaf, akkuma faashistoota Xaaliyaaniitti minisshiriin Garasuu Dhukii faa itti-urgaaye san Saayiluu Dufaayee fi nafxanyoota isaatti “Somaan Gootaa Urgaaye” jechaa dha. Akkuma xiyyiitiin uursitee diina dhooftu san, somaan/ shimalli urgaayee nafxanyaa goobe fi addaggoometti (baalagoometti) kakaksee haleela. Kutaa lammaffaa keessatti akkamitti “somaan gootaa” Fitaraarii Saayiluu Dufaayeetti (Saahiluu Difaayee) akka urgaayee fi inni eenyu akka ture, isiniif dhiyaataa mee hammasitti obsa Oromoo san natti hin qusatinaa!      
SEENSA
Minilik gara-jabeessichi gargaarsa meeshaa waraanaa humnoota aango-qabeeyyii warra Oroppaa oggaa sanii: Biritaaniyaa Guddoo, Faransaa, Xaaliyaa fi Rusiyaa irraa maqaa Kiristaanummaa isaatiin argateen uummata Oromoo, uummatoota Kuush warra kaanii fi warreen biroo jilbeeffachiisee Oromiyaa fi biyyoota Kibbaa qabachuu dandaye. Harma-muraa fi harka-muraan Aannolee, morma-muraa fi funyaan-muraan inni Calanqoo, Gullallee, Darraa faa irratti adeemsise barreeffameeti argama. Lafarraa duguuggaan inni uummata Oromoo irratti oofee fi dhibee garagaraa isa Habashoota hordofuun Biyya Oromoo seene faa irraan kan ka’een, sa’aa-namni dhumee lakkoofsi uummata Oromoo kitila (miliyoona) 10 irraa gara kitila 5-tti gaddeebiyuu dandaye. Lafti Oromoo irraa fudhatamee uummanni kun sirna gabbaarummaa isa obboleessa gabrummaa tahe jalatti kufe.
Gabbaarummaan kun Oromiyaa fi Biyyoota Kibbaa (biyyoota Oromiyaa irraa gara kibbaatti argaman) keessatti warri gabbaartota tahan, akka meeshaatti Habashootaan kan ilaalaman ture. Habashoonni (Amaartonnii fi Tigroonni) Abasiiniyaa irraa wanni isaan qabatanii dhufan wanneen afur callaa ture: 1) gaangotaa fi fardeen tokko tokko kan warri dureewwan isaanii yaabbatan 2) bututtuu, waarroo fi dabaloo uffatan sana 3) galaa hamma Laga Abbayyaa, Laga Bashiloo fi Laga Barreessaa cewuun Biyya Oromoo seenanitti isaaniif tahu 4) qawwee Faranjoota irraa dhoortoo fi kadhannaan argatan sani. Sana booda biyya humna qawweetiin cabsaniitoo seenan irra akka awwaannisaatti qubatanii nyaachuu fi akka shilmiitti dhiiga uummataa xuuxuu ture, hojiin isaanii! Loltoonni isaanis, abbootiin duulaa isaaniis, qeesonni isaanii faas mindaa wayiituu hin qabaniyyu. Mindaan isaanii uummatoota: Oromoo, Hadiyyaa, Kambaataa, Alaabaa, Sidaamaa, Gede’oo, Burjii, Koonsoo, Walaayitaa, Goofaa, Kafichoo, Kuulloo-Kuntaa, Moochaa fi Gimiraa faa ture.
Duraan biyyatu ganda gandaan, mana manaan hirachuun isaan soorayyu. Sooruu bira kutee kan isaan miila-dhiqu, kan isaaniif midhaanii-bishaan qoppheessee dhiyeessu dubartoota Oromooti. Gaangota isaaniitii kan okaa haamu ijoollee Oromooti. Jarri qawwee rarraafatanii ooluu fi qawwee boraafatanii buluu malee, wanni isaan hojjatan tokkollee hin turre. Akkuman kanaan dura waayee Oromoota Kurnan Gullallee (Shaggar guddichaa fi naannoo isaa) keessatti ibsee sana, warri abbootii qawwee kun: “yoo baalli shokokseyyuu, yoo shimbirroon bar jetteyyuu Oromoon na qabate jechuun wareeranii ka’u; ol-utaalu“. Jarri ennaa sanas, harras qawwee isaanii kana malee, uummata Oromoo hin amanne; hin amananisi. Olee- bulee warrii abbootii qawwee kun manneeni fi gandeen garii keessaa walitti yaa’uun bakka tokko qubatani. Bakka qubatan kanaan isaan afaan abbootii qawwee saniin: “misshigii” jedhuun ture. Ammas oolee-bulee “misshigiin” isaanii kun “katamaa” isaanii kan nutimandara yookaan magaalaa jennuun tahe*.
Magaalaawwan hedduun kanneen ammaan tana Oromiyaa fi Biyyoota Kibbaa keessatti argaman “misshigoota” isaanii kan warri Ingilizii “garsion towns” jedhaniin kan Oromoon immoo shaddee-wwan jedhuun turani. Dhugaa dha; magaalaawwan: Jimma, Naqamte, Harar, Geeraan, Gidaamiin, Daseen, Waldiyaan faa durumaan kanneen turani. Magaalaawwan shaddeewwan isaanii turan kun immoo garri irra caalan, tulluuwwan yookaan goorolee gubbaatti kan hundeeffamani. Kanaaf fakkeenyi gaariin: Inxooxxoo, Shano, Ejeree (“Addis Alam“), Geedoo, Gimbii, Dambi Doolloo, Goree, Asallaa, Gobba, Diillaa fayi. Tulluuwwanii fi goorolee kanneen irra taa’anii Oromoota isaanitti duulanii fi ka’an towachuu waan dandayaniifi, kan akkanatti shaddatanii “Gheto” ofitti dalleeffatani. Mee as irratti fakkeenya tokko qofa haa ilaallu!
Waraanni Minilik Oromoo Afran Walisoo kan ennaa lama moyee isaan ofirraa deebise sana, isa sadaffaaa irratti mowuu dandaye. Gootonni biyyaa kaan dirree waraanatti dhumanii, kaan boojiyamanii ganda teessoo Minilik turte, Ankoobaritti dabarfamani. Biyya Oromoo Afran Walisoo isa Ilaansoo Halloo Bokkuu mana hidha keessa ciisee, garaa fi qoma isaa lafatti sukkuumaa, ilkaan ciniinnatee: “yaa orooboo battee, yaa orooboo battee, yaa orooboo battee; yaa Oromoo baddee, yaa Oromoo baddee, yaa Oromoo badde!”, jechaa caraanu sana Habashoonni amananii keessa taa’uu waan sodaataniif, Tulluu Boddaa gobbaatti shaddee isanii dhaabbatani. Hubaddhaa Afran Walisoo qobaa isaa hin dhalannee, qobaa isaas hin lollee, qobaa isaas hin cabnee! Oromoota ollaalee Afran Walisoo tahan: leencota Jahan Bachoo, qeerransoota Sadeen Sooddoo, hamaaqexoota Torban Kuttaayee, gichilloota Kudhalamaan Caboo fi Jahan Ammayyaa-tiin olloomee jiraa! Isaan kun martinuu biyyaa fi biyyee ofiitiif jecha, diina rifeensa mataa isaa irraa hamma qeensa quba-miilaa isaatti meeshaa waraanaa isa Faranjii irraa argate hedhatee itti-dhufe sana dura goranii dirree waraanaatti moyamanii biyyi isaanii qabame.
Amma egaa, Amaartonni Habashaa isaan Tulluu Boddaa isa biyya Afran Walisoo keessaa gara kaabaatti argamu sana irra qubataniis nagaan taa’uu hin dandeenye. Tulluu Boddaa kana irra dhaabatanii gara Lixaatiin waraanuma Afran Walisoo isa cabsame san keessaa kan mimmiliqee hafetu: Qaqaldhii Gurree Birqii fi Walisoo Coree, Dandi Jaarroo Dasee, Daawo Ilaansoo Halloo Bukkuu fi Dhugoo Bultum faa oggaa itti-dhufu argu. Karaa Kaabaa immoo leencota Torban Kuttaayee keessaa: Abeebe irraa Hasaquu Horaa, Macca Qorichaa, Macca Cillimoo faa irraa Abbaa Dooyyuu kan Waamii Garoo faa ennaa itti-dhufu argu, gara Kibbaatiin waraana Afran Walisoo ollachiisaa san irraa kan hafe waraana Abbaa Caalaa (Goobanaa Bixoo Qoricoo) faa argu. Karaa Bahaa (karaa fuula Shaggar) waraana Jahan Bachoo, kan Shabbuu Bordee, Dachaasaa Baqsaa fi Tufaa Awaash faa inni dhumatii irraa hafe sun oggaa itti-dhufu argu. Maarree Oromiyaa dachee leencotaa, qeyee qeerransootaa humnaan cabsanii seenanii nagaan taa’uun yoom ture-ree?
Egaa, namoonni Oromoo tokko tokko gubbaa-gubbaa argu malee, naannoo Oromiyaa Waltajjii kanatti nafxanyaanis Oromoo amanee, Oromoonis nafxanyichaaf tolaan gabbaree, amantii isaa Oromee (Waaqeffannaa) dhiisee hin beeku. Ee, Oromoon humna qawweetiin laggeenitti yaafamee cuubamuun Kiristaana jedhame kun, inni akka amanutti sibiila (fannoo warra Kiristaanaa) mallattoo du’aa saniin qeesii-dhaan addi isaa tuqame sun, inni dirqiin manneen Kiristanaa (bataskaanni) qeyee isaatti ijaarame sun takkaa amantii ofii hin irraanfannee, sirumaayuu bataskaana warra Habashaa sana bakka aadaan isaa itti-agarsiifamutti jijjiirrate. Wanni qawwee fi ibdiddaan namatti dhufe yoom qaama fi qalbii namaatiin fudhatama-ree? Kanaafi-kaa kan aadaan, afaani fi amantiin Oromoo funyaan mootolii Habashaa jalatti, boongoo (waasshaa) nafxanyootaa fi phaaphasoota Habashaa kan taasifame Shaggar cinaatti hafee, daraaraa kan nuu fi Dhaloota Qubee kana dhaqqabe.
 QAAMADUBBII
Handhuura Shaggar keessa, Birbirsa (Piyaassaa) yookaan Markaatoo dhaabattanii yoo gara Lixaa ilaaltan, gaara guddicha garaa waaqaatti (samiitti) ol-ijaajjee dhaabatu agartu. Inni Gaara Hococaa jedhama. Silaa arrabni warra Amaaraa kun nadhii damma Oromoo xuuxxachuu malee, sagalee fi jechoota Oromoo jajallisuu irraa hin adabatuu akkuma: Urgeessaan, “Worgessaa“, Olqabaan “Wolqabbaa” faa jedhu sana Gaara kanaanis “Wocaccaa” jedha. Kanas kan jedhu beektota isaaniiti malee, ijoolleen isaanii kan Shaggarumatti dhalattee, guddatte maqaa gaara kanaa yoo gaafatamte hin beektu. Barsiisonni isaanii waayee Biyya Oromoo, akka amma jedhanitti immoo biyya “Woromoo” kana isaan hin barsiisani. Jarreen kun laggeeni fi tullubbeewwan Shaggar keessa heddumminaan jiran sanis kan Laga Qabbanaa fi Lagaa Aqaaqii faa irraa hafe, homaayyuu hin beekani. Oromoo jidduu taa’anii: lafa isaas, laga isaas, afaan isaas hin beekani. Kana beekuu dhabuunillee warreeni fi barsiisota isaanitu isaanitti hin himnee, kan hammana isaan taajjabsiisuu miti. Haatahu malee, wallaalummaa kanaan dhaadachuutu, wallaalummaa kanaan boonutu wallaaltota wallaaltuu gadiitti isaan ramada. Silaa ijoolleen Oromoo tokko tokko isaan jala-deemuu hammallee hin dhiifnee, mee Waaqni wallaalummaa kana jala isaan hin galchini!
Jarreen kun Finfinnee-Shaggar dirbantii (“metropolis“) biyyalafaa (addunyaa) keessaa tokkoo isaa tahe, sunumtuu magaalmataa (“capital city“) Afrikaa teenyaa tahuu isaa hin hubannee laata? Ammaan tana namoonni dirbantii tokko keessa jiraatan harki irra caalan, afaan naannoo magaalaa sanaa callaa hin beekani. Mee magaalaa Barliin yoo fudhanne nama kaleessa yookaan dheengadda dhufe, yookaan immoo imaltuu (tursitii) bulee dabru yoo tahe malee, hundumtuu afaan biyyaa, Afaan Jarmanii beeka. Sana irratti dabaluun Jarmanoonni hedduun Afaan Ingilizii san irrattiyyuu Afaan Faransaa yookaan Ispaanyaa beeku. Barliin teenya tana keessa Jarmanoonni Afaan Jarmanii duwwaa beekan lakkoofsi isaanii xiqqaa dha. Garuu, ijoolleen nafxanyoota “keenyaa” jecha araadoyyee (“araadaa“) jedhamu dadarbachuu jaalatu. Ammoo, isaan karaa kanaan (karaa afaanii) qutee-bulaa Amaaraa isa Bichanaa yookaan Saalaa-Dingaay waliin tokkuma. Qotee-bulaan Amaaraa isa Bichanaas tayee inni biraa afaan biraa barachuun isaaf barbaachisaa miti, carraa akkasiillee hin qabu. Kanaaf inni hedduu, hedduu kan kabajamu taha. Ijoolleen Amaaraa ishiin: Shaggar, Adaamaa, Asallaa fi Jimma faa keessaa, ee ishiin araadoyyee of-fakkeessitu karaa afaanitiin dhugumatti: jaanjoffee (“faaraa“) dha. Mee wallaalummaa, doofummaa fi duubatti-hafummaa kana keessaa Waaqni isaan haa baasu!
Amma Shaggar Gaara Hococaa kana jala dhaqabeeti jira. Karaan konkolaataa inni Shaggar irraa ka’uun gara: Walisoo, Jimmaa, Aggaaroo, Buunoo Baddallee fi Mattuu faa nama geessu Tulluu Furii fi Gaara Hococaa kana jidduudhaan dabra. Magaalaan Sabbataa gaara kana jala karaa fuula Kibbaatiin jirtu, Birbirsa irraa wantee (kiilomeetira) 25 fagaattee argamti. Otoo Sabbata hin gayinuu magaalattiin Daalattii (“Alam Ganaa“) wantee 15 irratti argamti. Magaalattii tana irraa gara fuula kaaba-lixaatti wantee sadii fagatee galmi beekamaan, guddichii fi jaalatamaan kan Maaram Haadha Abbayyii argama. Gaara Hococaa kana irraa gara lixaatti yoo deemame jechuun: Meettaa Abbuu, Meettaa Hoolotaa, Kuttaayee, Calliya, Daannoo, Ammayya, Waliso, Noonnoo, Bacho, Sooddo faa karaa bahaa fi kaabaa immoo Galaan, Ada’a Liiban (Bishooftuu), Gimbichuu, Meettaa Roobii, Sululta, Salaale, Darraa, Jidda, Jirruu, Abbichuu faatu argama. Naannoon Oromiyaa Waltajjii jedhamu kun gosoolii Oromoo kanneen Tuulama-a fi Macca Bahaa jalatti ramadaman of-keessaa qaba. Keessumaa naannoon Bishooftuu (naannoon Odaa Nabee) fi naannoon Amboo galmoota akkaan hedduu tahan qabu. Gubbaa gubbaa naannoon kun Kiristaana Ortodoksiiti, keessi keessi isaa immoo Waaqeffataa dha. Amaartonni Habashaa naannoo kana miiccanii, dhiqanii aadaa fi afaan isaa akka gatee kan isaanii fudhatu halaknii-guyyaa irratti hojjatanillee, qeesii fi fannoon magananillee (“gazzatanillee“), seera itti-baasuun dhoowwanillee, eeboo fi qawween dorsisanillee waa fiixaan-bawuu hin dandeenye.

Oromiyaa Waltajjii kana keessatti dubbii Afaan Oromoo kan: “nuu fi isaan” jedhamutu cimeetoo argama. “Isaan mana barumsaa ijaaraa jedhan! Mana hidhaa ijaaraa jedhan! Gibra dafaa galchaa jedhan! —!” faatu heddumminaan dhagayama. “Isaan“, eekaa isaan “jedhan” kun Amaarota; Habashoota. Warri “jedhaman” kunimmoo Oromoota. Kan “jedhu” (abboomu) jara qawwee qabatee Oromiyaa keessa deddeemu. Warri “jedhamu” (“abboomamu“) immoo Oromoo humna qawweetiin cabsamee kottee Habashootaa jala jiru. Ajajaan, abboomaan, daanyaan, malkaanyaan, nafxanyaan, foolisiin, doorsisiin faa Amaartota, Habashoota. Manneen murtii isaanii dubbii bubbulchuun dheeressanii waggaalee hedduu dhaqqabsiisu. Manneen seeraa dhiisitii manneen gibira itti-galchaniifuu gubboo kennuutu ture. Silaa jarrii warra hojii kamiyyuu hin jaalannee, warra hojii kamiyyuu tuffatuu, warra dhibaawummaa aadaa isaa fakkeeffatee, jarri of-tuulummaa fi sanyummaa mallattoo godhate kun uummanni Oromoo: Shaggaritti, Adaamaatti, Bisooftuutti, Mojotti, Shanotti, Sandaafatti, Fichetti, Garba Gurraachatti, Hoolotatti, Ijereetti, Giinciitti, Ambotti, Gudaritti, Geedotti, Tibbeetti, Shobokatti, Ijaajjiitti, Sabbatatti, Tafkiitti, Tajiitti, Tullu Boollootti, Walisotti, Walqixxee fi Cittuu faatti dubbiif marmaaruun, gibraaf deddeebiyuun isa daddhabisse; isa ijibbaachise. Amma uummanni Oromoo sababa wayii barbaadeeti kana jalaa-bawuu fedhe. Roorroo fi gabrummaan itti-hammaannan mala baafatekaa! Isa warri Ingilizii: “rakkootu mala namaaf fida!“, jedhan san Oromoon keenya hojii irra oolfate jechaa dha.

Manneen murtii (“firdi-beet“) dhaqee wal-himachuu dhiisuun gara manneen warra qaalluu, jechuun gara galmoota qaalluu deemee wal-himachuutti ka’e. Kun dursee kan jalqabame naannoo Torban Kuttaayee, naannoo Ambootti. Silaa yoo Torban Kuttaayee qufa’eyyuu Afran Walisoo: “haadhoon koo maal tayelaa?” jechuun gurra-buusee dhaggeeffataa, dubbiin kun ennasuma naannoo Afran Walisoo fi Jahan Ammayyaa dhaqqabe.  Booda naannoo Sadan Liiban kana irraa ka’uun Oromiyaa Waltajjii kana keessatti balbaldhachaa deeme. Sirumaa naannoo Amboo kanatti manneen murtii mootummaa Habashaa qullaa tahaa, onaa deemani. Manneen murtii mootummaa Habashaa kun kan dubbatan Afaan Amaaraati. Abbaa murtii irraa kaasetoo hamma barreessaa fayitti kan hojjatan yoo Tigroota dabranii dabranii jiran dhiifne Amaartota callaa dha. Yoo Oromoonni tokko tokko, dhibba keessaa afurii-shan argaman Oromoon keenya: “akkamitti isaan dabarsan?” jedheeti afaan qabachuun raajeffata. Dubbii lafarra harkisanii waggaalee heddumeessuu fi gubboon isaanii biyyuma ofii kana nama jibbisiisa. Himata galfachuufillee dursanii warra Afaan Amaaratiin iyyannoo namaaf barreessan, barbaadanii horii baasaniifii kitaabsisuutu ture. Jarreen qawwee fi fannoon biyya Abbaa Gadaa fi biyya Haadha Siiqqee seenan kun biyya kana Gondor fakkeessuuf, halkanii-guyyaa irratti hojjachaa turani. Kanaaf, “qeyee” jarreen kanaa fi “boongoo” jarreen kanaa kan tahe, manneen murtii irraa baqachuun Oromoon qeyee eebbaa fiqeyee ayyaantuu kan tahe, gara galmoota warra qaalluu dhaquun wal-himachuu filate.
                                                                                         Itti-fufa —!
==============    Hubachiisa Miiljalee    ==============
* Mandara jechuun mana walitti daramee (walitti qabamee) jiru jechuu dha. Kunis: mana + dara = mandara.

SAAYNSIISNSAA KUNOOTI FAKKEENYASAA GARUU SINKENNAAKA!!*

F A A Y I D A A  A F O O L A A  O R O M O O !!

Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Kanaafuu faayidaalee afoolaa kanneen jedhaman kunneen kanneen afoola maraaf ta’u qofaadha. Kana jechuunis waa’ee afoolaa yaadolee bu’uura ta’an gabbisuuf nigargaara jechuudha malee gosoonni afoolaa adda addadha. Fakkeenyaaf, mammaaksi,hibboon, geerarsi, sirbi aadaa, taphni ijoollee, kkf faayidaalee mataa isaanii kan qabanu ta’uu dagachuudhaan miti. Akkuma mammaaksi namootaaf beekumsa/barnoota dabarsuudhaaf fayyadu geerarsis barnoota dhaggeeffattootaaf dabarsu niqaba. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha.

Qabxii kana ka’umsa godhachuudhaan faayidaaleen afoolaa dimshaashumatti malfaa ta’uu danda’u gara jedhutti taruu nidandeenya. Faayidaaleen afoolaa isaan bu’uura ta’an bakka shanitti qoodamuu danda’u. Isaanis:

1. Ibsuu
2. Cimsuu fi dabarsuu
3. Miliquu
4. Barsiisuu
5. To’achuu

1. Ibsuuf: Gosti afoolaa tokko tokko, fakkeenyaaf oduu durii, gaaffilee bu’uura ta’an kan sammuu namoota naannoo murtaawaa (kkeessumattuu daa’imman) jiraatanuuf deebii kennuuf yaalu kan akka jaaffilee namaa, mukaa, bineensa, kkf maaltu uume jedhaniif debii laatu. Oduuwwan ykn sheekkowwan madda waantotaa ibsuudhaaf yaalanu kaayyoo isaaniitiif bifa seera qabeessa uumuu yaalu. Saboota addaa addaa biratti himni tokko ykn waanti tokko haala adda addaatiin uumaa ta’ee dhiyaata. Faallaan uumaa (creater) kanaa karaa tokkoon yoo jiraatu, deeggartoonni isaa ammoo karaa biraatiin nijiraatu. Waan bifaanis ta’e qabiyyeedhaan hubannoof rakkisaa ta’ee argameef ykn uumama sodaachisaa itti ta’eef dhalli namaa haala kanaan bifaafi hiika kennaaf jechuudha. Yoo kan godhu hanga tokko naannoo isaa sirna qabsiisa; sammuun isaas hanga tokko boqonnaa argata.

2. Cimsuuf: Sadarkaa beekumsaa yeroon haayyameef irratti hundaa’ee ofis ta’e naannoo isaa ibsuuf ykn hubachuuf akkuma yaalii godhu, ibsaafi hubannoo isaa kana hordofee dhaabbileefi aadaalee isaa afoolaadhaan cimsa ykn gad-dhaaba. Guyyaa dhalootatii eegalee hanga du’a isaatti gochaalee raawwachuu qabu, maaliif akka raawwachuu qabu, amansiisa. Gochaaleen hawaasaa kunis akka hinbadneef; akka dhaloota itti aanu keessattis itti-fufanu taasisu hawaasa barnoota hammayyaa hinqabne (katabuufi dubbisuu hindandeenye) keessatti dalagaaleen raawwatanu, fakkeenyaaf, kanneen dhaloota, dhaqna qabaa, fuudhaafi heeruma, gootummaa, du’a, kkf waliin hariiroo qabanu akka itti fufanu gochuun kan danda’amu afoolatti fayyadamuudhaan ta’a. Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha.

3. Miliquuf: Dhalli namaa bu’aa bayii jireenya isaa keessatti kan isa mudatu jalaa miliquu barbaada. Bu’aa bayii jireenyaa kana jalaa miliquuf afoolatti fayyadama. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.

Dhiibbaaa aadaafi barsiifanni adda addaa irra buuse / danbiilee gara garaa jalaa afoolatti fayyadamuun miliqa. Aadaa ykn safuu tuqamuu hinqabne/ofiisaafis cabsuuf kan hinyaalle/ namoonni biroonis yoo tuqan arguu kan hinbarbaanne afoolatti fayyadamuun addunyaa gammachuu (kolfaafi qoosaa) keessa burraaqa. Osoo balaan tokkollee irra hingahiin yeroo afoolatti fayyadamu waan barbaade sana arga ykn dhagaha jechuudha.

Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa.

4. Barsiisuu: Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Seera nyaataa, dhugaatii, uffannaa, taa’umsaa, haasaa, kkf. adeemsa dhala namaa barsiisuuf fayyadandha. Jiruufi jireenya hawaasaa keessatti bu’aalee arjummaan, tattaafannaan, tokkummaan, kkf. qaban nuhubachiisu. Amala iloolleefi dargaggoonni horachuu qabanu daa’imummaatii eegalanii sirreessuuf nigargaaru.

5. To’achuu: Gosooti afoolaa mala ykn tooftaa jireenyaatiifi amala gaarii barsiisanu, amaloonni hawaasa biratti jibbamanu akka hin babal’annes to’achuu nidanda’u. Hattuummaan, sobuun, doqnummaan, garaa-jabummaan, kkf amala gadhee ta’uu ibsu: Akka miseensonni hawaasaa irraa of-eeggatanu akeekkachiisu; nito’atu. Raawwilee hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu.

Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Xiyyeeffannoon isaas dhimmoota hawaasni miidhagoodha ykn fudhatamaa jedheen ala kan jiraachuuf yaalanu/ seera kabajamoo hawaasni hordofu kanneen cabsaniif of-eeggannooo kennuu ykn daandii sirriitti deebisuudha. Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba. Kanneen keessaa tokko namfakkiiwwan afoola keessatti argaman keessaa kanneen jireenya haala hawaasaa irraa maqanitti kofalchiisuu, itti baacuu, fi ciguun tooflaalee yeroo baayee hojiirra oolanidha. Kanneen aadaa hawaasaa kabajanii jiraataiin immoo nijaju; nidinqisiifatu. Haala kanaan seerri jireenya hawaasaa akka eeggamu to’atu.

***
*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Barmaatilee Miidhaa Qaban

*Beekan Gulummaa Irranaa

Barmaatileen miidhaa qaban gochaalee hawaasa keessatti dalagaman ta’anii kanneen kallattiinis ta’e kallaattiin ala miidhaa dhala namarraan gahanidha. Barmaatileen kunniin gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaatiin miidhaa qaqqabsiisuu  danda’u. Barmaatilee akka, kittaannaa/dhanna qabaa shamarranii, umurii malee heerumsiisuu yookaan fuusisuu, mala aadaatiin ilkaan buqqisuufi huuba qoonqoo muruu, qoricha yookaan dawaa aadaa saaynsiin hinmirkanoofne fayyadamuu maqaa dha’uun nidanda’ama. Akkasumas araadaa addaaddaa kanneen akka tamaboo xuuxuufi alkoolii dhugaanii machaa’uu, caatii qaamuun barmaatilee miidhaa qaqqabsiisanidha.

Barmaatilee miidhaa qaban keessaa inni tokko araadaaf kan nama saaxilanidha. Araada jireenya namaa miidhaan keessaa muraasni araada dhugaatii alkoolii, jimaa/caatii qama’uu, tamboo/shiishaa xuuxuu, gaanjaa/kanabis fayydamuufi kkf. Araadni hamoon kunneen rakkoo gama fayyaa, dinagdee, hawaasummaafi xiinsammuu qaqqabsiisuu danda’u. Fakkeenyaaf, namoonni tamboo xuuxan (araada tamboon qabaman) yeroo waan ittiin xuuxan dhaban yakka adda addaarratti bobba’uu; hojii dhabdummaaf nisaaxilamu; akkasumas gochaansaanii kun  hawaasa biratti fudhatama isaan dhabsiisa. Araada kanneeniif wayita saaxilamanitti ammoo hanqinni maallaqaa waan isaan mudatuuf hanna, loltaafi walajjeechaafillee walsaaxiluun miidhaa barmaata kanaati. 

Barmaanni miidhaa qaqqabsiisuu danda’u kan biroon kittaannaa shamarraniiti.  Kittaannaan shamarranii miidhaa hedduu qaba. Miidhaa kittaannaan shamarranii qabu keessaa muraasni yeroo qaamni shamaarranii muramu meeshaan ittiin muran sun HIV AIDS daddabarsuu, dhukkuba Tiitaanusii qabsiisuu, dhiigni baay’een dhangala’uufi yeroo da’umsaattis miidhaa qaqqabsiisa. Kana malees,  qaamni isheen uumamaan qabdu yeroo muramutti miidhaan xiinsammuu ishee qaqqabu salphaa miti. Kanarraan kan ka’e, yeoo ammaa kittaannaan shamarranii akka hafu taasifamee jira. Namni shamarran kittaanee argames, seeraan gaafatama; ni’adabamas.

Barmaatileen miidhaa qaqqabsiisuu danda’u biroon qoricha aadaa mala saaynsiin hinqoratamne fayydamuudha.  Qorichi aadaa barmaatilee hawaasaa ta’ee mala aadaatiin dawaa biqilootaafi kanneen biroo qoricha dalaguuf oolan firiiwwan ykn  bu’aa bineeldotaafi  bineensotarraa argamaniifi k.k.f ti.  Qorichi aadaa saayinisiin qoratamee dooziinsaas murtaa’eefii hinkennamne tokko balaa hanga lubbuu baasuutti qaqqabsiisuu danda’a. Kanaafuu utuu ogeeyyii fayyaa hinmariisisiin qoricha aadaa fudhachuun barmaata miidhaa fayyaa namaarratti qaqqabsiisu waan ta’eef, irraa of eeggachuu qabna.

Kana malees, huuba qoonqoo muruufi ilkaan daa’imaa baasuun barmaatilee miidhaa qabaniidha.  Huuba qoonqoo muruufi ilkaan daa’imaa baasuun dhukkuba hedduuf daa’ima saaxiluu danda’a. Fakkeenyaaf, hirdhina qaamaa qaqqabsiisus danda’a.  Kun ammoo dhukkubbii qaamaarrayyuu darbee rakkoo xiinsammuu hamaa daa’imarratti fida.  Daa’imman akkasittiin miidhaman ammoo barnootasaaniifi jiruusaaniirratti hinmilkaa’an. Kanaafuu, barnoota miidhaa hamaa qaqqabsiisuu kanarraa of eeguun barbaachisaadha.

Walumaagalatti, barmaatilee jireenyaa keenyarratti miidhaa geessisuu danda’an kittaannaa shamarranii, dursanii heerumsiisuu/fuusisuu, huubaa qoonqoo muruufi ilkaan daa’immanii baasuu, qoricha aadaa saayinsiin hinqoratamiin fayydamu, araadaan qabamuufi kkfdha. Kanaafuu, barmaatilee kanaafi kana fakkaatanirraa of eeggachuun jireenya fayyummaa qabu jiraachuun barbaachisaadha.

********* 

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

Ethiopia on both corners of the Ball: Western Ally Versus Extremist Partner

 
By Ahmed Farah
An Ogadeni activist and Head of Ogaden Refugee Council (ORC)
Today’s major political conflicts might relate to the Western European powers’ aggressive and rivalry occupation towards other continents of the globe for industrial resources. That systematic migration, which its last foot was Africa’s Scramble of 1880s, was too strange to the occupied people and nations while today’s liberty or freedom through “own state sovereignty” was not in the mind of many of those scrambled.

Again, while the form of governance by the said powers was having its effect, the respond or reactions of the occupied people or nations varied from one another: depending on ways of living, settlement, governance or belief. Though their main target was gaining resources for their industries amid competing, the factor of faith played greater role for articulating strategies as the main faith in Europe was Christianity.
Moreover, the European colonialists’ soft power was “modern education and Christian missionaries”, which helped hardening positions by religious resistances of some Muslim communities; somehow [making] they overlooked to the resource-driven political nature of the colonial powers.
Therefore, people or nations of same faith became allies with European powers – namely Ethiopia or Abyssinia; people or nations of different faith including Somalis had resisted through religious and ethnic perspectives; while people or nations of traditional beliefs including would-be Kenyans were resisting through racial or ethnic causes.
Ethiopia among colonial powers of 19 century; For example, the Somali fighter of early 20 century, Sayid Mohamed Abdille Hassan and his fellow fighters – Dervishes had fought against British, Italian and Ethiopian forces simultaneously, almost two decades. Being the first resistance leader that attempted fighting through Pan-Somalis’ slogan, was more religious than political as his sentiment was fuelled by his first seen to Muslim/Somali students named as John and others, in a Christian Missionary school in the coastal town of Berbera, reportedly.
On the other hand, the then-soft powers helped pacifying mainly non-Muslim communities who later become the first to be freed as “sovereign states” after costly wars [World War One & Two] fought by the rivalry European powers; while Muslim communities or regions were incorporated in to the newly-freed post-colonial countries of Christian leaders. The same happened to many other people and nations including Somalis and Ogaden.
Again, when post-colonial world becomes more connected; some causes become inter-related in to so many ways that forced [increasingly] changing arguments or/and tactics demonstrated by a number of resistance movements. The said movements insist of rejecting international borders founded by the colonial legacy; while such rejection ruled out any chance of political solution as it threatens not only to the States-in-conflict, but also others.
For instance, when movement’s mandate was to liberate specific location or region from a repressive or occupying regime, but fails because of some reasons; it might possibly add more other regions to seek attention though knows not meeting that new objective. This makes them employ self-incriminating activities to stay relevant in front of followers as they remain both abusing and misleading. That’s where terrorism starts. But that does not always mean there is no real cause or grievance to be fought by the people or nations belonging to the misguided or failed movements.
Ethiopia Sympathizes AIAI extremists; Unfortunately, the States-in-conflict use such forces to overlap with other genuine resistances of within the respective country. For instance, in 1990s, local politicians and Ogaden community elders were protesting against the Somalia-based Al-Itahad Al-Islam (AIAI) of setting up bases and offices in Ethiopia’s Ogaden region where Ogaden National Liberation Front (ONLF) was more popular at the time.
The late Meles Zenawi’s Tigray People Liberation Front (TPLF) – core faction of ruling coalition of Ethiopian people Revolutionary Democratic Forces (EPRDF) was envious from the ONLF [secessionist movement]; and instead of dealing ONLF issue accordingly, it sympathized with AIAI to create rivalry forces within the region; and later on, to lure western countries’ support for tackling foreign fighters.
Moreover, TPLF cooperated that AIAI’s academic scholars infiltrate in to the ONLF-led political system of the transition period while AIAI’s Jihadist groups were waging their armed fighting in the Ogaden as both tactics worked through polarization of Abdulahi Sa’di administration of 1992 and ONLF’s armed struggle of 1994.
Again, when TPLF fought AIAI [disguising ONLF's armed struggle] with support of other countries and AIAI was declared terrorist by Washington and allies after September 11 attacks; it again helped them revive as Union of Western Somali Liberation Front (UWSLF) in early of 2000s. Though Eritrea is accused of helping them regroup through this umbrella, along with some of Somalia warlords; UWSLF had been in use for Ethiopian regime sooner.
Ethiopia partners UWSLF, revival of AIAI; Apart from helping Ethiopia to re-scratch its card of fighting terrorism within Ethiopia, it further used them fight against ONLF as armed clashes among fighters of UWSLF and ONLF happened within the Ogaden region in 2008 and 2009. They also helped Ethiopia to kill the Late Dr. Mohamed Sirad Dolaal on January of 2009; just a year before they claimed signing peace deal with Ethiopia on April 2010.
Furthermore, they helped Ethiopia implementing its abusive “Diaspora and refugee hunting policy” since 2010. Because they were among Ogadeni refugees who were resettled as Somalia refugees in early of 1990s since their fighting erupted in 1992 and they were forced to exile. Their main operations included the 2011 to the 2014 killings and assassinations against Ogaden refugees and ONLF officials in Kenya.
On the other hand, UWSLF/AIAI’s partnership with Ethiopia was not limited only to the ONLF, but also they become useful for Ethiopia to exploit and annihilate to the governments or individuals of integrity in the neighboring countries, namely Somalia and Kenya.
Ethiopia uses extremists into Somalia/Kenya; Ethiopia deals to those countries through a number of faces: its official governmental position and through informal loyalty by own citizens of such countries from birth or registration. AIAI’s branch of Ogaden were exiled to Kenya after 1992 military offensives of TPLF regime, and assimilated to the local population of Kenya’s Northeastern province. Therefore, by informal registration, they become Kenyan citizens though they are loyal to their organization’s policies, mostly exploited by Ethiopian government.
For instance, in Kenya’s 2007 General elections – they played allegedly a very crucial role for Yusuf Hassan Abdi’s loss a seat he contested against Ibrahim Mohamed alias Johnny, who was backed by famous Imams of Eastleigh mosques. Again, he won the seat itself, Kamukunji Member of Parliament in a by-election done August 2011. Though Hon. Yusuf Hassan Abdi was not openly antagonist to Ethiopian government policies; his personal integrity, profile and having ancestral relationship to Ogaden region, became enough worrisome to Ethiopian regime.
Many people from Ogaden region believe that his serious injury from a grenade thrown to him on December 2012 while he’s in one of the mosques in Eastleigh [run by alleged members of AIAI/UWSLF] was an Ethiopian plot though Alshabaab of Somalia were accused of.
Just similar with Hon. Abdi’s fate, the political movements of Prof. Mohamed Abdi alias Gandi in Somalia Federal Republic had been mainly challenged by Ethiopian proxy forces, including alleged leaders/members of AIAI factions in Somalia. Prof. Mohamed Abdi (Gandi) was sacked from Sh. Sherif Ahmed Transitional Federal Government’s Cabinet ministers in 2010 while Hussen Abdi Halane was nominated as Finance Minister to substitute Prof. Gandi for Absame tribe in Somalia.
From his nomination, Mr. Halane had managed to take AhmedMadobe Islan (Hisbul Islam defector) to Addis Ababa on August 2010 as regime’s proxy in the lower Juba region of Somalia, with the help of AIAI/UWSLF leaders who claimed signing peace-deals with Ethiopia in July 2010.
Since these settings had been put in place by Addis Ababa regime, an aggressive campaign against Prof. Gandi’s initiations was propagated loudly. AhmedMadobe and former AIAI members or sympathizers were left to locally propagate against Gandi, and disseminate that “Ethiopia is better capable and friendly than Kenya”. This had resulted that Prof. Gandi’s Azania or Jubaland initiative becomes hijacked as Ethiopia-backed Warlord, AhmedMadobe declared himself as President of Jubaland administration on May 2013.
At last but not least, the famous self-style cleric of Ethiopian-born, Sheekh Mohamed Abdi Umal’s tour to the Ogaden, Somalia’s autonomous regions of Somaliland and Puntland from March to May of 2014 shows how group’s politico-religious activities are still well connected and organized. But we need to be aware of that such tour was demanded and funded by Ethiopian government; because the said Sheikh never visited Ethiopia though he publicly endorsed UWSLF/AIAI’s peace deal of July 2010.
Ethiopia on both corners of the Ball; Moreover, Ethiopia is also dependent on them for propaganda and media access if it needs reaching to the Somali-Speaking populations of the Horn of Africa while avoiding to stigmatize such propaganda by using its Somali Regional State media outlets. The most popular one of such online media is known as DhanaanMedia.com which airs Ethiopia’s strategic and timely stories that covers either ONLF/Ogaden or Jubaland sensitive causes, including the 2012 [Ethiopian initiated-but-never committed] Peace Talks with ONLF; and Jubaland & Gedo reconciliation or governance issues.
The extremists or remnants of AIAI, regardless of their current names, they show committed for Ethiopia [in the short term] of trying to end their main threat, which is ONLF or any popular nationalist movement in the Ogaden or Somalia; and Ethiopia may claim itself of using them same purpose. But, in the long-term, each side has something hidden as Extremists believe or dream that opportunity of overcoming Ethiopia itself might come one day, just as the Muslim Brotherhood of Egypt or the ISIS of Iraq and Syria.
Moreover, geopolitical calculations of the Horn or Eastern of Africa might change unexpectedly from number of factors, which might give them opportunity of achieving their little-sacrificed dream. If it comes, they could do it through non-violent way as they already control significant number of Somali institutions including Hawala [money-transfer] companies, trade businesses and some popular religious institutions or through their traditional ways of violence.
On the other hand, it’s not first time that Ethiopia plays both corners of the ground or the ball. In the era of colonization, Ethiopia was the only black or African body that had openly asked to get its share of the African Scramble or Colonization of 19 century as Emperor Menilik II wrote such application to the Berlin Conference.
Yet, when colonization was to an end and European powers were compensating to the freed African nations of 20 century, Ethiopia claimed championing Africans’ freedom as many of them made their national flags related to that of Ethiopia – showing gesture of generosity to the latter.
Again, according to some media quotes of 2011, the Late Prime Minister of Ethiopia – Meles zenawi hailed Sayid Mohamed Abdille Hassan as an African hero who fought against European colonization and imperialism. Zenawi also promised to resurrect Sayid’s statues in Ethiopia, a move recently implemented by the regime’s surrogates in Jigjiga.
And now, in the 21 century’s War on Terror or Global Extremism, the only government in the region that takes in use Extremists though offering them legacy, is the Ethiopian government that’s also a key ally of U.S. and western countries in the fight against terrorism and extremism. Therefore, once again, Ethiopia plays on both corners of the Ball.

***

*Ahmed Farah is an Ogadeni Human Rights activist and the Head of Ogaden Refugee Council (ORC)

Barri Haaraaf Moofaa!!!*

 

Baga ittiin isin gahe baga gammaddani

Utuu isaan jedhaniin dhagahe namoonni

 

Maalsaatu haaraadha warshaa kami ba’e

Guyyaan tokko qofti maaliif adda ta’e?

 

Maalumaaf sirbamaa maaliif dhiichifamaa?

Sagaleen akka akkaa maaliif nutti himamaa?

 

Inni kaan nisirba kaanis niragadaa waliinsaa hinbeekamu

Inni gadda qabus wayita akkasiitti maaf hinyaadatamu

 

Kaan keessisaa madaa dawaa jabanaatiin kan fayyuu hindandeenye

Dhukkuba sammuusaa dhalli namaa kamuu qoree bira hingeenye

 

Kaan dheebotaa du’aa waan dhuguyyuu hinqabu tariis waan uffatu

Nama hedduu jira haqni kan quucarsu kan garaan gubatu

 

Inni kaan sooressaa maatisaa wajjiniin tataphaachaa bulaa

Kaanimmoo hiyyeessaa abdiisaa kutatee ciisa garaa qullaa

 

Kaan sammuun boora’ee maraatuu wajjiniin takkaa wal hincaaluu

Kaan ammoo burraaqee hiyyeessa dhdhiita utuu iji ilaaluu

 

Inni kaan arjaadhaa wanta kennus qabaa garaayyuu hinjabaatuu

Kaan ammoo doqnadha utuu harkaa qabuu hiyyeessaaf hinlaatuu

 

Inni kaan uffannaa waliin gegeddaraa kaan tuffatee gatee

Kaan ammoo qullaadhaa waan uffatu hinqabu carqiisaa hodhatee

 

Bara darbe keessaa baga nagaan luftee maaf jedhuu nan badee

Haati qeerroof qarree ijoolleeshee hedduu du’aan itti dhabde

 

Kanaafuu barri haaraan isheedhaaf gammachuu attamiin ta’aree?

Nama hedduum ijoo guyyaa dhalootasaa kan jibee abaaree

 

Bara itti hayyuu qaroon waan guddaaf eegamu karaatti deebi’e

Rasaasa ammayyaatiin tumamuurra darbee ukkaamsaan kan du’e

 

Shamarran hedduurraa salphinni gurguddaan irratti gadi roobee

Bara leenci riphee bineensi waraabuun cooma muree goobee

 

Attamin baricha akkas jibbisiisuun baga geessan jedhuu

Ergaan akkasiiwoo nama xiqqoof malee hundumaaf hita’uu

 

Yookaan ”BAGA GAMMADDANIIN” haata’u dhokfamee

Akka hinmul’annetti saanduqni jabaanaa utuu itti tolfamee

 

Baga gammaddaniin baga gadditanii faan wal hincaalu

Maaluma fayyadaa? Ilkaaniin kokkolfuun utuu garaan aaruu

 

Yoodhan akkam godhen waan hundi naaf ifaa?

Anaafoo naangalle barri haaraaf moofaa!!

*****//////****

*Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014

 

Addis banks on Afars against Afeworki

ION
 

Addis Ababa is not gearing up for war with its Eritrean neighbour in the short term, but is actively preparing the post-Issayas Afeworki era.

Ethiopia’s armed forces chief of staff, General Mohamed-Nur Yunus, aka Samora, played a key role for the 4th conference of the Red Sea Afar community held in Samara (Ethiopia) from 9 to 11 August by the Eritrean Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO, opposition). The conference was attended by Ismael Ali Sirro, the president of the Ethiopian Afar Regional State, as well as a number of other Eritrean opposition organisations. Its final declaration agreed to draft a new constitution for Eritrea, to set up a federal system of government.

Taking the lead from the meeting of Eritrean opposition organisations on 18 July in Mekele (ION 1385), the Ethiopian chief of army staff showed the groups present in Samara that they constituted an important link in Addis Ababa’s strategy against Asmara. They were sent a clear message: the time has come for military fight against the Eritrean regime of president Issayas Afeworki. For his part, the Ethiopian promised that his country’s logistic support of these groups would be strengthened.

Meanwhile, on 9 August, Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn, declared on Tsenat Radio, a pro-Ethiopian government station broadcasting from Washington, that the “neither war nor peace” situation with Eritrea had done its time. He also warned Asmara against supporting Ethiopian opposition groups like Ginbot 7 led by Berhanu Nega and the Ethiopian People’s Patriotic Front (EPPF), otherwise Ethiopia could “take defensive measures”. However, an attack against Eritrea would not seem to be on the cards, as Ethiopia is keen for stability to ensure continued economic growth.

Ethiopia’s Political Developments Towards Ogaden Diaspora- What went wrong?

By Ahmed Abdi
 
Ethiopian government has been putting all its limited resources and energies to deal with the continually increasing Ogadeni diaspora and to persuade them to cut their ardently support to ONLF for using a propaganda campaign of its primitive media known as Ethiopian Somali Television or ESTV.
 
To achieve that, the regime with its fantasy sent delegates to United States, European Union, Australia, Canada and many parts of the World to reach out Ogaden Somali communities in exile since TPLF’s catastrophic invasion and destruction of the Ogaden region.
 
The Ethiopian delegates were led-by Abdi Mohammoud Omar ( Abdi Iley), an Ethiopian security made politician, and deputy Prime minister of Ethiopia, Demeke Mekkonnen. They toured many countries in the Western World to meet the Ogaden communities. Their mission was simply waving to the diaspora to come to Jigjiga  with cost-free manner. But those who accepted the call were only retired individuals and retired adults who suffered extreme homesickness for their long stay in the West.
  
The Ethiopian Embassies were their allotted meeting places due to their safety reasons in order to be away from the angry protesters. The attendants were hand picked by individuals within the community who were known spies for the embassies. There were chanting protesters outside the embassies and even some grievances occurred inside the meetings halls, were Abdi Iley as usual tried to use his fist.  
 
The Ethiopian delegation lured those who attended by offering anyone who is ready, free tickets, free hotel accommodations, and khat (leaves, which are chewed as a stimulant) during his or her stay in Jigjiga. There were many other promises including offering lands they can build or invest.      
 
Ethiopia’s main objective was to make them appear as individuals or as groups on the Somali Speaking ESTV and the main Ethiopian TV screens, while chanting that Ogaden is in peace and prosperity. It was a campaign intended for propaganda to the Diaspora abroad, expecting when the homesick elders listen that they will line up for the free ticket to Jigjiga and the other bonanza. In exchange they were asked to cut their relationship with the ONLF and to forget their long-life dream of achieving free and liberated Ogaden region. It was a hollow pact even though it satisfied the Ethiopian government as a major blow to ONLF.
 
When I asked ONLF officials about this propaganda they scornfully said; “We know the issue and Ethiopia will discover sooner that they were sold empty boxes.”
Besides that, the traditional dance known as “Dhaanto” was the main program for the Somali-speaking ESTV and was engrossed in many Ethiopian controlled Somali-speaking communities in the region. 
 
The expectations of Ethiopia was to influence the memories of the Ogadenis, since “Dhaanto’ is used to play during the rainy,peace and prosperous seasons in the territory. 
 
So the trick was to show the diaspora repeatedly those teenagers dancing in a very green bloom environment to brainwash the people in case to forget their lost families and loved-ones, which were brutally massacred by the Ethiopian security forces and the notorious Liyu police,which are commanded by Abdi Iley. But they were in vain, because the Diasporas,who mainly grow up in the west have strong avowal for Human Rights values, and were not ready to easily forget their humiliated relatives as merely showing  the Somali’s tradition of –New Season, New Life.   
Hence, Abdi Iley and his notorious close-friend, General Abraha,lied and fooled the Ethiopian government by telling that ONLF’s Diaspora support has come to an end. The non-stop celebrating around the globe by the diaspora for the 30th commemoration of ONLF is a good prove for that.    
 
The real question is: Will the Ethiopian governments’ campaign to stop the Diasporas’ support of  ONLF affect the ONLF’s military action,which is the biggest challenge that Ethiopia has been facing for the last couple of decades? The Ogaden people believe that it won’t stop the fighters on the ground.  And history will back my analysis. 
The Ethiopian diaspora project has helped ONLF in many ways. Many ONLF supporters and also its loyal members got a golden chance to enter into Ogaden, while financed by Ethiopian embassies.
 
Second, members from the diaspora united with their families that  shared with them the hardship and the unbearable burden they are living under the current Ethiopian occupation. They have seen the Ethiopia’s army brutality, which is based on kill them all to secure oil and gas wells in the Ogaden region. Can’t we say then, ONLF gained more than it lost for the Ethiopian diaspora campaign?   
 
If not so, why the diaspora showed this intimate support to ONLF on the occasion of  this ONLF’s 30 years commemoration,and displayed their authority around the globe? The answer is simple, the majority of the diaspora regards ONLF as the only legitimate group on the stage that is fighting for the self determination of the subjugated and terrorized   Ogaden region.  
 
 
Attachments area
 
Preview attachment Ogaden Diaspora at MN.jpg
 
 
Ogaden Diaspora at MN.jpg
 
 

Ethiopia: A Generation at Risk, Plight of Oromo Students

HRLHA Urgent Action

FOR IMMEDIATE RELEASE                

September 06, 2014

The human rights abuses against Oromo Students in different universities have continued unabated over the past six months- more than a hundred Oromo students were extra-judicially wounded or killed, while thousands were jailed by a special squad: the “Agazi” force

This harsh crackdown against the Oromo students, which resulted in deaths, arrests, detentions and disappearances, happened following a peaceful protest by the Oromo students and the Oromo people  in April –  May  2014 against  the so-called  “Integrated Master Plan of Addis Ababa”. This plan was targeted at the annexation of many small towns of Oromia to the capital Addis Ababa. It would have meant the eviction of around six million Oromos from their lands and long-time livelihoods without being consulted or giving consent. The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) has repeatedly expressed its deep concern about such human rights violations against the Oromo nation by the EPRDF government[1]

The HRLHA reporter in Addis Ababa confirmed that in connection with the April-May, 2014 peaceful protests among the many students picked from different universities and other places in the regional State of Oromia and  detained in Maikelawi /”the Ethiopian Guantanamo bay Detention camp” ,the following nine students and another four, Abdi Kamal, TofiK Kamal and Abdusamad   business men from Eastern Hararge Dirre Dawa town and Chaltu Duguma (F) an employee of Wallaga Universty    are in critical condition due to the continuous severe torture inflicted upon them in the past five months.

No

Name

Gender

Occupation

1

Lenjisa Alamayo

M

Student

Jimma University

2

Tamire Bekele

M

Student

Jima University

3

Gemechu Bekele

M

Student

Jima University

4

Nimona Chali

M

Student

Haromaya University

5

Magarsa Bekele

M

Student

Haromaya university

6

Abebe Urgessa

M

Student

Haromaya University

7

Bilisuma Gonfa

M

Student

Haromaya University

8

Adugna Kesso

M

Student

Adama University

9

Bilisuma Damana

M

Student

Adama University

The current ongoing arrests and detention of Oromo students started when the students were forced to attend a “political training” said to be a government plan to indoctrinate the students with the political agenda of EPRDF for two weeks before the regular classes started in mid- September 2014. Before the training started, students demanded that the government release the students who were imprisoned during the peaceful protests of April-May 2014.  Instead of giving a positive answer to the students’ legitimate questions, the federal government deployed its military forces to Ambo and Wallaga University campuses to silence their voices; many students were severely beaten and hundreds were taken to prison from August 20-29, 2014. Through the brutality of the federal government’s military “Agazi”, students from Ambo University,  Hinaafu Lammaa, Kuma Fayisa, Tarreessaa  Waaqummaa Mulugeta, Sukkaaraa Cimidi, Leensa Hailu Bedhane (F) and Elizabeth Legesse (lost her two tooth) were among those harshly beaten in their dormitories and then thrown outside naked in the open air.

The HRLHA reporter documented the following names among hundreds of students taken to different detention centers from both Ambo and Wallaga Universities on August 28 &29, 2014.

No

Name

Gender

Occupation

1

Hunde Firisa Warku

M

Student

Wallaga University

2

Mitiku Anbese

M

student

Wallega Univrsity

3

Gemechu Bely mekonen

M

Student

Wallega University

4

Anbessa Ayele

M

Student

Adama University

5

Zerun Yewalun wandimu

M

student

Dilla University

6

Nagara Fiqadu

M

Student

AA University

7

Gurmessa Wondimu Iticha

M

Student

Mada Walabu University

8

Temesgen Shiferaw

M

Student

Wallaga University

9

Gaddisa Damana

M

Student

Adama University

l10

Endale Irranaa

M

Student

Wallaga University

11

Alamayyo Sori

M

Student

Samara University

12

Fikiru Rafisa

M

Student

Mekele University

13

Firaol Bekele

M

Student

Mekele University

14

Birhanu Niguse

M

Student

Adigrat University

15

Chali Anugna

M

Student

16

Firaol Kelbessa

M

Student

17

Habtamu Wirtu

M

Student

18

Gizacho Marga

M

Student

19

Abdi Tesfaye

M

Student

Among many Wallaga University students, those who were severely beaten on 28/08/2014- Markos TayeGanati Desta and Mosisa fufa- were first taken to Nekemte Hospital and later transferred to Tikur Anbasa, a hospital in the capital city more than 300km away for further treatment. They remain there  in critical condition.

The most recent report (Sept 03,2014) received by HRLHA from Ambo town indicates that more than 250 students released from Senkele detention center have been taken back to their villages so that their parents of guardians can sign documents stating that their children are responsible for the conflict created between the students and the federal military. The parents of the students rejected the attempt of the government to make their children guilty by supporting, instead, the demands of the students “Free our friends, bring the killers of the students to court”

By killing, torturing and detaining non-violent protesters, the government of Ethiopia is breaching:

 1. The 1995 constitution of the Ethiopia, articles 29 and 30, which grant basic democratic rights to all Ethiopian citizens[2].
 2. All international and regional human rights instruments that Ethiopia signed and the UN Human Rights council 19th[3] and 25th[4] sessions resolutions that call upon states, with regard topeaceful protests, to  promote and protect all human rights and  to prevent all human rights violations during peaceful protests.

Therefore, the HRLHA calls upon the Ethiopian Government to refrain from systematically eliminating the young generation of Oromo nationals and respect all international human rights standards, and all civil and political rights of citizens it has signed off in particular.

HRLHA also calls upon governments of the West, all local, regional and international human rights agencies to join hands and demand an immediate halt to such kinds of extra-judicial actions against one’s own citizens. Detainees should be released without any preconditions and the murderers should brought to justice. .

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to the Ethiopian Government and its appropriate government ministries and/or officials as swiftly as possible, both in English and Ahmaric, or in your own language:

 • Expressing concerns regarding the apprehension and possible torture of citizens who are being held in different detention centers including the infamous Ma’ikelawi Central Investigation Office, and calling for their immediate and unconditional release;
 • Request that the government refrain from detaining, harassing, discriminating against Oromo Nationals
 • Urging the Ethiopian authorities to ensure that detainees are treated in accordance with the regional and international standards regarding the treatment of prisoners
 • Also send your concerns to diplomatic representatives in Ethiopia who are accredited to your country.

Ethiopia’s Meles Zenawi: Legacies, memories, histories

Distorted rhetoric and commemorative acts seek to obfuscate the true dictatorial legacy of Ethiopia’s late leader.

 
Last updated: 05 Sep 2014 14:46
Awol K Allo
 

Awol K. Allo is a Fellow in Human Rights at the London School of Economics and Political Science.
 
 

August 20 marked the second anniversary of the death of Ethiopia’s long-time leader, Meles Zenawi. Two years on, the Zenawi phenomenon is still as divisive as it is unsettling. For his supporters, Zenawi is a statesman and a visionary leader that represents not only the hopes and aspirations of “the new Ethiopia” but also “the African renaissance”. For those who were excluded and marginalised under his rule, Zenawi is the symbolic personification of a tyrannical system that violently quashed their desire for freedom and justice. Still for others, he is a complex figure that condenses within himself the qualities of a political genius and a seasoned dictator. In the words of The Economist: “the man who tried to make dictatorship acceptable.”

Two years on, the spectre of Zenawi hangs over the Ethiopian state. His name, his policies, and his visions still provide the cement that keeps together the ideological edifices of the Ethiopian state. His successors elevate him to a pure symbol, take pride in and identify with his legacies. The constant invocation of Zenawi by regime officials gives the impression that the entire social and political order of the state is predicated on the image and imagery of a single man. The “Meles Legacy” has become a grand memory work - an archive that condenses within it a great many different things for a great many different people.

Legacy and the politics of archives

Zenawi now belongs to the archives. But archives are pivotal – “great historical watchtowers” or “observation posts” from which we can access and observe the past. In archives, we see the random elements and the minute details of our identity. Archives are not just about remembering and understanding the past. In fact, at stake in every recounting of the past is not the past as such; it is the future. In his seminal essay, “Archive Fever”, French philosopher Jacques Derrida observes , the question of the archive is “a question of the future, the question of the future itself, the question of a response, of a promise and of a responsibility for tomorrow. The archive: if we want to know what that will have meant, we will only know in times to come.” To speak about Zenawi’s archives, then, is not to speak about the past: It is about the future.

But archives are contested spaces: They not only conserve but also produce and reproduce. Far from being neutral voids in which facts and events are placed, archives are active agents that participate in the production and reproduction of meaning. For every archive, there are counter-archives. For every narrative, there are counter-narratives. It is precisely for this reason that Zenawi’s legacy has become such an important site of political struggle in Ethiopia today.

Zenawi’s archives

As a man who played the single most important role in Ethiopia’s history of the last two decades, Zenawi is a giant in that archive. When asked by Al Jazeera’s Andrew Simmons about the legacy he leaves behind, Zenawi said, “I would like to be remembered as someone who got Ethiopia off to a good track, democratic one, […] where Ethiopia’s proverbial poverty begins to be tackled in an effective way; I would like to be remembered as someone who has started the process.”

During his funeral ceremony two years ago, his successor, Hailemariam Desalegn called him a “visionary”, an “intellectual”, and a “technocrat” who has been ” working for the renaissance Ethiopia and Africa”.  Jacob Zuma of South Africa called him ” one of the greatest sons of the continent” while Paul Kagame of Rwanda recognised his unreserved support in the fight to end the Rwandan genocide and praised his “humble”, “simple” but “meaningful life ” . The most notable eulogy was delivered by then US Ambassador to the United Nations, Susan Rice, who depicted a rather erudite and progressive image of Zenawi. Rice spoke of “his world-class mind” : ” he wasn’t just brilliant. He wasn’t just a relentless negotiator and a formidable debater. He wasn’t just a thirsty consumer of knowledge. He was uncommonly wise.” In many ways, he has built international reputation for himself as “the voice of Africa”, and the West’s key ally on “the war on terror”.

Whatever the truth of these eulogies, Zenawi’s domestic credentials are absolutely dismal . For the last two decades, Ethiopia consistently ranked as one of the most repressive states in the world. Susan Rice’s ownState Department chronicled a consistent pattern of grave violations of human rights including torture, arbitrary killings, restrictions on freedom of the press and expression, denial of religious freedoms, and the politicised use of its notorious anti-terrorism legislation. Contradicting her own government’s documented practices of torture and other grave human rights violations, Rice’s eulogies slips into an agonising denial that flies in the face of the facts .

Rice exploits the grandeur of US power and its enunciating force to rework the history of repression and torture. This reworking, as the Philosopher Michel Foucault says , functions to “ensure that the greatness of the events or men of the past could guarantee the value of the present”. However, history cannot remain reworked. As Walter Benjamin’s messianic but sublime insight reveals: ” The past carries with it a temporal index by which it is referred to redemption. There is a secret agreement between past generations and the present one. Our coming was expected on earth.”

Zenawi’s counter-archives

Zenawi was a paradoxical figure who embodied the traits of a brutal dictator and a politico-economic genius, both unified in one. Just before the 2010 election in which Zenawi won 99.6 percent of the seats, Andrew Simmons sought an explanation for these two faces: “There are  . . . those who say that you have two faces, you have a face for Davos, charming, a progressive and you have another face, which is totalitarian and repressive; how do you respond to that?” Zenawi’s answer was misleadingly simple: “As far as I am concerned, what you see is what you get. No two faces, just one.”

Those who are deprived of the means of narrative production by Zenawi see him as a man who used his omnipotent power and his knowledge of the politico-military complex toeliminate the very conditions under which alternative ideas and competent political operators could emerge. It is not simply that he built a system around himself, but deliberately established himself as the only leader able to supply the cement necessary to hold together the nation’s internal ruptures. He might have helped Ethiopia achieve rocketing economic progress but this progress came at a cost of two decades of terror and repression.

The relentless memorialisation of Zenawi’s legacy conceals, misrecognises, misrepresents, de-historicises, and ultimately erases the fundamental relationships of domination and inequality instituted by the order minted by Zenawi. Theses obsessive commemorative practices , i.e. events, parks, monuments, and institutions built up to remember and commemorate Zenawi have the purpose and effect of transforming everything about Zenawi into “a dazzling action” that can be appropriated by the order he founded and the sovereignty he left behind. It has the goal of transcribing his deeds into a discourse that ensures the sedimentation of these utterances into common-sense knowledge, into that which remains when everything is forgotten. This, then, is what is at stake in the struggle over the legacy of Meles Zenawi.

No doubt the darling of the West who outmanoeuvred his adversaries, Zenawi’s domestic reputation is radically at odds with his international stature. In the eyes of his people, Zenawi was irredeemably authoritarian.

Awol Kassim Allo is Fellow in Human Rights at the London School of Economics and Political Science.

Follow him on Twitter:  @ awol_allo

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

 
 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,891 other followers